תמונות בעמוד
PDF

קפוטן חת חברותטק מין קטז קחמר מרקחמר חטס ול6

6מר סטין יסעורין וכו'ס"מ רלח 6ת6

Sפלוני ולמימר לוי ופרטי קילע נרכנמר6

62 6מר קחי פירוס רמזין חטס 656 Sפמילס"תני כלס נ* הכל נרני יותנן לתכי כוי"וf fמריכן ותIre ללדידיס לס כריך לפרט מין קטה קלמר וכן כרכי יוחכן לגבי סמְוחל קיימ'לן מ"מ ס"ל נקר"נ רט"ג לגמ"ז קח - הכי 6לס בסמוS6 סייכו מטוס לנר' יוחנן דתני כול קשיח לסכל לחפי' לליכ'למימר כbשמועינן לוי"ל פרט קוי מכל מרקומר משה מלח חטין וכו'ולי דחף לר"י מין חטסק6מר 656 לנמלה חטה ושעור (ס"6)וכסמת חייב על כל אחת ואח': ו ftינן משנס קנס על פי חריס 6ל6 כניסג6 לחפי חלל האנסת(ס"6)יפיתית את בתיוהוא אמ'לא אנסתי עכמו וכיוןרכי חולי לל תחי' לפי הסתת לכולי עלמה ולא פיתיתי משביעך אני ואמר אמן חייכו שמעון מי כפר נמי כח ממוכח כפר פלונתייסו כמין חטס דר"מ פוטר שאינו משל קנס ע"פ עצמו אמרו לו אע"פ לי' : סכל bcn'כוסת ופנס סכר ליס מין חטה קלמר שאינו משלם קנס ע"פ עצמו משלס בושת ופגס על הנכן ממוכל כפר ופלונת כלומר והרי טוענו כפות פי עצמו: ה גנבת את שורי והוא אומר לא גנבתי ורכנן ור' שמעון דר"ס סכר פרוטס וכקר' כמי קוי מכי משביע אני ואמר אמןחייב גנבתי אבל לא שכחתי כי 6מר ליה תנסת חן פיתי' נחcמועינן רפין קלמר & ולא מכרתי משביעך אני אמר אמן פטור המית 6ת כתי קנס קלז קכט מינית דמנתית לתכל קמי) מקלר שורך את שווי והוא אומר לא הטית משביעך אני פרמיו קנוכין חמסיס כסף וק6מר רמסכחת תלת 6פי' ואמר אמןחייב המישורך את עברי והוא אומ'לא ולח קח תכט מינית כוסת כסלס 6מר סלח חטס סעורת המית משכיעך אני ואמר אמן פטו אמר לו חבלת ופגס fic ןהיו קלוניס דלס וכו' ומקס סמעיכן רכפחות ביועשית כי חבורה והוא אומר לא חבלתי ולא סכיק סיניס מילי דקייז • מפות פרוטה 65 מחייך עשיתי בך חבורה משביע'אני ואמר אמןחייב אט' ותכע מילי דלל קייז קלכן ונספרס (חסמת נק פרט לו עברו הפלת את שיניוסימית את עיני והוא אוט' קנסל כפר ניק ופטור ורכנן נפחות מסוק פרוטס ולל לא הפלתי לא סימיתי משביעך אני ואמר אמן • סכרי כוסת ופגס קלח תכט ידעתי למה נרק' קכ"מכסו' פטור זה הכלל כל המשלס על פי עצמו חייבי. לי'רלס סכיק לינים מידי רכי פומהלכ' סכועס על סכתכ ושאינו משלם על פי עצמו פטור : מולק כיק לה מפטר ותכם סרמכ"ס פחות מפריט חיג' פרק ו שבועת הדיינין הטענה שתי כסף מידי כי מודה כי מפטר : ממון וכן הניח ממרחק חמו

וההוראה

כפר ניק מכתב דתנן כפרק קנוול קת'

כפר ניק וחייך וחין הנכס סער פחות מפות פרוטס קרן ליכו מסס חומס ומפסטיק כר' סמעון : ה קמית פורן 6ת עכרי קסל סוס למפלס יקרס מסמע לכל פליני מפלס חומס 6ינו חייב להכיל c6ס • סלסיס סלעיס 6פי' 6יכו סוס 6 רינר: חמר לו עברו הפל"חת פ"ס וקרי מסנס סלית' קיס מן כקרכן עלמו וכן קסיל סיני קנס'קול מיוליק עכלו לחירות כסכיל 6חד מחבריו : דפפר להסמקכס כקרכן כתיב וכן כמי כגמ' מתני'. חמר פרקי שבועת הדיינין הפכועס ססלייניס מפכיעיס רבי יוחנן פרוטק מכונס מנטרפת וכו' :

(על ידי) סולח כמקנת כריך ואמרו לו ח"פסיכו מסלס קנס ע"פ טלפו מסלס כסת סל6 תסל הטענה פחות משתי מעות כסף פתוח סלים רינר .

ופגס על פי עכמו וסת נער כחכוסה לתנן כמסכ' ססלינו CE מכות (קוח מפקל כל פעולות כינוכיות כמלח ו'פ"נ לכתוכות מס רינו סרמכ"ס כפרק ח' מהנכות סכועו' העתיק קמפנה כלסוכס לכל כפרק כ' מהנכות נפרק כתר למפל' כסת ופגס ונער על פי פכתו וכ"כ טור 6"י סימן קע"ו וכתכ קכ"מנ6ס הנגיד רבינו יקומים מכני כניו סל קרמנ"ס סיס לרקדק כן קמפנה טלמת לפי חנוכח יתחייב לפנס נער על פי עלמו היו חכמי חומרי לר"ס לע"פסיכו מס קנס ולפר על פי עכמו וסין לומר הלו קית מתחייב (פלס נער על פי עכמו סין חומריס מסלס כסת ופגס ולער נפי סתחנת קפסנת סנסת ופיסית והפיכת כמכין נהון כולל לחוכס ולמפתס וסול כסת ופגס לכר עכ"3 : ה גנבת 6ת מורי וכן קיים פfף על פי פיכו מפלס כפל פתורסה, מפלס קוס 6ת סקרן כפורחתו הרמנ"ס פ"ס מסלכות סכועות • ולחןהתכחר

במרס (מחי נריכס נכל קני ככות פרקו שבועת קלייכין כתבו התו' קח לנ6 נקט נותנת כחכמיס וכנסיס כלתנן לעיל גכי פקלין משוס רמנק6 רפסיט6

קול ולעיל 69 תני 6ל6 לס כימס נילף סכועת ספקרין ססכועת העלות על" ותמיתני רקס כסכועת כטי • וסכועת סוס רכמי מלתח דפסיט6 סוס (פילו הכי תגל לק גכייסו כסיף פ"ג, ולף על גב דליכח למימר נתן למלפינקו מסכועות קערות סלחנידהיינו טעמ6 657 נקט קכז תסוס רסכועות קריינין היא ענתה סכועת הפקדין: "S קרמנ"ס כפרקי"6 מחנכות סכועות סרכר ברור וגלו סכל סנסכע סכועת קלייניס לו סכועת קיסת כפקר . סייח קיר" מפוס סכועת ספקדון ע"כ ועיין לקמן :

סכועת

+

שבועת הדיינין לסין סר3° סיויינין מוניטין טיקולחת כמקנת סטענה וכו' רס"י(יעמ"ס לקמן כרכור והתודחה)וכתם כלי הר"ן פי לפייס ע"פ ססכועות הפקדון °(סכועת הדיינין תיל. כטוען כחנסו לו כחברו לו כגגכו •

• וכן סכועת ס"6 סנוקת הדינין נמי 65 .. הכי קתכי סכועת סלייניס סל מורה, מקנת כריך סתסח הטעכס סתי כסף והסוללה סות פרוטק ולחו כל סכועת סליינין קתני • חי כמי סכועת ספקדין לס נכלג סכועת הליין סיל לסס 6חריס לסוסכועת ספקלון

מקריה) • וסכועת הֶפקרון ספי מפות מפק: "נסעורו': וההודאה בשוה פרוטה • ואם אין ההוראה ממין כוללת כל עסק סכועת סע"י נתתוללת פתחייבת לסכע

הטענה פקדין וסכוע ע"ח כתי כיון כל תהל פחות מסור פרוט':

דנה נתרכס כתריס ליכ נכלל bsס סיס מס פכפר לו פקות מסתי כסף לו מס פסולס פחות סכועת סדיניס ע"כ וטעמ6 דסנועת ער 6קל 65 כעי סודה' תפוס פרוטה חיכו חייך סנועס רלובייקח . לכל מסכיעיס כמקנת ול6 כפירת שתי כסף • מפרס כנמרס לף מ"רפניס כל ליתן שכוטיקיסק מדברי סופריס • והמקויין סכועס רbוריית' מקוס פניס מחייכיס חותו ממון עד 6'מסייכו סכועס ופניס נקיט קפלס כידיס : כנון ספר תורה • חו תפילין כסכסכע מקייניט נפרוטת הממוכח סוס. סכל גמי ער חסר מחיינו והמחוייכ סכועת היסת • (6 נקיט הכתכט חככח כיריק ek חזן סכועס כטענת וכפירת פרוט': שבועות סליינין כתנסר"נ קכנסת . 6ו המסכים נקיט קפכח כידיס כסעת סחכירו כסכע לנקיט תפנו) נירי כרלסכחן כחברתס רכי הסכים לחלפזר

• וסלסה מיני סכועות הן דלורייתח ולח יותר • המורה לתפסי'ככרית מילת • סכ6'סיס כח ידך תחת ירכי וסכיעך • כמקנת כטענת • ומי סער 6'מפיו כנגלו ססוח כסכט נסכת' גמרס ותמסו סתוספ' וכסכועות קערות וכטוי ופקדון כסקוס סער וסכועת קסומריס וכל סחר מכונות הנזכריס כמסנס מוסכם מפי 6סריס דסוי דומיל וסכועת סלייניס נבעו כהן הס כתקנת חכמיס • וקס כעין 55 תורה • כנקיטת חפן• ילין לנקוטי קפלח ע"כותס סר סכוע קיסת מפר'ייסון פומה הפרסכין סכועס לחורייתל) • לסכועת הנזכרת במפות חל6

ccרו חכמיס עליו סכועת • כתו 6ס ס' הסיתך וסול פסוק פקמחוייב פגועה ללורייקס • גלח רולס לסכט • ג'ויולדין כסמוהל הג'ז וטס פירס"יכל הסתס לסין פומס 6מיטמינס לנכסיו ונכרעיס ממנו מסלס • והמקויין סכועס מדכריסס נלס ע"כ ומ"ס סר"כ והמחוייך סכוע'מוכריה'וכו'זס לסון כתקנת חכמיס • ונח רולת לסנט מפמתין 6ותו ערסיפרע • סלמנ'ס וססכועת המחוייך מלרכנן 6ע"פ סקי) נזכרת fו עד שיסכע וחס עמר ככדוי סלסיסיוס ול6 רלס ליסכע כמשנס : הטענה סתיכסף • וכתב סר"כנרין 65c תקל זלס לסנס מכין חותן מכות מררות • ומקירין לו כדויו לטענת פחות משתי מעות כסף וכן לשון רש"י

ועיין מס וקולך פסכחול לקמן כזס כס"ו : שתי כסף פירס סר"נ מתי

מטית כסף וכן פירטיומסייס לסס סתי לסון נקכה קול ע"ג טעמו Sc רכר מפורס כירוסלמי fcמרו סוף מטבע כסף מעס - כלומר מכיון fbcמרס תורת כסף • כדכתיב כי יתן ליס חל רעהו כסף לו כליס. • וחי חתק מוכח מטבע כסף מוזכר בתורה פחות ממעס ססוf גרס כדמתרגמינן עסריס גרק עשרין מעין סין לך לחייך כפחות ממטכט (ז) ונקר הכי מקסס וקרח מעת כלומר מנין לך סיסו פניס ומפרק לו כליס: מס כניס טניס • 6ף כסף טניס • כר"ן • ועיין מ"ס (קמן ומסכמסנס ס' : הטענה סתיכסף • סון גונסלס קיק מס סכפר לו פחות משתי כסף וכו' וכן לסון סרמכ"ס• (מסייס וכן 6מרו ז"ל כפירת טענה סתי כסף • ע"כ : ורד רול רחמר קכי כנמרח • ופירס"י טענת דתגן כמתני' לחן לקחנת טענת קלי 6ל6 לכפילת ססול כוכר כטענת קנרו (כך הודחת הפרוטק רכעיכן סתרס תחלת הטענה סתי כסף ופרוטס ע"כ - וסכי יליף מקרס רכתי נטף לו כליס : מס כליס סגיס g6 כסף סניס • ולי חיתל לכתחנת טענת לתל לח לכתוב כסן כלל. ולכל חמינח מת כניס טניס - 6ף כל סניס

סף כל סניס • ותות כית כסף כמי כרחי כלה • כסף וכתב רחמכל נמל 3. fס לינו ענין לטענס תנסו ענין (כפירה • וסמי פליג וסכירס ליס רחכטריך לכתוככסף • דחי 65 כתב (ח רוס מני למילף מכניס חלס פניס לכל דכפינן דבר חשוב: חיתח לח• וחייכככן מידי לטעון לית תרי ולפילו 6ינן שתי כפף קמשמע לן כסף • רכעיכן רכר ססיכולגופית (תחנת טענת כריך קרח • ולדידיס מתניתין סטענס פתי כסף - טענס עכמס סתי כסף - וכתכיכ' למלין מ"ס סר"ככתחלת המסנת סלח פתח הטענת פקות מסתיכסף וכן לפון רס"י• סלח כחו לדקדק כפירוס לטענת ממס וכן רס"יקני a6"כ פלוגת6 דונוסתולל כלומר דכלסון סטענס פליני רכוסמולל כפירות - חלל לקר"ננסים נפרס 6ליכיס דרכ מסוס דתני רני קייס לסיוע נרג• וכן פי' סרמכ"סחכיכר) ברג: חבל כתפנק ו'פ'ורנ°מקעתיק קר"נלסון רס"יסס וסו6 fליכס רסמוסל • כיל פורס כלוס נדנרי סרמכ"ס סס חגר סרחס מקוס על פירוסו והכל • וכסמוך כככל כילד סתי כסף וכו' לכתוב עור מזס נס"ו : וההודאה כפות פרוטס • רמסנתינו כסכועת סלייניס על ידי סוללת מקלת לטענת קי' כדפיר קר"נ ומסייס ר'יסלמרות מספר יחמר כי סול זה (נגמרf פ"ט דכ"ק דף ק"ודעירוב פרטיות כתוב כלן וכי סול זת דכת נופרת פומריס סלי כפרסת 6ס כסף תלות • ועיין מ"ס כמסנס') וכתב עלה ונקרככעל סכית 2 החלקיס לחסל6 סלח ידו לסיינו סכועס ע"כ וכתנסר"ן וס"ת ולמס קול כסכע סס קיימס לן סעכודס +חורייתח ומכות על פת גונת נין תן לינרסיס כין לין הנקוקות כמ"סכסוף מסכת נ"נ)וכיון שכן סח רסולת הוילח הודחה בקרקעות ואגן כפרקין תולס כקרקעות

ולפר

וכפר כסיס כטור פירלו בתיס'כסfין לו קרקע ומיס סני מיני לריכס רfורייתf fכל קותל לתקון רכנן הזליס על פת חיכו גננת מהלקוחות כרופ' כפ"ק דקליסין (כמ"ס סס כסוף מסכת כ"כ)fפי' מסתרי סקלי רrfפי וליז פרעי (כלומר זהות קימי ודס נרתם עדיס כל המק:'לקיימה כן והוי כתורת פיו מק"ו וכתודחתו 65 מזיין בקנס ופלו קרקע יסע על. בסתר תפוס לכתר תקנפf fין כfן ספכור קרקעות שג'כ סר"ן c

"

m כפס קתן ככר כתכתי כן כפנס כריספיס ולי כמי הקל על הסעכל bס קפיל מר ספי ק"ג הכסכועות הטענה פטור כיצר שתי כסף לי בירך אין לי בירי והולך לו ולין יורדין לככסיו: הקורס יורדין לנכסיו זכרון אא פרוטה פטור שתי כסף ופרוט'ליבידך, אין לי bין לך כידי !6 פרוטק פטור לדחוק לסייע למטלטלין בידי לא פרוטה חייב מגהליכירך אין לך בירי פלין התדל' ממין הטעגת לוקח הכל (ר"ן ניח6 רכי פטור מנהלי בידך אין לדבירי א חמשים רינר סזס טענו כסן וזס סו' לו בעל לקותנת לה תשתעכריס חייב מנהלאבא בירך איןלך כידי לאחמשים דינר נחשת וריקי פלח טפכו ft חיןלסס לין פעכור הוריי

פטור משקל cתי מעו"כסף fו יותר ט(יופיין סכרח ז כפרק כ'

6כל 6ס טענו מטבע כסף להוריו" מפנס נ'כרכור פסמלך וכו')ולחו חרדהן קח משתגעי קרי קדס לו כמטכע : ג'כסף ופרוטס קל סכר טענו סטים ולפיכך יורדין לנכסיו דחמרן סכל ככגל כין מטלטלין כין

יסעוריס ותרס לו על 6חת מהן חייך : מקרקעי וכח 65 תקשי לקול תקנתל לרכנן לח סייך יוכלין

מפני כפכפי חקרקעות לקחי ניסנס לbמרינן יורדין לנכשיו חיכוז כינייסו כתר תקנתס 6תמר דלמר כררכלי לחמריקן קכי סין הכי נמי דקודס תקנתס ליכס כינייסו למר כר רכ 6סי אס יורדין (מטנסין : כשוה פרוטס וסיל חני סעורה של כסף

לסון סר"נכרים מסכת קרוסין : ואם מין קהולחס ממין קטעכס פטור וכי הול זס מסמע ממין סטעכס : ביצר סתיכסף יש לי בידך וכו' פטור פירס הר"ן סלין להורחק מעין סטענס וכו' וכ"כר"סי וחניכ6 ופמוחל מפרסיכן

הכי כגמ' וסכירס ליס וסחומר סתי כסף לוקח למרולס פוס ולכך פטור לפס סטעכו ל6 קודס לו וכיכל סמחי דסמוך ליס קחי לס לין הקולחת וכו' לכל גרג סוס קחמר וטטת רחסרל ניק נטעכתו ללח כינון פתי כסף ופרוטס זכינר חריfc קלי דקתני קטענס סתי כסף וכו' יקפס כסר"נ רמפרס כריסb יכס לרכנתכfמפרט שיכ6 רשמו וכן לרסי פמי דמפרס כריסb סל פלונק6 ורכוסמולל ורכז רמפרסbניכס רסמוסג ככר נרחיתי נקר"ןסכתכ כסס קרסנ6

° פתח חומר חפ"נ לקיימס כן כותיס דרכ כפלוגת6 וכפירות טענת קייכו מטוס דתני רבי חיים פיוטים לרכ bכל כפלונתל רפוק • ורוקה (כלו' כפירוסל לככח זו ללסתום רוקח טעין ולחפור ולרן סוס קמר) נקטינן כפמו! לסנכת' כותיס כדיני ופחו קח נתח קליל ד6ט גיקייתלק כככככפירת הטענה לפטר לפרוטי כונס מתני' ברוקלז ופטור לריסל מפס מתטעכולס מרס • זמת פטורה 3 65 טעגו וכי תימא כיון דקיימא לן כרכ 6ס סיתס דרוקח קתני 65 ר"ל למתני סתי כסף ללח לפספר לחייוכיס כקלחת מקלת דקל חסרחלת טענת 6 5" למתני ליכרים לי כילך 6ין לך כירי חופרוטס פטור ליכל למימר 6ין הכי נמי ל6 מסוס וכפי נתתני כסיפ6 סתי כסף ופרוטת יפיניון סין לך כידי;fol פרוטס תייך ול6סמעינן רטעכן פטין

נקט נמי כרי0c פתי כסף ותרסה נפרוטק וע"פסלין זה כוח לי נישכח לרפי ריקועי סכי ספירסת לתפנתיכן כל הסתS' עג'3 כלומר ולע"ג דכריסס כתכ סתוס פלונת6 לרכ סמו 6פילוסכי סתס ופירסכסיפח חליכח דrמו: כלחול שמע מינה ונסיפל פסטל נית לקכל כסמול וכקכי ולחי התיסכין לכרי קרנסכפירוסו ככחן לחט"ג רפירס כריס כרך תפוס רתני רבי קייל (סיויק (רך 6פ"ק הכל) כסיפס מפרס כפול חלח סעדין קסיס פי מספרקסתיגעיל מפירופו דה פג' ,'פרק ו'רכ"מ 6ספירטנס גריסf רקח סול לו קכח סתס לריסf כרך רחרתנן סתס הטענקטתי כסף פירס שטענו סוס 6תי מעות כסף יש לי בירן הסיולק עמסס פס פרוטס וכפי fcoר זות ודלי כפמול דריפס ומפרט פטפנו את כלומר מכן טוען נהריפוכלמפקינן הכל 6ליכו רעמו לחי סתמן לוקח קלזמר ולפנו של הר"נ Bס סוס לסון רט"י דקתס ולפיכך קרוב לי לומר ורפ"י ס'גס כרי6s כסמול כדרייק ניסנס ככ"מ ומ"ס ומסייס פירופו כסיפר להכל כסמוחל כמי ל תינוק מינס רמחן לסנכרן כריס6 6פ"סיפר: הסיפ'כפמוקל (תחיל וסרטכ"6 פכתו וחי במיס'כתר בחין כוס לולפרס כן סלח ללישכח דרטלי ריקס ליס סלכך כפר קרכר לפני יותר ופרס פי'קוח ולפרן דיוקל הכרס מלח פירוק מיניק וסיינו סעמל דלף כריסbכסמולס" כתפננ"מ ועולים לומר תלח תידוק מדכרירס"י 6ע"נ רנה סכסמותל מפוס רכס כקט כריס רפלונתח דרך סמוSt קול ורכ חיןנריך פירוט כסיפה כלל הממינח רווחל sמעתת' וטעמס דקסרס ליס שפכתל bכן שגער ביחס לקערן וקפיה פה נפתול מטוס דנרן פיטל לן כטפתח למתניתין, דת חסרה ליה מינכתס . ונס סרמכ"ס כפירופו פמפרס קריס6 כרך לח פירפנסיפה כנס תפוס לחין כריך לפירוס והלכך נמי ר"י ומפרס כתולתל ככדוק6 נקט קפירוס 656 מרסתסיל לפרסכרים כרג ועמו. מסייס פירושקפיפל כפתור מפוסל6ליכית כריך פירוס • הכל לרכ לין כריך פירוס הנכן עם פירפ חכ66ליכס ומוחל ולח מפוס דכפתולל לוקח 8

°

o ומכל מקוס 6ע"ג דמותל להכל היכן נמפמפמיניס דלסון ר"י כמין5 ° o מה6 רב'מורלי מוכר דכסמוס סל6 כריfc ות לכלי סכר כסמוחל וסס פכס רבי חיים כפופיק ערך ללקים לקוחיל ורכסי

מקרן

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

חייג

מריליק

מפני פתוח כמסין לכידת סהול פוטר מסכועס כרתנן סמוכח מתרן כריית6

6חת לליכס סמוt :*מדסכירס יק כותיס ורס מניחה נח יט: מפני תקין העולס ולוק'כסלין הכן טוען זרחי 6זי מרל דגם כתרחי קול תוכן יש לפסוק כמוחל . וכ"ס מג'כחכוח בידך חלה rtס 6כל טענו ודחי ותמר סול לה קית הכלח"ר קכס כסמי' כריגי ולע"נ דהר"ן מתרן דנס תקס כן חללי קמפיס חיים פנים וחוריית6 דfין זה מפיך חכיר: על ספוסקיס כין מתס דרכ 6פי רמתרן כסמוחל וכתנ הליכה נ מנת ליכ'לך וחמר לו קן

לפירק דמפי'סכי סכירס ני כפני עליס וכגיןbcמר סתס פטור מפני שהוא כמשיב אבירה : ג מנהלי כשמ& סכורנינו הסמורחי" עדיס השובחינו יכול לטעון בידך אמר לובפני ערים הן למחר אמר לו תניהו נפרס ונתרן חליבח דמותך

כדי הייב מנהלי בירך ע"ג דלחס כותי 65 קפי מסכועת בחיריית6 6כל אמר ליהן אל התנהולי לא בערים למחר אמר לו על רס"י לfע"נדמתורמלן מסכיעין 6ותו תיפת: חיןלך הניהו לינתתיו לך חייב • מפני שצריך ליתנו לו 6 פסיק כסמוS6 מפס כירי כח היו לכריס מכונס: בערים : ג. ליטרא זהביש לי בידך אין לרבידי גיכח לקפויי מלן דפסיק חייב לסלוחיכנו כחמן כסכוע' אליטרא כסף פטור דינר זהב ישלי בידךאיןלך כותי מסfדרכ 6פי גרנר" ספרי הוחזק כפרן • וסוס בידי אלא דינר כסן וטריס' ופונדיון ופרוטה לי כמטת הט"י מיןעליו פו' מכפר כנ"ו 6כל סכח בכ"ו חייב שהכל מין מטבע, אחת כיר הכואה יש לי קופי כל הכס מדידי סריקי" כח הוחזק כפרן : ג 6ל6 בירך • אין,

: אין לך בידי אלא לתך קטנית פטור כור זכה מככח פּיעל 6דסכל ניטרל כסף פטור bcיןכון פירות יש לי בידך אין לך בידי א לתך קטנית לכל נסר"כ ע"ג הפירושו קורס מיין הטענת : נתך

דהכי ים בייסעו לכל תקפה קלי כור (ט"ו) סלין :

לדידיק מטוס כרי

לכתוצנ6

° יכולין לכ (פרס כדכריו מ"מ מפירפו ד"מ 6פירוסו בריס6 דקכל דחי דקשיח

:דסתס מפרסכסמיח). וכפיר"י ורכס כרגוכפי'סרמכ"ס: מפני מריח כמסיג חכירה פריס יכול להעיז פניו ולכפיר ומשלח הייז סרי סיס כממצב חבילת סקול פטור תסכועס כרתנן פ"ק דגיטין רש"י:נ אמר ליה נפל עריס סן כתר קר"נ וכגון סbמר לתס עליס פור חינו יכול לטעון תפטר אותי כך הכי סיתס כגמ פ"נ וסנסררין דף כ"ט ופירס"י מפטת חני כך סותק הייתי כן נסכיל סתיית סולנכי מת סלח פיס : אין לִן כידי bסון סר"נגה היו דברים מעולס וכןbסון רס'י דף מ"כור הרס"פ פירס"י כנין סחומר נסר"סרכיגו גומר לפי דבריו וחמר, לין כך כירי מעולס לכל 6ס fמר סתס fין לך כידי 65 הוחזק כפרן רמלי למימר 6ין לך כידי עתק קסמינח פסרי פרעתיו לן ומתרן ומייק קוי וחיןסות' דבריו קרbמיניס ע"כ ולכופחחותינו כדכרי רס"יוסי"נרכס כתכי בנין חומר גרלס ככחול'רלין ר' מפי דבריו וכוח כל החומר ין לך כידי מrcע נסר"ס ולפי זה לינויכיל נאורזנתח וְכריו וכדעת רב קסי סכתבו הטור כסי' פ"ט וכפ"ק דכ"נ כנת דף ו'מייתי רזתני דיכ6 וחמרי'עלת תלי ין כן בידי נסר"ס : חייב פי סר"נלסנס 6ינו גלמן כסכוע סקרי הוחזק כפרן וכ"כיס"י דףr"נופי לפירס סכפתור 6חר כך וטוען פרעתי סיני כחתן כסכועס וכו וfתס כסס נמי דכrלח בכ"ו כלומר סfת Cמר לין לך נילי סס fit כנ"ו 6ס כח נ"ו וטוען פרעתי בו הוחזק כפרן וכלמן וכפ"ק דג'מפי'סרח"ס הטע* מפוס רעכיד 6יגס דלח מנות טענותיה חלל נג'ו : מפני סגריך ליתנו לו כעריס כין סfמרבית 6ל תתנת כי 6ל6 כעלי' מסס פמפי"לbפילו לחסר הנוחתיכון המלוה לומר גנות 6ל תפרעני 6לס כעריס לסל מתני גחקר קלוסקיס וקתני כסדיס קייב מפני וכ'יס סתמת וכי לחר קנוקנתס לסתעכר כסלמ נסעת הנו6"כקכלת קמעות כפתעכר 556

65חר מתן מכו כמק נתחייב ונ"ל סfין זיי קיפיס פלין הענין מטעס סעכוך חלל מפני שכל סbמר ליס חנתפרעכי חלל כפליס לין גלות עשוי לפורטו כלס עליס ליטנין ולמר פרעתיו כלס עדיס fמריכן פקירי מסקר פכיון סהמנוס יכול לברר סתתרת בו זין הגות עשוי לפירעו מלח בפריס כלי סלק יחזקנו המלות בין העריות כלות ולחינו מסלס ולפיכך סין סלנר תלוי כקכלתוסר כוס חלס כל ססתרת שמלות ו5 6ל קפרעני חלל כעריס 6ס טעון הגות ככח עליספְרעתיו חכן סרלי הסקורי מסקרי קר יתמגיל רים פרק ט"ו מהלכות מלוי כתב הטעס מסוס דעכל לוק ליס מלוק : ג ליטרא זתני לי בירן וכו'כריך לדקדק למי בריכו כל הלך וחיכח מינייהו דתני חיילי חיס יף מ"6 סוף6 ° 1: אין יד בידו של ליטרח כסף פטור פייקוב fcין כfן הדל'ממין הטענק פי גרב דס" כסתמל פות טען ניטרל fcכי דכין לטענו מסקל ודחי דוקח קתני גת סוף רן5"ט: דינר כסף וטריפים ופונדיון יפרוט:16 חי קתני רס"ירין רף מ: טריסית מצה קט:" ו"פי סס ופוכליון מפרס ספירוס קר"נ כמפ':'פ"ד לכ"9 : שהכל מין הטכע fחת לגיר: פרכינן לשמוח דחמר דוקלטוענו 6תחי חייכ וכנוקמינן כשטענו בדינר לטבעות פר"ק כלומרט ען לני זהב נתתי לך נתת לי גו מטכעת הון (חומר 65 נתת לי חלל דינר כסף(תת לך מטבעות וי: לך כפווין נילי טריסות fו פ נריון סי פיוטתית S רפיטת חיתז ככלל מטבעות 5

° bs נקח יפרכינן ונרכטינמיינר פו: קתני • קיוך מפרס כסיפ6 דקfמר סהכ: מטבעל' ומסדרינן דה ק Bכל דין מטבע וס' סו6 כלומר

ז 33 לב א יריE%

[ocr errors]

ריטf דקתני סתי כסף ולמרוסות תה וקדר תג6 ליטרח זקל כדי שמן כריס מל'cמן: וקר' כקקניס כין רקס 99 ומוקסוס והדר תני רינר זהב וסוסו וקלמר סכל ריזמטכ' פמן : הוחל וסול כמקלי טעג רתוק ליק, כמו טענו קטין החל סוס דככולסו סה ק6מרוסbינו מטר כנון ליטרח לפונס וסעורין וקול לו כו'מקן והלכה כחרמון,חכר חין סנכס כרסן לוקח בין נכסף כין נורך כך פי'סימנ"ן:"נור"ן: טענו נמניחל דמחייכנטען חטין והורה לו כסעוריס : פסור קטיןיקלק לוכטערין פש)

מסכיעת לחולייתה לה על מ"ח ומפנר נ' כתר חייב שהקטנית בכלל פירות טענו חטין והורה לו הקרקעו"גלח על הכלי'סלין סרכס רמי סעורי וכתב בשעורי פטור ור"ג מחיי הטועןלחברו בכרי שמן הורחת קרקע! תכילת לידי הטור סייפ?B ועעת דחסין והודה לו בקנקניס אדמין אומר הואיל והורה לו פכיע 66 ודיןסכו כקרקעו'$ פולי קולק קובע פחים מקצ' ממיןהטענה ישבע וחכ"א איןההודאה ממין קול כמקנת כליס רfיכ קייב 5 ספוריס וכעל 6°

6 הטענה או גרואה אני אתרגרי ארמוןטענו כלי חרס וכפיר ככf קרקעי הרו°c 51 רוק?? כhc* וקרקעות והורה בכלים וכפרבקרקעות בקרקעות

קייט ליסני על הקרקעות קלויין קטין באותו יום וכפר ככלים פטור הורה במקצת הקרקעית פטור ע"יגלגול. סכוע' : זיקקין וכחותו סעוכל חומ"סטורי" במקצת הכלים חייב שהנכסים שאין להם אחריות גורין: ו לין כנעןעל מין רסליתל פתלות סנהזוקקיןאת הנכסים שיש להן אחריו'לישבע עליהן: סעג'חרס כגן סטעכו קרן פיס טועןפניה כיון סככער אין נשכען על טענת חרש שוטה וקטןואין כרמיאל וחר שלמרו חכמיס 6חת הנזין אח ודלי קורה משביעין את הקטן אבל נשבעין לקטן ולהקרש : ככל מקוס bיכו bומס ומינו פלח הגורן ספוריס חילק

מוכר : וטענת קטן כנון פימס קכי פסיפר סקול חי

סטפנוקסן וגנר קרח כי פליןחרס מוחל על פלר תכיפותין חס לח תכט 6% חרמ ע"כ: יתן ליטול רעת וחיוכנתינת קטן כליס והחוסר כקטן סות ורבן נמלי מחייך תלה כפי הלר"ממין הטעג'רcיו'ת' ורוקח סכועס רחורייתס קולf פזיןכפכפין על טענת קטן חבל

ולמ"ז וכלות רומע קול רמחייכו לכל מדפי ספורי סכועת היסר היכין ניסכע על טענתן : לכל כtכפין לקטן , קול פוטרו וכח פניג כר הדרמן וכן מסקי סתו סוף פ' ונתקדם הכל ליפרע מנכסי קטן 6S יפרע לוכסכועת נדנ"ק סוף רף 5*סוכתכו סתו' כפרקין דף מ"ח דכריסb תו וכן סמקוס נכסיו ויכח עליו סכר חן • נבו) משחוב ניפרע ניק נפלוני נרכ כטענו ליטלס וכו'ולסכלכרי פרקיןכטנגו מן גכסיס

פל

הקרס כריך סכועה ) מתי כסף וכו'6פר נטר ער (כסוף ופליג חכונתי . טיכוני

ת סעכריס מרחק מרתניזר"ג מחייך ונח פטי ורכן גמני 6מר חייך דרכינורקלוס קנל פלונת6 דקכמיס ור"ג נטענו חטין וכו'סכך כשנס ככית סמדרס כמנהלתי וס"ק הסרטניכי רכי-כן הודה' המין הטענה 85 כ"ע ריח 696 מגירה:ונת סניכו טינו קטין יכו ור"ג מחייכ היתר: הטוען לזכרו נכדי סמן פון הר"ן כרי מלמיס 6מן וכן לסון רפיון מ"נ וכין פֿרמין וכין סכניס סכיר לסטרטוטענו כקכקניס ג'ן • ונתח פליגיbרמין פוני טוענו המין ופעורין וקורל כרחך מתן קייפ וחכמיס fימריס פטור רכעיכן טעכס וקולה'כובר 6ץ ריח סינית גמר וסכ6 דף מע"נ רנקל פניע לכל כפרק כתר לכתובות מסג' ד' בכרס סר"נ רפלזנתייקו דמיין עשר מדי זמן חיים בלפֿון הזה גם :כן קנקניס 6י לה ונכ"ע סענו לטין יסעורין ורוד'כח פיןחייב !זו היf סונית נמרח רסתס:והרה ( נקנקני החיפתס ככו וסייס נקנקס כתכתי כפרק כתר6 לכתוכות • °ומפוס סכי כמי כססודס נכניס פטור משוער : טענו כליס וקרקעות וכו'פטור פירס סר"נ מסמעס וכו'פלין לין סמעסיקרקעות כרכמן כנותני ה' : הורה כריקכת רק קינות פטור 6.טרין דל6 תימח רפטור דריסה מפוס לסוי כטעגן רטין וקולס לו כפפוריס תוס רף יפירס כקכמת סלעת דל6 תימ6 דס"דתני מעכו כשני מינים ותודר כחקת תוי כמוטעני רטין ווק כספורין רפטור : במקצת סכניס חייל פייסלר"ג על ידי גלגול סכועקוע כפירוש כמתנת ה"פ"ק רקדוסין : ראין כסכעין על טענת הירש כקניו'3ורס ftיירי וזכמ כבל מק זכו מתכיתי ברים מסכת תרומות ועיין כפירוcיר"נ סס גס כתו': וקטן כתב סר"כווצר קרח כי יין לסניעיו ימין כנתינת קטן כלוס נמר ופירס"י וכי יתן ליסומנה כתיב ונקרכ כעל וכית .'כסכועל כרחמרינן כפ"ק דין כתיכת יטן כ. רוח חיים כתיכ ותורס וסוסת כקטניס סס כלס לעת . ע"כ וזיו נחכל סכועת היס חייכיס על ט? (תי : יפית מטל מונוכרוח קטן יינן לוכקנס כן הורו רכותי ולזה רעתי נָטת ותקין כינס הילוכו קורס פיט 6ין יהיו לין יכו" ל6 לשכועתק... וכו'סרמכ"ס סוף פ"ה מהלכות סטן : אבל כעכטין לקטן פירס סר נתון ליפרע מנכסי קטן להיפר! נסכועס נמ'ופריז תכיכס (משנת ה'פ"ט לכתוכות מככסי יתומיס לח תפרט ft כסכיעי · תרתי לינהלו מפני הרס לקענו ורק עליס 4 ולהקרש פירסי"נקמקדיס נכסיו : ויכ6 עלי סמרור וכו' במר לו הערין תמנ6

פס

« הקודםהמשך »