תמונות בעמוד
PDF

גולה

מיני גונה & כסת נמ'סכחמר והיו נכס יערי לסקלט לכס 65 נגריס ומ"ס ונסרג מטוס דקיימ6 לן רכן נס לין כריך התרחף ! חותרתו סיס התרסתו ומפייס סרמכ"ס כפירוס חבל כשהרג יפרחל נגר תופרינס יסר! כ"כ. ומתגי סכי קמרק קכל נולין ע"י ישר: ויפרץ גולין כל זו • כלומר לכל חית כסו תרתי סכין פרוס ההרג • חו סהול הנקרג כל פיסיליסר כחמנע• טין פרץ נירג לו הורג כריים כלן גלות לתקולג פון מעל ידינו תופס ללח מכינן כיס תרפי • פלס"פ סיפר: קרג (גר פז ענת • מ"מ 6ס הום את ני6 6ינו גנס ילס ונר תושב אינו גולה • צא על יריגר תושב הסומא קסומה חיכי גילס דכתי'כלת נהרג • כן גרלס כעיני וס"ל אינו גולה • דברי ר'יהוד ר' מאיר אומר גולה רסות פרס נסימס :י מחיר הרמנ"ס דרס רrfרי בנמל השונא אינו נולה (נמ ("ג) ויוסי כר'יהודה אומר חומר גונס כנס רמות (רמת חנן מעל ידי גר חוסר חלמה השונא נדיג מפני שהוא כמועד ר"ש אום יש שוני חת קסומה. • לין סנכס כר' נר תופס עכו"ס קול ליפס

ויש מחיר : הפוג' כל פלח רכר סיכח נר תפגנול וכן 6מר

עמו פלס ימיס מחמת חיכת יג כהכל 69 קסיס כלן בגר תיסל סהרג גר תוסב כל כנר ואין הלכה 6 כר'יוסי כרכי יסודס ולס כר"c&ההפוכח קיט פוסע סהרן יסרא דרוקר כקט גרפים סקרן יפרש 6כל ליפכ' נהרג ולינו נקלט סחזקתן פקול

קרול לס רbי לbו סכי • הכי הל"3 ;6ני סיפר רער מיניק קנס הטקס הוק מסמע לכל קיכס ללחו כר מינית קול) בין רוח התורן כין סקול הסרן • לין כלן נעת bk רחי דיפר! סתרן (גר תופכ יין הכי נמי דמקיין גלות ולני קמה על תכn סכפרק ה'מהלכות רוכח הפין טלפון סרמנ"ססס יפרח, סהרן נצעק את העבר הן חת הנר הוסכנונס והסגתו מלסון כתחנת רתנן סכל גונין ע'ייסר וכו'סון מט"ינר תוס3 קרי כסלי פיטר! חיכו נוי על ידי נר תוסס ונ' סטעות סוכרים נכון יכריך למחוק גר קוtכעכ* • וכולחי טהפנתן זו לחורבנק קת) פסול סכין ערכת רמתני'רתון קיז מעייני תופר כסחר על ידי דתנינן סכעכוון ע"י זה סכקרן וקכל כל מפקלק הנמרח פכי קל רכס מרינן כסן כנר תוסר סקרן יסר! מותני טילסו כנוכס רסינך קול לכל סמלי ופריטי ניחbיסכל רט"יוכ"ס ססרמכ"ס בפירופוהעתיק חוז מגר קרג וכן היה בפירוטרס"י סכססנה וסכנס וכפל קכמת סלפס הגיק פרוס כך וקרי סרחכ"ר סרטיג נכנסרמכ"ס כמו סfכתונ כסמיך 05 תפס עליו מן המסכת וסיינו טעמס לגמרת מוכחת כיריס מוכיחות רקליטי (חו כלינן קנה . 67"כ לסון כהן מרתור סירניער! 65 רוק ניחן • לי כמי נירסתו ג'כמנר ולpf"י . לכל מס ססינו סרחכ"ו סיח מר וכרכן (סניף עכו וכותי מן סרגוי לכינח נר תוס3 ל ועור כיכר חת רעה כתינ • ע"כ • סנס זו חינת הזנה כלל רעכר וכותי מגריכין ניכויי) סיינס קול נינס כסקירג ליסרסל תיס לין כןנר מוסר (הכי רייק נישכח לגמרל ככל גונין טייסיק, לחתויי פנווכותי ::*מ ונהורן ניסרחל מרביץ (קו • וה) דסקי רכון עכר וכותי גינס ונוקת ע"י יפרחל וישראל גונה ולוקר ע”יכותי ועבר ליכח למימר דסיכל מפוס לוקה לוכטריך למתני וכדמסיק כנון סקכיו הכחה סלין כה שיעור מיתה קמל"ן ללס מקפיון הכחה נקננה רכקללות עכד'וכותי פסור דכתיככעמך לי תחור כעוסק מעסה ממך ומלשון הכתוב רעהו לה קסי) וכיון רלבנין ערי מקלט 6סכקן לנר תוסר רחוק מן העכי"ס• לעכו"ס פסרג (עכו"ס לין ערי מקלט קינסוע נו כדכתיכוכניסרbל תתייכת. הכל נגרוג קונטות כדכתיכ ונגר נקופר • כנכן p6"ג תספוט כססרג סול ליפר! מדכתי' וקיו לכס הפנוט מינק ס.(6 6ינן גינת מו"מ מין לנו כמעט סיכ6 ג"כ קיפרחל זהרנו פטור מן סגלות כיון דחסכתן סתס כככל מכות ערי מקלט כפנסרב פנגר קופל ולס כן רוכסנתרן מיפרחל אל רכסה: גרניסר קמפוט תנגס מכל הלין והפגותיו סל קרונו היכן קטנות • כ"ס כפגתו סג”מ מעיקרחלה התת כיס וללשון הגמר רכס נקטס חג כחן כנר תוסנסקרן לירן דייק בועז ירמכ"ס • ונפילן לין למהוק מספרן סקרמכ"סכר כמנהג"מ וכ'tסכן נמכf נ*כ כפירוסו • מלכר רתק 6ת זה מנ6תי כספרי סריסורטתו פרט לעכו"ס רטרו פרט לנר (מ"מ חי לפטר כתנות כסוס ככיס כטעות סופר מס כל חמריספניס bסיס לו לומר דרחי נס 6 : 3 לספרי מקמי מסמכות נמרח לירן : וגר תופכ חיכו נונת חלה על ידי גר תוצג ועל ידו מיכל גולת - דכתיב לכגי ישרץ ונר תוסנכתוכס תהיינת CEסטריט: הפומא חיכו גונס כתכ סר"נוכתיך כלל רות פרט לסומס ומסמע כלן ל6רלה לכל רוחק כמקוס 6חר. פרט נסותf £לינו רוחק נסוס מקוס • ה'י וסרמנ"ס סוף פרק י' מסלכות רונה יסיכ טפאל מפני פרוס קרוכלחונס : רבי מלויר חימר גולי. כהנקר"ן כלל רוחות נרו תחת כפ S 6Dקו רעלס רסות רכוייל קוס קלח הכי מפרסינן כנמר כגורמות למעט• נכרי דעת למעט הולמיעוט חמר מיעט יין מעט חיר מטוט 6 גרנות ורכי יסילקככלי לעת פרט לפתמין תור רתח. ומפרטיט כנס דף1'פרט למתכון להרוג 6ת סכימס וירג 6ת סלרס לעכו"ס וסרג 6ת ישרS6 • (כפג והרג כן קיימס • יכרחת לי -סול סדין לכל היכן נתכוין רתכן כמסנס ג'פ"ט דסנהדרין וכמנו קקס והכח ורכי מחיר סבר פרט למתכוין וכו' • פמפינן מסנגי וקרתי סמעינן מינה : רבי יוסי כרכי יכולת כגת געקמיכן רכי יוסי כריקולס קיח סמים פנס רנסניס כסליס כרכי יקורת - וכן מסמע טוך כנס

:ג'ק למותני ר'יוסי יונר ער פיהו פי סני ערים וכו' - ומ"מ לח cחתי יד נהגית כיון סהר'נורמנ"ס העתיקו רייכר"יסולס : השונא כתנקו'נכל פלח רכר וכ'כדתגן כמפרו'פ'נרסנהדרין : מפני פקס כמועי כפרק שי

שכר

הדס כככורו •

קרוב למזיל: ד (היכן נונין לערי מקל והרכטייסתיס עיר סל ועוכר על התרחה לודחי לדעת קרני הש"יוכנמ'וק6

65 חתרן) כוס גמי כלן קונטו ct col ערי מקלט כין נכנס סס רוכס כיס וסתרלס כעינן כרתנן כריס פ"ס דסנסדרין ומפני ס"{ לדעת סתקלטנו וכין נכנס סלח נדפת קולטות ופניס ולרכעיס קתרחק 5 כתנס ח (סכחין כין סוגג למזיד : זה הכלל כן עיר לדעת קולטו סגח לדעת היכן קולטות ולfס קרגו גו קלס סקול יכול לומר לדעת הרן וכו"כנמ תניח כילד חמרר"tc לסס פטור :ה ומכונו' קיו

פיכח וכו' כפסק נולס נפמוט נקס קדרכיס ססיו פופיס יש שונא שאינו גול' זה הכלל כל שהוא יכולוּמָר חיכו גול פירסינפסק לוק סדרכיס סתיו מכונות לערי לדעתהרג אינו גול ושלא לרעת הרג הרי הגול": דנפמט קכרזל מקתו וכסלר המקלט פלס יקח הרוכת ולהָיכן גוליןלערי מקלט לשלש שבעבר הירדן החגד כידו. • וכסמט רומי6 :

תועס כלרך ומקלט מקלט ולשלש שבארץ כנען שג' את שלש הערים תתנו למן קען המתכקע פחין ! היה כתוב על פרשת דרכיס מעב'ליררןואת שלש הערי' התגובארץכנען וגו' (פורכילו כנוס: ולשלש

כדי שיכיר סרוכח ויפג'לסס: : עד שלא נבחרו שלש שבארץ ישרלא היו שלש פכעכר קירקווט'כתב קרן וידברו עליו מדכריס כגוחך : שבעבר היררוקולטות שנו ערי מקלט תהיינ'ער ופ"נ עיר וכו'כנמ'מדכתיב סרס : תנסוג מכתג סל - שיהיינירו cbcתן ששתן קילטות כא" הומכוונות ועליסס תתנו 6רכעיס פופכי רמיס • כסננת 63. להן דרכים מזו לזו שנ'תכין לךהררך ושלשת וגו' ופתיס עיר ומסייס מעשה זה לידו : קול מוכר ומוסריסלהןב'תלמידי חכמים שמא יהרגנו כרוך סרמכ"ס פ"ס מס'רולס ע"פ טלמן • לין תלמידי וירברואיו ר"מ אומר אף הוא מדבר ע"י עצמו'. כל סעריס 6סר תתנו לנוס חכמיס כזקקין לרכר לגולל שנ'וזה דבר הרוצח :ו' ר' יוסי בר יהודה אומר • 6רכעיס וסמונת עיר הקיסן

חלל תוס כתחלה; א שוגג וא מזיר מקרימין לערי מקלט הכתוב כולן וזו נקלוט טוען טענו' כלמו ולין קנכס וכ'ו שולחין ומביאין אותו משם מי שנתחייב מית' ע"כ • *וכות מקיסר דנה כר": ו וחקר המרוכה בביו הרגוהו - ושלא נתחייב מיתהפטרוהו • מי פקסה סמקכתו כסרל ל6 ככגדי' לbחר סכנכזת לוחית שנתחייב גלות מחזירין אותו למקומו שנ'והשיכו תכחל וגלוי' סגור כתוך כני של סמן סמשסלה קיימתחנך אותו הערה 4 עיר מקלטו וגו' א' משוח בשמן שרש ( ינחלו נתנס הוליל להיות כהן גדול ! כנכיסת המשח' וא'המרוב'ככגרים וא' שעבר ממשיחתו ולכורך ישר קופרסו וכן ו6חל סעכר נירו ("ג) (מחזירין את הרוצח) רבי כתר קרמנ'ן/8

° 80 כפי מתפיחתו סbירע קרינג'ג

החומc) המ"פ קרינה פ כיום הכפוריס ומכן לחר תחתיו • כמיתת כל חסר מללו 6סערי מקלט כין נכנס וכו'גמר'. פתרוני דלק תגן !6

6s לוח חוזר חט"פ מקלחר חי לסלפ פעמיס כ"ג כתיככנרסר : (כחיכה פורמ"נ וסוס מני למימר כמי לחיכס כיכייקו פלוגת6

דר"י ור"מ לסוף פרקין: לא היו סלסכעכר קירלן קולטות ומפני מס קכרילס מפת חמר מלות מכס לידי חקיימנס ג' : ה ומכונות נתן הדרכיס עיין כריס קרוסין כלפון דרך : שנ'תכין לך כדרך כתכסר"כ ומקלט מקלט קיס כתוכ על פרשת דרכים • פירס"י ככל מקוס פסיו פני דרכיס מפולניסb"פונה לעיר מקלט קיס ען תקוע כחותו דרך וכתיככו מקלט גמ'מלי קרח תכין לך הדרך עפת סכנה לדרן: ומוסרים לו פני תלמידי קכמיסוכו'וילכרו 6לין • פי'סר"כ כסננת כל מעשה זה לילו ככרייתו וקייכו וכתכסרמכ"ס כפ"ק מקל רוכס כסמוסכין חותן תופריס לי וכו'. כדתכן נקמן ולח מפרס לס רכשמקדימין וכו'כדלקמן סמופריס לומפוס וכו' • דחי כתחנת הניסת קילך יוכלו להחליט ולומר כפנג דלמ6 65 קיח:ר"מ 6ומ 6ף סוס מלכר וכן כתכסר"כחין ת"ח נזקקין וכו' וכ'כקרמנ"סוללכרית' ר"ג 6ף• וסכיחיתה ככרייתל כנמרח ותו קתסbמרי לו קרנק שליחות עופה • פירס"י רכריס fbcינס נעסיסע"י קורס . עסיס ומתקכניס ע"י קרכת פלוחיס:ורבי יוסי כרכי יסולס לומר וכו ככר כתכתי כמסכס ו'פנרככוריס כמה מקומות פנפנת כלסון פלונת וניכס רפליג - ומ"מ ככסן 6פסר מרכיכו סקלוט ממכר קמפניית רומז כזס bסכחן כלפון פלוגתח פסול עכמו סולק עליו כזה • וכרחיתח ככרייתכנמר'חומר פעלתן סן גולין כסכורין הן חזר מזיל ולחן פינג קונטות וקן 6ין יודעין

פנסונג קולטות • כמזיל לין קולטות • ועיין כפרק לנקמן מפנס טו • מ"ס שס : כתחלה תחלת מספטן של רוכחיס ועיקרו • זסו סוחר סונג והחל מזיר וכן ויליף טעמס מקר וכי יסיק חיספוכס כרעתו ולרע

לווקס כליו וסכתו כפס ומת ונסונו'משמע 6ס סורג ככונס יכוס וכתיב בתריס וסלחו זקני עירו לפון ר"יכנמ': ובית דין cולחין ומכילין וכי מי שנתחייב מיתס וכו' • סכסמר וסלחו זקני עירו ולקחי חותו מפס ונתנו לותו כיר נוחל סוס

ומת מי סל6 נתחייב מיתס וכו'סנ6'. והכינו קערת 6ת קרוכה מיד גומעסרס כרייתfכגמ' : ואחר שעבר ממסיחתן פנקר"3 cחירת קרי וכו'ומט 6סר תקפיו וכ"פתרונכ"ס ורש"י מסייס כס וכותרפי כהן חוזר לעבודתו וענ"זה ממפיקתן ;

ו 29 כט .א

ס כנדיס :

רכי

[ocr errors]

רבי יסולס לומר 6 מנות מנחמת כתכסר"נ רקר"חקריג' ר"י חומר חף מפוח מלחמה לקרס 6חריכס כתיב לסול bפכת

כתיכ וכו ורכנן כיון דכסכתיב הכהן הגדול 65 דרסי כחרז על מות הכהן ורככן כיון דלח כתיק כתפוח קרס סכקן ניה ! קר מהגן קול נמ': כדי סגל יתפללו על כניסס קנרול 65 דרסי לי'וסנס כקכמי :65c יתפללו על כניסס סימות , סימותו כתסר"נוסס פסעו וכו' . רחי להן הכי מחייכפת (קס פסעו שקית נקס פנקס רקמיס על דורס סל6 לרע כסן נקננתס וסכתיב ככפור לכור

תקנס ולח כקסו : מפכגמר כדרור (סיף כן קלל חנס (6 ר'יהודה אומר • אף משוח מלחמה מחזיר את דינו כננות המסכנמר דינו תכח (סליכ'וג': גמ' : הרוצח לפיכך אמותיהן של כהניס מספקו • להן ועומד כננו כוננת:ז כנמ' משנגמר דינו - מת כ"ג. מחיה וכסות כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו דינו כלח כ"נסלח. קיס כ"ג

.”; 6ינו גונק משנגמר דינו מת כהןכ"ג הרי זה אינו גולה אסעד כעול': לה לעלות מנו' כנון כתב הר"ן רמסנגמר וכו' שלא נגמ' דיני מתכ'גומנו אחר תחתיו ולאח'מכן נערות הירש: וכל סוס חון כללו גנס ותימת מלי סכרס נגטי דינוחוזר כמיתתו של שני, : ז נגמר רינו מנו! קרספרנו חון (לעיר) הי? זו לקוי כללו גלס מסוס כלא כ"ג ההורג כ"ג וכהן גדול שהרג איני יוצא מקלטו לינו חייב עליו רכתי פנגמר דינו רכסלמה (החמי' משסלעולסואינו יוצא לא לערות מצו'ולא לערו חין לו לס • ונוחל סוס רפו' עליו כל6סכחן כפרק כן ממוןולא לעדי נפשו ואפי'ישר) צריכיס לו ואפי' כידן לסרגו והנכס כר"ע • סורר משנתי תשנגמר דינו שר צבא ישרף כיואב בן צרוי אינו יוצ'משסלעול' והני מיני מיכל מזיד מכל

הקיף זקן התחתון שנ'אשר נס שמה שסתהא דירתו שם תהא מיתתו יכל פונג • כל 6דס ספרנו • דקייכ כיח6 רחמרינן סוf( שם תהא קבורתו כשם שהעיר קולט'כך תחומה נהרג עליו : הכל הולך 6חר ונגמר דיכו 6ין סקפת הזקן קולט רוצח שיצא חוץ לתחום • ומצאו גוף הדם • הנוף • כנמ מפרסוחף לחר פוטרו מרינו סנתקיים נק • ר"י הגלילי אומר מצוה ביד גיא הרס • ורשית ביד הגוף קלמר סלס קיק פיקרו לכל לומר לנמר דיכו כל כל ארס ר"ע אומר רשות ניד נוטהדס וכל אדם בתוך התחוס SL ערי מקלט פסקל פלין • זו הינה סכרת אין חייבין עליו אילן שהוא עומד נריך התחום וכופר נוטס חון לתחוס • כלל • וכנמ bמרי' כטע:6 וניפו נוטה הוץ לתחום או עופר חוץ לתחום ונופו כיון שנכנס תחת גופו נקלט דליכו נולס • דליפת כקן ניטה לתוך התחום הכל הולך אחר הנוף • הרן הוחיל ועיקרו נפניס ופריכי מכפרי ופירסייתו סתרי ו באותה העיר

גולה גופן כתר עיקרי ולי עיקרו גלת יוס חסד ומת כהן נלול

כסון ונופר כפניס כי היכי מוזר. ואולה גת לפי פקס כמה פני הינו חוזר • שמע מינה לכנופו ל6 מלי קטיל ליס כעיקרו כמי 65 מלי קטיל ליס ופריכן דתיתת כהן 3כפרת מגנות ע"כ. והוי קל וחומר ומזס מי סגלת

עיקרו כתר

.כופו : ככר ילה עכשיו מי סלf גלוחיכי דין cלס יגלס : אם ער טלס נגמר דינו כו' • קוזר כמיתתן של פני דלומר קרס ויזה נס פר מות כ'נ חפר מפת לותו כסמן סקרס : וכי קול מיסחו אלא סכמc כימיונים:עזיזת רולת )מחי תות כית למעבר (למת נעלם מלח רלח קיס כ"ג כסרג זה )בוסניס נכקס רחמי סינמור דימו לזכות ולח כקפ• והלכן ליכח ללוקמיה קרס לfחר שנגמר דינו רסות קסס מלי סוס לית נמעכר :ן ההורן כ"ג וכ"ו סהר וכתרוייסו bס סיס סס כ"ג חקר סרמנ"ס פ"ומהג'רוכס : אינו יוכס מסס לעולס על מות כ"הג ולס יכח התיר פלנט

מיתר כדתנן כסמין רולס סיכס וכו' סרמב"סbס: כך תחומס קולט • כדתניח ויפככס ולל כתחומה *פיכת המרת קורס ולח • קח קליטת מקנטת ועיין כגמ': רכי יוסי הגלילי לומר מכות כיל גור סוס דכתיכ ורכס גול סדס • ולס כתיכ 6ס רכס גר"ע fומריסות גילגום כוס מי כתיכירנס • ג': וכל 6דס לין חייכין עליו - ק"ג בכל הנוסחלות . וכן העתיקו קרמנ"ס כפ"ס מסלכו' רכח וכספר הכנת סלתס נמחק לין וגרזת לודחי מסוס רקסיס ניס דסיינו רסות היינו חין חייכין וְקוס ליס לתנוח ככלניניו נמתני רסות ניר גוש לסוכיל כל 6רס וי" וכלפי דקרס נקט לנו! הוסכסריס סנ6'נרלס גולל סוס הלכך bמר ר"ט רבות כירו - כלומר התורה נתנה רסית ננוחל קלס וכפ"חתמר ככתוך . ומכללס כמי סזפינן דכל 6דס לסקרגו • 6ין מייבין עליו • מנח"חין לדס ועיין כמסנסנ'פרק כתרס רכיכה ותס קרנוס"מ פיכח מויך 6כל יכחסינג כל 6רס סקרנונהרג עלין • מפרס טעמס כגמ'סליסל סופו חמור מתחלתומס תחנתו (סרניחת) כמויל נהרג כסונג גונס • 6ף סופו (כחתן חיון לתקוס כמזיר נהרג כסוגג גולס: הכל הולך 6חר סניף • כתר קרנכנס מפרס דחף לחרקנון קלמר וכו'ופריכס כופו כתר עיקרו וחי עיקרו כקון וכו'סרינן עיקרו כתר נופי • ומפוס לככוליג פריכן ניף כתר עיקר .' לכטרין הכח נמימר ולענין מקנט רומנין רטריכן עיקר כתר נוף כחומרק • ר"י: הדג כחיתה העיר • רולס סגלס (עיר מקלט וחזר והרג כחותהקטיר כסוג גולת מסכוכק לסכינס כתוך ספיר - כי מן העיר ליכו רשי כנסת מפני רכימה רפוכס רס"י • וכנמרק מי קרח כי

כעיר מקלטו סרניקרס יתירס קול

ניפו לחומר6 :ח מעליס היו סכר לגויס כחרכעיס וסתיס רמני למכתג כיסOc5)פיר סקלטתו ככי ; וכן

נוי - מהות עייפנס קס קונטות מענס קרולס סכר (כעל סכית סקול מיוסכי העיר והרג כסונג • גולס מעיר לעיר . פסול בסחי הוכן :י מחיר חימר וכו' וfין סלכס כר"מ ורוקח כמ"כעיר (כחת מן סעיל סלח נלס סס רס"י: ח כיוצא בו כעל לכל כס: ערי מקלט כילי עלמס מולו סלין מענק סכר לכעל ה"סקניס דליכו מן המפנק 68 פתח סוף מימר סכתכתי הכית: 69 היה חוזר לסררת

לעיל עיר סקלטתן ככר ונס טריק נס לכתיב ו 6 גולה משכונה לשכונה וכן לוי גולה מעיר לעיר: or ליפכf יתיר קול. וטעי משפחתו ולל 6חוזת הכותין הכיוצ'(ס"56"נ)בו רוצח שגלה לעי'מקלטו ורצו ניחח למית' דמן המפגת לי יסוד למספחתו קו חוזר אנשי העיר לכברו יאמר להם רוצח אני אמרו לו ולכל מסין סריך כליסכון וחיכו קוזר למס שהוחזקו אעפ"כיְקבל מהן שנייזה דבר הרוצח מעלים היו המשגיח'פרק כתרל סניפי לכותין ומין כ'כר'יקול": שכר ללויס דבריי יהודה: ר'מאיר אומר לא היו רתתס קלי bדלעיל מינית פרק ג אלו הן קלוקין מעליםלהן שכר וחוזלשורה שהי' בה דכרי ר"ט המחזיר חוב כסכיעית וכו' :

חלו לחי ויהודה אומר לא היה חוזר לשורה שהיה בה ; אמרו לו חעפ"כ וכו' ועיין דוקל דיגל ופייר לוקין פרק ג ואלו הן הליקין הבא על אחותו ועל כסיף פ"ק לדמחי

אחות אביו ועל אחות אמו ועל ומס סכתכתי סס • וכן מס לfשמועינן דיפ מנקו'כחייכי אחות אשתו - ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו סכתכתי כסיף נ"נומיהו יט כריתות ותבח שמנת (נרוסס ועל הנרה אמנה לכ'ג : גרושה וחלוצה - לכהן ספריס ול"ג לס סכח : b5שמועינן חלמנה וגרוטה הדיוט ממזרת ונתינה לישרא בת ישראל לנתין. שנאמר וות דכר הרוכת .קייכין עליס ממיס סני

ולממור

כל רכו כעלמס 6מות ותנ6 טבל ומעפר

וכו'כמ"ס סר"נ סס כמסכת רספון פלח כטנת תרומתו לנח מפרס 6זסרת דירקן כסדיס וכן סכיעית : מעלים היי סכר וכו כתנ הר"גכחרכעי" הקלccנח נפלת וליידי לתגח סקדס תכח מי:'פגי דתרוייסו ושניס עיר וכו' 6כל כct ערי מקלט כולי עלמס מולו וכו" הקלס דידרו מסוס מחוסרי פליק וכן כרוכ סיכלו כל חלום : דכתיב וסיו לכס סינריס נמקנט נכס (כל כרכיכס . לכל כתיכס מן סנכעוכיס

קיס חרכעיס וסניס עיר רכתיב וטליקס תתנו • לה חתח חכם

להקפינתו נקליטת • גמ': רכי מחיר המלח קיו מעליס לתס סכר • דסכר עליס תתנוכיהנך מת הנך(כל נרכיהס fף הגי כמי לכל ליטיקס גמ' : וחוזר לפרק פריית כת • לס היס נסיf . לו רcf בית חם • חוזר לגדולתו כסיסוג לעירו כמיתת כ"ג • רס"י וטעמס לר"מ6כתוב לקמן : רכי יסולת חומר לה היה חוזר וכו' - כתב סר"כ לכתיכוס3

S6 משפחתו וכו קחי קיס כענרעכרי כתינוכיס פליגי רייקורת ור"מחיר ככרייתס • כנת קצח דמסיימיכן כס • וכן כגולת ומפרסינן כרתניח •סוך הרוכת S6

6רן 6חותו • לחרן חסותו סול סכ • וחיכו 30 למה שהחזיקו לכותיו רכרי רכייסולס ר"מ חוזר 6ף הוס סכ למס סתחזיקו לכותיו • גמר סיכה סיכת מסתס • פירו' לסתס כעכל עכרי דייק ר"מ • S6 6חיזת לכותיו יסכ כחכיתיו • סחף הוח סכ למה שתחזיקי לכותיו (רמסתמנח הם רק מSc וכופין החזיק נר • לסלי קייס לן לכל סירת סקרניסר cהזוכה לה זוכה לעלמו ולזרעו כלילפינן כספרי • פ'פטיס נפרסת תמלך מבקרניסרחל - פסקת כרמכ"ס כפ"ו מסלכות כלי המקום ויסוכ לסיפה להיות קרח רעכדעכרי יתירס קול הכי למכתגו-5 חל coפחתנוסר 6חוזת חנותיו ולפתוק חלה מופנת סוס נדון תימנו גזירת et כרונס • כלמר כחן •c\: וכחמר נתן יפוג הרוכח • ומ"סהר"נ וfין סנכס כרכי יהודה • תימס רקי" רני מחיר ורכי יסולס סלכס כרכי יסולס • וכתו פסק נ"כ נפלונת6 לריסס . וכ"כ סרמכס כפירוסו והלכה כרבי יקולס כפני המסמריס וכן פסק כחכורופיקז'מהלכת רוכס

לין כדי לומר שהכריע לסנכס כר"מ מסוס לל סכס לוfל 6חוזת 6כותיו יסוד • רייק טפי כרכי מחיר : פרק נ ואו הן כליקין לית לוכתי דתכל ולא כמו כרים פ"ט לסנהדרין וכריס פ"נ רפלק וכירו' הכח וכסנהדרין ("ג כוי"ו: הבא על חסותו וכ" • כתכסר"כתכו חייכיכריתות לסמיטי דיסתלקות כחייבי כריתות פי' 6ס סתרו כהן מסוס מלקות

סוס עשו תסכת נ"וסל מעלת מוהלי; נתן - הכל חייכי מיתות כ"וחיכן ככלל מנקת חרכעיס סfס עסותסוכת סין נ"}Sc -מטת מוחלין להן fת סמיתס וכקין כדי יפעתן • מסוס רפעס 6קת fתרמתייכו וfי חתת מחייכו מסוס סתי רשעיות חבל קייני כריתת כיון רלי עגלי תסוכת מותנין לו כ"וסל מטלה • הגלך קל לקו• ו6ט"ג והסת6 מיקת 65 עכרי תסננת ולכתי פינס כרת עליו יכמכל לתת מענים שתי בעיות להפסיק לת6 לכרת סוליל וקול תלוי בתזונה • : הכימפיק רכינס כנס* ועיין מ"ס נמסנסט'כרכיר ה'תתי, ויוס טוכ וכו : ועל חסות cf6תו ועל 6סתסחיף וכךנפנו טיל כרים מסכת כריתות י

וקמתני וכולן נסגו ככלן כסדרן כפרסת 6חרי מות מוזמנו הסתיס דrfת חסיו כתוכקולס לחות cf6תן: 4 ונתינה כתכקר"נ נתינת מן סנכעיניס קיס ומנקות לילה של6 תתחתן ככר כתכתי כמסגרי"ח כפרק קמח בסכת לזו היf

כט 2 פיטל

[ocr errors]
[ocr errors]

29 2

מיטת קתוס'דל6 תתחתן דוקח כסכעס טממין ולסחר פנתגיירו • והיינו נתינת סלח נתגיירו זולתן • וכמ"ס כסליל סרמכ"ססוף פיכמה'6סורי בית • אכרידיו כסכועלס ככותית עוכר כלל תקח (c5טת קרמכ"ס כל החומות סוס דורך חיתון כחסרו מטוס לח תתחקן וכסנתגיירו הכל מותרין • קון ממכריוחדומי כמוני ותומכי • חכל סכעת עממין מותרין לכל כקהל כמו פסל החומות 62 פיקו-עגזר עליתס כזיון ססמקיס קייס וכל לול וגזר עליסס לפולס

וכוונן ססמקים קייס וכל לול וגזר עליסס לפולס. כדמפורס כלכריו סוף פ"כמי מיסו ניסס. וכתג סס המגיר ולדעתו בכל מקיס שהזכירו ולממזר אלמנה וגרושה • חייבין עליה משום שני קח ומנקו דיר מלח תתחתון נתינת הכל ממזר קוח חגג שמות גרושה וחלוצה אינה חייב לא משום אחד כס: שמנת פנת&מכת מליס גררס רופי החנוכה הכל בלכר : ב הטמא שאכל אתהקרש והבא אל 6חר וקייל גרוסה חין עליק גרופס ע"כ • ועיין כסמין המקדש טמא והאוכל חלב • ורס ונותר • ופגול פכי מנקיות מס פני סמות יfין נקפיד על מיטת סתו' וטמא השוחט והמעלה בחוץ והאוכל חמץ בפסח סוס פני חוקרות COניקס חמסי 15 חסוס כמי לחו והאוכל והעושה מלאכה ביום הכפורים והמפטס מפורסת כמקרס והארק הנכותי וכג'כס קונרתג' את השמן והמפטס את הקטורת • והסך בשמן חתרוייסו קלמר : נרוס פייר • ולקכן כתיכת רכ6חר המשחה והאוכל נבלות וטרפות שקצים ורמשים ותילן קנולה חיכו חיי עליק לוכתי רגיל לפנות ממורק

אכל מסוס סכי סמות פסחנובק ונתינת. קגל גת נמי הכח

חינה כתוכס. E מרכוס בקווים עוד חליקי רעו'נסטק תתן דנג"י סכתכתי כמפנר נ' חיימיכן נית(רקכו) גרוסס לין לי אח גרוסה חלוכס מנין ת פ"ט ויכתו 6ף כני'6סורי עולמית כמו ממזריס . (המניר (ocf6 :בהמפטס לת קצמן העופר פמן דוגמת שמן המפתה כתכ רכס 6סרת תורת ok חותן פנתניירו. לכל כניסס סכוללו וקסך כפמן קמפסק סנטה מסהרכינו עליו ססלוס : סחר גרוסן מותרין נמורין לגר תורק. פלח מנקנקס התורה

לכל דולות לחסור - וכfן יקוט ורוד וגזרו עליון - ע"כוכ"כ קר וריס פ"נדבתוכות וכזה חין הכרע הכרי קולנועיין כמסכת ח'פרק קמ6 רעכו"ס : גרושה חלולה וכו'כתב סר"כ פסנונת סיכת כתוכת חלל מרכויי מייתינן לס וכו'וכ"כ רס"י. ותשמע לפרומס רכחנוכה נחולל חיכו מלקות רחורייפל חלל קמפוס סני סמוק bין לחיכס כסיס כיחר וכבר כתבתי כפרק ט דיכמות (נפנת נרתכונס 65 מתסרה כלל מרורייתח וט"ס וכ"כ התוס דסכf :ב הטמא fcכל 6ת סקלס וכו מכלן ונהגן כח יכולתי לעמוד על סדרן של הלקוין למס סדרן תקכח על זליסרר סל? ככתוכ ומכחכו כיוכח כזס (בעלי הפיוט בתזכרות מיסדו (חג הפקעות סלי) פרו סיס סדר קריתק וחיסור וכרי' כריתות פנויין ג"ג כסור רהכל: הטמא f6cכל חק הקרס וכו'וfזסרתיק מנכל קורס לח תנט וסל המקר-לח תכח וכח תגע חוקרת לחוכל - רמקים קדם נתקרס תס מקוס רכר סיס נו נטילת כפמי פרכס 6ל סמקרס וסוח טמ6 ככרת לך חוקרת קולם דכר סיס נו מטינת נסמס וסייני לכינס כנס עלית כרת רנו בכניעס ניכס כרת • כרתכיח כנמ': והאוכל כדכתיכ כל חלב וגג"כf תbכלו . וכל וסלל תחככו בפרסת לו : נותר כתינ ניס ופרפת חת הכותר כc6

65 ילכל כי קרס קס: נזהרת פיגול כתי מקכל מרכתי כי קדם הס כלומר מפני סתס קדס סנפסלו למרכו מכחן כל סכקרם פסול כל הכתוב

ניתן כbתעסס על 6כינתן לאפות טמר ותכסר 6חר ינע ככל טמ6 לס יbכל : השוחט קוסיס בהון • 6: מעלת קדסיס כתון לזסרת מילה לספר לך פן תכנס (וכל מקוס מח' קסמר פן חיכו חלחלה

תעסס כססו6 כתוב על כח תיסת 6כל כסכתוכ bעסס קוו כמי רק עסס וכמ"ס כפ"ק דכריקות מסניס'כסוף" רכור סמתחיל ורפסח וכו')חזהרת סוחט ילפיכן כזכחיס פרק קbוחט והמפלס היכל ריליף מנח יוכחו עורוני" • וחיכח דיניף נס מגזירס סות לקבלת הנחה סוחט ממעגת רס"י: והאוכל קטן כפסק פכ'לח והכל חמן: והאוכל וסעוסס מללכ כינס סכפוליס מללכת נסריס כתיב וכל מנחכר לח תעס! כעלס קיוס קוק והחוכל - ילפינן כפרק כתר6 ליומס (דף פ"6) היכח דינין מג"ס רעינויענוי נfמר כהן ענוי גחפר נתנן ענוי פירסר"י על רכר חפר פינס 6ת 6סת רעהו מס נקין 65 עגס fk ק"ג קופיר 6 כסן חעכט לו 6"כ הזהיר (ליכה ריליף פכת סכתון מפכת כרחסית מה נקנן וכו'וסיכח דחמר גזירק פוסלח ברוכל לסוס גופיס סכת bיקרי וסוסליס כי סכק ככונס לfזסרק : והמפטם חת הסמן חוקרקו וכמתכנתו לל תעש לכם כמוסו רס"י ונפון המפטס כתוככערוך יקת מרקחת מעשה רקח תרגס ירוסלמי מפטיסריס כריס נכר פטים • כ"כ ועל מליבו כלי בקרה פטוס כפנס ופ"גדר"סוכן כקטרת חומרתק וכמתכונפת נח תעסו לכפרש"י: והסך כסמן סמסחס • דכתינעל כסר6רסלה ייסן היומ"ס קריכטעפר מרע"ס • וכ"פ רש"יככי ילפינן כפרק קמיל רכריקות רף המדכתיב וחקר יתן תמיכו מחותו של מטרופוד תכיל סתס סמעולס לל כעסה סן חזר ולה פור cfikכולו קייס לעתיד לכל • פכסתר פמן תפחת קרסיסי' וקלי לדורותיכס : והאוכל נבלות שכחמר לה תוכלו כל נכלס וטרפות • סכחמר וכסר כסרק טרפק לו תוכלו : שקצים ורמפיס • וכן הנסון כמסכת נפ"והשכיעית _(גרסה כי רכסקניס נכלל לג טמ וט סרן קמס קוסוכריות סכמיס

היכן

קנג ווס

« הקודםהמשך »