תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

לין כתליס (מזור ממקוס פנל •. (הל לחמרי פירמית החזירן סדוס דכתיב בהו רעיס וחטיס לה מהורש"י : ויוסיפו כן fכנון גניך עניסן 5ו כן חזרו fk מקלתן : ד יל6ו עשרת ססנטיס מרגלת סנחריב פנח' וינחס כחלק וכחכול לכסיס גני כניעל כניס ס6ינס עוניס נתחיית המתיס נהר גוזן וערי מדי רס"י : אין עתידין לסזרסון ונדחין • כפריסין : ער מיין מרסיס מלות העיר לכפיר רש"י לס נכניקס וכני פניקס קלמר 6כח fותן סגלו עכמן וידיחו לת יסכי טייס ול6

חין (תס סנק פרפעיס יוסכי פיר חסרת : ומ'זתו קרח אינה עתידה לעלות שנא יתכס עליה' הארץ גמוריס הס לכל נגייס קסנט רכתי מקרנן מקרן בעור הוהויאבדו מתוך הקהל בעו"ה דבריו ע (קלורות קכחי' וכין ומזכין• קסנט עלוין : ועל פיורם ויעזר אומר עליהם הוא אומר ה'ממית ומחיה ע"ס : לfי לסת'תיז סכי 65 רובה של עיר • דכתיג יוסכי. מוריר שאולייעל עשר השבטי אינן עתיריןלחזור קפו קרלי דיקן ;bfi פגסוף עירס דמפמע • יסוכס על שנא'וישליכס 6 ארץ אחרת כיום הזה • מה היום לספר כתב כהלוק קלרן שיר רסייט רונס : קרי חלו הזה הולך ואיני חוזר אף הם הולכים ואינט חוזרס סתוf לפני' עפר שכט וכבר כיסידיס סעכרו כו"ס ו"דוגו דברי ר'עקיב'ודיע: אימ' מה היום מאפיל וּמְאי' סfרכתי בזה כספר כורת כסקילת (מוגן פלט : אף עשר השבטי שאפל להן כך עתיךְ להאי להן: סכין גסי' פ"ג כ"ו : וכריכי 6כפי (עיר) הכלחת ל אנשי עיר הנדחת אין להן חלק לעולם הבא שנאמר (יוליסס מLמע שני עדיס ותתרח' לכל גז' וק' שנאמיצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את • פיתן כולם גולין ססיו מרניס ניס בתי דינין יושבי עירם ואינן נהרגי ער שיהיו מריחה מאותו כמקוס 6חר 6

6רן הסרת • וכל מי פנמפת סינגל כו"ס העיר ומאיתי השבט וער שיורה רוב'וער שיריחו וקיי

וקיינר עפרת הסכטיס • נערים והתרחק 9פריטס אנשי הריחוה נשים וקטני או שהודח מיעוטה או

סתגלס סנתרים ופופינס חותןעד סירס: ס יס רוק שהיו מדיחיה רוצה לההרים כיחידי ועדיכן שני כמקו'חסר כוח מר פמיניס" 58 עיר מכילין ;fותן לג'ן עריס והתראה לפל אחר ואת זה וחומר ביחידיט. ל !ריכת הכרייק6 לכל צי אגרול יג 'רין דיגן פס מבמרוכבים שהידייריס כסקיל לפיכן ממונמפלט

סtכטיס ל6 גלו כמק'ס וקורגיס () נס כסיף וכנמ כ והמוביס בסייף לפיכך מטוגם אלו: ה הכה

656 כתפזרו בכל לכך וסל ניכוז בוכ' סל תבז את וגימ הומורת והגמלת העוברת ממקום

רכות ועליסס סוס סוכר עיר דנין יותן כסקי, תמיכן למקום והרי אן מצילין אותה (ג: ע')החרם אותה לפרקת לסס ולקכלס רס"י: פלט :ה החתרת ולגולת • ואת כל אשר בה

רכי שיעור חומר מת כיום פיילה של חמריס ! גללי

מרפיל (fumיר מה היו' מנסתו כעיר שלטיס יוס הון נתו ככלל יוסכי פירס: קרי, מחפיר נבקר ספל וכנסריס מחיר : חי כמי כערך חפר וסולך אלו מכילין - לfס רוב חכמי העיר סולקו - ומיעוט 65 תורס. ולמיכתו מחיר 6ף טסרת סכטיס עסילין לחזור להיות לסס : ומריס וגמליס טלס קולחן בלימין לת סמיעוט חלק לע"נ רס"י : י אנשי עיר תלקק לין ליס חנק

כעולס סכל וקס לפי'סונכריס פרקין דחפילו מלו 6כתחיינו

מיתת כנ"ו וכו'ומחי פנל חכמי עיר הכרחת משלל מחוייעו מיתר נג'וסb תס לסס כפרת וכדfסכחן כמי כסוף פרק ו'נתעכל סכסר וכו' ספירס סר"כככר נתכפר לו כמיתתו (ככזוכו ותס על כל הרוגיניו קח כרתו לעיל מינסקו מנתח פיתרנת כתtסתוס'פרק י'רף n" להו דתכן הכח שאין להם חלק לעולס קכח • קני מינירלס ליקטיל לכל לס רכו 6ותס ותלגוס • ימלסס קלק כעת": - ע"כ - ולfע"ג סס סכתכו כן הול כדברי המקטס לסתס כיון דסיקטור קויס (קו כפרת • מכל מקוס 6ע"פ ססכרח צו כדחי • דכתיתתן עדיין מין (תס כפרית ? נתעכל ונסרים והן כפרת וכמו פרחרכתי bס כס"ר ומנכיון לכפרתי (סן סדרן קופיס זו ללוכתrf fלי סין לקס לזק

לעס נלי להותירוכה לתוס' : וער פדיקוס 6כסיס וכו'לת"ר ויכלו לכפ'סחכמי'ולח כפיס 6נסול קטניס גמרו : וצריכין שני עדים והתרחה • דת"ר 65מור פכריכיס עליס ותתרת לכל 6'(לתר : ופירס"י לחננר כנכס וכעבות מrcע

סלריך לומר לפנינו • פכן לומריס כלכס ונעכרת נלין, מירס כעלס נפח כריך עדיס לכל חיל וחתל מיעילו ענייס תת מיחמרו ותכי כמי כריך סתרות לכל 6חל וסלמיס: לכל לקד וקל וכתב סר"כפתיו נערכיס להס בתי דיניןללו טופס לחין דנין פניס כיוס לחל • כרכן כפרק ומפנק "דקל חמרן הFס לכתית חקת (וכעבירת לחת) דכין ולfותן בסיס פושון כן ספות לסו נענילס 6חת קין לוחיכה כלכוליכ6 כילעוני • וסכתוב חנקן לסניס ולפיכך סתרו לית לפמעוןfין לכין פגיס סוס fסל 6לס מסוס לכפיפי עליס נכל6' וְלתך • ולין פכלי לחקור כל 6'6 כיוכ fחר מרנין נתס כתי לינין • כדי שתקורן עלותן כיוס לחל ויוגמר דין כונס כיוס חיל הי חתת מענס לת לינן • רט"י לסכח וריס פרק ו' דף מ"ו • ומפקר"נמניחין

חוקן לגלוקגרו • כרתנן כמסכתס'רפ"ק דלין פוטין עיר קנרקית חלה על פי כית לין סלע"6 : ח החפרת (סגמנת וכו • כתב סר"נסכתא בעיר סלסיס יוס גמ'. וכתינת כמה יהל בעירוית6 כחכפי סעיר • • נחל

כן א

[ocr errors]

הרי

[ocr errors][ocr errors][merged small]

מסנס"פ"ק דכ"נ)6מר רכח 65 ק••6 65 (מסו כככי מתל הרי לא מכיליןcין ממוכן לכך :6 נדונין כיחידי'ור גרגורמין תת לכרכי העיר סר גמסוי מיתני מתח סני כס3טיס יום כתי לעשות פיר הנדחת לס קורסי עמס לעסיתס רובי סגל וקרינן כקו 6ת יום. העיר קסיf : נכסי נדיקיס סכתוכת רתכף זכות קיז מקלר ועו"דה פסיקו ליס ספי לסזס חמר" ורס פסר יוסכי סעיר סלח סולחו עס רוג'רמכ"ס פ"ומהנכו' ונמלת חין רעתן מפורכת עס כני סעיר פיתיו נדחין עמסן : עכו"ס: אובדין וכו'ת"ר

היתה וסוכר חולת לה החרס לתת ו'ת כל 6סר כס לפי הרב מכאןאמרו נכסי צדיקים שבתוכה אוברין 6ס מקוס קנין כני העיר פרט לנכסי כריקיס סכחוכס שבחוצה להפליטין ושל רשעיס בין שבת כה. בין היית יונת (ס כונסיס הותק לה ולחת כל 6סר כס (רכות שכתוצ' לה הרי או אוברין : ו (ירו כ"ג שביתר) (תוך כעיר , פלרין (פפות גסי לריקיס סכתוכס סלנס שנאמר ואת כל שללה תקביץ תידיחנהוגי'אס (5 יחיד כתוכס : רחוב הכח של סמיס ולfת כל סלג' איןלה רחוב עושין להרחוב היתה רחכהחוצה לה פלטיח גדולה : הקרפות ערכות נכסי רסעיס ססולת כונסין אותה לתוכה • (נָת פנ) ושרפת באש את פכתיכס יפלו כלומר לין

• סכר רכי שמעון מפני העיר ואתכל שללה כליל לה' אלהיך שליהי ולא נשרפיס הנס גריכיס פרייה מס לכנרת תורת נכסי נדיקי' שלל שמי מכאןאמרו הרקדשו שבהיפדו ותרוּמִי כic'כל קכקרטית: ותרותו" סכתוכס יbכלו מי גרם (סס ירקבו • מעשר שני וכתבי הקדש יגנזו (ס"? כליל ירקכו כנגן־6 מקייטן (ה סלורן כתוכס ממונס לה להי א"ר שמעוןאמ'הקב"ה אם אתם עושידין כתלות כיך כין דמיין כסן לפיכן לומונס לכר גמרל • בעי הנרחת כאן אתם מעלין עולה כליל לפני יול) יחל עליס יסיר לעיר ופירסינכל דוכת ווטר'ס והית תל עולם (לא תבנה עוד לא תעש (נת' ג) סגרה ותיקי 65 היו התרומיות פעמיס קריט"כ ולי נרחה אפי'גנות ופרדסים רבויו'יוסי הגלילי ו"ע אומר נטרפין כסחר פלנס דלל דכיון ללענין יין לס נפק6 לא הבנה עיר לכמי שהית'אינה נבנית אכל נעשי' מזלזלינן כס כיכלי נפיכן מינס מידי כתנס סתור'לידר' היא גנות ופרדסי'ולא ידבק בידך מאומה מהחרם ירקבו ו6ס תרונן ניר יפר! טעמיק כדי סכחן נמי כמטכ' שכל זמן שדרשעיס בעולם הרון אף בעולם אבדו לי פלג נכות קול ותנתן י' ו'פרק י וכסלר דוכתין: רשעים מן העולם נסתיק חרון אף מן העולם : (כסן סכפיר לחרת : ומעפר י עושין לי רק דרקוכס פרק אלו הן הנחנקין - המכה אביו שני לעג דיין יפרחל היום דפקח כי משמע

ואמו וגונב נפש מישר וזקן סירי הנה כחכל ליפר: סוהיל גת:ההקדשות פכתוב" . ממרא על כיבית דין ונביא השקר והמתנבא וקיט לקרי 65 יסיף • חלק יפלו 6ס גס ורק ככית כמו

כשס יגנז: כליל (ר'6נסין 6מר

ו': וכו' נרסינן ולח גרס" תרומות ירקכו • כתב הר"נכנמר' מוקמינןנס כתרומס סכfמר כעלת הלייך : נח תפה גנות ופרוסיס דער

ניר כהן וכו'. ולס תרומה כיד יסרסל סיס סלל לגמרי מפמע כמו פסיקת גיפֿוג כתיס 6כל נעשית היה גנות נכות רוח וקנקן נכין סכפיר לסגת ו"ל סרמכ"ס כסיף פ"

!פרנסיס וסנכס כרכי עקיכר : י מהלכות עכו"ס מפני פין נכסי סמיס וקרופתן קלות הנוף פרק יא אלו קן הנחנקין : ממרח על פי ניו פמפרס כ"כ • כלומר ולח דמי ניקלטות • רתנן כסס יפּדו דותן ין

על רכרי כית דין קנדול סבלשכת הגזית; זוקינית סחין ליס & קלוסת רמיס ורש"י פירס סכעיר הסרת כלומר לכסן סלח הודה עמין וקשה לי למי תהניח דהר הויס נכסי כריקיס סכתוכס 6לח מסמע ליס סכעיר 6חרת לוקי דקיימס כן סלנס ול6

55c הכרתה סכתוכס : מעשר סכי כתב סר"כ 6ע"ג דממין יפרץ סוס Sח וקיימם כן הכי ותס כסליל פסק ה"נכמסנסנ'מקד דמטפר סני כמין

החומר ממין גגות סוס כח חכי' לתורממון יסר קוס קלמר : יגנזו וכח סגי לסכיתס פירקכו כמו כתרומס תפר למעסר פני וכן נתבי הקרס הכל כותרין כה ונהנין נסן b : iccoסיניסוס שיקגו מתס תס ticכ תרומת דליתחלק לכסניס וכהנים זר זין סן ונ6 יקנו ממנה לפי סוf רכתכתי כסמי רנמ כמסנס ג' פרק ח' וברכות : כל זמן ססרסעיס בעולס מסן רסיס 6מר רב יוסף גנטי גמרס : פרק יא המכה לנו ולחמו דכתיכ מכת חכיו ולמו מות יומת וכל מיתת כלתורה כתורס סתס 6ינס ! קנק( כת"ס כריס

פרק ז') גירל יכן נכונס כתיב מיתס ססס : וזקן ממרח. כמו לגמריס הייתיס רס"י : וזקן ממרס 6יכ6 S זייק כסרווח הנקטר מתניתין רמכת חביו ונינג'ניקס רכתיבי נסרדי כפרסת כפפטיסלכל קכז על och 6ס לכתיב כקדוסי וזוממיסוכו' וכלל 6'6 סן-לוי לית למנקט קודס זקן ממרח ולינן דכתיככפיסת שופטי והרת:"ס כסוף פרק ט"ו מהלכות סנהדרין קריס?: לכולן נריות טעמנו טכן בנסקלין נמי לקליננו העוינת לכונן ונבחר כי לפי

סרור

סלוכים כסמון :

וזיממי

יא תוספות יום

וויממי כת כסן fע"פי טיס כליס לחיינה סרפס לין נדוניס סרfס סתגלסתחיל המסכת'סbחיי fת כלין עדיס זוממין ! כמית"טריו מחייכיס 6ת כועלת פתו? כחנק • קסחר נכס מסחר סוכרסנית ספר' וכלחיתו כגמ' דסתס תנf סrס ק16 על 6"6 דכתיב ה') גם תסרן קיל 65 נופל וזיכומיה ילפינן כל הזיממין וכו' לפיכןרfת כי טו: סזכיר 6*6 וזוממי וכו" מכלי זמס לעסות לחסין • וכל ללחותו : וכיעל (כת כקן כfקרונס כדי סכופר יכחרסיס וכסיוס הפיק ייסוגוך עליו כסריס כסו6' סגל סרוטר •

? תמסכ' מכות הממחלת קיל וכועל'גסקיל':סרוקג' בשם ע"א והביעל אשת איש וזוממי בת כה וכיעל גרין פריס זימהי, (מכון לחקר מיקל קיין לכתיך המכה אביו ואמו אינו חייב עד שיעשה כהן חבור' ג"כיליס לסקריס :רק חלק לכיו ולמי קגל יקרו) יתירס זה חומר כמקלל במכה - שהמקלל לאחר מיתה נהוהנקין : וזוממי כתקוס לרכות לחסר מיתת : חייב והמכון לאחר מות פטור הגונב נפש משר; כסן כו'. כז: ל-"נכפתית וקמכ לחיי מית פטור רקס אינו חייב עד שיכניסנו לרשותור'יהווה אומר ער נ6ת וכו' • עיין כ": נפ' לה מסי'ערסיעס'גו חבורה שיכניסנ' לרשתווישתמש כי שנאמר והתעמר כי ט':סנת נ' : ער סיrא ולין חכור: לחקר מתי : ומכרו הגוג את בניר'ישמע. בנו של וייבזכרוקה סן תכרת: לית f עד רקטל על סיכניסגו גרסתו לכתי' מהיב וחכמיס פוטרין • גנב מי שהציו עבר וחציו ליס מקי:ל • סיר קטל חר וככלס בידו וחין ידו חנה בן חורין ר' יורה מחייב, והכמים קיטרין : ג כסייף כרתנן כריס פר ט') רשותו וכן סול לומר ויקי זקן ממרא על כיני שנאמר כי יפלא ממך דכר ולכיו כחנק כת"ר חנק את כל לרכו מילו : ויסתס למשפט וגו' שלש בתי דינין היו שם אהד.יושב על חמור מברג מfי fיכ6 למימר כן • תtמיס סיס כן סוס פתח הר הבית

ואחר !6 מרכזי: מכת fיס ומת פרוטס ות"ק מקייב לפילו

מות יומנת וכתיכ fו כfינס כתתיס סתיס פתית פרו: פרוטס וסלכתf כת"ק : ותגונן סכתו כילו ויימת • שמע מינס כל היכלf רfיכf סכfס סתס . 6ת ככו • טעמייהו לרבנן דפטרי. רכזנונלו) בידו. וקרס לחו מיתת סוס וfיתfע"נדנה עגיל בית חגורת כתיב שירת האל) דקל כתיב כי ימכח חיש חלק למדרס מיניס פרט נזס כמכס נסיס כפס (ונפEr fמעלס ואת חבורת) וס bינו פרוס מכוי והלכת ככתיס : רכי יסית מזיי: : דכתיג עיין לנפשנתנת • דהכי גמי קכחים: כחכניס (דל6 עסס כס פלסיו מכני יסרחל תחתיו למעוטי עכריס • (כבי יפרfל • חכורת) חיים • תנסו ענין לכפסfרס, דהיינו לבין לfע"נ • חי כתכ כגי יסרא סות ממכט כן מי rtלין ענר וסליו כן הויין ללס כעיכן מיתת תכולת מיתס כעינן) • גמר ותמיסת לי ללח קסתס לכתיב תכני יפרח. • מעוט' 6מריכף וחין מטוט 6קר כתיכ כפ: נלי מכס נרמס 6לf נתירגס הכל כמזיקה 5 מטוט 6לס לרכות • ורכנן סכרי מסין • לסו למעוטי עכריס • כתיב 6

% מכת נתמקסס• כלה כחי קרחי לסון פרשת חמור ותס 6קיס סס כמכות מלח גני יסרחל למעוטי עכריס• מכני וכתב לתל פרס'bcnטיס דרסינן סכי 6ת: חומר מכסס כס יסר!.למעוטי מיסקליי עכר וסכין בן חורין והלל כחכמיס : חבורת - לו חיכו fל6 מכת סלין עלית חכורת. למרת ומה c6 נ ולפנתי דיניס קיו סס כירוסליס • רמפתעי כס קרל מרת נזקין מרוב'חינו חייב עד סיעסס כת סכורת • (ד"ה וקמת ועליק : חקר יוסל על פתח הר הבית . קול סער חין כלן כוק)מרת עונשין מעוטת פֿח יהיה חייל ערסיעסס כקן

מכולת סb מס ת"ל מכס :fכיו ולמו על סיעס: נתן חגורת : והמכה 65חר מיתת פטור • כתר קרנות6

65 מחיר עד פיעפת נקן חכורת וכו'כפירס"י וסרמב"ס הכל ליכח למימר התרחכטריגרנויי נכי מקל ס"מ למכת לf דיין 55 זו ממקלל רשלני מקלל 6סונסקיל' •n°ת מנינו כנמר'מקסי' קכלת (קננת וrל סיקס ניכח למיפרך הלכך כריכי לפרופי מס"ט : ער פיכניסנו גרסוקו • וכנניכת פורום כמסנס ז'פ"זרנ"ק תגן תנכיקו fו שהוכיחו מרפות כעניס ונסתפקי קתוחי ס"נ סגניתו כמו שהוכיחו רמי לו רלח קכח 6cכי רסס 6סכחן נקמן רמכרו נקרוכיס פטור לכפינן סיוכיחכו מרסות לחיו כ"ס רגרסות כעליס 65 מתני כלל : שנא' והתעמר כו ומכרו • ות"ק נמי כעי פיתור כדפי' סר"נ - ונ°c מכיר'רכסנית פלוגתf ולח סיס לריך נסחרין נסכיל סכתוככ'ס ומכרו : רבי יהודה מחייך • כתכסר"נ דכתיב מלחיולמעוטי עכריס פרשתין כת נתג'פ"ק דנ"ק וחכמים פוטרין כתנסי"נ וסגרי מחקיו (חולמפוטי עפריס וכו' : ו65f6 למעוטי מלי וי"ל הסוס דמ"ס דמבנייSh

t חתי למפוטי • הנכך על פני דנה לכתוב מ"ס 6חרת כנופיס וקרל לגונב נפסמן • ולסכי כתב מלחיותפס הגנ"ס ור" לר'יבלי דריסb"ס דמסיו מקוי טעמ6 ללכטריך לגופית • ומ"מ ס"ל דמתילס למעוטי עגריס לפי סלינס ככלל fקיו ועוד כ' דחנסרין 6קי כרתני'כנמר"ם חומר כלחיו עד סיוכיחכו מרפות חסין לחפוקי מכרו לחבין • חו לחקיו חו לחסר מן יחייכיס לפטור • ולרכי יסולק תרתי כמסמע תקין • ולין ג’ל כומר רוק'נדלר", חייכנמכרו לחמיו

כיון סקרמכ" פיסק כפ"ט מהנכות נכיכר כר"סולי חית) ור"י הזנק • 65 קיימת גן ר"יורם הלכה כר"י: ג אחד יושב על פתה * ונית. כתנור גסולו ספר מזרחי סלפניס מן סחיל לפני עזרת נסיס • וכן פירס"יוגרלה סכרתס נקרג קכתי דינין 26 • קעקוס היותר מקילס פכלפזר • ולפיכן פירס פתח תקנית • קוס קפתס 6ל סעכר סגפניסocc

בן ב

אקזלת

מזרחי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

התחלת עזרת נסיס • ונ6 כפקח על העבר סכחון וסרמכ"ס מזרחי פלפניס מן סחיל לפני עזרת כפיס : וחקל יושב למעלה גפ"נ וכפ"ס מסלכו'ממריס וכפ"ס מ"ס כתב לסוג המשני: קימנו כ5עכרו עזרת נסיס וכליס נפתח עזרת יסרS6 : וfזו בך, ורסקי וכו'כן ליתרתי וכו' לין לסוכיס מרכעל דחר יופר בלשכת הגזית ססיח בנויה כתוך סעור'מֶניה כקרסוסליס במחלוקת מפי ססמועס וסלס כמחלוק" נדבר סכסכרס ססרי כקול : כלים לזה פעל פתח קר קנית זן זה ססירס כעילו בגמר' דמסקינן דכסניקס

ונחלק נ"ו סכעיט עליו נעה זקן ממרח לו הוכיחו ואחר יושב על פתח העזרה וא יושב בלשכהגזית ונזקיקן סכתו"נעלו לירוסלס מ מכפל קנסון • 656 ים באים לזה שעל פתח הר הבי ואומ כדורשתיוכך כקי סוf וכ"ו פכפירו נזי גרם דנטון לרסס כנולר דרשו הבידי כך לימדתי וכך לימדו חבירי אם ג'ו פטל פתס י סכית : גרנינגית העדרם. ולשון שמעו אומרי להם ואם לאו באין להם לאותןשעל פררי נו כונעיס תסלס : ביגוד לתלמידיו סמסמסין פתח העזרה ואומר כך דרשתי וכך דרשו חכירי • תמיר ססור לוסיה • תלעיד

ח"כ כנדרס כך לימדתי וכך לימדו הבירן • אם שמע אומרים סלח סגיע לגורל ותנק על כנפכנעו לורפיןוליכו תכננדות להם ואם לאו או או באים לבו הגדול שבלשכ' נ"ו סנפירי

וכן לג'ו פספורס גורסת כסן וכערך הגזית שממנו יצאת תורה לכל ישרץ שנ'מןהטקו' הגדול וסbל זסזר לעיר דרים המשמעו נקרלו לימוד ההוא אשר יבחר ה' - חור לעירי •, ושנה ולימד

ושנה ולימד וקורס כחל" פטור Bלין וקרטון נרחה כי עיקר : כדרך שהיה למר פטור • אס הורה לעשות חייב

ניס לסמוך על סייחת! • אם שכנעו 6מרולט -ר" שנ והאיש אשר יעשה בזדון • אינו חייב ער שיור' וסתורס לס קייג' & מופלח

fס קס יודעיס לותר לעשות • תלמיד שהיה לעשות פטור • נמצא ולוזיס (נ"ך כדילפי' מכי קרין • וסטן דין סתרת גן חומרו קולו :

ג חומר יפלו ממך כמופלל פנג'ו יגידו וכו' עד סינים הרכר

הכתוב מדבר: נמכל קומת ג'ורגדול וחס :'והגדול מקיכליס סדנר קתול יודעיס מס הינו • הומר קעכירס סעכר וסורס 6ע"פ סלל כניט נהורה פקס יולעיס מן סקכלס • ולס לס סכעו כו סוס דבר. ילונו מוסף על כסננרחה סרמר" ע"פ כית דין : היה נעשית לו קולס כו כפי הסכרת ותקיפות תתורוק קידוען הכנס עך פיסכימו לפטרו מן המיתס • bלfס סיס זקן הגיע לסוכחס • ותמרק על כונס bו רוכת פסלין כך - ויסגרו לתס פתחייכו לעסות כן • . פיפ"וקיס קייב מיתת :

נ כחומר כרמכ"ס כפירוסו • ולומר ccפני כי דינין פֿינן ר:חינתורו" מנכס חלי מה שקכנו ומנעו 6מרו • ולח עונתי וק לפי של6 נ6מר ע"פ סתורס 6טר יוריך - חלק כסנסלרי גרונת היופכים כמקוסר' כלשכת הגזית כוררסיכן יקמת ועלית 56 הפקוס • מלמל ססמקוס גורס • וכתכו סתוס' כפ"ק רעכו"סרף י' ו6"ת ירוסליס נמי לקרי מקוס לנכי חכינת קרסיס ומעסר סני- דכתיכ כמקוס 6סר יכחרג • וי"ל דנגני דיני נפשות כל 6קרי מקיס 66 5פכת סגזית סייקס קליק בקרם וקליס כתול וסיינו טעמ6 מסוס לכעינן פנסדרין סמוך לסכינס. וכ"כ למריכן כל סמעפיל דיין סליכו כנון כו נטע 6פרק לכל מזכח דכתיכ סופטיס ופוטריס וסמיך ליס ל6 תטע לך פרס לכל מזכח ס'ע"כי וfס כן הינו בעפר מירון חפילו ל6 יסמע כדכריסס וק6 עס קוטילו כממרס על פי קננתס כיון סרן אינו מתחייב כלה יפע אקס • ונ"3 שזה הכריחו (סרמב"ס סניכורו פ"נ מהלכות מפריס כתב כענין לחר. (ז"bוכלין (נ"ו 6טר פתח סל קנית : סנתריס נסס :"וכך סוח סדין לס סמע וקכל מקן מוטל וכו'וכתב סכ"מכרסס ססוח פורס לס פתעו קן ננמרח(וכית דינו) וקנכו לעשות כרכרי 6ותו נ"דfומריס נסס סכרתס. ע"כ. וקח דסרמנ"ס מהפך וכותל 6ס סמס 6מר לינרו נקס • (פי לקבלתס סרcfינת לפמוט ל6 סני • פקרי לס לק כיחזור לשמועתו ולמדו לינו כעת ממרח) 626 פכונת סמפנק לfס פעו וקבלו רקייט נין קידס 5יחמרו כין לחקר טיחמרן • 656 bcסל6 יקדון פליקס מעיקר6 . חין נקס לזקיק לחתירס כנל סכס שכונות ניכור רכר הנפמט• כך מנוס סל6 לומר וכר סbינו כפרט • לכך נקט קתכס fס סמעו קולס סלמר: נקס • וסרמנ"ס נקטיק כסיפה לפי סעיקר השמיעת לרין 6תריס נס לחר החתירה • דלי לחוסכי 55 מקניונ6 מיידי וקנית סשמיעת קרcfונת כמ:n מכלל כרכריס דלי ל6 סיקכלו לשמוע מפיקר'פפיטל טלס יהיו נזקקין לותר (קס כלומר כיון 6cין נילס נקכריח 6% קונס נענתו ראקן יכית רינולסמוע ולקכן : אלו הינו כליס וכו'. לכן בחוקן היופכים רלסונס כס לתרן 6לו לנו כליס-(

פנס ססניים חינם של סל כ'נ כמו כרחסוניס 6כל סרמכ"ס כתב כין כקרלטניס • כין כסנייס כונן כחיס וכו' : חזר לעירו וכו' ולס קורס נעסות חיינ• ו6פילו 6מר סול ג"כ מפי כקינס • כמ"ס לעיל • רטעס כתנכרוניסכחכור

פרפורק הנקס נסס ככוך • וסייס כפי תחנת דלקמן כמו שהיינו מקלליכין וממנו מיתס לכנוך bכיו ולמי • ע"ב ו ועקני6 כן פילנחל עמך בתנופתן כדתנן כסוף פ"ק דעדיות ונ6 נהרג לפי סלל קורס לעטות • נמר6 : תלמוד מסור לנסות וכו'נתנסרנוקורס ל6 חייכה 6 קופלח ומימחת לנ"וכדילפינן נופי יפלח מיד כמופנה סנג'ויכתוב מדבר • וכס פון רסיבפירוס כמופלל וכנ"ריתמחר (ג'ו: וסיס למעוטי תלמיד : וסיימו התוס'ילין זה כשחר נופלח רככל דכפי

• מיין כפירוס ע"נ מפנק ק'פ"ק דסנסלרין ומסכתו' פ"קלוריות • כרמכ"ס כמפלה

[ocr errors]
[ocr errors]

ג לfומר לין תפילין פטור cין ז' היכל רזיג קרי כי רק קול: מתי עלה יפלח ממנו fk סדכר סנפלס סין:': ג חומר גוניי קשר טוטפות ים קורס וכ"פ סוfין רכר יש להוסיף על סופרי וכן לf6c fרגע בפיסקס מדברי סופרי וסרכרי קרת דברי סופרי חייכטבמררם סופרי (לטטפת לטטפת לטופ' לפי חמד"כיילךתחייבת! התור מיתס מס סתורסfת סתור' כתב הליכיןו'פרסית: ו ולס ככ"וסכיננה כסלו (ניו עלמה קי6 כן 62 כל פסיכו מפירס בחור חע"פ פסול דין יי' לכלכת סנזי ומרינו וחזר

'סקריכן ליס • כנו דבר לירז וסיססס ימי רבי' ער ג חימר כדברי סופרים מבדברי תורה האומר אין ksוני קגלו סיפרי פירופו כל פגנת סנהררי נו 55 ליכנס תפילין כדי לעבור על דברי תורה פטור חמשה קינן מכיני" 6ותו כן מן יין כלומ"כ( הורס )כנתrלס. ג'ין נוטפות להוסיף על דברי סופרים חייב :ר אין חקת מזרחיות לכת: קכ"ט פמיקין נו ניכנר • לעת ממיתן אותו לאביו שבעירו ולא כבר שכיבנה לדברי הרמב"ס' ריגלין ססנסלרי גדולס Eס • חן או מעליןאותי לב"ד הגדול שבירושלים ומשמרין נפותי למקרי ר"סלר:'פרי) ע"פ פערין סכית קייס כין איתו ער הרגל וממיתין אותו ברגל שנ' וכל ישרף מן סתורס וכמ"ס כריס נס" ססנסורינלונס ליג' יופכת ישמעו ויראו ולא יזידון עוד דבריו עויהודה ערובין : האופר, לין ניקית גלפכת נזית: ה מס אוט אין מענין את דינו של זה לא ממיתין אותו מיר תפילין וכונתוסיף על ו'ס פנל פמט • מר פלח כחתר וכותבין ושולחין שלוחים בכל המקומו איש פלוני מייל: סחיכו חייל חני על בנכונות סוס גניf כעולם

בןאיש פלוני נתחי מיתה בב'ו: הנביא השקר הכר סעיקרו מר"ת • ופירוש וכנה שחר לקנרן - ונח לו המתגב'על מה שלא שמעומה

שלא מסוים בונקוסיף על זית

ספירסו קכמיס) ו6ס סוסיף נורט ופּוסל קרופון כתוספתו) יין לגו 656 תפילין יקי 5 בית חינון סינו רוfס fת סיfויס פסול הנכך חי עגיך ג'כפיס ננעסס כתכסר וסניקס כרfזו כי כבר הייתי בית חחר ולכח גבייתו • וכמכס פכית החיכון הינו בוחר לתהליך הרי שכוספתו גורעו ופוסלן לכל בנונג ולינית 65 מסכחת לס דנונג 6י6"כfני פסי נחודי קחי • וקווי הודיס קלי וחי לריך לגרגרוע ופיטר רוח (וכית דנסגד בכסרות וכטלו. (לח"כ הוסיף עליו - דחי קכי כח גרעית ונח פסילת רתכי סנכייסו נפק כיק פּום') ונילית נמי כפכל נסופין עליו חוט תפיטי 6לר פקסון ינטרן נסתירן • ונחזור ונקסין • וכתנכי) וגרוע ועומר קול (וחי כל ענין קכי קוס תעסס ולס מן סעשוי כל פסלית • קרוג'ר פ"ר מס, מריס)הכי מיקרbt מתניתין נגמר ונהנכסים רמות הכלחס כפ"ו מה'ממריס וכפי כונת קסכור לין לק6רין כן: כדי לעבור על ר"ת פטור כשהווק כחיוכו נסס 6כל קול יכטל fותס כמו פחמר נעבור על ד"ת עד חיידק סרי6 עכירס ולפיכך חיכו חייכ מיקת נ"ונכי שלח יקרן מסכטל מכות ט5ר • 6כל 6ס לכר חיןתפילין על דרך כפירת יסרג מכד ססו6 מין • קרמנ'ס כלומר ותניח כפ"נ רעכו"ס דף ני המינין מורידי, ולח מוכלין • ולפיכך :*סכעכורו ייפ פ"נ מתנכ'ממריסולה מפלין 6ותי כריך לומר ססמך על סוכן כפ"ל מתערוכת ס כתב סמכות לסרגן ולס לחו וכו' : חמשה טוטפות וכו כתכסר"נ לטטפת לטטפת לטוטפת כתיכ • קרי כלן מרכעס פרטיות כfסורגסקי כך קיח קגרס כפ"וואחיס דף כ"ז • וכפ"נ דמנחות דף ל"ו וכתכו סתוס'סמעויק 6ס טמט כתיב לטטפת • וסיס כי יכילך • כתיב ולטיספת כספריס מדויקיס לכל כין פ"העתי"; 65 כתיב וי"ו • ותימסקיכי תסג פרי • וליקוס למרי' גורעין ומוסיפין ולורפין ביחס לכל לס 6פכהן at כתחנת תינס וכסיף תיכס וכו'. ע"כ: חכל סרמכ"ס עפ"ב מהל' תפילין כתכנס לטטפת כתר6 *הנח כוין • ונ"ע. שוב ריקי כתום' פ"ק דמכילתין דף ד' ע"כוכיחו למפגעיל :'פ"ז דככורות ליקוס ורטיס ונורעים ומוסיפים fפי' כתלע התיכי. וכתכו עור וכירוסלמי ליכן פלונתח דר מי נtסו' יוחנן 6פר גורעין לדרוש מתחנת הכרסתלסופס • פי' מנהלת התינה לסופת • ורכייוסכן כסס ר'ירמיס (נ"3 לגרסר' ירמיה נסר'יוחנן) 6מר 6פי' כיזמנט קינה • ור"ת תפרE דוי"ו מלטספת דרים• ול"גלטספת לטטפת ילטטפת הרי כfן ר' ולע"נדר656° דריפ""י• יו למ"ד דרי - כללfמרן כסערל גכי הכותר • ענ5°) ופיין כ6"ח ס"סכ"ו וfמרי'תו ככריית) דסקסס דברי ר'יסמט • ר"ע bומר 6"כטט ככתפי (סס ק')פתי פת כלפריקי פתיס : ו אין ממיתין ליתן לf כג'ו פֿכעירו חנן דנין לותו עו"דפכעירו כג'c במפנס ל'כ"קופירס"יסס כגמ' דף ט': דכי כתינוקת וטלית • נתרחק כתיג סכין לפרזול מס יורו וקור לטירו• of סורק לעסות ככתינת כדון כסלר סמומתין בלגי ע"כ: ולא נג"וכיכנס כתב סר"בכיין ססנסדיינרולר פֿינס יושכת כמקומס ותגיח (י) כ"ו)! כמקוס מנמר סרחקיס גירס: ולא כנ"ו סכיקנה * מענין וכן פי קרינהלן לכוסבלטכת כנזית וכו' (סרה וכן ער פגנתר וכן וכפירטרי וכרין לפרס שני) מפלין וכי" במתנ"ר הוזר : וכת' וקסו קסיות רכות וסעלו דווק6 כסגור דיני קידס כגנתר ולחסר מנלתס כטלס ו"גע"נ • ולייק כרוב לוננו רחלס מעלין הינו חוזר על ונס כו'וסניענק לה על כל נג'ו סכעירו נלנו : רבי יכולה לומר לין מפגין

וט'. נגריימל כגמרי מ?ר?י וכי ניתר ירלון וייבחר • וקלס לל כחמר חנס יסמעוורחו למה מענין כו' : אמה סלח כלפר ליופי קר"נ ונחמר לקנר • וכגורל כגון חנניה כשר וקחי ירמיס כסוק העליון וקלמר כג לפרס' כוס 6ק קטת עינס גס גני על הר

נטלמן

« הקודםהמשך »