תמונות בעמוד
PDF

יום טוב

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

יום

מחול סכנתיס ול6 כנס סתר נתן לסכתות כיון דמתניס חזרה מסיחזור כו סלסתימי סכתות . לסתר סקועד לסכות תומר דסה ימיס כמסתר סערלס גמורס כל סכן דמתניס לתסתר לפניו סווריס כג' סכתות ול6 נכנס סור לתמותו ול cסור מקנס ימי הערתכ'כנ"י וכת3 טון כיורי רנ'סכתות כנין וכני חינו מסלס :

6 חלי כוק :ג פור פליפרfל סכנת טור, יש פיקו תינוקות ממסמסין כו כfותן סכתו'חיכו כינס דקיימס כן סל עכו"ס פטור לכתיכ עמרנימולר 6רזרחה ויתר נוס כלת גרין כרכי יוסי °ונימוקי עמו

סנטה מנות סנלטוו בני נז• :דוסכיר'ניס גוך כר' מחיר משיחזור בו שלשה ימי שבתות : 3 שור של כיון סלה קיימו חוקן פתר

וכמסכת ר"פ"נרfמר תס ישראל שנגח שור של הקרש ושל הקרש שנגח וסתיר ממוכן ליס-bnk מר זהו סיסו התנוקית ממפמפי' לשון של ישר6 ° oתדיוט)פטור, שנשוך רעהו קופיע מסר פחרונות ממינן "מי כו • ותמיקני דכפרק כ'כתן ולא שור של הקרש שור של ישרץ שנגח לשן של סלעכו"ס וסתירן מר פלרן שיס כסס סרח"ס דער מחיר כמי עוכרי כוכבי ומזלות פטור ושל עכו"סשנגחלשור מסעת ססכל וכו' לת * קורס דג ימיס סני והעתקפי של ישרץ ביןתם בין מועד • משלם נזק שלם : קפירק על קעכי' סולל : דפוכו סס *וחות ככרח לר"י, רשור של פקח שנגח שור של חרש שוטה קנלוק: ר ושל חרס פוט כמי חיפה : משיחזור כו וקטן חייב ושל חרש שוטה וקטן

שנגח שור וקטן מכני פור פקח פטו" :: ג'סכתות כתר תר"נסעמידו של פקח פטור שור של חרש

שוטה וקטן

סbין מעמידין חפוטרופוס * לפכיו סווריס וכו' - וכן ר' שנגח'. בית דין מעמירין להן אפיטרופוס לתס . כנגן מגופו למטלטלי ,"ד רס"י ולסטתית Sif סמפר'

ומעירין

קול וfמרי' כפ"ק פיס כסף מוער (סכתות מפני פרוס

מנמל חין ג'ונזקקיס :D בטל ממלחכת חכל לפירוס סשני bכתב סר"נ וסול ירופלתי לנכסיס cr נתן חחריות וחוק מכח כיתתי : העתידיןנתס כתכיסו סתוס'כריך לומר פסעבירו לפניו כני 6רס וכ' פיטרופוס וכו' 6ס הוסאקי כנפניס . . מעמידיןנחס וכתבו התוס'חט"ג וככר cfמועיקרכי יסודס כפ"נ חינטריך לפוטרופוס ולה (פנס הכי נזק חלה לסוויית מועך וכי קרר וסלקל לעקן הנחיל ולחו מוער 626 Sחבתות ל6 כעי חזרת כל כנת מפלס

מן כך לפירוט הקייטריס ניחל המפרסמועד סכתות • נפי פלין עוסק מלחכת וקמשמע לן דחפילו פכת ממלחכת בימי החול ול6 ננת 5 קוי חורק ע"כ : ג שור 36 ישר: סגנח סור סל הקלס וכמסכת ג'רפ"ק מפרסם כל זה תקלס ומסוס הכילה קפיל תנינ'סדר זמכס כדלקמן לקכח נופח ונעיל נפרוטי בחיזת הקרם : שנאמר פור רעתו ולף על גנרננכית תס כתג נקסוס f6כפל דמייננתס חינכמועל כרחיתח כנמר

הנכן כיון דמיעוט קרח רעתו . גל סיכ6 דל פון ניזק ומזיקנתרדי ודחי (חו רעסו קרינח כי מפטרו כ"י :

פליפר פכנס לסל עכו"ספטור כפ"קמtכת כ'הכן לס של בני ברית ומקפי התס כנמר6 להר תנינס (תסכים ומסכי ה

תכח וסדר מפרס : פטור כתנקר"נ דכתיכ עמר וימולד חרן וכופימס ותיפק ניק מרעתו • דודלי רעמ פעלו רעהו רוח וכן רחיתי כריס פ"נ מהנכית גניכס סכתנ קרמכ"ס הגונג 6ת סעכו"ס 6: פגנג חת נכסי הקרחינו מסS !6 סקרן : כלכך פג'יפלס פניס לרעהו ול6 נסקר(רנסו ל6 לעכו סוכזב המניד כנמרח נפק6 ליס מרכתיך רעהו פרט להקים וממילה מעט עכו"סלסכי ררסיכן כשמ6 ופסוט קיח - ע"כוכנמרח ממס נפסך לי רעסו לוקח דעכו"ס כי כנח לישרחל נפטר. .. כי רעקו 65 רוקח 6פילו דיסרס. כי כנס רעכי"ס נמי נזיין : 6מר רכי bכסו fמר קרח עמד ויתירר וכו' ומל6תי כספר חכמת שלמה סכתכ ו • נ' רוקח פיר סתס סמזיק)פיר סלנו פמינילין ממכו תשלומין מסיס לממוניהס ספקר כס"ג 956 סור מלכו וכו'פטור מדין תורה לרעתו רוקח ע"כ ומ"ס סר"כוחות היפיע נגמרס מסי וחימר וכי תימס עתר ומודד קרן מכעי נית (כדרכ מתכח דחמר ויתר כנוי לכתר נס על סחרן פסנלס 6ותס מעל לרמתס)וכדרב יוסף רחמר ויתר מהתירוקס המכות (6sפילו מקיימיס לותס fינס מקכליס סכר)ת": הופיע מסר פחרן . וכריות ד6ט גרקרח להופיע כווחת הכרכס וקרח רויתר כחכקיק 6פילו סכי מייתית גמרס מסוס לויקר מפמט טפי נסתיר מלפון קיפיט • וכתכסרמכ"סכקמורו פ"ס מהלכות נזקי ממון קנס זסול נעמ"ס נפי fc כן זהיריס כמלות וחיכן מסלקין הנזקיfס גל תתיים חוקן על נזקי כקמתן 6ין מסמרין * 6ותס ותפסירין ממין זכרין ע"כ וּכְפירושו כתב n° ו תתמה על לכר זס ו! יקפו בעינך כמו פלח יקפס כעינן סחיטו'הנהמן' 61ע"פ סלח מטחנ לפי סמי סין כן שלמות המרות הסכוסיות חיני נכלל סחלס על הסמת לכל תכנית מליחתו ללורן קסרס ע"כ: ו חרש כחרס פסיכו פתע וחיכו מרכר עסקינן לקוי קרם מעקרו לכל פקח ונתחרס כר קפת הול חייך ככג רינין סכתורס

נ"י: פטור כתכסר"כ סלין לעמ דין 6פוטרופס נקס לנכות מגופו וכו ולמרינן כפ"ק וכי חוקיתכח כיתתי וכפירtי וממינח דס"ל כחרס ופוט והתוס'תמתו לל6 דמי כלל וסת מיירי כסוק בחיי החבcn דמטלטלי דיקמי 65מתעכדי כ"ס ומסקי וסטעס קול כיון שם רחמנ6 על סתס סלת יסגס גוק פלס הנכך כי יתמי מטעייתו, : בית דין מעמידיץ לקס חפוטרום

וט'

[ocr errors]
[ocr errors]

מיקרוג

מן רענית. וינכו קנזק מקרקע סל יתומיס : חוזר לתמותו • וכו ולע"ג דלנכי סיזק הגופייסו קח פסיק תכסככת סל ו'פר דקסכר כנוטר פיכח מרסות זת ונכנס גרסות נעליס 6חריס ס') ותני פגיעתן רעס bלכי סתס רלס לפטר 65פטרופוס חוזר לתמותו דרסות מסונת מפנת סת דין התרחפן : פור (מיקוס כנטירותייסן • ולי מוקמ6 למנכל ממונייסו מכינכן הלכטלין סמיוקי נגניקות • ומלמדין אותו לכך : ה מוער לקו לממונייסו לכל גני סוורין 6פמנג'י: ומעידין לסס מסלס כופר ח"גרנקמק

בפני לפיטרופים כתב הר"ן הנני קטלינן ליס 6סכזיכן ומעידין להן בפני אפוטרופוס • נתפקח החרש • הכי קלר ננס וכו' כלן סקר נוער כנון סתרנג' עכו"ס גשתפה השוטה והגריל הקטן חזר לתמותו רכרי ססעלס • ומסקרנ ויגען לי כמי ססרג ג'יפר: טרפת ר'מאיר . ר'יוסי אומר הרי הוא בחזקתו • שור הנוק מקרקע טליתומיס 6ף הסטרפס ל6 קטליכן בית האצטרין אינו חייב מיתה • שנאמר כי יגח ולא על נג דחין נזקקין לנכסי ונגרס קטילה קטיל חי כמי שיגיחוהו ;ה שור שנגח את האדם ומת• מוער יתוזיס at לג' לכרי' סכת3 רקט. וערק 65גמס לומר משלס כיפר ותס פטור מן הכופר וזה וזה חייביס סר"כברים פ"ו דערכיןסכן פסעידן כו : וכן ככן וכן מיתה : ובן כבן • וכן כנת - נגח עבר או אמה נכת תנוק ותפוקת חיי'עליסן ניתן שְׁלשי סלעים בין שהוא יפה מנה ובין שאינו חפוטרופס ממכיני ולf עכדי סקילה .וכופר כנרוניס: יפה אא דינר א', :'ו שור שהיה מתחכך

:'ו שור שהיה מתחכך כדfיתל כגמ'. וכתכו סתו' פור סמית מתחכך בכותל בכותל - ונפל על האדם • נתכוין להרוג את נ:ס סירוסלמי דחפי' לחכר וכו'. פטור מן המיתה •

הבהמה

סלול למתני' ו' פרק כ' ולס קיק מוער כגון ספיס

דנטין(יהלכה כמותו) לסכר מועד להתחכך בכותניס ונקפילס על כני 6רס ונתחכך בכות. מכותן נ"ו חיכו כמנע סתס טעמס לניהול סכחת לנפק נתגלתו והפילו על הסוס (מת הפור פטור מן סמיתת ותנעלי עלי קנס לסינים מרימכס קול וכו'כמ"ס סס סר"ג הכל הכל משלמיס fת סכופל הפור פטור מן המיתס לכתיכ תסור יסקל גכי סור חיכו נחל לגלמן כסכיל מכוי זה • סfין זה כסכיל ונס כעליו יומת כמיתת סכעליס כן מיתת הטור מס כעלי סין תקנת יתומיס • bk כסכיל סלס יזיק לעונס וחין נחסך 6לס חייכיס לס סלנו 6ת הנפס טל פיקרגו ככונס כן קשור ליכו

כסומר כענמס tbומר ספור טלס יזיק : קייב על

אפוטרופוס פי סר"נ כמסכת ר' פרק י' לגטין 4

חזר לתמותו • כתכ קרנורפוק מסיל" מפני חת בין התרחקו נמ" פילס כמוקי יוסף דיכולין יתומיס למימר 6י סוו מייטלי כיס כחנפח ריבן סוס עכדינן ליס סמירס מעולה ולה

קוי (נגי • ולפיכך רייניגן ליס) כתס עד סיעור כפני כעליס ולית סלכתb כר"מחיר לגבי ר'יוסי - ע"כ : ה מוער. משנס כופר וכופר במועל בתיכ • וכתב סר"נ רע"ג דכקתס לכנס קטליכן וכו'6סכחיכן מוער כגין סינג ספת

עכו"ס וכו' וכ"כ סרמכ"ס. ומפייסני (כמועך לעכו"ס הוי מוער ליטר! וכולל6 כנירסק נמ רידן • וכן כתב המגיד כפרק י"מתהלכות נזקי ממון וכן מוכת פוך כפרק דלקמןni:נתוני ומ"סהר"נ חי כמי רקטל וערק לחגתס כג' גרפי תרי זמכי רקטל וערק 65גמל רקטל וערק לתגמל וכלומר סככל פעס ססרג כרק לו : משלם כופר ניורסיס רמל: יוק ליכ6 למימר רגל סייכת רחמנ6 nk היכח למית ניזק דעל זה כתכונס נעליו יומת ולס כפר וכו' לניכס מימר יומת ממס רמות יומת הנכס כולס קול כתיב על רכיסתן לתת פורנו . (לי לתת הורגו על רכיקת פונו • נ"י: כופר פירט ה"נ במסכת ג פרק ג'דערכין דמי ביזק : וזה וזה חייביס מיתת • לכקס נמי כתיכ סקל יסקל • רס"י : וכן ככן וכן נכת • פי'תר"נתנוק ותנוקת . ופסקיכן דף מ"ורכתיב לו כן יגו חג כת ינח (ינק ינס תרי זמני)כניקת כתס כניסת גועל נגיחתכתיתת נגיחה לנזיקין (חייכעל סקטניס כגלוניס וכתננ"ירחנטריך ריט"נ דליתנסו כמלות מחייכי עליית גין כמיתס כין ככופר ולוקל) כקטניס כני קיימס ולספוקי כן ח' לנ6 כר קיימ) סוח וכן פחות משלסיס יוס ופי'כן תtע"רספיקס רוח ומספיק6 לס מפקינן מאוכל (כקליס תגן כמתני'דנקמן 67פי' נתכוין לכפניס וסרג 6ת כן קיימס פטור מן המיתה והתס זל דמסייע ככופר רככופר (ס כעינן כונס 6כל סנפל גופית 65 מסייך כופר. וכל קיכס רbכפל 65 מקייב לספק נפל במי 5 דייג דסוקי ממונה בחזקת מריס וקיך מכי לחפוקי מניק למספיקה לה מפקינן סכל ככר נכחת ילי סמיס כיון דקיימה ןכופרס נערת הגל מספיק גמי מחייג • ע"כ : נגח עכו חן חמס • נעכר כנעני המוטפל (פס עכרות קלי לכיון לסין במכות קייכיס רמנס בתורס קטלס עינויס דה מריק לתורה הוק מחייב נמי עינויס קטלס לכיון הכחועברו קול חינו כדין יוחי יוליס וכל חעכר עכו"סוס"ס ספחת 65 מסיים קורס קטלה פינויס רחפי נתכוין להס • וקרן לק יפר: פטור כלקתני נהלי עכו"ס הוג כן יפר: פטור ולענין קיוכל לכעליס מי לית כמחן רקטלית (תורס 6 כסמריס רסי פס קול מפלס קני בזק מגופן מועך

מפלס נזק פלס מן העלית נ"י : ו שוך סקיס מתחכך בכותל וכן פטור כתב כר'3 ולfס תיק מועל כגון פריק מוער להתחכך בכותניס ונספילס על כני

נ 3 ג א סקס

[ocr errors]
[ocr errors]

*

נמסיס

ונתחכך בכותל

[ocr errors]

סוס וערק 65נמס וכו'כדלעיל ונתחכך בכותל לסגחתו כלומר סיקרון נכונית • וסכעליס מפלמי'חת הכופר לכתיכ 6ס כופר עכשיו כנסיות חסרונותיס מסונס קנת פרג בנפיל'הכותל שהיה יכול לכתוב כופר יוסת ענין מליסס כופר ברכות וכן לחנחפר מוער חלה מחמת הרלטונות • תוספת בפרק

תוספת בפרק התורן 65c ככונס נחייך כופר : ז וסור היתומיס סחין נקס דלק רף מ"ס כתכו סזהו לעת רש"י וכתכו פזרו לוקק לחסין 6פוטרופוס : (פור כלפוטרופוס . הפור סל יתומיס סו6

68 מפונה מר סעסת מהנחתן

מעל הלפטרופוס לסמרן להתחכן גס תימס הוס הבהמה והרג את הארס לעכו"ס והרג כן הרי k קייכין דסכעס סור עומר דהוי מועד נקפל'כות, ישר) לנפלים והרנבן קיימא פטור : שור כתוניס כפרס כנוני 6דס פתרוג' פסיתס bלס ככיונת האשה שור היתומים (ס0

°) שור האפוטרופוס יד לנופי'ז' לפטר סווריס על ידי הרחפיכות, פטיו שור המרבר שור ההקרש שור הנר שמת ואין לי הנגן : ר'יסולס לומר פור ככוונס ע"ס • וסכח העלן יורשים הרי אלו חייבים מיתה • רבי יהורה אומר יקוס פור הגר סתת וחין לו לגירסת רכי שמו! כנמרח שור המדבר שור ההקרש שיר הגר שמת פטורים ורסיס פטורים מן המיתת וכנפינה רלוונת מיילי סכ' מן המיתה. לפי שאין להם בעלים : ח שור לפייננח ו6ח"ל סקרים כנס

שהוא יוצא להסקל והקדישו בעליו אינו מוקדש: ואחר כך מת הנר היס פוטר הנחתו פנה נכונה (הפיל שחטו • בשרו אסור. ואס ער שלא נגמר דינו • ר' יהודה ולין סלכס כרכי קויל סן • ולפיכך פטור מן הקדישו בעליו מוקדש ואם שחטו בשרו מותר : יסולס : ח ולס פסטר בכופר כקרן סל6 ככונה •

ט מסרו לשומר חנם • ולשואל • לנושא שכר 6סור כסכינס דכתיב סקול סון לס היה מועד נסיננת

ולשוכר יפקל קפור ול6 יסכל 6ת (כת"ס הרננ"כ)לחו מוט"

כסרו למסמע סכrf סקול לוקח כסbס פעמיס ל6 כלומר נרנר סנעסס מוער מתחלתו יסקל הפור לינו יודע פריס גננת ונגלית לסורס כחכילה ומת כגון סן ע"ס ולכרי סרמכ"ס כפי' המגיד בפרק י' מהלכות קלעור לומר וכח לכל חתכפרו bk לומר לך sfc קוס ושחטו נזקי מכין הן כפירוס רס"י וכנמרק מכח ידעינן דנקכחתן לחסר סכנמר ריכו 6סור: הקריסו כעליו מוקלס ונפקין מיכה מתחנן רוחני רכתר הכפל קח מתחכן כיה • ופרכינן ולכתי רלי מתקני מכיל מעל :

ט ונעל גרורו כנסו פירסרס"י וסין כופר כתוב ! כנגיסי לקוי נופו 9: 6מר רב מרי כרי דרך כקכח דקזיל מיניה מינית"bסון נ"י כלומר סכסגט הכותל ליפול קית הפור מכניר עניו וקולך על סגפנו פניקס על החרס הכותל למטה ופסור מלמעלת כחכורין דסוי ליס כגופו ולחו גרורות כנסו ע"כ ומ"ס הי"נ וסכעליס * משלמין כופר רכתיך חס כופר וכו'וסו6 סרין (כונסו הגן לחי ליפול למקטל נכונס 6ע"נ להסת6

65 קטיל 656 fs5c ככוונת ופטורין מן המיתר מחייכי ככופר נ"י:ז שור קלסת וכו'. כתב סל"נסכעת סור כתיכי כפרסת וחפ"נ ררפית חזה חי (כל עוכדין סכתורס כמ"ס כמסנסג'פרק קמח לקרוסין מסקי התוס' דסכל ולפרק קמח לט"ו רלח 6תיל חלח סיכה הפרסי כחמרס כלשון זכר • וסטוס קכתוב רנח תימ6 CSון זכר רוקח - לכל היכח לכתיב חי: חנטרין רכויס וסכ6 חט"ג דלח כתיכ fיס לסס רכתיב ונס כעליו יומת חיכו bk לסון זכר כעלמ6 : 6ומר רכינו תס רררסיכן סתס נניחת לנזקין • כניסת למיתס (כמ"ס כמפגר') וקות ילפינן מנזקין דכתיכ כהו לים • כי ינח פור חיס• למעוטי ch• לי כלו רכוי לקרח ע"ר • וכתלניסור סיתומיס רלח תימ6 כיון דללו בכי רשת כנסו ל6 תסייניט • (פור קלפוטרופוס ללח תימכיון דליכח סמירה כל לקו ולח כפיס הזיקה סימל חס רחמכל עלייקו דלה (פסדו יתמי לממונייקן קמשמע לן וסור המרכר 6פ"ג דלית ליס כעליס יסור הקרס 6ע"ג דליכח פסילס נסקלס • טור גר ספת 65 6כטריך למתגייס ל6 ליידי 67כטריך לית נקרח נרכיה • סנטריך פנה למיכיילו • ע"כ. ומיתני לקרח כריך טעמס 6תסי 6נטריך לרכויי סורגר סתת . וכרחה לי דזי ללו קרח קות סמינר * דוק6 כנתוfחר כן כקריס • כנה ואחר כך הפקיר • סתיו לו כעליס כסעת כניחת הוח רחיינית בסמכל • חבל כי סוס ריקלס סינר סתת • וbחר כך המית לה חיינית קרח כיון דלח הות נית נעליס כסעת נניחת הלכך לנטריך קרח כרכוי והסתח לקרח חנטריך מתניתין נמי חכטריך: כך נרלס לי : רבי יכולה לומר כתב סר"נ 6פי"כנס ולfחר כך סקרים וכו'מדקתני * תרתי טור המוכר וטור הגר סתת ולין ניו יורסין סור הגר מת מסי ניסו לכיון לחין לו יורסיס קוק ניס סור הפקר קייני סור | המרכר • היינו פור הגר סתת וחין לו יורקין 6 כחו קמסמע לן דלפי'כנס ולבסוף הפקיר גמ' : ח שור פרח יוכל ליסקל כלומר סכגמר לינולסקינס ולפי Sח יכל נ"י: בשרו חסור • כתר תר"ג ממסמע סכחמר וכו ומה תלמוד נומרולס יסכל * חת כסרן 6k לומר לך וכו ומת כפרו • דייקי כגמ'לעיל רף מ6

°. 6ע"ג רעכרית כפין כפר וככר כתכתי כן כמסנס ט'פרק נ'רקדוסין • ועס: ט מסרו לסומר חנס וסו6ל וכו' • פר פלח כנחת לחו חריסf קלי 6מכת חסריתל יוס רס"י :: לשומר חנס ולפוfל וכו' : וקכינמי סלורין כמסכת ה'פרק ז' • וככל מניעה פרק מסכת ס'. ורים פרק כתר השבועות

ובתנו

? וכעל כפניו כרלוי • ברכת סיכונס לפעול כרוח מגויס • וכתבו התו'כפרק קמח דף ו'(סנפנה כן ככרייק6) yn היינו שמירס פחותס : ומועד פטור • מלל העדחה סכו חכן סומר חנס פטור מן הכל חוץ מן הפסיפה • סו! חייכ ככל חון רתמות כמקומס עומרס ותסלס סכי נזק כתס דכתיב ולח ממתק מחמת מללכק וכוס6 פכר חייב כמקנת כנניכהולכידה פתרנו גני מועד • קח פרק כל דהו פטור מכל העדה";ר' ופטור מלוכסין • (כך נקט כהן כות הסדר ולה מסדר פנכתב ליעזר סומ 6ין לו סתירת

כפ' כ"כ. וכן כתכו כפרק מוער bt סכין ער פיסחטנו ולשוכר • נכנסו תחת הבעלים מוער משלס נוק כפרח הסכועות. ועוד כרו' סלפ מחלוקות כלכר: (רכי שלס והם משלס חצי נזק - קשרו בעליו כמוסרה מטע 6חר שפכין כוס הסור נסיך כסתירה פסוקק חייך • ונעל בפניו כראוי • ויצא והזיק אחר תם • ואחד לפי פרסומר חנס והמוחל כמענק פטור - ונר'יסולס מוער חייב • דבריומאיר • רבי יהודה אומר דומין לסודי ססכיסס ים במידה פחותה במי פטור • תם חייב ומוער פטור שנאמר ולא ישמרנו בעליו נקס נר חנס • החומר הנס מלך הערלר פנו לכל חייך ושמור הוא זה • רבי אליעזר אומר אין לו שמירה פומרו כחכס • וקkic סולר על כך תמות סכו . ער

אלא סכין :

כחנס • וקניסb סכר פישמרנו סתירס מעולס

פרק ה שור שנגח את הפרה • ונמצא ותזוכר • רומיס (סלרי וני'ציפזר כמפול נמי חייך.

עוכרה כצרה • ואין ידוע אס ספניקס יס מקס כר כירו: הנכס כר"יסולס • ותיקן עד שלא ננחה ילרה • אס משנגחה ילרה משלם נכנסו תחת סכעלי כרל מכות לכתחנס לסחוט פור חצי נזק לפרה • ורביע נזק לולר

עכרו סמירה כלל המוער כדי לסלק קריוק ?

וכן

קח מיירי • ומסוס סכי פסיק פרק ה שוך סכנת 6ת

ותני נכנסו תחת כעלי' רחי הפרק מעוכרת : וכמלס עוכרי כללי מת : 6פשר לומר למחייכי כסמירת נזקי ככעליס • ססרי תס נכולי גזין ידוע חס על סלס כנקיכלת וכח מת מחמת סכניקת - 6ס עלמס bס סגיס ליס כפמיר פחות: שומר מכס לס 6סתעכו מסכגחה ומחמת הגניקת תפילתו : ורכים נזק רתס חייכ חני נכעליסbk לשמירת פחותת • וfז כלתס סמירקו 6"כ כעל נזק • וסלי וכך מוטל בספק קול (חונקיס • ומתניתין סומכוס הסור פמסרו למי bינס מחויכיס לסמרן פמירק פעולת הי6 המר ממון המיטל כספק חונקין • לכל חכמיס 6ומריס חיקו לפשע ומסלס • ok מסי נכנסו תחת קכעליס דחי זה כלל גדול כדין המינים מחכרו עליו הרחיק וסלכס כחכמיס פסעו כית ויכס וסזיק מחייכי ככוקין ככעליס • נ"י: חייב ולפי כיזק לוור כרי • ומזיק 6ומר שמח • קמוכיח מחכרו לר"מחיר קסכר קחייך רחמנס (תס דככעי ליס ספירת עליו סרחיק :

וכן פחותה • קרר למר רחמכל וכל ישמרני נכי מיער רננעי ניק

סמירה מעילה • ויליף נגיחה (תס כניסה לפועל (נתיקסל פכתכתי כתפנק ז'): ומועד פטור כתנת"נ דכתיב ולח יסמרכו וכו'קסכר ק) דחיין רחמכח (תס כי היכי רנטבילליק אמירה מפונק • הכרחי קרח סקס סווריס כעליסס סומריס סיתס • 6 נחייכיכtמירת מפינת קרר חמר רחמנולס cמרנו כלניער רכעכיל ליה מירק מכונת סוי לגוי חקר בנוי וחין רכוי חקר רכוי 62 למעט וכי קימל כניחת נתס כגיחק למועל ונילף כתס ממוצר קל מיעט רסמכל וכל יפמרכו • וקוי מלי למכתב ול6 יסמין גמ' . ומ"ס קרב רכל ממית כמקימה עומדת ומפנס חני נזק כתס • גמ': וכתכו סתוס'דכפכרח חומר כן דלfטו מtוס סכיפה מועד נרע ויפטור 6פילו מפני נזק כפמייק פחותה וקוליל וכריכין לנו לומר לך תמות כמקימת עותרת לחומרה - קול הדין (קולח . פרחין מסתלס אל מניפן • וחין מעמידין 6פוטרופוס • ומיסו (פטור נקוללתו 65 לחומרינן במקומית עומדת • רכין רמתנייעד נחו קנסל קול - ע"כ @) רבי סניעזר חומר חין לו פמרק bk סכין • גמ כרתניח ר'נתן חומר מכין סלס יגדל 6רס כלב רע כת וכיתו ויעמיל

סולס רע כתוך כיתו פכח'ולס תסיס רמיס ככיתך . וכתבו התוס'רfיכלמ מ'רניר סני ככסוי מtוס דלית ליה פקכ"ס) טפי כסמכססו כרחו מסור נגחן • וfי כמי רfף לר'ליעזר 65 חמר נענין תסלומיס : לחיסורל • וכ"כנכר ליס רf f כf

לכל כי סמרו פפירת מכונת וקזיק פטר • מיהו בפתירת פחותה ורלינס סני מרסור לקייסי וסכי 6מרינן לעיל ע"כ : פרק ה ורכיע כוק מולר • כתב סר"כזי לכרי סומכיס וכו'. לכל חכמיס לוריס זס כלל גדול וכו' - ולפילו ניזק חימר

נרי ומזיק חימר טמר • ומפרס והיינו דחמרינן כלל גדול דחפי ניזק וכו'. וכתכו סתוס' ו6ס תלfמר זה מחויב סכועס ולfיכו יכול ליסנע סוס מולה כמקכת • כנזק הפרס וככזק הינו חומר סיני יודע • ומתוך 6c כי יכיל ליכים ceלס כמו שכתב סר"כ כמסנס נפיק ח"וככח מניעה ומכקי דנה ספר גן הכי !6 היכל דהוי לית לידע fכל סכf ל6 קוי ניס נידע לס מסכנחק יכלה לסקול'ולמי כיורפין bלין לקס לרעת כמיני דונוסון יקיימס כן דלס 6מרינן מתין כוf כויכל ליפגע

מפלס

[ocr errors]

3 2

[ocr errors]

מפלס כיורסין דכתיב סכועת ס' פקיס כין סכיתס ול6 כין וכן פרת סגנחס לת הפור וכו' • מפלס חני נזק מן הפרק לס היורסין ע'כ וכ"כ כ"יועייןמס סכתכתי ריס פ"נתרג) וככה כמנחת הפרת כרין תס סמסלס חנינזק מגופו ו6ס ל6 כמכו' י מניע6 : *ונמצא יללת כנרת הכח דולר חי מוח. קרי לי הפרס מסbס רכיע נזק מן סוער • טלס היה ידוע סקול מילר" :3 אנר: ורביע נזק מן קולר פי'סל'כולס לס כמליות הפלה כנס סית מסנס כן חני נזק מן הונד • סמעוכרת טננחת קיס 7 וכו'. נמ' ; ופסיט6 דקות

ועכורה כנסו • וfס לחקר הדין נתי 6ס לין כפר'פעול וכן פרה שנגח את השיר ונמצא ולרה בצדה ואין מילדת ננחת ל6 תיק מפלס + הניגון רמ :bס סמותר ידוע אם עד שלא נגזה ילרה • אם משנגחה ילר מן הולך כלוס • פתרי קולל ה מסונן חי ולחי לנגח קולס משלם נת מסתלס) חצי נזק מן הפרה וְרכיע נזק לכנס ולין סתס מסלסל גן פינות - ותפתח 6ותו מוזר מן הולרוב הקדר שהכניס קדרותיו להצר בעל מגופו • עכשיו סוח כספק * cmלס המתכת מסולר סהול הבית שלא ברשות - ושכרתן בהמתו של ב"ה חונקיס • וכן החלי בזק סס ; רביעי חלס ללס סכיס סלח פטור. ואם הוזקה כהן בעל הקדרות חייך ואם לו נסנס מסלס רדיע נזק מן קו סטור חני נזק כפרה • הכניס כרשות · בעל חצר חיים' • הכניס פירותיו קולר : נ וfס קוזקת ו וכתכו סתוספו' ולפי זס לז לחצר בעל הבי שלא ברשו' ואכלתן בהמתו של נרס : כעל הפירות חיים

{ תיס מתניתין כר' עקיכל בעל הבית פטור • ואם הוזקהכהן • בעל הפירות והני מילי סהוחנקת ונכr(ת (סכתכתי כריס פרק דלעיל) חייב • ואם הכניס ברשות: בעל החצר חייך : לקן 6כל 6ס 6כלס מתן ער רכיון החותמין. כנסו 6ס ג הכניס שורולחצר בעל הבי', שלא ברשו ונגחו סמתיס כעל הפירות פטור • בהם המזיק לו כח כוסות שורו של בעל הבי או שנשכו כלבו של בעל הבי' הסוס לה פלח תוכל : ג בתרוייהו . 62 כר' ישמע: פטור נגח הוא שירו של נ'החייב •, נפל לבורו היה חנין 6ן כגן סל ככל חתילן ע"כ • וקפי6 לי ממת והבאיש מימיו חייב היה אביו או בנו לתוכו משלס קכית כתוכו וסוס סלין6cb' מכתבו התיסכרcf ספרק את הכופר ואם הכניס ברשות בעל החצר חייב לנטיס 2 חורקל למנתח ולס 6מר סומכיס חולקין

רכי נקט : מסלס לק קכופר. ח כי ניתח גרסות6 רמרק

וכגון פקית מוטל נספיל קמח 6% עומרת כחגס וסכח כמי חיכה לחוקמי כעומדת כחג' עלה על כני 6רס ככורות והחידכל חזי ירק'ככור והפיל עכמו לר'עקיכ6 דfר יוחלט הפור כלומל וכי עומדת כלונס קוי נכו לחכול ירק ותרג חת קלדס סספור פטור כמיתס קולין הפור כסותפות חבל גרייפמען רמלי לסנק כזוז לח תתיסן : והרג סלס ככון וסכעליס מסלמין חת ככופר לחתרני כופר ע"כ. וכן כתר נ"י וכרחת לי סמס פרחו כמתני' מרר עקיכל לפי פהרב סל6 ככוונת כדחמרינן לעיל : מסוס דרכים נזק מוקמיכן ניס כלס 65 כמנחה הפרת סו חינה קוcס דחיכה למיתר רנטונס ר'עקיכס וחין י"נרחית ניק לניזק רכיע סכח סולל 6פי'ס סיתס כפרק קמן 6 רמסכתיכן לס חריס כסכת 6

% כדין הנזק כנחור :ב ואס הכניס כוסות כעל הלר חיים. בכל כרסות סתירות קדרות קכל עליוכעל סחנר • ולפי"כסכרוכרות - הכל כעל קירות כח קכל עליו המידי והלכך לח מחייכ כעל סקלרות 6 כסהכניס 65s כרסות גל'. ועיין כסוף מפנק דלקמן : הכניס פירותיו וכו'.

65 ז 6◄ א קתני • דחי קתני קלרות קוס חמינח כרסות חיים - לפי סגולות לסכר ומסתמס קכל עלית נטירות לכל פירות 65 תוספת : ואס קוזקת כסן פי קרינסקוהנקס וכן 6כל 6ס 6כלת וכו'. קוס לת סלח תוכל • נת". ופירסו תוס' דהיינו טעמה כיון סכמתכוין מכיל פניו לכר סמזיקו חיכו רחוי זה נפתחייכככך : ג הכניס סורו וכו' • רנח פימס לוקח פירות הכוחות להתקלקל . הלכך כרסות חייך 6כל כסמס ל6 כריכת • תוס' : או סכסכו כנכו תמיתת לי דברים פרק ג'רייקינן מרתי למס לי . קותלק כמיס לו סנקס כחרסית • וכמ"ס סס וסכח לס רייקיכן • וליכ6 למיתר הנחcמוטיכן רפור לקרח כחו רוקח וכל ככר פמפין לה מסוף פ"ק וריס פ": • ועיין ריס פרק ה'כוחו כספור לו כמסמר וכו' : נגח הוה וכו'חייך • עיין נמנת ה'פ"כ פלוגת6 רר טרפין ורכנן : משלס 6חת הכופר • לסון סר"כ כנין ססיס מוער נספיל עכמו על כני חרס ככורות וקלידנס קירק וכו'. ומסכחת נת דחי עור כגון פסיגנ'עכו"ס וכו' • חי כמי נ' יפרחל טרפת כלפי הר"ן כמסנס ל'פרק דלעיל 5-6 קטל וערק לחגמר 6S מסכחת נס רק6

65 עלס מן הכור מין כמסרס"יככלן . ומלפירס סר"ן והתירנו הr ירקס וכו דהיינו לכקמייתי לס 6זית לסטתיק כפי'מסנס ס' פרק דלעיל ככתתכן ככותל הכלותו וכו' לסיינו כמי כחסרונס ככך כמ"ס סס • פוסו ג"כ רעת רס"י קתס • וכתבתי ססתוס'פמקו על זס • וכן ים (תתוק ככלן • חלל רצוחק עומר ססוכ מסונת מת סעופה נסגחתו לאכול ירקח ללכך לח כחפן שווער bס מסמת הרלסוכות ונס תימס סול לומר דסוי מועד כ6חרונס וסלח נכונה ע"י הכסtונות סתיו ככונס ולע"פ bsלו סתמיכות קיימות על רס"י והתס • התמייק סלfסרוני ניתק (פירופו רקכח סהול מפרס ככסן סככל הנפילות חחח ירקה

ופונקו

רכי

« הקודםהמשך »