תמונות בעמוד
PDF

ולריך עיון ונס קולין (חכמיס פליני • וסכירס לו לרוס"נגעי fכל 6ס יס כסריס ומומחיס :"ק 6כל 6ס היו כפריס ס6ין קרוכי'6"כ לין סיק'זס :ח מחוורת'כוכתכתי(וים לעגין כספי 65 קרוניס ונח פסיליס 6ע"פ סתס יושכי קייכעסו כמומחי קרכן חקרן): אינו יכול לפוסלן כתכקר"נופסק ההלכנות (חנו יכו'כוסלןופסק קהנכ'כזת כסקכלו כעלי קליין מי פירין כסקכלו כעלי סדין וכו' סbע"פ סגרס לסזיק וכו'וקי" כמלן לקס כין יתיר בין רכיס ופסק עליסס fת סלין דינו דין וזין לדחיןלינדגרמי עיין כמסג'

סותרין דינו ולע"פ שסימן ו'פ"ו דככורי' ומדלל כתר או פסולין • אבל אם היו כשרים או מומחין אינו, כנות לרכי'וfס מידע סטט" ק"ג נינוק זו 6סנסל ונתן יכול לפוסלין זה (ס"6) פוסל עריו של זה - וזה 6ס כרכר מפנס טפת : 16 כי מה דינו מסתכר' תפוס פוסל עריו של זה רבוייד מאיר וחכמים אומרים כיכר ספירס ננמ'מחזירי" וסכירס ליס לכח פכס 6ע"ג אימתי בזמן שהוא מביא עליהם ראיה שהן קרובי' קלב כז' ודנין כו כסכל לנס ונתן כיך 6פילו הכי או פסולים

ולס סי fפשר להחזיר כגון כטור וכן הכין הטור לדעת

מהלך זה פנטל המפון סל6 הרמנ"ס כמ"ס כטו סיינ'סוטעכנס ללח דמי נטועיס כסקול כדין למדינת סוס פטור לדיין מנסגס מסחר מקבלותו עליסס הדעת כתב הג"י 6סרט:6

° כתר כסס כעל המסור ומסוס סfע"פ סגרס נחזיק : לל כתכיין לסזיק • ולס טעס נסקול פסיעוקל ובעל דין כגעו כס רכל טועה בדבר מפנק לנו ברור כלפי וסול כדבר שנחנקן בו תנחיס fו סמורחיס לו גחונים, וסוי לית לסיוני ולגלויי טעות' ולס סוי ליס למסמך עלית • וחוגים דעל:6 כתר מנייתו • ודן זה הדין כרגרי חותו הגחון וכיון פסח וכתן כפניו וכל) מיחה פטור ע"ג • ועיין מ"ס סין סיניית קעולסכולנו c

> 65 cf* (נתן כיד יקור סדין * כפ"ק לחכות על חל סעס עכמך כעורכי גריינין : ומ"ס (6ס 6"6 לסחזיר יפלס מכיתו ולfס גסf ונתן ניר מת to6 פרכוס טעס כסקול סרטת וכו' • זסוגיל דחלמה כחל כפוי ויסנס מכיתו ודיין סכח קכלו ותו בעלי הדין !6 סעמר "פנייתו לסון סרמכ"ספ"ו מס' סנהדרין פככר פסט סמטס מחליו לfו מכל 6ותו סגנלך לו קנת זקני סקסת העמידותו לפ. ככל העולס כרכרי הח", וקטור כתר כגון ססתמס הגמ' ליכו מנותחת ערכים: f1ע"פ סנטל רשות כנריEf רגולת 6ין דיני פריך מתכתית וכיול מת(זקוח פי'סרי"G) ורטיפי פרוס דין בין טעה • בין 65 טעסfיכו נכלל הליינין 62 נכלל הדייניס כרלס (סס דברי הסני- ע"כ - ומ"פ סר"כ ולוס(fit נעלי זרוע • וכל 6'מכעלי דינין 6ס רנס סותר דינו וחוזר ודן זכהן כיד וכו'יפס מכיתן - (חוזר ונוט. וכן כתכל סכן מס6 כפני כ"ו ולס טעס ולל כפלf וכין כיר יזיר סלין וס 6

° 6 דלקון - ולפון סר"; כלסון סרמכ"ס פ"ו מס' סנהדרין י"ס להחזיר יסנס מכיתו כדין כל גורס נסק • ולסכסb ונתן ניר קרנודיין סל6 קכלו וכו' פותר דיכו וחפילו כל טעס נפק יסלס מביתו וחוזר ונוטל מבעלי דין זה שנתן לו פלח כסלכס : מינית לענין זמן י נמי זמכין לליכס לכרוריטעות6 65 (מותחת לוכיס סקכלו לותו כעלי ריניס bו סגט רסות מרfס מהמסנת ולח מססוגיל רטלנס (6פי'סכי 6פסר סחיכו דין לדק מלק הע"פ 6ל6 קכלו חתן כעלי דיכי סתקיל יקוס מומסת 6ס ויכולין הלייניסלפסוק רלח מנופפסק זתהדיין ל6טו כולסו טעס כין כרב'מסנס כין כסקיל הדעת ו/6

° לסחזיר הלין פטו' דיני נפנו כמסכת וסוגיל דטלמה • ומ"סקר"נ וfס טעס ולס מנסbס ומותחת פכטל רשות כנרcf נונס • ים חונכוף (בעלי כסלוכתן וכו יסלס • כדין כל גורסקזיק • סוס מתכוין לסזיק כדין סירונו לפנין • בין רכו כין לה רלו • בין נחרץ בין כח"{ קוז כיון דל רייכל הול ומ"ס סר"כמי פנטן רפו'מן הטיס, ומי פכטל יפות מן הנפיל) טכס"י יכו יכול לכוף לבעלי הדין פנחרן יפר! 6ינו יכול לכוף לבעלי הדין את כ6". רתכו 62 כר"י כלכד ומומחה קול מי פגמו כתורה שבכתב וסכע"פ ככגל פכטלסון פררס ויס רס רסות להפקיר להפקר כ"ו ויורט (סכור - (סקים ונהנין דכר מתוך רנו. (הול הנקרו הפקר דכתיב וכל 6סר לס יכס וגומר כתהסס רנס וקתס כ° 6• מומקס) וכשקול ניכר וידוע • זיכל טבעו הכל חנטי דורו , מחוקק זרות מועטת כדתניה לח יסור סכט מיהודה רפי כקרח מומח? (רביס • והולח יפול לרון יחידי ולfפילו נ6 נקט

סינתס כח ורסות רטו קרלס קנול":זה פוסל כדיי פלוס פלונתייסו דר"מ ורככן מחק תלכי פרס • ומתוקק מכין רגליו חנו בני בניו של סלל מוקי לסכנמ'כcמר כעל דין יסלי סתי כתי עדיס כרכר רכסי קית למדין תורס כרכיס • (כגמ'פ"קלף ה' ומ"6 זוכיח כת ר6וג' ועמך בעל רין סכננדו עס סחר ולמר פסולי סריג ומנמקת וכו'נסול יכיל לרון יתילי

מיין לסונו כרים קן ר"מ חומר יכול סוס עס 6חר לפסק ולחן כוגע כער' ק : מכילתין וכמסגתופיו רחבות. (פי'מומחה עיין כפי' מסגת ה'פ"ס לערוכין • ות"ט הי"נ וחפילו נקט רסות. כלומר ידינו דין 6כל 6ס טינר הינו פטור סוחיל ונ6 נקט רפיתח ועיין מפנת ספיר דחבות: זה פוסל פריו וכו'כתב קו"ג פלונתייסו מיקי כגמכסחמר בעל דין יש לי שתי כתי עליס ניכר וכו' רכי מחיר חומר יכול וכו']הרי למר יפני כת 6חרת ולס נקז לח מלח • יפסיד • וכן פירס רס"י : וקכת קשר לומר כן מפני פסגור קויס סיס לו תי כתי כריס ומר כן • סקר כן כקשוכח מכל יפסיד וקרמכ"ס מפרס כעניןfחל רפונתייקנכסקכיס פני כפי עדיס סחסר

פקטית

[ocr errors]

מסרי

הרי למר יש לי כת 6חרת וחס כקם ולח מלח יכפיר ורכנן ססעילו כת חקת כרכריו סכיח עור 6חרת והעידו ג"כ כמו פנוי לע"נ רחמר תחלס יפני פני כתי עדיס. יכול לתאר עדיס הרסוניס וטען הנת 6רכעס סעדיס פסוליס סס ר' ולומר 6ין לי את הלו וכמכיf ס סכח נפסלן גונע כעדותו קול . מחיר חומר פומעיס לו . וכתמר לזת פניו הכח רסית פרס אלה מכסלי חפותי והלכה כחכמיס :ב נחמן עלי. סכח כפרי לפי rosת לס היית מביס עדיס לחס עליס על ענין 6" להיות ריין • 6ע"פ ססי6

נעלמו • tה פיתת יורע פיס פסול מן סתורס לדוכני לי אבל אם היו כשרים אינו יכול לפוסלן : ב אמר כהן מי שתינו כשר לעדות לזכות ונ6 נסיכת כונפק לן לו, נאמן עלי אבא • נאמן עלי אכין נאמנין עלי וחניכו לח כרע fיס כת עגל יומתו לחכות על כניס : שלשיה רועי בקר • ר' מאיר אומר יכול לחזור בו תסס הפסולי'לס הרסוניס כלמני' עלי פלסתרועי נקי וחכמי אומרי אינו יכול לחזור בו היה חייב לחברו חותס סfחרונים ה”כ י לדון • דלוגעדות רועי בקר שבועה ואמר לו דור ליבחיי ראשךי מאיר אומ' לך לקייס סכסרות כחתי כסריס קן : ר"ת חומר יכול יכול לחזור בו וחכמים אומרי אין יכול לחזו בו: ג הכתות ותכמיס fומריס לין לחזור כו : לפי65חר נמר ואלוהן הפסולין

המשחק

חנן ח{Cסיס כקניזו עריס ין • לחקר סקנל קליין

סחר עדיס •. לפי סלח .2 מעלות וחמר ליס פלוני חתת זכחי : חיכו יכול לחזור כן זה לפי תקן פסול 6 נחזק טענותיו ולהודיע כי את ידוע לחסר גמר דין כלכך הוח רפליני רכנן עלית דר"ת דסfלו קודס לכל רכי'יין פומעין לו ל66ס ניר סוכר פי כן פסול 3 נמר דין מודיס חכמיס לר"מ דיכול לחזור בו: ולס קנו מילו נ אמר לוגיfמן עיי חכלח • לסין תר"כנסיות ריין • וכן כמי שמקבל עליו עדות חיים פלוני f6ו דינו של ליס פלוני 6פילו לפון ר"י • פון קרמכ"ס פ"ומלכות סנהדרין קורס בתר- דין חינו יכול לחזור כן סחין לאחר קנין - מי שקבל עליו קרול • חץ פסול בין להיותו דיין כין להיותו עף וכן הנכס: רור לי כחיי רחפן ברור לי כחיי רחמך ולתן לך כנס עליו וכו'..ע"ס ונ"ל דרtיגמי ערכות קול זעקט דיין פקת תוכי. • וח"כ לומר ומחול כך מת סיסלי לכלך וגדר גן רתח תט במשנה ו פרק נדנדת • וכל הכפר נרון כפר (העיר פו קנו מידו • 6ף ע"פ סכרין לה כרר חינו יכול לתזנר זים פנסר (העיר •. וחיכוכסרנדון • וכן לקמן כמסג'עיין כן כדברי סכמיס וכן סלכס : ג ו6ט פן ספסוליס • כרכור דלקמן : רועי כקר: קנס כדין כלבי: תנתס דלס

נמירי דיכל פסוליס • ונרכותח, נקט רועי כקר • דלח פכיתי.

ליפול ולס רסו נגח פגעו עסקי יין כין לס לתנרו • נת'סוף ו'כ"ס ולפי'לעלות נמי פְסליכסו רכנן דקל קז: רכגן אקס מכווני ופרונסולרעות נסרות לחריס כרחיתל התס כנת" רנו מליר פֿור יכול לחזור בו • קתכסר"כbפילו לחסר גמר דין לחקר פקנל וכו' ולמר ליס פלוכי וכו'וכן דעת נ"ידנגני

עלות נתי לוי גמר דין כספסקו כ"וסרכר על פיסן fכל סריכ'ססי תן כתכ סתסכימו סרג'מן ל6חרוני"6פר רחוי לסמיך פניקס רלגכי עלות כמי סייגמר דין כל סנתקבל עדותן כגווכו'ופסק כן ר"מ fיסרנס נתנסותיו לt"ט• ו6פפר פכן גס דעת רוני ודנגררין נקט לל6חר פקכל תעלות רוח גמר דין רקכלות עדות : ורחמר ליס פלוני וכו'תוח גמר דין רקכלת סליין • ועיין מ"סכרכור רור לי וכו': אינו יכול לחזור בו כתב סר"נ וfס קנו מידו וכו' סין ל6סל קנין כלוס • בתר6 וכתבנ"י ולע"ג ללנקוי כקנין לכריס 6פ"ה לסכחן כקנין סחזק הרכרי כדיfמרינן נכי ליכח לכר מכרס(כריס פ"ט דר"מ דק"ט) וגבי מסכנתס כסתרס לל6 מסלקין כפ"סוג"תרמ"ז) ע'כ: דור ניכקיי רחפן כתב סר"כ וחתן לך מת סתר חוכט • וכריס בתי כחתן לך • מחלוקת • לכל כמחול לך 6פי'ר"ת מורת ונריכס למיתני תרוייסו נחמן עלי . ולורני • מסיסרכסמן עלי וכו" הוי תולס כדעת התריס (*הכוח לנין ומכית למרת דלוח גיר ומיקני למימר למר מי יימר דמזכיני ואפילו רככן מולו ניינר"מ ניח כריכו) • דיר לי קוס תולס כדעת עלפו (*של בעל דין) ומנית חמרת. דנה) לפינוו"מ מורק רזין יכול לחזור • כריכו גנרל) - ומ"ס הרינדfכ"ל ומנסול כך כתב כרס הו"ל הללו רוקיז דקל °

6( מחול לך כקריס ל6"כ פסיטי' רמתני מרין מחילה. נתורס וסח לחביעי קנין • ומיון רכלחקר גמר דין מחלוקת הח זכס 6ותו והוי מחינסנטורס • וריכסס"וורת סכר יכול לחזור

כת, ודחי קכו כנון -3° תוכע לנתכם הרי עלי לעפות מתביעה זו בכל עת סיסמרו חכס 6ו חניך •קן לפטור הן נקיון • סלי כלפון, רזת לסון תחינס • וכן הסכימו החסרוגיסt" • כ"י:ג ואלו סןספסוליס פירפו כתוס'לפסולי דרכנן ק6 חפיס וכת פגסמס כסוף פ"ק דר"ס ומ"ס כתכו רנ"ג הכל ועכריס רלינסו פסוליס מלחורייתס ק"כמ"ס סס • וכתב הרמב"ס ונח יעלה על דעסן סללו כלכר פסוני עדות • חבל ססרכיס יחייך לפרסס-וקנת לך פני עיקריס כוכניס רוכס ט' כהן קר כולענין פסק הלכת וכו' קסיס לימ"ססס יונסנכק רמלות ערכית פסול דחורייתו • וסלונסון פ"ק דר"ק כתב לחיכו פסול דלורייתו - ול**הבו) מפרס כסלקח דעתייסו דחוס דמתני'כחכק רכית. • 6כל כרכית קלונק פסוליס רוריימל • וכן דעת סרמכ"ס כפירושו מהלכות עדות 6"נרעת קר נכנ?יסכתכ דמתני' לוקסנטריכליק דפסול מדרכנן תפוס לי מספת. מיני פיק6

fסור הלח (משק לארויס • לוקח בקלגק. כל כרכן לפי פדרכו 65 ספסל סוס 6ל סקעת • ('ט :

נדון:

[ocr errors]
[ocr errors]

המשחק כקוכיס פי'סר"כנפי פליכו מתעסק ביסוכן SE לדון ולהעיד: המשחק בקוביל פסול לטרו" כפי שחיכו כמתעסק

כונס ועיין כפירוסו (סוף פ"ק דר"ס ומ"ס סס : כיסינו ! טורס. ולסור לחרס פיתעסק בעולמו והמלוה כרכית כתם קר";'הלות זכויות לתכן מנוס כתורס וגמילות חסדיס. לו כסחורה ולומבות ומלחכת פיט

כרבי מלות הכלה כוכית גת ומc"ק דקי". המנות ניןפוכו של עולס : מנות כרגית חסר תלות (הן קלות והגות פניקס טוכריס כל6

פניקס פסולין ייי" תג:לת העסק סוף פ"ק ר"מ ו), המשחק בקוכיא והמלוה ברבית ומפריחי יונים •

:גות פניקס עכריס גלס פלג ותתס תגן ערר ופדיס וסוחרי שביעית אמר רבי שמעון בתחלה היו פעמת : ומופריתי יונים בתי סעוכרי כלה תסימון 5 קורין אותן אוספי שכיעית • משרבו האנסין חזרו חית דמפרטי מין בנתיכי .תסימון לחינפי נמנות ולות לקרותן סוחרי שביעית • אמרו יהודה אימתי • הצחוק 6ס תקריס יוכתך סמט (קו • קרו"סוכ"כ בזמן שאין להן אומנות אא הוא . אבל יש להן

אבל יש להן ליונתי חתן לך כך וכך וזית המגיד פ"ו מסלכו' מנות • אומנות שלא הוא

בשרין

למפרטי סמגדל יונה מלומר וככ"מ כתכ כפיימת עדן"

לסכי' יוניס לכית כעלס כעל לס תפסנינן לעלות כסליכן כן מלקות קו סמור ממלקות כרסן ויס כסן גזל מפני דרכי שלוס ולח גזל נמור : (סוחרי 66"כ נטל מתון • ע"כ. ועל כל הללוין סל רכית לין לוקין סכיעית עוסין סחורה כפירות פנימית. הקורס הכנרת וסיתס מפני שניתן נקסכון • כמ"ס סרמנ"ס פ"ו מר'מנוס ונוס : סכת הזרן לכס לרכלת וכח לסחורה: ר"ס חומר וכו' כגמר ומפריחי יוכיס כתכסר"ן חיק דמפרסי 6ס תקדיס יונתן מפרס הנתיס דר'סמעון הכי כתחלה סיקורליס 6ותסחוספי

וכו'וbע"ג דקייכו מסחק כקוכיח • תגה פונה פנימית בלו חיספי פירות סכיעי לעניין היו פסוליס לפרות כדעת יוכיס ותכלחתונת כרטת עלמו • זכריכה. לחי תכל כמו זרי פירות סכיעית • מסיכו סנסיןססוריס מנת המלך קונה כרעת עלמו כתס יוס דל6 גמר ומקני • דסמר קיסלי כך וכך כורין תכולס ככל סנס והיו לריכין לחסוף תכוfס סל כנפ6cי דירעכל טפי • 556 תולה כדעת יוניס• חימ6 65 נלי סכיעית נפרוט ממנס מכת המלך • הורו לומר סוחרי פירות תנס תולס כדעת יוניס דסמר בוקc קליל מנתס . וחכס סכיעית כלכך. הס פסוליס • הכל חוספי תכולת סכיעית לתת ידענ6 לכקbc טפי • לכל תונת כרעת עלמו יכנס לח • כריכ' (תלך כסריס לעדות - כיון סלין חוספס לחגור לענמן נת' ומ"סקר"נ ולית דמפרטי במגדל יונת מכומרת נקניס וכענין פסק תנגת כל מי שעבר עכרת סמייל עלית מיתת ניו יוניס וכו' :וים נקן נזל מסוס ורכי סליס ול גזל גמור גמ'. חו כרת • חומנקו: פסול לעדות המחוייב מיתס נקרל בסע ופירס"י ללס זכר נתן בעל הסוכן דממיך קוfתי ורכו נתתס : דכתיכ 6סר קוח רשע למות וכחייכי כנקיות כתיב • וסיס 6ס וסוחרי סכיעית • פי'סר"נ וניתן להכינס ולח לסתור ופין כן הכות הרשע וסתורס למרק 56 תחת ירך עס רפעלתי ער

עור כפירושו לסוף פ"ק דר"ס: חזרו לקרותן המס ולרסינן : תסת רסע ער • ולס נקס חזר לסכסרו פוקרי סכיעית -כתר ור"ג ומסרבו סלגסיס וכו וסין כריכין דכתיב ונקנס חסין לעיניך • כיון פלקס קרי הול) כלפיך לחסוף וכו'כרמסכחת לס נמי פיתירו לחרוסמסוס כן כרתכן ולס לקח ממון 65 כרין לע"פ סחיכו חייכניס ל6 מיתת ול6 כמכה נ'פורסכיעית • וכמ"ססס כסס כר"נ. ועיין מ"ס מגקוק • פסול לעדות. כגון נגן • וגזלן ומנות נרכית וחס

ס כסס קקוס': אמר ר'יסולס ליפתי וכו'.. למשחקי לקס ממין פיס כן 6סור וכנגן פסול לעלות מדרככן כנין כקוכיח קחי כמ"סקר"נבסוף פסק הלכה וכן דעת הרמב"ס מפריס יוניס • וסמסן ריקיכ רמי לוקח סיפןcין הכפליס וקטור לפי'קרחסון רימפריקי יוניס • קחי נמי 6רידקו רוליס למוכרו • וסנכליס • וסמוכסיס • לוקחים לעכמן מסקר"נכפסק הלכה פסול לעלות • וכ"ס נכון ומ”סהלכה ומקבלי גרקה מן סעכו"ס כפרקסיה • 6לו וכיוכח כסן פסולין כר'יסולס גמ'וכתכו סתוס ורוקח כפתעות סנייס על הרף לערוימררבנן • וfין ערותן כטנק טל סיכריזו עליססויפרסמו פקירין ליפקק"יר כגע" פרמקוס קנוי לכני פתרויח לקנות אותן לכל פסולי עלות סל תורס לין כריכין הכרות • קמעות לכל 6ותס סמפסקיס כסמכת לפי קקנו זה לזס ל6 קפסולין לעלות • כין SE תורת כין של רכריסס - 6ס נודע קנו לחסמכתס נמורק היל נbין קנין מועיל נס • פג • ולס מענינס סעסו תסוכק גמורה • ותסמין שלקחוּ-סלס כדין נקה ממון סל6 כלין וכי כגון גנכ וגולן • דכתכן (המכון ולין קחזירוקן • ועשו סייג וגרר לעכמן כחותו דכר סיטלו כו bל6 ערן מלקות • ומ"ס (מנוס כרכית כתכתי כזה ברים מסכמיט יופיפו לעcותו עור • סרי לו חזרו לסכסרן ת*c :מסן יתיב רמי • דל פחמור גרינפי כלל רפי מטמע

משחקי לקו • נ״ס וסגכיס והמוכסיס פלוקקיס לעלון כפרטי כתכו סתוס'רמיירי ססחזירו דלי בלו הכי פסיל דלוריית6 - ok מעיס דל6 ירטי נתן כסדרו, וסול דכיון רטריין לס עוסק

גכחות הסוליס לחזור לקלקולס • ע'כ ומ"ס ומקנני נדקר מן העכו"ס כפרססיל • (לפזר נית לחיזורי כככעס ומכזי נפ> נערהפיס לחי 65 לפטר כיס חיותיר רינז גמ'מס כר"כ ויתתי מזרקן דמcסקי כקוכיח מסיפכר פספסיקן ככריית דכ"ק } ופירט'יסכרי עליס וקן מרני"bכלע"ו • ע"כ וכ"י מקכלפי

סרקוליס

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

משחקי כקוכיס לע"פbין כזה גול לפי מדכריסס יס פסולי' שהקוכיס מרוכעת כלכן פספס • קרוי כ : ו ואלו א עדות נפי סלין מתעסקין כיפוכו 6 פנס ולין כסס ירחת הקרובים מכל הני מילי ת'רלס יומתו חנות טל כנס מס מיס ורוקח שליןנרס מללכת מסומנת א סוס כרכרי ריקודת ק*3 חי למר סלס יומתו לחכות כמון כניס וכניס כעון חכות . וכן סלכת ולחימתי חזרתן מסימכרו פספסיקן ייקכלן פניקס קרי ככר נלמר ליס כחט6חר יומתו (ודכתיכ פוקר פון לכית • ופילן כחנס 69 ענדי :י

כסלסוס מעזה לכותיהס וכעל 6קותו וכ' . rnוס כשרין:ו ואו הזהקרובין(נמ"וירג'ורי"ף י °c"ג). כידיאן) 6ל6

65 יומתו וכות לכעל כcfתו : וניסו כעל אביו ואחיו ואחי אביו • ואחי אמי ובעל אחותו על כניס ניצלות כניס (ועל 6חות z6תו : כן וכניסן ובעל אחות אביי ובעל אחות אמו ובעל אמו וחמיו כרוך קני ספי חכית כחסין וחתניהן • ולוקח כניס וכנות וניסו הן ובניהן וחתניהן • וחרגו לכדו • אר יוסי ק6 משתעי סרן קרוכין כ פלוניסו מחו"c6תו לכל זו משנתו"ע אבל משנהראשונהדורו וכן דודו הכל • רכלן וכנן ל6 מכי (c)שלו ככי" מco"מחרת וכל הראוי ליורשו וכל הקרובלו באות שעה היה למית'ר"כ נח סוס קרי פה לו קתניס נט:חיס לכנופים קרוב ונתרחק

הרי חכו דקל הכולל כוסגי וכני' כן מסcס 6חרת הינן חשוכין

65 יומתו על חנות נערות קרוכין:וקורנו כן chתו מלים חתר קול כלכר חסוכ קרוב 6כל 6כות 6פכתן 6כות (כניס• ריקן (כן מעון רייכי חחי לבין בן חורגן • וחתן מורנו 65. וסcפורנו כל יפיל נר רחצה וכניס לחכות כן שמעון ברחוכן והיינו כן חסין • וכ'סחכות סכעלה וכלקיס זה עם זה • כין מן סחכ כין מן סחס. הרי הרלי דקל כני מכס לילקי קלת • כניס לכניס מכלן חסכן כן רופון כרלסון וכגיקס זה טסה • אינסני וכני נניקס נכתוב קר6

65 יומתו לכות על כן רכיון לכתיכ חכות, פני חמיס העס זה פליסי כפליס • ולעונס פליסי כר6סון כפר ולין מסת ועל קכן סוס מסמע ככו סכל 6חר וה'הוי פסול לפניקס גרין לומר שליש כפני. לכל פני כסני • לין כריך לומר סכי ותחי כניס רbפי'נגיס נהררי · כניס לעלמי פיקו סני קרובים גראן • סניסס פסוליס • וכורך פת מונה כזכריס-כן פסוליס (סעיל על חלס תן רפוק מנלן• 6"כ לכתוב קרח וכן תה מוכק כנקכות וכן חלה cחתת פסול לה • כן לתת פסול על חכות חי כמי קס על הלכות מחי ובניס 6פילו כגיס בעלת וכל 6סיס לתת כפול לו כן לתת פסול c65תו • חכל לעלמס : 6פכחן קרובי הלל קרוכי קלס מבנן חמר קרח 6כות מפגסקרלסונס לולו וכן לולו לין הנכס כמפנק רפונס : לכות תרי זמכי 6ס ינו עניין לקרוכי ק6: תנסו ענין לקריכי וכל כרחוי ליורטו-Sto מסכתו של ר' עקיכל קיל ולח ממסנס סלס 6סכחן לסוכ'כזכות מנגן חמת קרל יונתן יומתו תרי זמני רספונס : וכן קרחוי ליורטו דהיינו קרובי קלב • קכל קרוני. חס ליכו עכיןbחוכס תנהו ענין לזכות ולסכסן כריני נפשות • ;6ס כנון לחי ממו ססזכרנו כשר לו סקרי מין סקי לתו לחי כדיני ממונות מכלן • לותר קרל משפט חסר יסיק נכס ניורסו הכל קול רחוי לירס חמי חמו • לפיכך קול פסול להעיר מספט ספות נכס גמ': אביו ס*36* • וכן כנוסס מסנס לו: תיק קרוב כנון ספגו • ורוני כיורפו פסמת 6סתו ונתרסק סכנמ'ככלי נירוסלמי ("ג • וכתכסרמכ"ס סטעס סלס מנת ממתק לסתו

קלס

חותן כמסכה לפי פסח מכוחר כמקרח-ולח למרכו 6סור עדות

סקרוכיס חלס ממס קוקיר קט"י מנהעיד קלב על קכן. לו לכן על קלנ כ"ס 65 יומתו לכות על כניס ע"כ: ובעל 6חותו כתב סר"נמסיס וכעל כ6סתו לכתיב נערות לחי סכין ל הגנה: 6סתו לח פקרנרורתן קיס ותג6

MC6 לולו קיק. מכ35 oc67 ככעלס נמ': ובניהן וחתניקן • כתכקונורוקה עיס וכנות סעו עיסו מלוסנת Dc6ן • וכ"כ סרמכ"ס וללו לוקח ניסו לקוח הדיןגכולסו כעל כסcתו רכס מפסלי כיניסן וככותיקן סכספת חסרת bk נקטי גיסו לפמיך : וחורגו (כלו ולי קפ6 כיון לתכוז בעל חמו פסול לו-ממילח ידעינן רקור נפי פסול לכעל חמו •. (למה ניקן מפני חורנו bי מסוס (כלו לפתוק מיניס . וכל מס רכח תני • לח מפת מינס 6לס סול נכחו על תקס כך רע הנך ומתמעי מכללה מתני כמתני'כקליס כין ססי פסול לי וסכח לו רכס כמי סחיר וכנו פסול 3. (והכי לו) ולכל חתי 6כין וכמתני'תגי ניק bסי bכי פסול לי ולכי לו• bsני כן 6חיו וקח תכח ניס 6קיו וכט וכו רחורחס למתני כפספוס פסול כזה כן תפסול לוק • סייג"י: רודו וכן דודו לספוקי חמי סfס • וקרוכי החיפות עיין כנ": וכל הרחו 2 ליורפו • כתב סר"נתפלוס מפכתו של רבי עקיכל קילו וכו'וכ"כסרמכ"ס כפירושו וכתכ כחכמת שלמה פכךנ"ל ללח כפיר”פי וכן פ"כופפוט קולס וסח ככלל רולו וכן רודולף מן המס ולינס רמוס ליורסו וכי תימס 6לרכל וכל הרחוי ליורסו פירופו לולו מ דוח רחוק מן החכ 6כלס לפגי לודן וכן רולי כנג) ומיסו כעל 6קותו רbעכירסקלקות ותיק רחוק ליורפו. וכעל כספתן וכן כעל חסות סכין וניסן • כמי פתי קחית רחויות נירם זו 6ת זוכעל כסcתור6סון נרחפון 6פי' כתרי כעל לכולי עלמס ומ"ס קרינהכל יס כסוי כירס לחי חמו כרתנן כרים פרק ח'וכ"כ 6סי קלס מכחינין ולח כוקנין: היה קרוב ונתרסק קרי זקכר ר"י לומר וכו'67מר קרח חורחה וגן 6ס נל יגיל כרלייק ותגות תיק רחמגמלת6 גמ' ערכיןפיורי"ס ועייןמ"סס כספכה נ'*m"פסנולין הגה

ז 23 כג א. ברכי

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

מטוס

[ocr errors][ocr errors]

כרייקולר • פיין מ"סלעיל מפנקו'כרכור המתחיל פתן וכו' : קורס פרסה פרות זו: בכי יכולה לומר וכו' ולין הלכה כר"י: ה האוהב סמוכח סיומ6 רדכרי רכי יסולק קול - וכנמר' ה שופכיכו רעהו כימי חופתו : פסול לו כל ימי החופת: 69

דת'ר וסוס 665 גלו יעילנו - פירס"ילולי נחסדו יסר! על כן - להטיל סקר מפוס חיכה • ולקכה. וכן זקוק 6ער קחי דמייר סקול חייב נכות 'הער נח לוין נרולס • הנכה ולוקח כערות פליגי רכנן פליק : חכל כדין מולו רככן ,רחי כרוכח קח כתינוקוס 63

רפסול לונדון • דמי רסיס צונח בו וקרי 6קריכל טוכס הרי זה כשר ר'יהודה אומר אפי מתה כתו ויש לו ניס ליכו רוה גן מכסיף ע"כ ולס מכקס רעתו ידיכנו בניס ממנ'הרי זה קרוב : ה האוהב • והשונא סני ניק .. 5 מלי לספוכי פי' רס"י לפמיך נית וספטו אוהב זה שושבינו שונא כל שלא רכר עמו ג'ימים כזכותיס : ו ומסיימין עלית קערה וקלמר ר'יהודי רסלי באיבה אמרולולא נחשרו ישרץ על כך: כיצר מודיעיס לותס סתסוכריס ל מנקס רעתו 6סוכטיס בורקים את הערים היו מכניסין אותן (גמר6 (חדר) עדי פקר : ין ענמן מכוין קלי • ע'כי סכחן טוכס • ומאיימין עליהן - ומוציאין את כל הארס(ירו'ורי"ף חותן וקורליס לקן רסעיס חותך מכלן סכרי כוח • חותן)לחוץ •ופשיירין אתר

חותןלחוץ ומשיירין את הגדול שבהן ואומרים לו דכתיב (כמלכיס' כ"0) מויך מחי טעמ6

אמור היאך אתה יודע שזה חיי'לזה אם אמר הוא בנכות • וקופיכו סכיס חכטי המרחקח רעתיק. חוקן נמי אמר לי שאני חייב לו אישפלוני אמר לי שהו חייב כני כליעל נגדו • פועלי מקרכח דעתיה: שושבינו לו לא אמר כלו ער שיאמר בפנינוהודה לו שהוא המלך פקין יועליס לסכין כפנקר"נ רעתו כימי חופתו הייבלו מאתי'זוז ואח"כמכניסין את השני ובודקין קורלי כהן כני כליעל : הר ועיין מס סכתכתי כמסנסו' אותו אם נמצאו דבריה'מכווני'נושאיזינותנין ברב' 6מר ליקנור fמרלי : ס

ט' רכ"3 : אמרו לו שנים אומרים זכאי. ואחר אומר חייב זכאי • שנים מר כלום רעכיר (חינים) לה כחסרו וכו' גת • (קחי אומרי חייביאחד אומר זכאי חייב אחד אומר זכאי דחמר פלוני כושר בו כדי 65 6ויך לו ולס מכקס רעתו • ואפי'שניס טוכין • או שנים מחייבין וא' אומר איני סלח יחזיקוהו עסיר : קולק ורסי חר לדיין כמ"סקר"ן יורע • יוסיפו הריינין: 8

ן גמרו כוסמין פניק' כפנינו ולהודו דנריין מולו חיוך כרתניח

ו כתכוין לסיות לו עדיס חמר רכי יוסי בר' יסולס וסו6

65 6ויך לו וכל מכקף רעתו כלכר : לפי סגיס מוכין לו מחייכיס: וסחר חומר סיכי יודע מכלן לפני ת"ח bcוכליןת 6ת זס סחין יסכין כדין כל ומסייס יוסיפו דייניס ולע"ג דלי קוק פליג עלייתן היה כטל כמפוט קרמכ"ס כפ'נ'מלכוק סופטי' סדבר זה גורם ליניחת מספּט כי 6מר סיכי יול'סוי כמו סלח יסכ כלין * נמכר קלין כסניס מעוקל סמפני ססגחה פליניקן דעת כל 6חד נוטה לסתו' ולכן שלכטיכן :

ז קיו לכרי חכרו: ו ומאיימין פניקס כתב סר"כמודיעיסחותס וכו' • פועלי התלך וכו'. וכן לצון יס"יוכ"י ולפיס ריסטל כתכו כן פקית (קו נכתוב fcיזכל שיעלס וכו' מין כמשמעות לכתוב פוס יועץ למלך כוס 62 6יוכל : ומאיימין עליסן כפני הכל סרמכ"ס פרק י"ו מהלכית עלות • ועיין מ"ס כסוף' ו'כס"ו סקסיוס סוס 6חר סbמרו סעריס סכחו להעיר ויודעיס כרכר קזס : ומוציאין לחת כל תחלס (קון וכן כמסכת ככלי וכן העתיק ברמכ"ס כפרק י"ומהנכות ערות ומסר"סיפס ומסייס כספר הנכוס סימן כ"ח כדי לחקור קעריס (כרן סיקירת כזו עדיפח ע"כ. ומיקו מסתכר וכל קלר הינו חוז מבעלי הדינין דסלרכת עדיפת לכעלי דינין יהיו 6ס כסעת לחקירת °וכ"כ כמסנס דלקמן כסס ג")וכ"ס נרס ומוכיחין לותו כחין וכן כמסכת ירושלמי וכן העתיקו הרי"ף וסרל • וכן כרחה גרסת הטור סי'כ"ס • וכנרסל זו סכרס לחקירת כמי עדיפס כשסיס כפני רכיס 6% מהעריס עלן מוכיחין ומין מסיירין : 6קל מסר המרמז רמזי : איש פלוני לסון חסינות כ67-כהן כלכות פ'ק ליס סוכן ליס לרידת חיסירוסלמי כן כרוק לי : בפנינו קולק .לו פיין מסכמסנס ג'פרק ו'וסכועות : מאתים זוז - וכן כמסכת ז' פרק י'וסכועות • נקט סיעור המספיק 765ס סכן

פגינו כסוף פלס מי סיס לו מחתיס זו לס יטול וכו : ובודקים אותו עיין סוף מפנה 5 פרק :: שנים חומריס זכחי וחסר חומר חייב זכחי • לכתיכ חחרי רכיס לסטות. c. ועיין מס סכתכתי כלים פרקנ'רכ"ק : שנים חומריס חייכ וכו' חייב כרתנן כריס פרק רנקין • ועיין מ"ס סס כס"ו : יוסיפו קרייניס • סכיס רמנ"ס ג'ה

מהלכות סנסלרין י והכי פירוס דמתני' הדייני יוסיפו וכמה סגיס ומסייס קרמכ"ס כפירופו ולזס סיר פוד כנוןזס המחורע נעלמו וחמרו פניס זכחי וסניס חייכ וסחר הינו יודע לו סbמרו מרכעס זכחי חן חייך וחסל חיכו יודע • יוסיפו פניס כן יעסו תמיד פר פיקין סס מכין פילמר סכרתו ומכין גדול ממנו סלומר הפך אותה סכרל • הכל כחכורו 6ס כתב דחס 6תר קורקעת זכחי וכן הולכיס 6חריסס וכן סלסת וכן ולפי זס סלמר עכפיו מיני יורט קוס מסס ופי' סכ"מדנרעתו הוק דכתכתי סוף פ"ק וכן כתב קר"נ כסיף פרק ל'יוס סלומר ליני יודע כמלן דליתס ולל סמעיכן ליס דוקח כליני נפשות סו6 *6כל ככלן אפרס קרינסק כמקן דליפס

ומדיני

[ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »