תמונות בעמוד
PDF

בכלל ופרט וכל כדלקמן פ"ו מפנה ה' וכבר הורכתי נזס 6לזרוק כרור (יס): מרכוי סכקיס. לכל לטר יכטל הלרס כסוכסנת ט' פורנ"ת :*ס ועיין כתו' רפ"ק דף ד' ע"נ ופלוגת דר"ע ור' Cמטל.נרטורים בכל התור כנויי ומטטי ועיין כמשנה ח'פ"ס נכורות *גס עיין מ"ס כפרק: דסנסלרין ור' ישמעל דריס כנני יפרט י"ט וריש לו נפש כי תסכע משנה ו'גו'י וסכים חומרים וכו' : ונשבע לכטל 6ת ייכת לסלע חונקטין מיעט לכל 6סר יכטל קזר ורינק סמכות וכו' 6מר רחמכס

ריב וגיירינת כיכיכל . נהרט 6ונקטין 6תכס סול פרבוי הכתוב- אמילו אס ריבה הכתוכלכך ריבה תלוי ריכס ליכס כל מיני מחייב כסכוע' על ו 5 ° 05 הכתיכלכך : ונשבע לבטל את המצוה ולאביטל לפעער כלסכל. וכנסי מיעט נסיכת ניקוס נקרע 6ו פטור לקייב ולא קיים פטור שהיהכרישיהא חייב תיעט רכר מנירור יסמט יט כמקוס לסטית

כדבריי יהודה בן בתירא אמר ר'יהוד כוכתירא ררים לו נפש כי תשבע כנג וכרי יפות קרמכ"ס וכנוע" מה אם(נ"bכעו"הרשו שאינו מושכע עליה מהר להרע לו להטיל פרט לכל נחלן ברנר (ולות כסיסכע סיני • הרי הוא חייב עליה(נ"חסכועו מצוה שהוא חפר וכטל יד וכלל כלל אטין ולאכול רכר 6סור מושבע עליה מהר סיני אינו דין שיהא חייב עליה ופרט (וכלל) חי חקר רן t# קול מירע לנפטר וכסנסכע אמרו לי לא אס אמרת בשבועות הרשות שכןעשה כעין הפרט מס בפרט רגע שלח לחכול חמץ בפסח בה לאו כהן- תאמר בשבועי מצוה שלא עשה בה מנורס לסכ6

6ף כל נרכס קוסמטיק לנפט! : לאי כהן שאם נשבע לבטל ולאביטל פטור :7

והלכה כר"ע ;ו כפכע לקיים 65 קייס פטור. שבועה שלא אוכל ככר זו שבועה שלא אוכלנה • למטל 6ת נתניה פטור

עיין במפנק ו' שבועה שלא אוכלנה ואכלה אינו חייב אלא אחת מטוס סכועת כטרי - הכל כולל חייך : שלא עפק זו היא שביעות ביטוי שחייביןעל זדונה מכות-על לוקס הגל מפו' שבועת פולחן . קר להו כהן פלס כנע שגגתה קרבן עולה ויורד שבועת שוא חייכין על פריק כדין פיית היין • לכטל וכורס יסכע (כטל זדונה מכו ועל שגגתה פטור:ח איזו היא שכועת כרכרי רכי יקנדס כן כתירה מר פטנט עלי מסר סיני שוא נשבע לשנות את הידועלארס אמ'על העמור כלות' ס6ל לדכרי יהודה כן ניכם קל וחומר חיינית של אבן שהוא של זהב ועל האיש שהוא אשה ועל כתירf ה: קייכ מbו סכועת כפר יכטל 6לס יעסת האש שהיא איש נשבע על רבר שאי אפשר(6

°

0) נטוי פליס ר' יקולה -כן כמו כט יותר מהר סיני אם לא ראיתי נמל

שפורת כתירו חומר מס לס קרפות לפיי וכוס 6ס רכי יהודה בן

וכו': סלח עפה כה נחו כהן. כפירה מודה :שבועה 655 חוכל ככר וכו' וכתב וקרח כתיכ לסרט 6ונסטיר רמסמכרכר סיסכותן ולחו "נטעמ6 וכו' וכי קוי חומר פלח סוכל כיון 6כל ממנו ולין הלכה כר"יכן כתיכf: ן סכוס סל6

bוכל ככר זו סכועת כזית קיים פיר'רכי מטמע כל סיכל סעור 6כילת מככר 6ל6 חוכלכס טנמס לומר סלח ליכל וסדר למר לה חוכלכת א- ולא נקט ככר אחלה כמפרינפסיק כלקריכ' כ"כונת סוס בליכו קייכ 6ל6 ססק פלין שכוער חנס על סכיע'. הכל פומהנכות סכועות כוס קריטנס ועיין מהפכתכתי כסס. חמר תחלס סנס סוכננת וקדר למר סלס וכל וסכלס כנת חייך סתו כמפנק ט': שבועה שלה הוכנס סכועס סלס 6וכננת סתיס וכי 6מר סל6

6וכננה ליכו קייב ער סיסכל כלה וכי כתב סר"נ 6סמעיכן סbס נSib (חכס על קר6פינק וכו'. תור למר פלס לוכל כיון כ6כל ממנס כזית חייבקנכן המכועק וכתכו סתוספ'פרוק כיס ספריס ל"נסלח 6וכלכק סליפית אלקרונק קיינס ומחייככי הכי מינק כזית וכי קדר לכול ולפי' הכי Cמטי bcס (Sig וכו'פרקתני 6ינו קייכ 6לס 6חת כלה מקייס מסוס סכועת ר6סונס : סכועת סל6 סוכלנה קתני חייכ 6חת והפתח הוי כי סתס כנדריס פ"נתפנק ג' מכועה 65c

6וכננת חט"נ לתפכועת סל fוכננת (פנים) כרכו' קרינוס ו"סר"נ סכחכס עוקר כנרר מעיקרי פמעי רלין שכועס קנת על סניפה קנס כן 6כועס פליסת עיין בפירו סוף פ"ידכורים: "זו כל פכונת ביטוי וכן. c65מועינן חיונ6 סוס לליכס 6פכיעת כתריימל הר סכועות למעוטי סוכל ולס 6כל 6מלקית אין כו מעסס כסוני' דלעיל קן ולו כחונכטלק 6ס ימכרו מקוס יחולו סbס נס: נחכס ע יונ6 : ח איזהו סכועת סול מיין כמסנת ז'פלורסנן: קרחפתק ענתר פניה תחתיה וכ6פר כינרת: פנופס סכיק • על העמול s מכן וכו' 6כל של הכלה פכיס סנכן (6 וכן סנפ% פּל הטחים חלה השלישית לפי פספס עוקר קנדר

סכין נמי למתני על העמוד סל הנ• כדמפין על סלים מעיקרו והוי כתיסלח נדר חלק קטניק למפרע : סרי וכו' : אם נח רחיתיגמל פורח כחויר לפון קר", כלומר קרפונה כי טחינה קוחל ונסל עלי וכן ככסfל על יחסרו כל הפירות סכעול עלי חסר רחימי וכו' כנמ"מוקמי' סכתיס ירי כחלוהינס (חלת הסליפית למפרע : ח 6ס ל כה אמר יחסרו כל פירות וכו' וכקכן קת'פירס כעכוער רותי גמל פורח כסויר כלומר יחסרו כל פירות מכטינס עי

ובפרק מסלס רחיתי וט' :

פחם

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

נתם בקירות כית יכר כתגנית קורת בית הכר ונגררי דו ונפרק לרעיס נוריס ניסנן לי כפייה. ע"כ דכ"ג סתס כמוני קורת בית יגר לי: רוי :נעת מוו. דייב! טוכ6 : לסרו כי כסכועס 6ס לי) וכו'. וכתב היורטעמל רון בו, פנוטי סנ6 נעיין בטול פנוּת יתר. לכל ק“ג נתני(שכחנו') סכועות נטוי לין ספרות כחסרין עליו נקי הכי נקי • מטוס ולס 65 יניר וגס6 עונו : ט וכלס עכר על סכועת טii .רק דרס וכלי לח כתכוין זה ללפן הפירות • icס היה תיכון לכך הכנת עבר על סכועת סוס

מנת לית חסור נפח סס פסולת : 65 לכנס עכר 6ף שפורח באויר ואסלא ראיתי נחש כקורת בית הכר אכלו הריעכשיו ג"כפירו' 6פכונת כטני לתכי גפנע אמר לערס בואו והעירוני • שבועה שלא נעירך 6סורי' טליו ול זס פנת גדרו (fcוכל )ככר זו חייב לרוכל' נשבע לבטל את המצוה. שלא לעעי סיכה ושלא כרכר של 6

: 6 ודחי (הו וכי הדר כפנט פל יוכלגת ליטול לולב, ושלא להניח תפילין - זו היא שכיעת לחפור קפירות נתכון * קרינסנט נכטל 6ת סמכות שוא שחייבין על זדונה מכות • ועל שגגתהפטור : לקייסר6ס 6ותו רכר ומשום חלוקת מטוס סכועת פול בין ט שבועה שאוכל ככר זו • שבועה שלא אוכלנה. הכי לוקת מניס סכועת פו !לכל כין לח לכל ולי לה הראשונה שכועת בטוי. והשניה • שכועת שיא :

ע"ס וכיוכח כעת לכרי לכלכלה) חייך סתיס מס[ס אכלה • עכר על שבועת שוא - לא אכלה עבר על סרלכ"ו נהגת פ"ג מיל־ שכועת סוס 6ף cb פגועה שבועת כטוי: שכועת בטוי נהג באנשי ובנשים צנועות וליכריז 6סרו כל פטרי :י כסנסיס וכנפיט

וברחוקים פירות סכעולס לfו לוקח 6 חיילי

ית הדין קר פירח וכוכתסג' נ' פ"ג הורים - קונס of נח רחיתי וכו'פי'קר"נ קונס עלי ככר ז וכו'. לכל התו' רקכח וכן הרס הכל וכנוריס מפרסיס וסכח רוקח כחומר כל פירות וכו' וכוי סכועת נטוי ! רהיינו טעמס לחין פירות כתסריס מסוס רbי 6פשר לו לחיות כלח כל פירות וכו' ומסוס סכי נקי מטעס סכועת סולו סכסכע על דבר fי 6פסר ספרי חי לפטר לו לחיות בלס 6כילת כל פירות - ולע"ג הלס fמר לעגלס - מסתמ6 לעולס כחסרו עליו • ריאת זמן תקן גו • 65 מסתבר פלס ירח הסוף !6 רגע 6חד וסט דחמר יחסרו וכן 6ס לס כלתי : הוק מני למימר סמעס סלbוכל כל פירות & חשמועי דbע"ג סל 6סרס ענין חסרות וכו', וכנקה רעתך חמינח דלור' רכח קזס ולסיק פתח נמלח • קמ"ל לכטלס רעתו 6כל כל 6דס עכ"ו: ויתס כנוריס קליבה למנקי מקס נרף tוח הנג) 6שכחן ניר פוס) • קלכן 6סכרת (ת תר"נ כככף ונח ככל קפירות דלי ככל הפירות 6פי'כי ל6 קלי כגוז6

65 היו נ6סריס עליו • 6 ° 60 לו כחיות וכו'. וגס מנקות ניקל כר פול • לה קוק c6פופי'מידי לתנינגיומה - 6k סוס ליס למתני קונס כל פירות מכונס עלי מותר • ומרתף כגוזמה) פתע מיניס לכחומר קונס ככר זס 6ס לחרקיפי וכן הוק תתני לה כלומר כל פירות כי הכס : גמל ופורח ב6ויר כתנו סתוס' פיפס הסכי קתני גמל פורס ול6 קתני כעולי מגריסונפרק 6רנטה נדרי' גכי גדר רגלי • תגלו עולי פלריסולס קתני נמל פורת. ע"כ - וסר"ן לפי וכו סכקנתי וטעמ6 דמותר כפירוק תפוס דחמרינן דעתית דל6 נתכוין וכן מיסן 6פיל תמירק א העתקתי לפוכו סס פ"נ דגריס הסרג': נחש כקורת בית רבן • פי' הר נכתכְנִית קורת בית הכך הורתה כגמ"• כטרף ופירום רפ”י פיסכו מריליס כקורות בית יגל כך רחיתי נחם מנומר : (כרכינן כולסו נמי משריף טריפין ומסני כסגנו טרוף פירס"• כפכט פריק מרון נגכו ולין ניס כסוי כמכרנורות ty בגרונו ע"נ וספג כגוּרֵיס פ"ג הקסומה ענין מנגר לקורק ניק רנר ופירטו פלטה כלע"ז: "קרחס לטרוף • רחב וחיכו ענול ע"כ • וכולסו טריפין סייכו ככטנס. והר"ן כתב דכירו קלמר נמרוכע ... וספו כוח מר רמימרל והגון ודירוסלמיותו כנמ' ונוויס ונתני טריף • וסני מלתס 6גב חורקיה ק רקורת כית סכר גכו טריף • 4695 נקק6 מינק לפוקס (תמכר לומר לך המוכר קורת בית כנרנחכרו : fי נכו טרוף לין 65

: 6 ל6 ; שבועה שלה נפיין פי'סר"נ כטול מלות היה וכן לסון ר"י, ומסייס סיינו וּנוּ 6p לפער ע"נ • זללכריקס כה דְתנן כתר סכי גסכע ענטל 6ת יפנזה נולר ככיני ורק כנוכס סל6 כעיין וריינונסכע (כטל וכו' : וכן סל6 לעסות פוכס ורחיקי לסרמכ"ס מכוננתי מכלכות 39 פוק כנפגע (בטל המכס וכו'6ל6 יעטק סוכר וכו' וכן הנסכע פלח העיר וכן "לוקס מסס סכועת פול טכני סיוס כליות גיטיך וכן רלוונך להערן נועה פל6 כfיעין עלות • קרי 47 סכועת סוס , 6sין בילו סלה ידע לו ערת • ולינריונרלס ני jpפמרלכרם וכלל עניין קבְּתי מ56:ע : סל6 נדעלן • וור חי 6פסר • וכן מפbס סל6 נפיד פר פידפיס וסיינו לכטל סכנות ולפי כיס כס ג'כמספנות סלח נדע וכו' כדלמרן הנכן תני ניק קודס נסכע נכטל וכו': יו יולמכונת סו6 :כן" - למעוטי לכלקי ולס לכנפי דקיין קיכן ר'y קיס דרים פרקין כסוניל ללעיל דף כ"ח :ט שכועה b6וכל ככר ז' • כט ער נ6 :וכלנר • הרלסוני סכועת נטוי : ורפניר ככוטP פול מיקס דייס סכועת כטני - הפנועת אוכל • ביינוכית : כנא סכונסלח לוכל (כוּפִי יי"נכמסנס ז') לb bוכלנה היינו טל הוכלנס כולס (כדפירס

כמי לעיל ופנסים נחנק דִיןf קל (פלס 6וכן תוס' : והשנייה מטוס סכועת טנז. פי'סר"כנין יחכל בין ליז כָל • נהרייכספה פנוטה לקח על עבר פל 6פסר לו. (פסוק

סער קול עוכר לפי קייס נועתן • ג

פרקד שבועות הערית צניחה באנשים

בורגת

[ocr errors]

י מפי עלמי כת'סר"כולס עגס 6כחה'סתסניעו תכרו וכו' חיילי דכעי למתני טביעת הברית ניתנת כfנסיס 65כנפיס

חייל הדתנן לקמן לתת זו וחמת ווילפינן להמרכזיך ט תכנ5פנועת בטוי נותנת ככל : : כרחוקיס וכקריכים ומרק5c6 למן סמן גת וכי"ר" דליל6 דמי כמוני'סכועס כנון סופן נפלוני בין רחוק כין קרוב: בכפרי וכפסולי גכטר מומחי מכרקח לפי מוסכע מפי 6חריס לין כיון סקריעס 6פרק עצרות ופסול: תפי כלת: ססוכיל הן סכועת מפיו • fכל 6ס כלוס 6קר סכועס תלס רמי

לפגיעויין 6חריס 6כלת ולק למסכיע עליס (כרפי הר"ן וברחוקי (ס"6) ובקרוכים בכשרים וכפסולין כפני הכנת זfמר לf יכלתי לכל כר'פרנקמן פרלי קסכיפרי' נ"וושלא בפנינו מפי עצמו - וחייבין על זרונה 6, נתפן פטור fס לf ענת חקר סמט ועונים על דבריו מכות יעל שגגתהקרבן עולה ויורו : י. שבועת חמן ולס פנה למן חקר לין חנו יודעי"לן עלות חלל שוא נוהגת באנשים ובנשים ברחוקיס וכקרובים הפנימי חכרו • קו כגכע גרלי כמוליס סכוע מפיו דמי בכשריס וכפסוליס כפנינוושלא בפני בוומפי מפי עכמו וחייב: יא סכום" פ"ל - וליכא למידק רגיליף עצמו חייבין על זדונה מפית • ועל שגגתהפטור סוכריוקי' (נקרוכי'כסכת דרוק6 כסכפל חתן חתן כי אחת זו ואחת זוהמישכע מפי אחרי חייגכיצרננה" על חיפוf סה בין יחוק הפה. דסחי לכפל הלסת זרי"q"ג) אמר לא אכלתי היום ולא הנחתי תפילין כין קרוס : 6חת זו תחת ה היינו מט: גלגיל הזה כדתכן

היום משכיעד אני ואמר אמן חייב : חתת סכו'וס וסחת סכוע' במסגתה' פרקנסוטה :

• כטוי מוסכם מפי חמרי חייך פרקי שביעות הערן"

ולא כנשיס ברחנקין ילא

כדעני למן : שכועה בקרוכין • בכשריס ולא כפסילין יואינה נוהנה אא פרקי שביעת קערות לס כתיכ כסליל בקרק - 6k בראויין(ס"6 להערבפניכ'ו ושל כפנינ'ומפי

לפי מקול כס"פגרים מתכי' עצמו * ומפי אחרים אין חייבין עד שיכפרו בהן כלכסיס ולל כנסיס דכתיך דס"פ: ולא כקרוכי' כתכ ככ"ו: דברי ר"מ וחכמים אומרים בין מפי עצמו: וקי? ער - כרסוי העיל סר"כ דכתיב לח מייל לכול ובין מפי אחרים אינן חייבין ער שיכפרו בהיכב'ה: הכתוב מדבר f octsיכק על כניס ונן כמו שהעתקתי

ב וחייבין

רוית סעיד דכתיל ועמלו כמסכ' פ"נ לסנסדרין : *ס: ולא כפסוליס כתב הר"ן פני החנפיס : 6נסיס ולס כסיס וסקו) קרל כפליט קו6 כגון זכו תזלן כלומר לפ"ג דחינו בר מלקות • סכתן לעשת דכתיכנ6מר כזן פניס וגלמר נהגן סניס על פי סגיס עדיס :

המכון • כמ"ס כמסכת ג פ"ק דסנהררין : ואינה לוקנת ללנקרוני דפסולי עלות כנסו לכתיכ ל6 יומתו לכו על ככיס קלה ברלוין (תמיר כתכסר"כ לחפוקי מלך סליכו מעיד כעדות ככיס וה"ה c5לר קרוניס: 65 כפסוליס כגון חייכי הפסוליס לעדות מדרכנן • מכלל דמיך מרחורית6 חיכו כפר לניתות זחייכי מנקיות • וגזלן • דקרו רסעיס• והתורה לפרק סעיד - והכי חיתון כתריס כגו' וכלומר דממעטיכן משחק תחת רטע ער : דינס מתנת & כרלוין העיר • לחפוקי כקוכיח • ז': מלך ססוf תדלורייתח ופיר: רכתיך סוס מלך סליכו מעיר • ולספסוליס לעלות מלרכנן כנון משחקי מטיס עליך מלך ספה) לחימתו עניד זיכ6 (העיר כריך לפתור כקוכי ומפריסי יוניס : בפני כ"ו זפלח כפרי נ"ו מפי עכמו לפני הריין ולרך לזיון הול לו : ע"כ ולפ"זלן כמנכי כית רול 6ס מפי עלמו כסכס סכועת סחינת ידע לן עלות חייך כין סיירינן רחיכן רחויין להעיר • וכן רקרק הרמב"ס כלסומ פ"ג כסכט לפני כיוכין פלח כפנינ"ד: זמפי 6חרן • כגון מסכים מהלכו מלכיס לומר דלף מלכי כית רון ליין מעידין • והייכו חכי עליכס סתמו ותפילוני ולמרו לדין לכן יורעיסוך עלות : הכנת חרוfמריכן למעוטי מלך מפרסרש"י לתכן ל מעיל זלה חינס קייכין על סיכפרו כנ"ו דכתיך חס לס יגיל וכשל ( מעידין חותן - חט"נ דריסb ללוקת מפנה כמנכי יסרחל פוכו כמקוס cלו קית מניד קיק מעין • וקרח כתוסכע מפי כסנית כרמפוררתס ועיין מ"ס כפייעקר הפתיח כמסכתל' חסרים כפילי

סין הפ"נדטוריות וטעמס רכפסולי עדות מררכנן לחינה נותנת •

פירס"יסוחיל וסין סוף חימסקיר לח מקכלינן ליה זלס קריקן בית זקוח פדל : בפני נ"ועיין **: כתפנק ת'פטוניק : ג ושלא בפני נ"ומפי עכמו ליליף לס מג"ס רתחט? תחש מפקרין לספר דן מינס וחינת כלורליינין פינת נחייכו חף מפי

עלמו'ומינרכי התס המתייג כין כנ"וכין סלח כנ"ורנסכע על סקר כתיך • משמע כין כנ"ובין סלח ננו• ועיין ; מסכר"פ דלקמן ומ"ס במחנה י' פרק בתרס למנחות : מפי עלמו • כתר תל"נ לס מפי עכמו כפכט סכועס וכו' • וכן 3 רופין רש"י. וכן 6ס פנת frמן לסר ססכועס כלפירסו הונדרטי כרפרנקמן נכי סכועת ספקדין ועיין מ"סbסכפ"ו : ומפי 6חריס • כתב סר"נ כגון מפכיס וכו' 6מרו לו חילנו יודעיס כך עדות • 6ע"ג רלח ענק למן . :כן סוג לומר

ו&מעי, קיל חלק לס לל יניר וגcל עכו • וכתל הרג וקרח כמוסכם מפי 6חריס כתיכ סנ6' סמטת קול חנק וטיין מ' כמסנס ק' : ער סיכפרו וט' עיין מ"ס כמסנס ג'; וחכמים אומריס כין מפי עכשו וכו

הסביר

נ

[ocr errors]
[ocr errors]

פרקי

כפרו

הסביר6 נקו דון מינס וחוקי בלקר כלומר לחקר פרכלת מפי עלמו לפנוינת קפצו' מפקדין לוקו בחקרת כדיןהכתוב בסכועת לעלות לטפי לחכיס סמbפטור קח כנ"ר ר"ג מפי עליו פסכלתס יכו לf כ"ו ועיין ת"פ גאה במשנת ה'פרק כתר6 התמחות : ב וחייבים על זדון ספכעת. פ סר"נרנח כתיב כס וכעלס וכן פירס"י וכמפנה ג'פ"נדכריתות 65 פי) קרינכן וסס לfפרס כס"ו : ועל פגנתס עס זלון העדות (פון תריג פיורעיסbפנועת זו תבורי וכן כן סוח כנמ'וממילה

שיודע לו ערות דחי גלו סכי מלין ה'כמ"מ :כותייכין בוחייכין על זדון השביעה ועל שגגתה עם זדון 6ינס 6סורס וסיינו זדון קרבן עולה ויורד על זדון הערות, ואינן חייבין על שגגתהומה הן חייבין על סערו וכן פי'סר" גריפ.ג' כזכור פסרי כח גחמרה נה זריזהשבועה קרבן עולה ויורד :: שבועת הערו' רנקין לענין פקדין ולפון ונעלס : ועל סגנתס עס ארון כיצד אמר לשנים בואו והעירוני שבועה שאין אנו רס"י כפיר" המצגת עס זדון קפדות מודעיס סשנועס יודעין לך ערות או שאמרו לו אין אנו יודעין לך העלו מחזיר' הם וינדעס ו 6פורת לכל הין. יודעים ערות משביע אני עליכס ואמרו אמן,הרי אלו לו עלות חפ: פונגיס סס על פחי נין עלית קרכן : וין חייבין השכיע עליהןחמשה פעמי'חוץ לב'רובאו קקרכן וכו' פיודעי'ספכו מיין על סננתת 6ס חוגג לב ווהודו פטורים

כפרו א וכו': ואינן חייכין על פס לגמרי כסנוריס 6חין

פנגתת לפון הר"נ cf6 יודעין לוכדות ולקר כך טונגיס הס לגמרי כסכורין סלין יודעין לו עדות ו6ח"כ נזכרו וכו' כל סלפוןרש"י ותמהו כזכרו ססריסן יfכיסיס וib התום ותיפוק לי לכקיסט קל מפתנטי ותירן סר"וורט"יכך הוח לומ'סכיfותס סעת סנפגעו קייכן נתן, ונפגע על סקר; 6ין חכו יולעיס יולעין היו חלל סלח היו מתכוניסלסוס לכ fכל לf סיו כריכיס ידיעה חסרת ג יכלו לנ"ו וסולו פטוריס וכמגף (מה שנפגעו חין חכו יודעיסלה כפכען על החמת ks היו פמי לכ כתותה פנתיודעי ו6פילו כפרן חון (בית דין

ניו סקרי מיל כסנתייסבו נוצרו כלם פוס חרום ידיעת וחפילו הכי כיון ססיו סבוריס ליפנט על על כל פנועת סfין כפירת חמת פטוריסמשוס דלכוסיס קיו ע"ס וEchoפירפו רס"י וסר"נ LEגגו ביריעת עלולה קון (כ"ו חשוכת כנרת. : פירפר etגגוגמניעת ccכוריס סמותריס נגמרי וכמ"ססת. וכ"פ סרמנ"ס וליכ'למימר

ולי סכרי נתן לכסכי פטור רסח סעי' כמי מריפל רליכן חייכין לה כסיודעיס ספכוע זו חפור"

כח 65. הכי פטוריס&B ורש"י זהר"נ כחו להפתיעכן חילוס זס רfע"פדיולעיס סין • כדכתב מר"ן כל גדלי דת"קבענני כעכועס פטורי'וסרמב"ס כחכורו פוף פ"6 מהל' סכועס כתר כתרוייסן 5

°
it

6כל 6ס נח ידעו פריל 6סורת 16 CLכחו כעליס וכסכעו וכו' הרי הגן לכיסיס .. ופטוריס :ג או פfמרו לו כל סכועסfין לכן יודעין לך עדות וbמר נסס מסכיע 6ני עניכס סית) חמת תה fsמרתס וחמרו 6מן חייכיס לכל לס פתקו 6חר הסכועס לין כלן קבלת כועס רס"י וירחת מלטונו הדקל תקן הס כפרו :חמרו 6תר התנועה לין חנו יודעים לדקייכיס ומירינגו s67 ו"מ 65 מקיין לופי חתרים ftכנ"לוסcתח מתני'6פי כרכנן רלח מחייכי סנגורמתני'bיירי כג'ווכחו כדוק6 נקט וfמר 6מן דסיינו מפריע מפי עלת! מסוס רחון (ג'וקוס דל6 מיני חלה כסכוע' מפי עכמו ומתניר"מ סי דו רכנן לעולס חין חיכיס על סיכפרו ככ"ג ש"י כן כפרן וחכו חין חיו יודעים לך דככ"דמיירי ונ6 נקט וחמרו fמןft (חפיקי חס.פתק!• וכן מסקו תתו "דמתני' 6פילו כרככן ונקט ולמרו למן כדי לקנר וס"ס 6פילו חמרן ח"כ חין חנו יודעין לך עדות ע"כ • וכקנקון לחיכח למידק כיון שכנר 6מרו לין לכן ידען לו ערות כפרפגיען 6"כ ונח סורו מפני מי חייכין כפירות, רכריס נעלמה היל רכיון 6sמרו כנ"ו לין חכו יודעיס לך ערות לין יכולין לחזור ונסולות וג'ק הכח במחי עסקיכן כתוך כדי לכור 65 מסמע סכי כנמ' דbקלי וטריל כסידן נגח סכפוי טניסס כ6'ומוקינין לס נתין כדי דביר (כתbסס סר"כ) ומריס'(6 דייקיכן מירי פיין קרוב חגי לומר דחס 65, גיר רמיניס דרסי הינו חוזר ומגיד נתרופנועת קול kת כתיב ומפני שדרן העריסליפמט פח נתניך וע"פ r6cיונת (3 חין חנויולעין. וכתר פגועלט-ניודעיס לכו ל6 מקרי חוזר ומנגיר סנה תפילתס הקורס עון אין יולעסk כתר תוfע"ג ר'מרי' דעריס החתוליס על ccטר כמי שנחקרת על תוכנ"רוחין יכולין לחזור ולעיר כרחמרי' בפנוכתובות (מפנק') fcני סתס דנה פייכס (5) דכנר כנמר ער: תן לכל בעל פה ליןעלותן נגישה כתבהסכעת תוכעעור (גרף) מקרונסונר מיין כי יודעיס ליודעיס לכו ל6 מקרי חוזר ומניר kס ברחפנת נח תגידו כלוס ועכפיו מגידי". וכי למרינן סלין יכולים לחזור ולקולות ( מטעסקוור ומנד bk מסוס דלf :ובפייסן רסעיס ססרי כפרו כתחנס 6חר פלפנים וכתבי מפרניקוסיה (דמי נקט. מתני' כמוסכע מפי ענתו) הנחcמועינן כן בכותלו נקס כמסניע מפי עלמו נגיף עסקינן ע"פ כלומר לניכי נקט חין לנו יודעים לך כלומר לניכי נקט חין לנו יודעיס נך מסכימך יירות. 4.

fmין.רגילות פי6מר 6ח"כעוד פעס אחרת סין לנו יודעיס וכ' כיון פכנר חמיו זה רגילות להפוך 6מן וכסכי cfמועינן סן רותח דלפי'חמרו תחנתחין חנו יודעיס וכן* לי הוי ליזר וננגיד (6לו סית רונה לשנת מיםנע מפי חסרים כל הית יכול להתחיל למרן פֿיןחנו יודעיס וכו' לפי טוב חח"כ כסrפכיען חין רגינת להפכהנה חמן וחין - פי 6חריס (בעיקר סכרת הר"ועיין ככ"י ת"ת פימן כ"ט : השכיע עניקס' פעמיס ק: לגו וכסן (כ"ו וכו' 6תי' נמי כרכנן דרכנן כמי לf כעיכן

בועה

[ocr errors][ocr errors]

פנועת נג"ו!6 הכפיר'לרנר רוק קפיד קרח דלתוי כמקו' כפִיו ככית דין מיין כל כל חי (חתת רחמר קרח וית כי

קרלי נסגרה. תוס'ועיין מ"ס כמסכתי' : ילbס ל6חה מתחייב על כיתת נחתת : מס טייס חין חייכי ו כפרו סניקסכfסלפי קרניוך כי דנורגמו ר6

° 656 6סת לfפ'cתקי זככרונגסיף • ול6

6מרי כפירה קיימת ללמכס זפי תוך כדי דמר כתר קר"; כריס פ"ו לכונסו חינם על כל לתת Dro : סוליל ולנו כפרו בכ"ו דנזיר 6סו6 ככלי סילמר

נפעס ל6סונה סוג (6 היו פלוס עליך רכי ומסוס סכי כפרוחייבי'עלכל אחת ואח'השביע עליהן חמש" יכולין נחזיר ולקולות שכבר מסקינן כגמדכח דכפ"הפני מעמי' בפני ב'דוכפרו אינן חייגִין אא אחת או יגידו פרינס יודעיסלו פיס כתיך כדי רכו היינו התחיל שמעין מהטעם היאיל ואינם יכולין לחזור ולהודו' עלות • יסין 6ין דוריס תוך כדי וכור ולfע"פ סלb ו כפרו שניהן כאחת שניהן חייבין מה אחר זה ומגיריס ינכן 6ע"ג דלה היתה כל הכפיות תוך כלי הראשון חיך והשני פטור כפר ארד ותורה אחר ככרו נבסוף כל ססכועו' ומר סס לי לפטר חח הכיכר חייכ היו שני כתי ערים כפרה הראשונה. הינכטל'- חוז מן סר6סון' חומר פנזער חין חגי יודע ואח"כ כפרההשג השתיה הינות מפני שהערו' דחס מת rtתקו כרח:ונס לדערית רוי טוכ6 יוה"מ:לו" יכולה להתקיים בשתיהן : ה משביע אני עליכם כפיית הייf סיכ fינס רחויי" עליך ו' וכתבו התוס'ול"ת אם לא תביאי העירוני שיש לי ביר פלוני פקדין להסכיע; • זיfס לינק כפירת סמלי סני קייל - נימל לגי ותשומת ר

רגול ירי מפעין עומדין זכות זו 65 פסיתי כל סכפר קרלטון

זעת על סכועה ועל כרחן סכר • זחלו סיס חוזר כן תוך כדי דבורונס לכי הייתי חוזר כי מי כתיכחקת • לחיים על כל לחת ולקי סכועת סין (כית קוך כדי וכורי • וbמר ר"י רכיון פסעיד זה תוך כדי,דבור של רין • וכפרו בנוכתין • השכונות הון (ג'ופרית מסכיען כלפון חסיד כסלו סניכס העידו ככת 6קת כלמכוס • ויכול סיכון בבית דין ייעילו לחיכלו נכטלה • ורחויות נהלק סbס גס סר6פין לחזור ולסולות תוך כדי דבור של פרות פני • כמו כפרו סס נרספונת היק ולווי לחזור ונהפכיטן :ו כפרו לפני : ולין לפני זהר סלוק נחזור מלרחם • 6לי לפניס פניקס כייכתיך כלי למר : נוי חקר ות • סקיה בין זה מזת

פוסילכך חץ סני יכול לקנו' כלוס בחזית הרוסין : יותר מכרי וכור כרלסון הייד לכל סוגי פטור • סביון סכפר והשני פטור • פירס כר"נסכיון סכפר הרלסון סוג לין ירלסון • פיג לין יעני ולו (רעין • סו6 ימיני: סתיקן

לפני רסוי (העיר דלע"נדקס לסכועה (ורום כלי חייכות : כגמ' פיין יחפונה לכלי סייכת • ר' קיימה כת לך חין נסכעין לפקר וסיס משלס וכר גורם למתין לחוכממון פניית ורר ספסירו קרלסוני'כנפיירקס ומפני דמתני' מיירי רמי גמ': ככר חקר והודת חקר בכופר חיים • נת'הPC כגון פסין לעריס של כת סנייי קרומס (כנסותיקן) שלל סין כזס 6חר זס דתרויירוקס כפרי חמרת קרספון חייבוחני פטו' כשרים נתיניך כסכפרו כת ביטוכה ונפותיקן נוססות • מס פפר 6חד וסודה 6'כנטיל • 55 מדריכי כנין סכפרו טכילס : ותינח כיון דקימל כן רוב ניכסיס (מיתר-הונתו כשומת • (חוזר 6'כסן ורות תוך כדי דגור זהר קמל"ן• רטרו רתית ותפטר כת דלפינת ירח קייפל פגיית קתל"ן ה6pc מיקס לס רק בריפל תוך כדי לכור מקני • הני מילי כפירה וכפירה 6כון ונאלח פלח תיק סס כשעת כפירק 6לס כת רפונה הכל כפירה והודחה לִימס ל6 קמשמע לן • ומלי דתמהו הקוס" כלנר ולפיכך חייכין : ה EPומת יד • על זס וסניחו בתימה רקח מריסb כמי סמעיכן להורות נתן

הגולה) כרי רכיר מסני כלי לח תימר הכי פני חמחי חייך • זכרפרימית למין כפמס • מפטיט פפיט נסגר"ן • דמתני' הכי מפרפסיכופר פעהר ככפירתו כלכך קול מחייך 6כל החסד סחור וסודה פטור • וטוכס קמשמע לן • רסלו מריסb לס סמעיכן לח תוך כדי דבור כרכור רמי ככפירה וכפירת דרי נכרי וככפיר'וסולחה רחל גנרל • וקכז קמשמע לן טפיי כגון סכפּר פגייס מה חסר זית וקן קרלטון וקולהפוך כרי לכור סb כפירות הוניקמל"ן

וכפירס וסוללת 6פילוכסני עריס חלל מלתח סול - ולזס כתכוין קרי :57 מכתב כתוך כדי לכור סל חכרו • עליו: שתיהם מייכות כתכסר"נכגמ'פרין רפוכה חממי חייכת הקיימת כל פנייה ומס הפפירוקו קרלסונס ככפירל מסייס

קרסנ"סכפירוט סתיו יכוליס לומר ידענו מי קיס פס כת חוקרת נסעת תכיפותן • פול כתכססיל חומרת ידעכו סוונתינו יעידו וכו הודיענו כילס נקבל מתס טטנתזוע"כ: ומ"פ סר"נ ומפני כגון פרי העדיס של כת פניית קרובים ככסומיקס פירס"ינסלן סתי לחיות וחיכן נערים נערות לחר (קפי6 גיפסות לקסכרי דמשמע דתרוייסו גוססות (מלי • דכיון הרחקת מתת נס הרי נתרחקו • והרמכ"ס כפרק י'מסלכות סכועס כתכקריכין נתוכס לו לנתבע כנפותיקן • ונדיריק קפי ספי רכחך פקוח קרוב כחשתו סני רקפת6יןיכת הפניי יכונס לחיינו ממון • וכתכו סתו'רמיירי כגון נסעת רחיית הערות קיו רחוקיס • דרעיכן תחלקן יסופן ככמרוס כדחמרינן כפרק יפנוחלין • ע"כ ומ"סקר"נ קמ"ל רק שתל מיס לס סכיכ וניפרך פרגוסס קרי הול כחי נכל רכריו ומע"פ שרוכן למיתס רש"י. וקרן : מפני שהעלות ימונה נקייס נשתיקן שחקר פופו סגנכי סו כפרק כק ססניס העלות נס כן • סרמכ"ס : ה שיש לי פקרין ותפוקת יל וכו' . עיין במפנק ג'פר

ללקמן

« הקודםהמשך »