תמונות בעמוד
PDF

OG:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

פלפניו' פירס"יערות? • ומ"סקר"נפ"חסל • ק6 ליון הכרייקח כגת ופירס"י פעליס : והאשה זכו דברי ר'יסולס

וסס סמעיליה גרייסיל רקיים לייפור) רתכן, כמסנס ס'פ"ק דסוטסיכסן bוחז בכנדיס 6ס נקרעו נקרעו יט' ר'יסולק fומר 6ס היס (כי כי לח הית מגלתו וכו 6מר רמת התסהיינו טעמ6

bnc תכח מ:"וזכזת ויתנרו כי פרחי כרוני (כדכתכ bס סר"כ)סכח 65 מקטלס • וכ"ת לתי לחתנווריי כסחרנייתס • 6מר רכס נמירי מין ינס'ו פולט 6 כמי שעיניו רוסו

גמ' • ועיין עיר נקי (מכסין לותו מלפניו)פ'חח' מכסין אותו מלפניו - והאשה מלפניה ימאחריה וחכמים חומרי'וכו מין כלומ'מעט מנו מלפניו ולין דברי ר' יהודה וחכמים אומרי'האיש נפקל ערים

קסס גסקנת הנכס כר' יהלה : ו קיק ואין האשה נסקלת ערומה:ר בית הסקילְה היה ערומה • והכי סתם לן תכל נכוססתי קומו' ותפילו eLp גבוה שתי קומות - אחר מן הערים דחפו על מתניו כסוף פ"ג דסוטס • סרן : הופכו על כתנין .

נהפך על לבו • הופכו על מתניו אס מת כה יצא • פירשתיו כס"ל• וקעתקתי פכtהול bיפכ3 פרקרומגול' ואם לאו השני ניטל את האבן ונותנה על לבו כגמ רקחמרת לטעמ6 דכל יותר: כמגדן מכרן 6ת ס': אם מת כה יצא • ואם לאו דגימתו בכל ישראל עבריכן כל תרתי לרמיתת וכעוכר כו'ר • נמי מגרף שנאסר יד העריס תהיה בו בראשונה להמיתו ויד וניסרס נבזיון כזה • רכתיך קנס וכקיס וקנפס חפר כל העם נאחרונה • כל הנסקלין נתלין דברי רבי ולקבת לרעך כמוך כרובל תעה ניר רמה וכו' 6ת ר' איעזר וחכמים אומרים אינו נתלה לא המגדף מיקס יפס וכס תכזתו • ותו קול מניף • לותר פרסק והעובר כו"ס • האיש תולין אותו פניו כלפי

האיש תולין אותו פניו כלפי כנס דרכנן ורכי יסודס כס6 כעכו"ס מדברת : וחין העס• והאשה

פניה

פניני הכס • ורכנן סכרי

נזיונית דיזינט עריף בית כלומר גדול בעיניו טפי מניח) לגופת הנכן נות נס סתיסקל כנכוסס ותפסת כמות • ולע"ג דחיכס כערו לגופה ונ6 כזס bותק נתפסיטק תוכן זו היה ברירת מיקס יפס ור'יסודס סכר ניח6 לגופה עריף נס גדול בעיניק • טפי מכטיונס • קנכן E2תפשיטת זו היחיפה לק: והיה נכות Eתי קומות תכחיקות אלו תרי כסן סלט ומי כעיכן כולי קחי • ורמינקי מהכור סקול כדי נתני' י"טפחיס • 6ף כל כדי להמיתי'טפחים, תסגה:'פ"ק דכ"ק)6מר רכ נחקן חפר בנק כר לכיס 6מר קרת ולסבת לרעך כתיך ברור לו מיתה יפת פיתות מקר)חי הכי ננניס טפי משו למכול פירס יחס נכוס יותר מדי(מתפזר) גופו ולכריו מתפרקין • וכריסו נבקעת : דוחפו גמר • געכין סכרתית סכו"fו סקול יסקל לו ירקיירה • סנס הפות הנסקל פכפל ת הלבן עליו עס הכרחף פלפל הוח כעלמו לחרן סרמכ"ס פר'ט מתג סנהררין • וכתבי סתוס' סקינס כfמרק תחנק ככתוב • ולפי' סכי עבדינן ליס נכסוף • תפוס 67סכין קרח לסמין סקילס למיתס וכתיב וסקנתס כחכגיס נמנין • ע"כ • ומגין דלתדִין לדורות פיני • ק"ל סקל יסקל : פי רס"יbפון עתיר ולל כתככי סקלסקל לו ירק ירק : נהפך על כנו - לסין קרמנ"ס פ' ט"ו מרל"סנסלרין רוקפו על מתניו מסוריו ואל כספך וכופל על לבו לחרן : הופכו על מתניו • לסון קר”כפכפהול מסנן פרקין מגינה יותר וכן פירס"י. ולפון פרקלן פירס כערוך חפוי כקילה: ואם לו השני נוטל 6ת כחכןוכו' וכל סני כירייה כחול מוכתיב כי סקל יסל חוירה יירק ולבוים קול• מרלס כתיגמי סקל לו ירק • ומדכתיב חן לחנק שמעינן סחס מת כרקייק רינה - גורל : ונותנה על עכו • נתינס וו לסו לוקח לסקינה מפמע ע"י הסנכס כתס רbת חומר ויסקי כוכניס 6ת לול (פולנט fוכורחי שלי נתן לכניס על רוך חלל הסליכס לעומתו כמו סקול חומר עור קס • ויסקל כfכניס לעומתן • 62 ג'ק מתני מכותנו על נכו ע"י השלכת • וכן מפורסעס סקרכן תיק מנוי שני בני 6רס וסניקס עריס מרליס 6ותסוסרי נס קל מניירו cncנין יותר נכח CEניס סמסניכיס. החל מעכן קפני וכן סעתיק סרמכ"ס ומפגין החכן על נגן : שנאמר יד סעדיס תליס כו כר6טונק. לפי סbותו סלכר חכלס 6מת שהסינוסו כחופיקס וסוס 6כלינן ספור רכליס סלין למ יולפיס bין מק L6מענן .קס ונפיכן לוק קסס יתברך פיקיו הפריס ממונים על הענין • וזה ענין גרחק • סרמכ"ס כפי מפנקג'פ'דלקמן :

קנסקלין כתליס • מפרס כגפרוריםריכויי ומעוטי • וקומת ותלית רכוי • כי קנלת מעוטחי קון מקרכן לארדי 5ר קוס

מרכי הלה מכו"סדרי ליק בכל מיני (סבופר בעיקר כתתו) הפתח למרחקס מסדרי חסני גרנויי סר הנסקרין • ול6 מיעט & sחר מיתת בית דין : וחכמים חומריס לין נתנס bס סמנרף וסעוכך כו"ס: דדרשינן כללי ופרטי • וקומת וקלית כלל. כי קנלס פרט לחיקוי מקרכן לסדרי לין ככלל או מס סכפרט הני fין • מידי אחריכה לח. הפתח דמריקן מסודי לפני לרכויי עכו"ס ררמי ליס ככל מיל. והיינו דליכל) בין פרט למיעוט • רפרט סוס פי'סכלל • סין ככלל 6ל6 מס סנפרט • מתרחק תקני לרכויי מס ררמי לפרטס בכל מיני ותן (6 *6כל סקורפו כמעט לח עקר חת הכל כנרקומן • מלח מפטו כמקנת פֿמתחנת תיק משמע כל רכר • וכח המעוט ומעט משמעו• פח תחקר קכל ככctמע : 656 כגון זקסכסכחסרי (קלומין לו) והכי מפרס'כגמ' • וסר"נסכתכ תטעס דעכו"ס מקרי כסי קרן • וכן כתכ סרמנ"סנפרוסווכחכורו פרק ט"ו: רקרק כירוסלמי וכספרי • ולס מכחקי סלר כן :

ולין

[ocr errors]

מטוט

ואין ספק כתלית פנ6'וכי יגיל כלים חטל ינו' ותנית חיים ילין לכין סכיס כיוס 6'. כבית דין 6חד מפוס דלל מלי להפיכי

וכל 6פה ור'ליעזר ררים (רכות כן סורר ומורר: חים כזכותייסו לכל סל וקר • לנס תלייתן של כפיס הכל קורה ולס כן ככדתכן כריס פ"ח כן ולח חיים מטח מי פעל חטfי סטס היתה (חין למדיס ממכס • (6ין הנכס כר"6: מפקיעין• נהרג יכס כן סורר ומורה. ספל פס סופו נהרג •(כרתנן פ' נועליס: וקען יוכח ממנה • כמין יתר היה יוכל מן סקירת ס'מסכת a')קוי מעט חסר

סמוך לרח': ומקיף-סומך וסין מעוט סחר פניה כלפי העץדברי רבי אלעזר - וחכ"א האיש . כלל זו כמו לקרו שלח מן ומעוט 6k לרכו'-נת וק"ק נתלה ואין האשה נתלית. אמי להן ראיער והלא קמיקף : ותולין חותו, כיריים

כי רקס (רכי מניעור כל שמעוןבןשטחתלה(ס"6)נשים באשקלון אמרו לו קקורי מוטס על סכות • הנסקלין כתלין • וכן סורר שמנים נשים תלה ואין דנין שניס ביום אחר כיצר לו סיתס כעולס כfרן חלה ומערת כלמר כו ורגמוהו תולין איתומשקעין את הקורה בארץ: והעץ יוצא רמס 6חד( פּל החרןורחor זכרתכן כמסנס י פרק י' (גמ' כ"ג) ממנה ומקיף ב'יריו זו ע"ג זו

, ותולה אותו (') מיטס ונסמך על סכותל ו6"כ למס כריך לרכויי : ר'יוסי אומר הקורה מיטה על הכותל ותולה אותו וטעמו דר' יוסי לפי ססען ואין לבין פניס כיוס 6פר: כריך שהטבחין עושיןומתירין, אותו מיד ואסלן ככתנס עליו כקכר עמו•

עיין במפג'רפ"י כת" עובר עליו בלא תעש שנ'לא תלינבלתו על העץ וחומר תורס כי קכור תקליט סר"כ סלח תלייתן של כפיס כי קבור תקכרנו כי קללהארי תלוי וגו' כלוס מפני מי שחיכו מחוסר !6 קבורה קנגן הורחת פעם ריתת • מה זה תלוי מפני שבירך את השם ונמצ' שם שמים יכזת סלהוס'חפירת תליס פעת הוכרנה לכן פתיו כנו" מהחלל :האמר ו"מבוטשאדס מצטער שכינה וקכורת ורכנן ספירת 5 סרחל פרוכות בכספו" ועסת מה הלשוןאומר (גמ'וירוג כביכול קלני מראשי כלוס היל. ולו מעטס תורת סייג לשעה (תלפן נפרסות" קלני מזרועי א"נהמקו מצטע על רטם של רשעי' 6ל6 סלח יהיה קטן כמחונר נמנתה ודן 6ת כולן כיוס ס' שנשפך ק"ועל רמם של צדיקים ולא זו בלבי (גמ' מעיקרו • וסנכס כחכמיס : מפני קרוניס סלח יתקשרי למרו)א כל המליןאת מתו ניכר בלא תעש'הלינו ה כזמן סfלס מכטער כלילן: ו6"י: רבי יוסי לככורו להכי'לוארוזותכריכיןאינו עובר עליו ולא ספורענות כלס עליו כעוכו : לות' הקור'מוטי על הכותל היו קוברין אותו בקברות אבותיו אלא שתי כתי מי טלפון לותר כליז"לפון וכו'. כתב הר"נ וטעמו קברות היו מתוקנין לבית רין אחת לנהרנין סכינ'קוכל" (מכורר' טלי : לרכי יוסי כפי ססען סכתנת

ולנחנקין • ואחת לנסקלין ולנשרפין : קובי מרחפיר)c ככך עי• עליו כקכר עמו • מקנול

ונתעכל ורועי ככו עלי כסדס ססוס תקכרכו יתירס כפקח כן

טיף : קיני • חיני קל מרחפי: רס"ייןמ"ס ומ"ס סל"כיכל זה פמקוס'ספיר תליסס וקכור. ולס זכנכר עוכר כלל תעסה חס הליכו: 65

ס קיי קוכרין לותן ורככן מפורק לח כלוס סיס, וכל מיעטת התורת הלח שלל ירח כקכרות הוותיקן • לפי פלין קוכרין רסט חנן כדיק : סכי קען כמחוכר - כלומר סמקוסר קלינס • ונכי סיתס כנמ'סכל קכרות תומתוקניס לניו • נפי פלין קוכריס מי סכתחייך ו"ס קפירקלס כלוס הים. כגמ' גרסי' תליסס - ומ"מ חפירת ומנוסה בכרכרי ר"י גרסי' כמי כנמ'ומיסו קק"סמורק חפירת לגירסת קר"נרגרס ורכנן ספירס וכו' חפפר למחוק תליסה לקח פיקר תפיסת המחוכר מעיקרו קיס כדחמרינן תלום ולסוף קברו רלח מרעקטיכן הכל כתניסת מחוכר מעיקרו קלינרסייך למקרי נגנ' תליפה • נתנום ונתחן פון מכסתי כפי' סרמכ"ס כלכרי סכתכחפירה ולה תליס • 6ף על פי סכתב קלילה הלכך יש למחוק תלישת • לכל לס סלחתי כו יד (סנית חסרי 6תל"ן העתיק מתנת סלפכי כמו סריחנ"כלפכיכו : שס סמיס מתחלל שמזכירין פוס כרכו רס"י • ולפיכך 6מרו כנמ' ככרייתה התסמין לותו עד סמוך לפקיעת החמה וגומרין חת-לינו וממיתין 6ותו • חה"כ תולין חותן 6חר קופר ולחר מחיר(כלומר חין פרות כינתיס) כדי לקייס מכות תניה • (העתיקה קרנג' סכפ'ט"ו מהל' סנסדרין :ה כביכול כ"ג כס"6 : וגירסת קרמנ"ס לינס כן מסיס וסכינס כמי ("ג ניק • ומפרסנכולי מתני'ככני חנס סמדכריס 6כל נקר"נ רגרס פכינס וכן גרסת כימיכח למנרס נמיכניכול ופי' כביכול כתכתי כריספו דמגינת לשון רס"י כביכול נחמר כהקנ"ס ככחרס סיכול להחמר כן כן ע"כ ומכחתי עכפיו כתסנ"י שהניח רחית סכמכל ככ'מסbסיס כיחל בתחנת קתיכס ומיכס סופטיך ככרספונת ויועליך ככתרנית : קלני כתכקר"נסיכי קלמרcf6 * (מלכתיכ קללת מפיק ליס ר"מ וכר"6 קיל ליס ופרכיכן החי ככר עלירטי ככר עלי זרועי מכעי ליה כלומר ולמלי ככנה וחומר סיניקל לימה ככד עלי ומפיק חנס כמ"וקיל 9יעלמל פירס"י 6ט מכנה הסיני רונת נתיכיר ככלות נעלמי ותו פריך רמי קנגנת מכטיס לית לגופיס סמניף כתגייס ולרמי ליה למר כדחית ליס

וניר כדסיקלית ומככי "כ נימס קרח מקלל מלי קננת וחי כולס וסכינימל קלח קלת מסי קללת • ס"מ תרתי : כל המנין חת מתו עוכר וכו' כריך נגמרס ככרייפל מרכויס ותקכרכו : ולא היו קוברין 6ופן כקכרות לכותיקן •

פיירינלדי פלין קוברין

מיתק

[ocr errors]

רטט

[ocr errors]

פרק ז

וכן לפון

[ocr errors]

}

תיתק סמורק • לכל|מי שנתחייב מיתת קנס • (תלכתס גמיר) רסס 6כל כריק • פנחמי ויקי קס קונריס ליפ והנה רחי 6... ה פנים י65 סרנע : ו נתעכל קכסר • ככר נתכפר לו גלולויסליכו 6תהלים כקכר יסע ויגע t65 נעלמות יסע כמיתתו וככוזכו : מנקטיס חת העלמות וקוכריס חותן ויקי ויקס על רגליו לחנו לתיקיימי ויסי כל פי פניס ברויך • נקכרות לנותן : וכח קיו מתחככיס כלי טיס בזיונן כפרק לסלf תכיל על רגלו עמר - וככיתו ל6 הנך - 656 ויהי כל פי (תס וחית רחמרי נפי

טניס סתקייס כנעין פריפל הלכנו' הנה מסיפת הגולן ו נתעכל הכשר מלקטין את העצמות • וקוברין מלרעתו פריס סקולס כמת וכחותה פעס 6ין מת:)כניס אותן במקומן; והקרובים באים ושואלין בשלום פכל! כל תתי כמת גתר : פליקס סלח נגמרק כערתן הריינין ובשלום הערי' כלומר שאין כלבנו עליס' ו נתעכל לכפר • Sפון עד שיתעכל הכסר • ותוחים כלום • שרין אמת דנתם • ולא היו מתאבלין

הר"ן ככר ולרחי הסכלות • חרסי

אבל כתכפר לו כמיתתו וככזיוכו •

וכן לסון רש"י. ור"ל כיין העיכול • וכ"י סכתב בזיון תוכלו לתחתית . יתכן לחית לחמרי סכתכ סר"כעל פי מס סלפרסו 6ל6

5 ° 5c רננ"י סתימות גילל כפירס"ידנק זין וכמנהג הרכות שנותנין סמת כחרון פלס ומכסין 6ותו (לח"כ מורידין תחרון עס הכנת נקנר כמ"סנטורי"ו סי'ccנעלפון נתעכל 3סון כנייס הוס • וסרמכ"ס כפרק;"ו מסלכות סנסורין סעתיק כתלכל-כחל"ף ועיין מ"ס כמשנס ג' פוריותח ועיין פרק לנקמן מפנקי'כפירוס כר"נ : ולא היו מתחכנין : כתגסר נכרי סתרס כזיכן כפרי נסס • (חית דחמרי לפי סכלכיכות וכו' וכסותס סעת וכו' סלס כנמרק כפרתן על סיתעכל הכסר • ותילfיל וחלקי החככות • חרסי • כרק לפרס רכזית לסרי מניעת הלבנות ( לכפרק סיס 6ל6 cחין בלי להתפלל ענייס כפעדיןלז נגמרת כפרתן • הרמב"ס. נחין רלוי נסתכל על הרוגי כ"ו לפי cין עונותיס מכופריס וכו'. ע"כ. וטעמ6 מכור הים הכחכור רטעים רנס ולת לבנות - הכל לחתר סכנמרק כפרתן כיון שנקנהכרי סוס כחתיך • ורוי קית נסתכל - חלל סוליל ודחי סלחי

קסיס ליס דתי לסוחיל וחרסי סרחי על כרחנו כריכין fגונומר נ"כ(פירוfc קתס רfף על גנרטעת למניעת לכנית הול תפוס כפרת • מ"מ כי נגמרק כפרתן פקוח חקר העיכול כמ"ס סר"כג"כ כפילוסb קתf bמfי כח מתלכל תו עליסן חלה על כריך סוחיל ולדחי חרקי 6"כ סוס ליס לסר*כלפרס קן קומיל וחרסי כפירוס קמח • ולח 575 נחנק כין שני הפרופי'חלה במניעת תחנת הכלות לנפירוסקתי מסוס כפרת • וכפירוס סני סלינסרוויס נסתכל עליסן • לכל כמניעת סוף הלכלות פויס קס סני ספירוסיס כטעס fחר לסוחיל וחרסי 6רזי • ולקרקתי לדעת מולס סדכריס סכתכ סר"נ רחיתי פות קלסון כדי מתקלח כיוכן כפרס נסס לסון רפיקוח כפירוס המפנה ון לית לחומרי הנרי קרמכ"ס סן • חנל יס לסס טסורס כנמרח. 6ל פרח כחמר סס כלסון וכסגנון זה • דמעיקרח מסקינן כנמרס לחין סכלות • לפי שלנו כנמרק כפרתן ער חסר העיכול • ול :7 מסור רב חמי וחולק כזה הלפון • לבנות מסימתי קל מתחלת מסתימת הגולל כפרה, תיfימתי קח קויס מכי חזו כערס רקכר) פורתח סוחיל וסרקי חלקי חי סכי למה לי עיכול כסר מסיס דנ6 6פסר - ופירסילרס tf חמר דלח כעינן לכפרת עיכול קלסר fk לטרח לחיבוט הקבר פורתל מכפרת וטעמל ללל היו מתסכליס סוחיל וסרחי . ולין ת"נ דתית רסלי נקוכרו כקכר סכומיקס סחר בערל לקכרח פולתל סעס רלס fפסר • נטלו מסוס לנכקעכריסן ומסריס - ע"כ - והפתf טעמל רכרי סתתז כזוכן כפרזנס סניח כמי נרכcf6 • הלס לbסוניס קמס כלו תוטעס מספיקין 6cן מתחכליס כל עיקר ער ליקוט עלות • סן חן עלי הכנות לניקוט דתנן סוף פרין ז'רפסקיס דודלי כפנקכריס כקכורות תזכותם נתקייכ נכל דיניסן לכל לרכ6פי 65 סגי קחי טעמס סלח (התקבל מכיסוי כערח רקערן פורתח. ובעי לטעמח תוחיל ולחי • ותיקן גרג6זי כמי רין 6כלות ליקוט יס לו שזה נח קיס חן קורס הליקוט • ולח מייך לומר 6נדחס וחלקי 65 קלי על חברות הניקוטי • וכן נמי כסכרת סרמכ"ס דfין מתסכליס קייכו חין רחוי וכו' • נפרט סוגיס קמח כמי מטעס לחין רחוי וכו' - וחיכס כינייסו כרחמרן לנסונים קמח חין כריך נטעס לחרקי : פות הטעס רלין רחוי מספיק לזמן העיכול - וליכrf חיכו מספיק ל6 על סתחנת העיכול • וקסס ונתנן כריך לטעמה לקולין גורקי ומכל מקוס לסוגיל קנס • ולרכ6פי דין 6כנות הליקוט יס לו . ולס 6חרן דסרחי 6לח מהחבלות fbc לליקוט וכמ"ס לפירוסר"י וככינו למדין רסר"נ וסרמנ"ס פכתנן פלס כגכורס כפרתן ער םיתעכל - וסוחיל וחלקי חלקי •

לח גלוקח קוח חלה כלומר על פיתחיל להתעכל • דהיינו מכי חזו כערס רקנרי) פורתח . שנטעס מניעת הלבנות ים לפרס לסוגיל קמל • וכרכ 6סי כטעס לסל • רונס לוכנר (רטיטניקס נתכוכו כטעס סתקל כזיון • ללי? סוגי6 קטס סגינן טעמל לכל מניעות החביות על הניקוט ונרבחמי 65 סגי חלה על התחלת העיכול • ותפס על גגנר העיכול מטעס לסוחיל וללחי וכן נמי נקרמנ"ס סוגי6 קמלח • ורכ6פי טעס 6סר לסס כמניעת סחכלות לפי bcינו רחוי נסתכל וכו'• 696 ללסוגיל קמח) מספיק לכל המניעת וכרכ 6סי כריך גס כן לסוחיל ולדמי כופריטית לרס"• • וניקל לפרסם דברי קר'נכלית לחמרי וכו' רחין מלחכליס וכו' מטעס כזיון כפטת רס"יססתחיל כס קרני וכך סיתעכל נפרס כין כלסון סוג כין כלסון סרמנ"ס• ורילס עמר עד התחלת העיכול - וזה חמת ברור וכפירום מסיסיס הגולגים(פרג פירופיס bוניס • קלקר כמסכת ג'פר קו רגזיל • פמפרסכפּי'רס"יכסוי החרון והשני כתפנקר'פיקנידחתנות • פמפרס כפירוס רכינו תס • לכן פפוקס פיסקכר מעתפנק '

(ונער"ןפלקר לומר ל"פקר"ב וקולחייל ולדחי סלחי לפני פירושיס קלי • ולו"ק):

) לכל

פרק ז סקילה מריפה פרקזארבע

אבל קונכין הלין ככוד להרוג ולין כפרתו כמנעת בכך פרק ז ארבע מיפות • סקילס טריפס הרג וחנק שחין חכינו bk כלב כלכר • רש"י. ולסכרת סרמנ"ס

סקינס חמרת מטרפה וותיקן •מהרן • וטעס מניעת החסינות לפי פלין רחויק (התחכל וכו' היינו וסלסקן • מחנק • ונפק מינס נמי לכתחייך סקי מיתות-דקי"{ כפסיכלו כרוות נחלתן הכל נתקלוט כלע ולין רוחה זר ליכו דגרון כחמורה: ר'פמעון לומר וכו - (6ין הלכה כר"ס: ז שלח מן הרחוי למ"מ קרוטן

מכות הגסקני'. ק) דפרינג' פול :

אכל אוננין - שאין אנינות לא בלב : כפרקין דלעיל :ב משקעין

מיתות : נמסרו לבית דין • חותו מל6 יקוסך חנה וחנה וכו'

סקילה שריפה הרג וחנק ותפיל הפתילס על כסרו : כתב הר"ן סקילת המורה ר' שמעון אומר שריפה סקילה חנקוהרנזו מצות קשר לתוך הרכס כורכים מחריפה וכו לפרס כס"ו הנסקלין: במצו'הנשרפיןהיי משקעין אותו בכל סודר קפל לתוך קרנק קפה נקמן כפ"ט מפנק נ' מ"5 עד ארכוביתיי וניתניןסורר קשה לתיך הרכ'וכור' מנדפני לסנוק: ורכת מכחון קרין ונפק מינה למי על צוארו זה מושך אצלו וזה מוש' אצלו ער שפות' (קנין • 6ת ספתילס. פתילס לכתחייך ספי מיתו וכו' וכ"פ את פיו ומדליק את הפתילה וזרק לתוך פיו ויורד' סל חכר מדניק . ותתיך נתיך :"י והרמכ"סוג"י• (משנס לתוך מעיווחומרת את בני מעיו ר'יהודה אמר אף פיו : וחומרת כוונת לסון 'רפ"ט היל - ויש לתמוס הוא אם מת כידס לא היו מקיימין בו (ס"6) מצות חמרמרו מעיו וילפינן מכני רכס נקטי קמפנה דלעיל שריפ'לא פותחיןאת פיו בצבת שלאכטוכתו סְ*6) 6סרן סנ' כתס וכל בני ישר תסתיל דניס תחייכי מיתות ומדליק את הפתילה ויורקה לתוך פיו ויורד לתיך ינכו חת הפריס. ולס כסרפו ג'ו שנתערכו נידונין כקנס מעיו : וחימרת את בני מעיו • אמרו"א בן צרוֹקְ גופתס דקל כתיב ויקרכו

° ירנותל רחמיר עליפוף מעשה בבת כהן אחת שזינתה והקיפיה חבירי ויפלוס ככותכותס יכס כמי ופולי הנייס נתן למינקט :

זמורות ושרפוה - אמרו לומפני שלא היה ניר של מתקייכנת מנות פרפר לע"פ נפקותה כחלס 6חר : אותה שעהבקי :ג מצות הנהרגים היו מתיזין את פלין נסרפיס ak בני מעיס חנק gf על גג רלח כפיך ואשובסייף כדוך שהמלכות עושה רבי יהודה בלכר - והכי עדיף טפי •

נקליל לרכע מיתו" אומר ניוול הוא(נמלו) זהלא מניחין את ראשו על לכתיכ ולסכת לרעך כמוך • נמרח גמירי ל • וכל מיתת הסרן • וקוצץ בקופיץ • אמרו לו אין מיתה מנוולת כרור לו מיתה יפס:חף סגל קלמורק כתורת כסתס לי מזו : מצות הנחנקין היו משקעין אותו בכל ער 6ס מת כידס • כלומר 6ס חתה ופחי לו נתחמיר עלי ארכובותיו ונותנין סודר קשה לחיך הרכה וכרך קיק מת כילס ע"יקניקס• : להקל עליס • ולר'סמעון

על צוארו זה מושך אצלו • וזה מושך אצלו קורס זריקת הפתילס : ה דחמר חנק חמורת מקרן

ער

היו מקיימיס מלוק פרפת • כחמר מיתה בידי שמיס •

לפיכן לו היו חונקיס 6ותו וכלמר מיתר כלי דס• מס מיתת הסיורת נילי פמיסי מיתס 6ל6 פותחיס 6ת פיו כלכת טכחלוי"6 כלע"ז • וחין הנכה

חן מיתת החמורה בידי סלס מיתת סלין כר' יסולס : סגס תיקנו חותר ספק כקי כלוקין סיו• נס רוס • לימס סריפס מרחמר רחמכל כת כקן כסרפּר • סלין נטס ג'ס חכס קרס כמשמעו : גר'יסולק חומר כיול מכלן וקל (כת ישרחל) לה כת פרפר היס (ינכן מות יומת קול זה פרוינומעומד ונופל : סין • עז ענק תקוע כסרן הגולף על כרמן חנק הוז) גמדף נ"3 :: ארכובותיו כמות של נפחיס • וככרייתפירש לטעמ6 דפליג רפי יכולת לפון fרכוכותיו לח כרס נקפן והו6 הפרק המלעי סכין כרגל ללרכנן מפני סfמרס תורת ובחוקותיהן כל קלכו וחומרי ניק והיין ועיין פרק ר' דחולין יפגת ו' : קשה לפיך לרכת • רכנן כיון דכתיכ סייף כלוליימל • לחקר קרן כתר קרינקפס מכפניס לסנוק. ורכת מכחון ליגין • 30

נקוס רס"יקפה (תוך הרכס מפני סכרכת סינס חונקת נפתוס פיו וסקס' מחבל את גרוני ומכונחו לפיכך קסה מכפניס - ע"כ - וסרמכ"ס. קפה כתוך קרכת • כרי פח יכטער כפרו כלכר הקשה • כסעת חנקי •ע"כ. ופי' כלכר מלסון לכרין רמשנת ט' כ'טדכנחיס : זה מסך חכו וכו' .לסון סרמכ"ספרק ט"ו מה פנקלרין • ואני עדין זה מושך וכו' : אף קוס bס מת וכו'. כתב הר", כלומר לס סיס מת וכו' מסוס יין קול • לפכס כעלמס קול כלומר 6סיסניקולו 6ף סו6 יינות כילס • וסין זו סרפס : בצכת • תרנוס ופנקסיס • וככתכס • כ'כסר"כ כמשנס ו'פ"י דחכות :ג רבי יהודה חומרנו. קוח זס : לסון סר"נ פרויגו מעומר • ולגריית פירס רטער רפלינרבי יהורת חדרכנן מפני fcפרת תורה וכו' סכי תניח סיר נקו רכי יסולק (חכמיס q6 חני ידוע פיתה מכוונת סין • הכל מתחנפת פטרי חתרת הירק וכו' . ונמליכי למדין רכי יסולק לס יקר מול כמיתס f6cמרו רכגן • שס מפני סfמרס תורק וכו' • ולס לקפריכן חניוול דקס מיפר פרוס חור

'סי

[ocr errors]

והמכשף

מוסכקס לחו מינית גמריכן וללכת כחכמיס : י וקן קיס מכולת כת bsמר כעכמו

ו אותן קיק מכונת כח פלמר כעלמו • 55זן הירכי יסוס לאגר הנסקלין• חית

חיית מינייהו דכתיכ כסו סקינס כסדיס וסנן דל6 כיול סולה הסת6 מסע מפני פורנו מפתרונופל : ע"כ בזינס נסו סקילת כפיך כרו דמיו בו רמיזס כס • וכל מקיס :"כנ"י ומס סכתכסר"נוbמר ליס רכנן כיון דכנסיין סכו דמיו כו לכיסס כס ליבו סקינס דינפים מלוכזירעוני כלורייתח וכו" ניו פינייר נמריון רלי לסתימכנית וכתין כחנן ירגתו לנת'

דפניס סורפין על סמלכיס דמיקס כס : וסכותן מזרעו ער שנפשו יוצאה ראיהןהנסקליוהכא על האם לי) כדרכיסfמורי מסיק

מולך קסכר החי תבל מלך ועל אשת האב ועל הכל ועל הזכור יעל הבהמ' פרפין זסכתיכוכיקיתיקס לחי עכו'קוח סכח רק העכו' והאשה המביא את הבהם והמגרף העובד כו"ס לח תנמ bס כיון דכתי סיפ' נעלמל סול • מדתכל עכו"ס והנותןמזרעו למולדובע אוב וידעוני והמחלל את בחרייתס דכתיב וכת:רפת עתכח מולך : וסמקבל הכי השבת והמקל'אביו ואמו והבא על נער המאורס' לכתיך יג? (לא מינייסו קל אלמו • קמר ממנת רסיס' והמסית והמריח

נמרינן : :"נכון רכתיך תרתי קלון לבין וסגנו ומוני'

סייף וכו' ומ"ס סר"נרמ' פס פמיס לכטלס • לקח תכן חיבו קיין פר פיקלנס כסס : קרל נקס נקסכקימת זו 6יני יודע מס' סיס כססוf סוכר זרמסיס לת קיקיליס : וקמדיס עיר הגרחת ותכלתי עליכס חרכנוקמת נקס כרית סוי לומר בקס זו סייף

ברזני כנמר ומ"מ תימס על סר"נררותניק לנקט מקר6 המפורסלן קרב רחמר קרח לפי קרן נכי פיר לגלחת וכגמ'פריך וסימס רכרוכית מכריז (פיקעס ככסיו לו כנרוכו) ומסכי לפי חונכתיכר פיפיות של חרלפני ברדין )יחימח לעכיד ירגיסטרס (חולק לחרכוbפניס) למר קרח וחסכת לרעך כמוך ברור למיתסיפה :י אלו קן הגסקנין כתכסר"נחית מינייס דכתיככסו סקיני נסריחוקן המוכן • זכיל לכוילעוני כפרסת קלופיס ומניף כפרסת לפרועוכר כו"ס כפרסת סופטיס ומחלל סכת כפרסס סלח לך וכערס סמסורסס

וכן סורר ומורה בפרשת כיקלר • זרמפית נפרסת רסס ומ"סקר נוסנן רלח כתיכ'כקו סקינס כתיככסו לפיו כווכו ותן החסות הכוסכנס ותזכור ומקנן סביו ולחמו וכולן כפרסת קלפיס ונסחר מקכתסלח נכתב כסן רמיז פֿו למיקן כסוסס קכח על הכרה והcfק סמכילה וטונפיכן נק נכריית בנת'וסעתיקס סרמכ"ס כפירושו • וסוחסכו כסוכן עס נרמס וסת קכקמת חסרונו ובחמר כמסית כיסיג פקרנכ כפקינס 6ף כלן כסקילה מה נהון כסקילה וכמיתת סכסrס כן מיתת tוכסימלית מפרסננמרח סוף פרק עשירי דף פ"טלנמריכן הרחה קרקר ממסית ויסלדקדק כסידרו לנקס: מתני מליטעמו) וסרמנ"ס בפרקטומהלכות סנהדרין הקריס כפרק סמורס קולס סזכור והמסיק • וספרים והמכסף קורס (מחלל הסכת ו6פשר לומר כטעמל מפוס לקכס על סלס וכו'ערורoc6 סכיססוכו'כתוכין כן כסדר חסרי מות וכסארקלוסי'זס 6חר זסולס סקדיס המכסף חט"פ פקוח כזכר בפרשת משפטיס קולס פרשת קעריות לפי סאקס סרכיס לפיכך הקדימן והמולך חפ"פ סכפרס'קלוט* נקלס לכולן מ"מתחיל וכפרשת אחרי מות ככתככין תכלת נזכורלח רק להקדימו וכן נ°כפלה להכניס כין קעריות • ורחק נסכן לסקליס קרסלי סנרף והעכו"ס הסנונעיס כה:"י יותר משלך פתוחוק העכו"ס כעלמ6 (תכל רידן ומפני סקמגרף הום סמכרך רסס רליינהקדימו לעכו'נ"כtליכו נונייס ענתווסמך כעל חוב וידעוני חקר המולך סכן נסמך לוקריו כפר קדומיסוכך קס כתוכיס עול כפר'סופטיס - והיקרחו לסמוך לח"כ מקלל חכיו ולחמו כמו ססס סדריסנ"ג סחר חוב וידעוכי כפר קדוסיס fk מרססנהקריס מחלל 6ת הסכת ססס מיקל ומחלל כככור 6כיו סכסמיס • פראח כמכסים כמעסה כרחסית ופול סדומס לענין עכו"סbכן מסוכמסנס סוף פ"ס ופי'סר"כנפי פניקס מפרי כעיקרומפני ססכעלך נכר חלל קעריות הסכינוג"כ סכלסוכתסכולהסמיך כל 6לו ססמך ועכשיו קורוסמך כערס סמסורס סקי6ג"כערות 6P סעגיג" מרחוק מתן ככתוך פרח כחמר כתג'תורס כפ'כיתכס לפיכך לחתcלסמכה וכלס . ססמין המולך וכל 6לו מסטעמיס שכתבתי ועכסי סקלימס למסי ומריח חע"פ סככתכו כתורה קורסומיסר מכ fע"פ סקול מפרס'מספטיס קולס סכל לפי סס חוסן קסלר וכריסל פרקליס עריות וחקר קעריות סנס עכו"סוחח"כחוכולעוני וכן כלן חסר נערה המסורס סכסמסית ומדית סקול עט סו6ק"כמכסף סקולס כפגין חוב וידעוני ולחב6cרכי 6ס כן סורר ומורה וסול ג"כמחוסר כפור כפ'כיתכס ומע"פ

ססס גכת קולס נערת סמלורסס ככר למרכו טעס סקדימס לכערק המחורפי : הזכור כקכ המסכלמקריזכור רס"ירף ג'דע"נוכתכו סתוס'רס דלח קתני ותכיל זכר עליו לע"נ לכתיכ כקליל מות יומתו

סכיתס ליכח למימר דליסכל לקרח נקט דכתיכוסת זכרח תשכנע"ג : ועל קכקמס וקמכיל בקתת עלי כמי חייך כדילפי'מדכתיכ כל סוככעס כסמס מות יומת לס חיכו ענין לפוכו *פכני

כלת חיס 6סר יתן סככתוככסמרקנסעניןלכסככלמרכו עוכס לfזסרס מכין וכו'. וכתבו התוס'לתפוס לל6 כתיב בתריס 6ל מלרפל 65 קתני נס : 'והאשה המכילס לק הגסמס עליס רסיוג'יוכן כריס פרק קמח לכריתות כתנרסיכן בטוסקתיכו מס גרסינן קכיכסליס וכירושלמי כנוסח קמפנק • וסלסה קתניחת עליקת הכתמת

כה א קכס

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

25 !

« הקודםהמשך »