תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

והרג חת זר - חייכח להיכל התרחה על כן כרית וקוי מתכוין 6ת זס פטור והלכה כר"ס : ג רולס נתערך בחקריס על כן כרית ו"חומר וכו'. וסלי דפניק וbלסיפ נרדי) כגון סניס ספין עומריס ויכל חן מכניקס (סוג פניהן פטורי' והלר לדיוקל דריסל • רלה תימס לר"פ פוטר לכונסו ו6פילו 6פילו 6'מפניקס מוחזק כחפירות . וכידוע-טהו6

65 זרק נתכוין על מתניו והלכת לו על עכו ע"כ : ו”ש חומר וכי החן חפילו סכי לס מחייכיגן נית לחידן בחזקת זן : ו'יכולת פטור כסלמס לרכנן רחמרו

חומר כונסין 6ותן לכיפק • חייכ וכתיכ וכי יככו 6נפיס את זה והרג את זה פטור : ו רוצח שנתערב מתניתין יסורי מחסרס ורכי ונגפו לפס • וחומר ר6

° באחרים כולן פטורין ויהודה אומר כונסין אותן קתני • (פורפנגמר דינו • כמנית ("פירות כמחלוקת לכיפה כל חייכי מיתות שנתערכו זה בזה נדונין סנפערן נטווריס לקריס • על כל רכי יכלו נקט) בקלה הנסקלין בנשרפין דני שמעון אומר נדונין סוקליס לותסי ותf על

סכמיתת הכתוכ מדכר(מייק בפקילה שהשרפה חמורה. וחכמים אומרי גרונין כרחיך כנין 6סוריס נהגחת מתכוין נהרוג ת חכרי) בשרפה שהסקילה חמורה אמר להן ר' שמעון או ולפי'קן חלף • מכני זה כתי'וfס לסויקיסככfשס) לא היתה שרפה חמור לא נתנה לבת כהן שזנתה המפורר נתן • סוכן סוקנין ונתת כפס תחת נפס (חע"ג אמרו לו אלו לא היתה סקילְה חמורה • לא נתנה, חת כולס • כרי סתתקייס דלת נתכוין (ז) fk לר": למנדף ולעיבד כוכבי ומולות • הנהרגין בנחנקין מנות סקינס כמחויך נס החי נפt פיות כפס מחי ר"ש אומר בס יף וחכ"א בחנק: ר מי שנתחייב כונסין לותן לכיפה • וf": עכיר ניר ממון (רמי החסה. בשתימיתת בית דין נדון בחמורה עבר עבירה נסקלן • סלח כונסין לותס. תן ליורשית) וכת6 דתניה

שנתחייך לחיר !תן מתיס נרעד בחומר ונתת נפס תחת נפס

וחין הלכה כר"יסוד: :וז ממון • לתת חומר ממון • לו חיכו kח כפותמם • כחמרה לומר כסיף • פרמנק המור; וחכמיסfומריס כחנק פרסייף נתינת למטס • וכחמרה נתינה למענה . (גכי ל6 יקיר ספון חמור :י מי שנתחייב שתי מיתית • כנון פעכר עכירת קנה ונתן כפליליס רמי וגלית) מה להלן ממין • 6ף כלן ממון נמ" ונגמר ריכז לעכרת קנה • וחזר ועבר עכירת התורה • סלקף וככר כתכתי כמשנס ד'פ"ר וככח קמ6 דסתמה ותהיה מתני' רעתך למיכל כיון לכגמר דיננעבירת קנת החי נכרה קטינה 6תיf כר'רררים ממון • הלכן ספיר קלמריקר"נוהרמנ"ס סו6 קמשמע לן : עכר עבירה פיפנס פתי מתות • כנון כפירוסו רסנכס כר"ס . כן כרזה כעיני ועיין לסין התוספ' חמותו ורb fס 6ס כלון כחמרה נורפת • מפני סתיס סקעתקתי כריס פרק כתרסרסוטה • רכתרי מסכת חמרינן•

קמחן הנכה כסתס. וbלס לת הזנת תרל"ו כריס פ"ו מסלכות נוכח LLב העתיק קרמכ"ס לסכח דר"ס • וססים עליו דחין הלכת כר"ס • לך סס כתכסרמכ"ס רנח כרני חלה רפטור 6ף מתסלובנין ומתרן הכ"מ דטנתf לפסוק כר"ס מסס סיfיכf מיfן רחר ענת ופיטר תתסלומיס ומ זיתת • וזה ירחי דליf כרכנן ע"כ וכי ככר הקפיתי (cחיל על לפון סרמכ"ס כזה רפוטר fף כתtלומין מתח רפ"הונק וכמו סכתכתי cr :ס"ו • ועוד עיין ככ"מ פרענת (כחד כלפי הרמב"ס וכנגן פסק והוf לוהק :": וכפירופו נמוכיח לו סכת3 נהריח הלכה כר'ס :

יכולת חומר כוסין חותן (כיפת • כתנסר": מתני הסורי נ!תסרוf וסכי קתניופר סנגמר דינו וכורתו על כרחך

כולס 6ס ריס כהנחה • כרתנן ריספ"ח דוכתיס ומ"סתנוf° נסקנס סלח נקטריח נ"ו. רס"י : אמר נקנרס ולח היתר פרפר חמורת • לח נתנת לכת כסן פינתה • ור': טעמיי וסלחת לרוסס וfחת כפולה

כפיפה לכת כהן סתס כתיכ ותרספקית רתמנה לחרוסת כתככן ככלל 6רוסס נז יפר: סגסקינס . סתרס היה נשרפת c"מ פרפת תמורת • נמרים פ"ו דף כ' : אמרו לו 6לן וכו'כי כתנת למגרף • ולעוכר עכו"ס :פוסטין ידן כטיקר רש"י וכת כהן 65 ינחת fk כפולה • מכלל כת יפר! נטולת ססיו כחנק : ר"ש חימר כפייף דנק תמור הסיין • י'פ (טימית וס' מריסי עיר הנדחת כחנק • דוכין פרקי הדחה תנכיf ומכינו כחכמי עיר הנדחת עכמן רן כסייף יחתרת

וכי ליזי: כח מרוכת כלומר לין פון חמור כח התריס • לו כס סנדס סוי לומר כז בתיה *מרחנק חמור מזייןגמ ob : וחכמים לומריס כחנק • לסייף חמור מחנק. סכן חנזיפיר הגדקת ספוטיס יוס בעיקר כדונין בסייף' • וממליחים חין

ספיר דרבנן ס"ל דכריסי עיר הנדחת כסקילה ררנין ירח הרחה,ממסית והסתה וחתינן להכל גפר6 נתי רף רתגן כריס פ"ו דסקינס וכ"פרפת לר"ס סמורק מחנק וכ"ס מסרב. וטרפס ולt סקינסלרככן סמוות מסרג כ"פמחנק והכי טעמייהו (ר"ססקילס תמורת מחנק מדלפקס כחתן לחרוס'כתיסר? מכלל כפולה כתיר? מחכק סקילס ועל כרחך סרוסי תמורת מכסוחה (ריכת קלון טפר מנפולת סככר נפגמה) והפקה מקנק (סקינס • 6*ת רסקינס וכל סכן חיפה חמורה מחנק וכ"ס מזרן וכרכנן סרפס חמורת מסרג • כלומר 6כי: כסקילה (כגערת כמלורסה לזכות כיף לניר) ונסתר bכיס גרפי • (נכת כהן חת חכיתתיח מחנכת) מת חנית החמורה כסקילה סקילה חמורה מהרג • סכן מריחי עיר הנדחת כסקינס (רכן כרחין כסייף וטון מרים מרוכה לף חכיר החמור כסרפר פרפה חמורה מונג'fמחנק גת cd :ר מי שנתחייב כלפי

4

ובה: מות ימות. דתיו כו

מותקן. ל6 כf Pcfיס סרִית. כחנק : נדון כזיקת הרח:ונת מיתות כ"ו כדין כתמורת פי' סר"ככנין סעכר עבירת קנת כיתן סור סרווקה תחלסנתז :ר ונפרום ממנו כוס כרון ונגמר דינו וכו'סו6 וכו'החיגנר) קטילה :) • קיזנרכתי" : לכל 65 נחסור הכל עליו חתכין ולע"פ סה 6 תמור רקסברי' ותוליד בן פרין פופן דסנסייף • לfה 6:תרעהו טfן: ()PE יוסי לין 6סור קל על 6סור וחפילו חמור על סקלוס כfr בת t5 כחנק - ו' תנגוליס :fc ציניו - זו עכו"ס: כסקילה

מנת סריקת תחנת ח-ותו. כפריתת פכויס • יחקר, שנתחייב שתי מיתות • נדוןבחמורה ר'יוסי אומר יהיה כסקילה (דתיו כן נפחת כרון כטרפו6ס תיקני, גרון בזיקה הראשונה שבא עליו :ה מי שלקז היט פקינת' כת"ס כריס 6סת ים • חתך כך געשית, ושנה בית דין מכניסים אותו לכיפה ומאכיליןאותן פרק ז'ולי דלח נניר דינו סמות! • בלון כחנק כמיתת שעורין ער שכריסו מתבקעת • ההורג נפש שלא קילסbכן • f5:טרין פל 6ת 6יס פתיתת תחלת בערים מכניסין אותו לכיפה ומאכילין אותו לחם קרי rctsיעי ומסח- טעמים וחין

הלכה כר'יוסי :ה מי צר ומים לחין : ו הגונב את הקסיה - והמקלל נמי ליכח לפרוסי קרח וכו חלקה יפנית .. סנקס סני כקוסם : והבועל ארמית • קנאין פוגעין בו עסק נס דכן פרִין סורר. פעמיס על מכירה, ספייניס

כהן ומורה • 6סת יעלו נערק פניה כרת • סכל קייכי

מסורסת • רח"כ מס קמ"S כריתות נוקיס • כסיחזור ויטפס 6ותת עכירס עכמס פעס יחזק' הנמל תורת המסדר וכו'גמ' : רבי יוסי fותר גדון סליזית : מכניסין לותו לכיפס מקוס כפור קומת חרס ולח, נזיקת קרחונת כתב סר"כ וקסבר ר' יוסי לין 6סור חל על יותר ומחכילין ותו תפנפנחס גר ומיס לחן • ער סיוקטנו 6סור וכו וחע"ג ריfלסור מוסיף מורת ר' יוסי כדתכן בתחנת נְנִי מעיי• וקור כניכינין 6ותו סעוריס סנופחות כמעו על קופ"ג דכריתו הכל כחמותו ונעסיתת ים חט"ג רתוסיף סכריסו נבקעת : פנו כעדיס • פלח בעלות פיזית מחויך חיסורס כעלמס פתיתת מופרת ניס קודס פנטפית rc6 חי: עלית מיתר - ומ"מ ידוע לכוססוכר חמת • פנידחי סין • ומנו תחסר כתי עליו כcfת חי • תרי קטלח לח ככית קטין fk ססוכקסו העריס נגדיקית • לו סלס סיתס סס סתרלת ניס ונדון כתמורת סתיס בחמותו . נמ : ומ"ס וfס כסf כת מספקת : ומכינין לותו (יס כר ומים לחן • נחנק • וחסר חלמתנת סריקת תקלס וכו'ת"ק סכמל? עכפין פתיתת תחנת כך כנf6כילס 6ותו פטוריס עוי סכריסו ננקטת - וסיינו ריפס וכו':ה מי סנקס וכס וכו' - כתב סר"כפלקה פני פעתי" ומה סהסרת גגה זה : ו כגוּנְן 6ת סקפות • חחר מכלי. על עבירת סחייכיס עלית כרת לגבר נר. קטלו סנס כירי סרת • מנסון קפית הנסן: ורוקנו כקוסס המגרן נחת תפס סמיס: וקרובי סול דגלו מיקרי קטלית - וכיון דקל מותר. נזס עכו"ס: וסכועל חרמית עכו"ס: קנליס פוגעיס כן נית לנפפת לעבירת סל כרת מקרניגן ליס נקטלית פלוית המקכליס קכחתו של מקוס • הורניס חוקן • ורf סתתית ורמיז כקרח לחמר המיתת רסט רעס • פירימי פרוקוק

הנכס וסע תמיתתו רעתו • תל מוחזק רפע בר מיקה קוס ורמיזת

סוס רסות • ועיקר רמנת) לכיפת הלכה למשה מסיני הוח • :"ל• ופ"שקר"נסיי.זר ווער סופר עבירי, ענתה גמרס 6כל סל נופל נכריתות ליסורי הול דקf טמיס • כלומר חיכו. מוותר עכמו לכרס :) רולר לטעוס כל הייסוריס . ומ"ס סר"נ פעס שלי זית מכניסיס לכיון דלקת פנס קוקזק וכפלה ימנע ויעכור סוג ליז קיסר • וכוני חקים • לקי5 בתרי זימני דור חזקה כמ"פ נסיף פ"נדיבמות - ומפנקג'פ"ורכתוכות כן קיח סינית קנת ופרקי ליכמות דף ס"ו: לכיפה כתב הר"נמקיס כסעור קומת 6רס ולח יותר . ולין לו סס מקוס להתפט ל6 ניסן • סכמנ ס וכיפת מנת חרמית נתתי חיתו סל המהפכת דירמיס כ"ט מתרגמיכן כפתח • (פיין כפי הר"ן דרים מסכת קמיל - ומ"פ סס : ההורן נc t9כח כטייס וכו' • וסין פיסין רכר וסיפור מתוייכי ניתות ג'ר. לכל 6ס נתקיים תיתים מותן ניתן ולס 6ינו סייג מיקת פוטרין לותן • 66ע"פ CC פינת חמורות משפיכות דמיס . חין כהן הפחתת ימונו על טונס כספיכות דמים לפי עכו"ס ו6"כ לומר עריות לו קלול סכת ליכן כספיכות רמיס. סללו. טוכית קן מעבירות סכין וס לוקוס וכל ס"המעבירות פנינו לבין חכרו • וכל מי פיס נידו עון זס • קרי הול רשע גמור • ולין כל קמלית סטס כל ימיו פקיליס כנגר טון זה • (כח יכיל יומן כדין סכחbלס עסוק כרס כפס לס ולמר מלחלב עוכר עכו"ס • סהרינר כורק ל: תיק כייקלס • וכסנסלרן עונותיו וזכיותיו לפני הנתי קרוקות • לח כמלתעון סחייכו כלייק • ולס קיר סס ככר חחן fcקול כנגדו של רמי נכות. סכותלח הרות ותעמוד לפני ה'. זה רוח נכות וכתר לה תפתת ונס תוכל (קרי

רוח סרסט נח הרן כילו fכל סכך ק"ו להורג נירן • קרת:"ספירמה רונקין מיין מ"סנסוף פ"ק המכות י הגונב לת סקסית - כת:תוכ6'מכני סרת חלפון קcות הנסן - נת'. וככותר סקסות סו6 סס מוחל ומכחתי לו חכר

כספנסג'פיו רכעס : והבועל 6רתית • כתכסר"נוקיה סתמית יכו 6ס חסר וכו'מסוס זונת •חס הוח.

כהן • פוס' : קנאין פוגעיס פי'סר"כ סירניס כמו לך פנע כו (מלכיס 6'3' כ"ט) רס"י : קנאין פוגעין כו • גונן קסוס רמיז ניק קרל ול6 יכולוגרמות כרגע חק הקר ומתו : פירסיככנע חת הרס •

:

[ocr errors]

פון נלר • מכניעין ומחכילין זרמו כעלמה תוח) ח מקרל מעכו"ס כת עוכר כו"ס וכשעת מעשה וכפני עשרה מיסר6 כפיק דעיקר קרח כנוס כתוך סחורו פלס (רחות כסלוק וסחסר מ'מן התכחי העלו 6סול לסרנו. לכל פנסו מפירס מסעות כסעת לכנסת כניס נכרתק שלהן • פריו סרן וכגין ע"פ נכים יכרתה 6c6סר יעשנת ומנקזותו ר' מנקיות מכסיס וכן ע"כ. (תמק559 כקוסס• למחזי כמכלך חת הפס מדברי סופריס מסוס גות מסוס פפחה מפס עכו"ס• מסוס נפ'סיף לף פ"נ - וכופל

זונה : פרקי כה נקכחוֹר קרמיק רקס 6סכחן דכר כחן ששמש בטומא איןאחיו הכהנים מביאין אותו יגן היל סער זקנס קרות כרת הו6 • כרמייתי לית לכלוא פרחי כהונה מוציאין אותו חוץלעזרה. נ:ס : כנזרין כקציות סל קרניכרתס לתס (מלני ומפציעין את מוחו בגזירין • זר ששמש במקרש עליס : ר"ט 6ומר בחנק • ג'י"נ)גמ' שס רע אנחנק

וחכמים בחמר כfן וקור בקרב יומת כהן סטמס כטומסק סין

ונחמר כהן והגכיס פתוח ל החיז סכקניס מכיל חוהו לכ"ו וכו'כלו נקלקו כלין חולס החנוס קול'יומק. מס (סגן נחנק'. לכלן כחנק 5 כמו סינו חייב מיתה כידי סמיס :6 מוכיחין וכו'וסין מתקין

וחכמיס עליסס ככן • לרמב"ספ'ו מר כיחת סתקרס וכתב הר"ן ומחיוכי מיקס כידי סמיס • סעל עסקי מקס וקרטי הס 6חל עסריון לן וכו'קנת כלומר נתן מיתרנפיר וכוכרזיתל כנג /9° לרמב"סטמה שלכל תרומה סו סכלת ומתו ככי יחללורן • ונחמר כטכל ולח יתנגן לת קלפי סגי ימרח (6סר ירימו בעתידיס לתרום לכתוב מלכר". ועיין מ"ס כמסלי 6'נרפ"ק רוכסיס) זכמו מהחלול החומר כתרומס כמיתה סך הכול החומר כטכל כמיתס (ילקיק סר"כbכתן תרומה טהוֹרת': דכגמ'ממעטיגן טמלחה ההכתיבכי יחללותו • פרט לזו שמחוללת ועומדת• ועיין כמפנק כ'פרק י"נ לזכחיס וכמפנקג'פי"6 רפרת)הר bsכל תרומה לפי סfחר סחמריותתי כו כי יחלנוה. חמר וכל זר על לכל קדם (וכל פרסת כתרומה קלי 6כתוב וכח התם ולתר יחכ5 מן סקרסיס רfיילי כתרומל כמ"ס כריסנרכות) וול פֿcng מכיfר סגrf"והזר הקרב יומת • וטcrts for הול עס סגח"כט rליס ויגור! תקדסי בני יסרש ולח יחננו וזה החלו כמו הזכר כחוורו ונתן לו כי יהללוהו (ו"ת תיפוק לי מסוס טמס פנפנס למקום הככרת(כוהנוכריסכריתות זי* מטמ כפניס ולח פתק כשיעור דתנן כפ"כסכועו'656 כו כזנרי והפיך כלנוכח כרחי תפס כנמ'תוס' )וטכול יוס מפי סקכנת סמכותו לזרbחמר הכתו קלזסיס יהיו חלקיתס ועל יקלל ולחיסר כגליס פכי ככהנים. (מנרת חותס חכנט ונו'והיתה להס כהגה לחקת עולס ממן סכגליס עליס כתונתס עליסס' 6כל כפיחסר מיס הכר הנר הזה מר ומחוסר כפריס לפי 3כו' וכפר פנית הכהן וטהרה. מכלן רחית לפני קבלת כפרקטמלר נקרfת וכתכסר זמין עכולת נטתf וfס עכר כמיתת • וסלח בת ידיס ורגליס מכולר • מכירולו מיס ולס ימוקו • (וסתויי ייןסכח')יין וסכר 6לת לתת כניך לקן נכחכס 6ל 5.6 מוער•

ועיין מסנת גפ"ג דכריתות) ולא תמותו • (ופרועי רcf) רtbיכס לח תפרעו וכנריכס לח תפרמז ולתמותו. ע"כusb גרמנ"ס • וסלו •6° נמנין סך ככרייתס כנמ ועיין כפי הרנסוף פ"ק דכליס 6כל תמר חני נחשיב כמי פרומי כנדיס גרווי"נ ומיהו כגמ לפרועי רחם מייקי ניל מדכתיב - (כיחזק5 מ"ו ו') ולbcc6ס יגלחו ופרע לח ישלחן • וכתיב כפרית זיון על יסתו לתקם פרוט רb cfסתויי יין מת סתויי יין במיתקלף פרוטי cos כמיתה וכן העתיק קרמכ"ס כחכורו פ"6 מתג" כילת המקה5 פנל סערו חסו לכנוס וכו' ו6ס נכסיועכר חייב מית וכ''ויין לחימתו כל כסן וכ65oc ינצחו ופרעור פ"כ וכתב עליו יג'מ ול"ת מס גורן (פיקסו כל מקר'מBמס רbסיכס ? תפרטו ולח תמותו כל 6ס תפרעו עמותו•5

° דקר הפס'נפרסו רס"ק ט"פ bccר לכל ס סלס קרעי זכה פרעו במיתה. ליככס ככלל היום זה . ע"כ וtמתי פיר רכה סטיב פרומי נגדיס ככלל חייכי מיתת כידי סמיס רתס כקרל ריחזק: 65 כתוב 62 לחכתי קפה ניוכתר סס סרמכ"ס דין קרועי כגרס• ודין פרועי רלס 6קל סול סול דחסיכס לה תפרעו זענליכס כתפיותו, וכל תמותו סf fס עלליו קרוע כנריס חייב מיתה בידי שמיסע"כנע ללי נח קרח ליחזק! ודחי לליכל למינף ה69 תמותו לחיוב מיתס 6תס bס לרפות כרכרי הכ׳ מכל הסתל רגלי בן קרס דיקוק6ל כפרועי כתם לכמיקת ר"ס פרוני כגדיס נמי דכתיב נכית ותו פרקלק סרמכ"ס לכתוכ דין קרועי כנדיס ורעפרועי רחט6תו הוח וכו וכמסיכ'מ תליין * דדי fk מטוס רמיסזק? ילפינן ללס תמיתו לחיך חתח .56 פרומי כנריסכמי נקיוב מיתת קן דקל כך רלח תמותו של פרומי כגליס כמי קלי (כסדי תניף כת'כ וכנריכס לח תפרומו ולת מקרעו כנדיכס ול לתמותו מממי לחולתה חומט הן ע"כ. 6'מ לנקיכסחתס ומיסו תנ6 דידן כל מני לחלל •6°. הוליל ופרומי בגריס לי לכו כו מקרח מפולס כמו כפרועי רc6• לקס 6ע"ג דכיקוקי כתיב בית חיוב מיתס fפסר דbכתי קרח רלח תתיתו (רפות לתס ותפוס פרומי כגריס סליכו bס רסות • ותן למכחן כמתני וסוף פ"ק רכליס דקתני פרוט רלס ולוס ניק למתני נמי פרומי כנויסין עדין •r.קסות פ cbוכן סכפי המפכ' לל6 מני •*6 מסוס רנסיק להליכה רתכח דילן וחפ"ס נסיך ניק נקרח לר6סיכס על תפרעו ונו'סלס נלמד ממכולתכולני לפרימס נמי לית כיק חיוכוf וכמו ספסק כן כחכורו סים ס חיוב מיתה ולחסכוס ויסי "גוזרנ"ע : חוץ לעזרה לכפר קכית וניתרין טמני מתיס ומת עכתו • כדפירס סר"כ כמסנקס כפ"ק דכליס: דבי עקיכל לומר בקנק : כתב קר"נכמר כסן וקזר הקרב יומת וכלמר לסלן והנכים ובו יתמק

[ocr errors]

מק

.

)

.

ומחוסר כפורים

חכמיס fומריס כידי סמיס •.כחמר כלן יומת •. ובחמר(סנן מה להלן כחנקכמי סכתכתי כריסמסהי'פרק ז' כל הקרב הקרב 6ל מפכן היית מת לסנן נירי סמים • 6ף וחכמים חומריס כידי סמיס כתב סר"כ כלמר וכן מה כחן כידי סמיס. •. (קגכסכחכמיס • וכיתר כילי סמיס רוח

הלן כידי סמיס וכמחתיס וקמסיס חיס(כסרועיס פחות מן הפרת : סככות ים עין. פונסלחקר מיתר 6ס Sח, רק) כמִים •-רפ"י...ור"עסכר לנין יומת מיומת וחין רכין עזרתכס כרקי • וניר

יומת מימות ורכנן סכרי כידי סמיס 6ין לחקר מיתה וחכמים אוטרים בידי שמים

הכין סליוט מידיוט • ול בלי

הדיוט, .. , נילי

שנאכיון ין לך פתיס יסיו נקנריס וליכו לעלסירשו ארץנצר מטעי מעט'ירי להתפאון.

גדול מוס • נת : בין ערירי • כרת לית כית שאין להם חלק לעול'הבא האומאיתחיית המתי? פרק י כל יפרחל וכו ערתי ימין נכרקוס • וולך מן התורה ואין תורה מן השמים • ואפיקורס • ר'

כחול כפיה' ערידי (כי מיתר בידי עקיבא אומר אף הקורא בספרים החיצונים

רס"י (נורתו פל כעל אמיס • פפר פסקי מקדם

הלוחש יכמתסלמה) ונרחה למורי וקלסיס הס 6חר עשר וחלן

הן הן הברונקין רחוי מיקרס מהמיכל טכל •. וכהן טמ6 cלכל תרומס טסרת • וור סחכל לפרוס דמעיקרf fיירי בקרב מיתות-ומפר6

fוין נס לגונתא תרומת וור וטמס • וטכול יסCCo •

ורור מפרפי כפי הלחין לסס חלק לעולס סכו . עכV וע"פ מחוסר בניס וסלח קלידיס ורגליס וסתוי-יין, ופרועי הרכריס החלק הסופריס •. (מלפיסי הגמ"• סדרי כוס הפרק רחc קלפ מרס כfמר מיתר כתס כפירום • וקנתס לזרוס נסחרונה - סחר הנחנקין - מכל כנמרח ירושלמי 6סס לל ר6

רכותיכ מפי סקכלס נגס (ניק) : סירטי לפניקס קונח במקומו. קרלטון • נפט הנחנקין • פרק י כל יסר6ליס ניס הנק לעולם הכל . לפי חנן ולליק סוג היל נוסחת כרמכ"ס כמו סכתוב לפוכו כפקיחת

מנתחייכומיקס כנ"ומפני רסעפן • יפניס: מסכת מכות •.גסכחכות • מרנגה. נפומיס לזכור פרק חלק מנקלעה"ס ועולס הכח (החומר) כן קח קטונס סכס 6חר כחס העשירי (פרקי סנהדרין ולפיכך חכי לומר נקייס גרסה סקייפ המיתס סעפיליס לחיות. הכפתור כגופס וכנפפס חייס (פריס פיקרס •.וות נפו סכפרק ראס מכלוליני עיר הכרחי ככקייס כומר וכוכנת

• וככככיס כרמייתי כגמרל כסוי טנופר בפרק הקודס • לותן בנתרניס • רוגח ונזי עיר כרקו). מיס סינתירים לחזיות סין הוזכיס לעפרן ותפולס, הגרחק מפליס דני רובס •. והנמשך זליז מין התערוכות קכר חין כו לו) לכילת 65 cתייר • וbע"פסגו גוף ונוית • וסיס כו סיונ6תי מיתוק (מי פנקת וסכת וזכר פממיתין 6וע אם כדיקיסיסליס ומטרותיכן פרקטיקן • ונקין מזיו כספינס כמיתת סלינס מרחרנע מימות • חנכו פונת ג'ל קרומיס ומסכי אין כלימפיין כו - אח הגדול גפינדלו ..והקטןלפי

. לוק ולונג מתחפפים. תני נמי זר פמס • ונכסי קולמן קטנו מטוסיכי קתניים (תס חלק: החומר חיןתחיית סמתי: קרסני (תסליס ג"כ דיני של הגרסה & מפני דינס נסזכיר מן הפורה • כנת קלמר וכל כך למה תכס כוס כפר בתחיית סלין נכס חלק לפה"נ • קוכר לכור פתלת סיס לכל יצרן המקיס נפיק לf יסיס לו הלק כתחיית המתיס • ומכהן כי חלק לער"בולע"פ סכל יסר!5

° 5 6פילו קייכי וימיתות נץ מונית סטונס סכ כלומר כופה א פנו מעולס סרנסת מסגר"נ • ולפי זה היה יותר רסו מות קסון יסופר לחר מוכמות כנכון הזר אח קעלס של תחיית כתתיס כדפריסות : סנופקין כרי (כולנס ג"כ מכל מקיס מפני מסעס יין לפיקורוס פמבזה תלמידי חכמיס וכ"והמנזר התורה ענתה: עיר הנדחת מכות בקיטנו דין קדימה ולנגן קולרךהקדים כספריס קסנוניס סכרי מיפיס • כנון ספרי היסט", היוני כל יפר! יש להם חלק לפז'נה בגרסת כעל חכמת שלמה

סנפירס"י כתוך דכרימרמן מנרה קיה •

וסלו 6לין להם חלק נפר"ג • לפי'סכי מסוס מיר החם פותזת הפרח קודס ומקדים כלכלין נכס הלק נטת לי רק פיפסיק בדיני נחנקין (דיני עיר הנדחת - סכנו כח זכרם עם הקילס : ולוי סול (סנכס כך נרחס נעיני • ועולים לירחיק כריס פרק ולקמן כמו פוכתוך ססכס"ו • וברים מטי כתוב בפירסיכידיס לסנופקין כול סיומל דסנהדרין : שנאמר ופמן כנס כדיקיס (פולסירסו 6רן • חרן • מפל כלומר 6רן יחייס ורולקס הם סרמכ"ס פ"ג מהלכות סוכר ועיין סן פ"ק דקדושין : האומר לין תחיית המתיס ס בתורה • מכופר כמלרסיס דרסינן פנס מנין לקחיית העתיס מן תאורה - פימיהה מדי ומלמין פיקי המפיס 6ל6 דפר רמיאל בלורייתלס כופר הוח סוחיל ובוקר פתחיית סמתיס מן התורה. מהר להתגפן • כי בהיטן מוח יודע שכן • הכן כופר גמור הו') רס"י : ואפיקורס כתניו"ג המכזה וכו'עיין מ"ס כתפנהיה פ"נ לחכות ומלת אפיקורוס סול 6רמית ענק כי סמפקר ומכאה וכן סרמכ"ס ועיין פול סיינס"נכמסגניוסינו: נירים בחינופסט''נספר

[ocr errors]

והתחלת הפרץ

[ocr errors]

מיניס כנין . ספרי חרסט"נסיוני וכמסנס כ"ג פ"ק לחכות וחבירי ובכלל זה הקירח כספר דברי הימים של מלכי סעכו"ס סתיר נגית הכסל ולדקן : ?והלוחש על סמכת. נ' כפירי סל עגניס ודברי הסק סלין נסס חכת' - קלח תוע5'6 ורכיפל רוח 6ף cb מכת סbין כל חולי כל הגוף • וכ"ס מבוך זמן כנגן : והנום על המכס • ולרוקק כלכד סו6 לחין בטחוני ככל נופו - ליסכ כזס דקלוקו פלנ"יכטורי"ו סי' לו חלק לע"ת: לפי f6sין מזכירין ct סליס על סרקיקת : קע"ט ודלח כסכרתו סלית

וסאונס. חת Stor5 ו' כספך: ב ירבעם דכתי והלוחש על המכה ואומר כל המחלה אשר שמתי פיות כי פתוי

) נכתב:ב ויהי כרכר סזס נחטחת כית במצרי לא אשיסעליך כי אני ה'רופאידאבא שאו' סלה תלכי' ורבע ידיוטו ירכעס ונסכחיר ולהסמיך אומ'אף ההוגה את השם כאותיותיו :'ג שלשה 6:D פנדוליס וסכמי"ת • מעל פני הלרמת • נסכסיל מלכי וארבע הריוטו אין להם חלק לע"הב שלש' פֿין נתס חלק נעי"ז • סלח כע"קן הקסמיר ע"ה • מלכי ירבעם אחאב ומנשהן יהודה אים' מנשה היתה 6 מונתס סלימס וfט" גת רוק": אחאב לכתי' יש לו חלק לע"הב שנא ויתפל איוויעת לווישמע הגלעס מעכו"סיות . ולכן והכרתי לחחלב משתין בקיר תחנתו וישיכהו ירושלים למלכותו א"ללטלבותו כל ישר! )c(תס חנק ליער"ן ועכור ועזוב כיסר!: עבור השיכו ולא לחיי העה בהשיכו• ארכע הדיוטות תכן מסוס דקי חסידי בע"ה יעזור לטין • גמ' בלעם ורואג ואחיתופל - וגהוי:ג דור המבול עכו"סיס נתס חלק לעס"נ דף ק"נ: ומנשה דכתים אין להם חלקלעה"ב ואין עומרין ביין • שנא לֹא rt6ועי רגליס ללו מספירי בית ויעש הרע בעיני ה' יריזרוחי באדסלעולם לא דין ולא רוח דור הפלגה העכו"סקול :ג סג"לחילון כחסר עסס לחכמעדיפר!. אין להם חלק לע הב שנ'ויפקה אות'משם על פני רוחי כלום 65 דן ולחרות מיחחחכ 6ין לו חלק ל:"ק: כל הארץ ויפץ ה'אוחס בעה"ז : ומשם הפיצסה' סfי עומריס כדין ולין לסס gif מכסחין לו חלק לע"קן. בעה"ב אנשי סרום אין להם חלק לעה"ב. שנא' רות לחיות עס סגדיקיס tt גמ'סס כלעס נתן סי' ואנשי סרום רעים וחטאים לה מאוד רעים בעה"ן S:ס הנק: כורתי בריתי עלי כעלמו מחיר תמות כפסי מות וחטאי'לעה"ב אבל עומריןכרין דנהמיה אומ לו זכח סכרתו ברית עם המון פריס ונו' 6ס תלות כפסי או אין עומדין ברין שנא על כן לא יקומו רשעים עלי זכחיס ופעמיס רכתיך מות יסריס תתס bחריתי במשפט וחטאי כערת צדיקי עכלא יקומו רשע; ונחו זכחיס סלמיס וכתיכ כמותו • ולסלחו סנני הולך במשפט זה דור המבול וחטאי בערת צדיקים או ויזרוק על סעס ויסמר קנס נעמי גת דף ק"ק · nr": אנשי סרוםאמרו לו אינסעומרי בערת צדיקי אבל לס הברית : קר"כ וחrנרכלעס עכו"ס עומריןכער'רשעי (ירו כ"נ)(מרגלי אין להם חלק קול וכו'מסוס דק"( קסידי לעה"ב שנא וימותו האנשי מוציאי דכת הארץ דעה במגפה לפניה וימותו עכו"סים (תס חלק לער"ן בעה"ז במגפהבעהכדור הסרבר אין להם חלק לעה"כואין עומרין פרין פיין מ"ס כמסנסיו פ"נ שנא'במדבר הזה יתמו ושס ימותו דבריו"ערא אומ'עליה הוא אומ'אספו רחבות כסס סרמכ"ס : ליחסידי כורתי בריתי עלי זבח ערת

קרח ודואג רחמ דוך נכס דוחג

החלומי ויגר לסחור וגו'נס תל יתלך לכלה יחתך ויסחך לוחות סרטן תחרז חייס סלס • נמר6 דף ק"ו : זאחיתופל לס לתפרס כנמ'. חבל גרסה לי מלכתיב חנזי רמיס ומרמס נ6 יתנו ימיתס• ולרשותו כנת על רוזן ולחיתופל

מכלל דפוסיס• ולספר לי עול לדרום רכתיב ויחנק וימת זיקנר וכלוסיית המקרן הסר כלחמרו ויבק ויקבר • מחי וימת & רמית תיקי תגיבו לטקס : וגחזי דכתיכוילך חליפת התפק • להיכ6

f

Srt5מר רבי יוחנן פרגן נסתזיינתי כתסוכס ולח קור • 576 הזו כך: " כן מקוכלכי ממך • החוט6 ומסטי6

fת סרכיס 6ין מספיקין בידו לעשות תסוכם מחי עכיר מיכל רחמרי חכן סוכת תנת להטלת ירכעס וסטמילק כין סמיס ולין • (fיכס רfמרי סס חקק כפית מכרות וחומרת חנכי ונס יסיס לך • וfיכי למרירכנן לסס מקמיק • סנ6'וסיירו בני הנכיחיס S6 חליפי הגס מקיס 6טר הנתכויוסכיס bס לפניך כר מזמנונגען רער הפתח לסון פייפ :ג ואין עומדין כרין • לעס"3

65 זו התחייס • כענין סגל ורכיס מיסיני 6רמת עפר יקילי חת לחיי עולס וסלת לחרפות ונדרסון פולס • ומכל המיכל עת רמתני'כרין זס מיירי ולח כדין סחסר המות • סכן פירש"י נקיו • 6כל שמדין כערת רסעיס• סחיין ונדונין • ע"כ. : אבל עומרין כרין • מסיס דלית ליס פנס מעיטו כרמסכחת ברור המכול מנח ידון . ודור קפלנס נמי עומלין כדין סן • ול6 סוכרך נמתני כהו ורכקט רק הכס מסיס רכי כחמית ומסכחת לקו כה"ג כמו סהרליתיך מקימות כוסכתו'פרק ירכינה

: אלו וסלו • חנס דור המכיל • ולנסי סרוס כרמפיק מקי) וכסלר) פליג רבי נחמיה • רס"י: כלמור לכלור המכול כית נית פלונק6 : לא יקומו רסעיס כמספט וכו' : רסיס דור המבול • דכתיב כי רבה רעת ק6דס • קטזיס וס

סין

[ocr errors]

פלוס

« הקודםהמשך »