תמונות בעמוד
PDF

פרק

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

כמה מחומרי' כפר ונרות 6ס כריכת עכור hte מוסיפין סגיס סכעס והלכה כרשב"ג:ג סמיכת זקניספל רE6 פר הפנס וקית רונית מיקיו סני קלייני סוס 6ו יכטל קמטוט במעוטו וני סל ככור • וים כמשמעות קרנריס גס מנוי קריין חניוסיפו הפניס 96 יחליק המעט על הרון • וסתסוכס הגדול הסמוך גרין סינרף כמו פניס כסרול: לסמוך חכס סר): מר גפן ונרות הון מוביל הפנס ממנסנס וסוי כמו כלי סיקרל בני וילון דיני קנסות• ולסין סמיכת מטוס דכתי' המחייב בדיני נפסות • 656

ויסמוך חת ידו עליו . ול נלך נס מחר קרוב על פירכו ואם נמרו בשלשה מעובר: ג סמיפת זקנים וכעי מסמך יליס עליס :fכח המחייכין יותר על המזכין ועריפת עגלה בשלשה : דכרי רבי שמעון נשמח קלו ניס רכי • וסין כסגיס כלתנן כסוף פרקין)

ורני סמיכה נחונה 65רןf כריך נס כוס כפיחתרופגי כריכת

סיסמוך והנסמך יקי כילן עבור כל נחזור לדכריסס כר פירכו כסגיס 6ן פר מיניס כסרן יפרחל ולז יקיס רסות לרון דיכי קנסות - וח"כחול

סכעת סקס לנני העכור כקכעיס ונכי ליבי נפשית מ"י (קרן • נפי ססנסלרין נותנת כין כbרן• כין כחולה (לרן • .וכחפר זכיתי וחברתי פירוט על הלכות קרום הסול'סקרחתיו 6חר סנסמכו כחרן. וכתב רמנ"ס סגרת לו שבזמן הה cחין פרסת סחוס נתחלפכי סס סכרס וטעס 6תר ממס סכתן לנו סמוך ליס מפי fיס על משתרכינו • לס היו מסכימיס כל המפרם הנזכר לעיל וקול שרקרקתי על רכריו להכנס לכסוף סחכמיס פכלרן יפר: (סמוך ימיך לו בכיס. קריא סמוכים צבעי פניס סיסיו מרוכין סמחייבין לעכר קפכת לסוכיחה ויכוליס מלון דיני קנסות • ויס לסן לסמיך לחחי' וכדכר כריך מהתנהג כמו כמקייכיס כריני נפשות

• ולכן העליתי הגרע: ועריפת רעננה כפר רכתיב זקני העדה • מעוט דנרחת לי דמעיקרח סקוסיס לחו קופיס . ללח לסוליל וחכמי' זקני טניס • וfין כ"ד סקול הוסיף עליסס עוד חזר • קרי בלו נתקן פרוג'יפיכות חו ככנר ברכת כהניס דמייתי'סר"כ

רכי סו כנגל ניפומרי הסף • (חמשת מרנסי פני המלך לכנרקי"

:כעת רוחי פני סמלך לתפורט כמו סוכר ג"כ כסוגיס קולרכו 6"כ לחלק כעל כרחנו ולומר דלין Cתי סעניניס סוס סס כתר פנין סגפניס bומריס כענ• תו לח כונ• געילס יוסיפן לסכן יפיכת לו לחכס ונקטפת ומרקוכרכו לחנקודוfי פתסכרס נותנת cלס יחמרו מן • פרן יוסיפו קוסיל וכליס נתונים הפנס תמנקנו ונפלר כלומריס ל6 כסכ • פסין מובילין הפנת ממנהגס סחין מוסיפין ות6cר הפנס כמנסניות"פסג"כ ומטגריס לותס - כלומר כוסbין נותנין כרנר ער פיסכימו החינע' לרנר חסר ויעטר • סרמכ"ס ועיין כמסנס 1 פ"ו לעדיות ומ"ס כר"נ כגמ' מפרס לקני סלפת חמסה - ופכטס • כנגר נרכת כהניס וכו'. ול6 תתפרט טעמ6 מלי ולפזר לי לומר כדי לעורר סכרכות (תסליס המכוון למעברין פת ות החביב והפירנת והוסיף כזמכן °(מנינו כיוכל כזה שמעוררין זכות 6כותי בסוכרת סתער סכקכרון כמסנת וריס פרקנ'ריותf :ג פמובת זקניס : כתב סר"כמכוי תרין • סלגלול הפוך נריך פיגרף עמו סכיס • מכלן חלימו מרכזיך ויפן • לי הכי תס: כתר וכי תימ6 משה כמקס ע"6 קלחי לי הכי נכעי ע"6 : גמ' . וסיינו לפח התנה קרינסספניס גרין סיקיו ג"כ סמוכיס • (כן כיור הרמנ"סנפירים כחכורו פרק ו מנכות סנהדרין • וכתר סס קכסף מסנס לחייכו טעמס רכיון דחסיקנח כקסיס רלס מנינו למילף לכעינן cbcס מוקמיכן c5כפר רתנן דתנן 6חר סמוך : ופניס 6ע"פסליכן סמוניס • ומ"ס"ג ולהודגעי כוסמך יליס וכו' - נמרח ו65 6תפרס טעמ'. (ת"ס קרי ליס רכי - מסייס פס כנמרס ויקיג ליס ופותל למידן דיני קנסות והעניק כן סרמנ"סנפירוסו וכחכורו • וכ"הוכנס סרמנ"ססנומן סנדס היו מסכימי כל הסממיס וכו'. מסייס נת בפירושו לסלס תחמו כן fי 6פשר סתמכל כית לין כגדול נטולס - לפי סגלטין סיסיס כלסתר מרס סמוך ע"ג (חמר י"ט לסון זה עיקר • ולס כמו סכמלח כחכורו גופותיסן גס חום • נרים פ"ר מסלמות סנסורין סיריס 6סר מקס סמוך והקב"ה ייער סיסוכו כמ"c (יסעיס 6'כ"ג) הפיכת סופטיך ככרלסונס ויעלין ככסחנה • p6"כ יקרה לך עיר קלרק וזה יסיס כלי ספק כטיכין סכורח יתברךלנות כלי חרס • ותרכת זכותם ותפוקתס לסס יתברך ונתורס ותגן תימקס לפני כל המפיק כמו סיתכלר זה נפסיקיס קרנק כמקרה. ע"כ ומ"ס סר"כ וסוכר גרין יכרע • קתג"כ מלסון סרמנ"ס כחכורו פ"ו מסלכ' סנהדרין וירחהל תטעס לפי 6פסרללחות קרליס סכתר ספרי ייערco’ינס כן הנני סכלי סילס לכס 6ת 6פיק הנכיס נפני של יוס הגדול ותנור6. ולפתי קרעות סכתכ סרמכ"ס כסוף הלכות מלכיס הנת כיחתו קודס כילת המפיק. והרי קוס סמוך כני ספק ויכול לסמיך כלריף פניס • חע"פססינס סמוכיס • וכ"כ סרמכ"ס עלתו סס כסלכות סנהדרין הרי 6Sסיסכחרז יסר6ל ח סמיך חקר מוסיב סגיס ככרו • וסומך סכעיס כלקך - חו את חקר זה• (6ח"כ יעסס הול והכעיס נ"והגדול ויסתכן בתי דינין 6חריס ע"כ • פול מכחתי קרוב לזס כתסוכת (ר" כן סכיכ כרפסת כסיף תפוכותיו • וקלריך מלך • 9": ועריפת העגלה • טריפר לו רוקח • למרילס הול לקויל כססר כרתנן כפ"עגלה ערופה • ג'תכ"והגדול מכירושליס קיויולחין וכו' • וסדר קתני נפטרו זקני ירוסליס והלכו זקני חוקת העיר ומניחין עגלה ערופת •

וסתם 65. קתני שלמה • וקרחי כמירמייתי כנמרח כמויות כתיבי • תוספת : בשלשה לפן סר"ג ועריפת העגלה כשלפת רכתיך זקני העדס • וכן לסון סרמכ"ס : (לכרי סימה בן פזק הכסוך כסמיכות זקניס לפר סעלס דכר כתיל. לכן כעגלס

עופר

[ocr errors]
[ocr errors]

.

ר'וסולת חומר כסמס, וסמכו • סגיס • זקני-סכיס • וחין ערופת נפק6 לן מדכתיב וקנין כדתנן כסריס כריס פר עגלת ג'ופקיל • קופיף עליסס עול b'. קרי סמפר • והכה כרבי עריפת • ונולי פגס כפי'סרמנ"ס כתוב כן הייתי מוחק מפי" יהודה: מכות חלילנתנcלסס וכתיב וכנסת יכמתו fליו פניני הר"נסתי !ו מלות • ועריפת הענות • התפתח כסלrס דכתיב הזקניס זקניס סגיס וחין כית דין סקול • קוסיף עניתס עור זקני העדת - יקיס מוסב על סמיכת זקניס כפי פי קרופון ''סכי פנמה • פכיס 6חרי'

מכתב הר"נפתול חתיכותס ממוסיפים חיכו 62 נפרסומי ור' יהודה אומר בחמשת החליצה • והמיאונין • על רcf פר קענט דכר קלתס : מיחונן - קטגס בשלש' נטע רבעי ומעשר שני שאין דמיו ידועין חכל. לפי פררמכ"ס סיכן יתווזס תפילות למס ו6תי בשלשה • ההקדשות ב: הערכין המטלטלין כג' פרפtססמיכות זקניס 60 לדעת ויוכח במיון עתליfג"

רבי לענין מכוי קליין כנגו קפה כבעלת • כריך פיתוי כc(סת

נתניה כן כפירוסו • נכות וכיכמות מוכח למילין כפני סגיס מספיק : נטע רבעי • 6ס . הטעס כעכמו קסנס כן לסנית כן כרכרי הריני לפי סגרו" כח (תכלו על קמעותוכן)מעפר סני וחין דמיסן ידועי' כנין מכוחר טfחרי סנס כתב קני פסוקי לררסיכת כפרסת עגלת פירות • וקרקינו • סליןניס סער ידנט : ההקלטות • הכל - ערופת ולתנסו כמי סכל כגמ' ס”מ סגתסרֶכזת נס כן סחר נפלותן לָרִין סocb (סומן : והערכין המטגטלין • סרי bלמר סרוג"ס • ולע"פ פכפי סמיכות זקניס כתכג"כ פירוט פר ערך פלוני עלי • וfין לו מטות ניתן כפי הרמיס הקליניס קינס לכר מכל כנקוס החף כן חזר בו ולח כתב & ,cטת פי כפרס'. וכח ליתן מטלטלין כריך סלסה לסוס fותן מטלטל.: קרמכ"ס, ולפיכך לf סלחתי ידי נהגים חסרי סהרכרי מרלין

חוך כעכמן פסיכו טעות סופר המעתיק • מלח פקוח ממכת יד

קר"נ • וקרמכ"ס כעכמן • 6ע"פ סדכריס תמוסין. • ולי לפזר סולמן וליסכן • (פוך ראיתי נהרג כרטנורת ודרכוניכו מפה כר מיימון כמסנתז פ"ט למנחות • סהעתיקו לרש6 רוסנופו על סיכת זקניס על ספר • וכתב עוף bס סרמכ"ס לסיכו פי' סמיכות זקניס לסכח : דכי יקורת הוגנר כחמסה • כתנסר' וכתיב ותתכן סניס : גמר) ור"פ סכתיכ וסמכו • הרוח מכעי ליס (גופיה • ורכי יסולק נמר כc67cf מכונת כלומר ל6 לכתוב חלל ידיתס על כc6 קפר • (6כ6 גמר סמיכות מוסמך יד על כל העולה - ור"ס רcfיcf ל6 גמר וסוי המיכל מלי על בסמוך. (טיין מפנה :'פרק י"ס למנחות )"סקר"נוהלכה כר'יסולס • וכ"כ סרמכ"ס כפירוט • ונכחורס כתרתי הלכה כר'יהודה • בין בסמיכות זקניס כין כעגלה ערופת

סלס סכסכולו ליס פ"ו מסלכות סנהדרין פסק לענין מנוי הריין נלסה • (הכ"מ נתן טעס לסכירס כית סרמכ"ס דרלינס פליג חלל בסמיכות זקניס על פר • נין נרות כדבריו מתוך פיספנת פסרי רוס לf פי'hk במבי הריין כלכך • ו6"כ מפרט כפר • קרִי גס כזס מכחכו לכפ"ג מתן תעפה הקרככות ספוסק סמיכות כר כסלסס • וכ"כג"כ סרמב"ס וסר"נ כפי'מפנה :)פ"ט למנחות • (נס ממס סל"ע סכעגלה ערופה פוסקיס כר'יסולס כמסככר כריס פ"ט ממס סוטס , ובסמיכות זמניס פוסקיס רכס כר"י • ולע"פ פכעגלה ערופה סתס כן תכל כר"סוכל פכן סמיכות קניס ולס כסנס bס כפלונתה ה"פ (רבי יהודה - וקי" ר"ס ור"יהלכה כר' יהודה כמ"6

bס וכריך כי עיון טוכל. ועיין כפ"ט דסוטס מסכת 6' : החליצה עיין ברים פרק י"נדיכמות כמסנס ופירות : והמיאונין ככנסת • דכל לתקון רכנן כעין דלורייתח תקון ומילfוכין לרכנן - למרחוריית6

6פילומיחון לח כעיס לחין קרום* קטנה כלוס bו bס כן קלות לבית דכתיכ ות נתי נתתי לfיס הזה רס"י• ומ"ס סר"נ כיכמות מוכס • וכנס' רים פרק י"נ 6מר רכיוסף נר מכינמי חמר רב נחמן סלכת כמסן דחמר כסניס ולפיכן לסון מוכח שכתב קרינסינו מדוקדק ועיין מ"ס כזת כסוף פ"נדיכמות : שאין למיו ידועיס- כתב סר"כגון פירות וירקיכו • גמ'. 65 קחי חלל המעפר פני ולל על כטע רבעי • וכמו שכתבתי במשנתו'פ"ס כמעשר סכי מהטעס סכתכו סס סר"כ וכן הר"ן • דנטע רבעי לפולס חין רמיו ידועיס דכריך לפחות היכיחה • ו טעס נרחת יותר ממ”ס יקוס וסייכו טעמ6 מתוך פרס להוט לחכול פירות כטיעה זו קיי פיין 6פילו כיני ידועיס ע"כ: בשלשה רמירי רממוכח הון : ההקדשות כספק • מכ6לן • וכ"ס מסוס רכתיב כסו סלסה כהניס כפריון כרתה דהיינו פליון תקלס • ותו) קלין לסחר הקרסת • קרקעות רכתי כקול תסני כר' • גלזכן תכן הקרקעות קטעס וכהן חלל מסוס רמסנמי כסוי לפרסס 6חרוניס קיל וכתסלוס פרסת קרקעות ככר נבלתו * כהניס ותלמל התהפוכות מכניוכות • ונכקן תהיה חרוזתו • 65 מנינן • דלחו כסותס כתיכ סלח והעריכו קכהן • כערכן הכהן • וחסכנו ככהן וכיולס נתן • הקלטות ומסלמי כקו סיתח לכעו סיתס • קסיס • גמ'עס פירס"י . ומסוס דלפינר כיכר פרמיו ידועין כעין סלסה • לסכי פרכינן תכל. גן החי לחורכי ודחי כח גרע ממספר סני • וּנְטערכעי • 6"נ מפוס והני כסניס רכתיני כפרסס כמלחי לטסרק כקניס דכעיגן גני קרקעות לתכי סכירס ליס דלזליכן כתר חניכה רוני כהני • יקפי לית לככי סיתס כרמסיק • כך נרחר ניניני :. הערכין המטלטלין כסלסס • פירט קרנסלי סלמר ערן פלוט פי וכו' וכח ליתן מטלטלין כריך סלסס וכו" סכרח קל מה לי מיולי מה לי לפוקי ספוקי מסי מעגל הלקח טעם

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

טיולי כמי דלתה טעי גמ' : רבי יקולס 6מר 6סי מקן כסן 6"מקן כהן לכערכין כסן כתיככערן הכהן: והקרקעו'יס כתב סר"נרכערכין כקן כתיכוכנמ' ולרככן כקן למתלי ק' לין לו מטלטלין וכן ליתן קרקע כריך סיסולו עפר מנפיס 6" ו' סוס סכת'סר"ננערכיף לחג רוק שח קול סדין למי לפני מתן כהן • חותו קרקע סיסית כפי הערן סיס עליו ליתן: ורס י יסולס להקלפות והל כסקדשות כמי כהן כתיב כדלעיל : כיוכל כהן - ולס 6מר רמי פנו עלי ttמין אותו לזה ריח יפק והקרקעות כת'סר"כוס

ניתנו 3סוק ונותן למין * מין לו מטלטלי ר"י אומר את מהן כהןוהקרקעו"השעה וכהן ואדם לריך נ"כפיליו פפרff מסן וכל ליתן קרקעות וכו' וכפ' כיוצא בהן ודיני נפשות בעשרי ושלש הרובע כת כמוני) זו : ד וקרנת יגדילת הפנטג' מפרס והנרנע בעשרי ושלשהי שן והרגת את האש ואת לת סfסס ולת סכסמס קרים וסקרקעות 6ס כל הבהמה ואומר ואת הבהמה תהרונו• שור הנסקל סיינו רוגע ולתקם נהסס תה נפרוקן וכפי' רס"יס נס בעשרים ושלשה • שנ'השור יסקל וגס בעליו יומת bc6ככ"ג• 6ף כסמס נכ"ג כלן וסכי מסתכר רסס הני כמיהת בעליס כך מיתת השוד הזאב והארי הדוב וחומר דלת הכרמר (תהרוגז כהני דכתיכי כפרס' קרקע" והנמר והכרדְלס והנחש מיתתן בעשרים ושלשה כנרנט) כתיב למרכו רובע במקרים קרקעות וכל לנחלן ר"א אומר כל הקורס להרגן זכה ו"ע אום מיתתן וכרכס : כמיתת סכעליס כתיב הכל פי קרררכי בעשרים ושלשה: ה אין רנין לא את השבט ולא כלומר, כמו סכי סכעל כרון כוס פי' הרמנ"ס דככלן את נביא השקר •

ולא גל'ג חס היה חייב מיתס : ומגינת וכחכורו פ"ס מס

כל הקורס להורנן זכת {־ ערכין כתר וזס לסונו כסמעריכין 6ת הקרקעו'ח 6ס סוזקקי כפסמיפן. חק תסלס • ;6*5 סביחס לבית רין : ר"ט למר לנכות ערכי סוס מן הקרקע שלו • חין מעריכין לותן ללח וכו'כנת מפרס לfיכס נין ת"קלר"ע כחם רנת"ק נחם מיקתו

כעפרת ולתר מהן כסן פררי כסן כתיב כפרסק- ע"כ : ככ"נ ולר'עקיכ6(סז36 סלרי וסלון והנמר וסכררלס מיפתן השעה זכהן • 76ס כיוכח כסן כל זה מכוחר ככר כמסכת כעשריס וסלסה • 6כל כחם הקורס נהרגו זכק ססנק המזיק

ג'פ"ו דמגינס: ודיני נפשות כעסרי ופלטה מן סעולס וסנכס כר"ע: ה ת הסכט רוכן 50 סנט ספכלו מפורסכמסכ'כסוף פרקין טעתס מלי : ואומר וסת קכקמר עכו"ס וכמזיל: חין דנין bk כנ"ופל סכעיס וחקר• לכתיל חסרונו • כנרכע כתיכ וכן פירס"י וכלומר ולקקם לחים והוכחת חת קחים קמ6

6 6ת כל הקיו) S6 פערין • חים ולכריסרמכ"ס כפירופו כוס כריך עיון : כמיתת נעלי , וחסר fתר מוליס 6ל 6פרין • חי חקר מוכיח לת הסכט 6ל פיקר כחס קיק חייב מיתה לניכ6 למימר וקרח כפסטית פפריך 6לס ככית דין הגדול : ו6

6ת ככיח הסקר • נמר לחייב מיתת לכעליות חמד קרח מות יומת המכה רולר הול• וכר רכר מזקן ממרח. כתיכ קכח 6פריויד לונר לנר וכתיל על כניסתן לתת קורנו ומי לתת אותו על רכיסת סורו נמ): נזק ממרח כי יפלח ממך רכר • מס זקן ממרח כנ"והגדול • הזאב וקלרי וכו'. סהמיתו חרס וכרוכין בסקילת כפור דכתיכ וקמת ועלית • לף נכים סקרבנו הגדול : רחמרי' ככ"ק ה'פור וסוכו' כסור סכנס לת הפרק

ולה כך פירס"י וכ'כקונכריס פר'לעדיות וכל מכלכו Bס כן לענין מיקין חלק לעגין נזקיס לנפילת כור - ותסמע כמי סתס כמסקס לסניל לליכס למנמר מסכת חלה קלה - וכמכילתן וכי ינס פור לין לי סלח סור • מכין לעשות כל קכרתס כסור • קריני קו נלמר כחזן סור : (כחמר נתן אור מה פור הנחמר בסיני (פי'כרכרות סכfמרו כסיני) עשה בו כל כסמס כפור • 6ף סור החמור כהן דין קל פלפסי כל כסמס כסור על כחן • פמע מינס לנמרינן טפי מתכת ועיין מ"ס סוף פרק הפרק : והברדלס פיין מ"ס סוף פ"ק רנ"ק : זכה לסמיס • (פי' רייכדקה עזה) וליכל למימר לכולן • רכיון סתמיתו ללס פוינסו רכנן (דלה העריכו כדוכן ככ"ו) כמלון דנגמר דיניקן • ולחפורי קבלה ננקו (כוקי"ל כפרק פור סכני) נמרל : דכי עקיכח חומר וט' • כתכסר"כוסלכס כר"ע יוכ"כ סרמנ"ס כפירוסו וכסכיס פ"ק מת סנסלרין וכתב עליו הרחבדולח ידעתי למה ע"כ: וקנין הנ"מ רים נותר רטטעס רכלרי ודור סביר ליס לר"עכת"ק וסוס ליס ר'חניעזר יחיל לגכייתו • וככתס סכירbליס לר"ע כל שיעור הוה ליה ת"קיתר לגבייק ע"כ : ה ולא חת הסנט • כתכ כר"נרכתיכ וקולחת וגו' ועיין כפירושו למין כופין עיר הנדחת וכו' : ולא חת נכיל הסקר כתר קר נגמר דבר לכר מזקן ממרח וכן'מה זקן ממרס ככ"וסגרול דכתיב וקמת ועלית וכ"פירס עלייתו הוס לקות כפכעיס ולתל לכל מיתתו כעפריס וסלסת • כסחר דיני נפשות כרחי' כנמ' - ופירסרס"י לקס לחתני כמתני' ולח חתוקן ממרח ע"כ • ועיין כפרק כתרמסגסו' ומ"ס סס כס"ו • מסוס לגמרו פלאקן ממרח כל קית ננ"ו סל ע"6 נקכי 65 ת"י המרחתו וכן מיתתו כרתנן כפרק כתר • ולע"נ דלוקת כס"6 • וכן סוטק לתחלתס כע"6 כלתנן כפ"ק דסוטה מסנסוריז מעלין סנתי לכ"ו הגדול • נמרק (6 קית כוכעיס ולחסד ולפיכן לס כי לס כמקכי' קכח. כ"כקתוס' פ"ק דסוטק 7;'

לכל

[ocr errors]
[ocr errors]

ולס 6ת כסןנדול רחמי קרח 6ת סרכ'סנדול יכית 6ליך רכריו לכל מדידת עגלה ערופה לת קולרכו לתרץ 6ע"ג התחלתס נמי על גלוליכיחולין מסכמקוס שכעיס (461) קלחי : ולין נ' מכ"ר הגדול היו יכחיס כדתנן כריס פרק כתרו ופוטס מילין למנחכנת קרבות כל מלחמס חון מתנחגות סכעס לכיון הנ' הין יולסיס לח סייף נמתני פיפניוסל ע"6 דלף ממתין אמנסוק פמוק קרויס מנחמת קופות : חלס כג"ועל תחלתו כג' מקס קין, לכל סרמכ"ס כרית פרק ה' מהלכות ע"ה וכתין כרוך וחסרי

סנסדרין קרי ליס על פיג'ו חיתופל כניהו בן יהוידע • ולא אתכ'גאאע"קנ"ושל שבעי וא'ואיןפוציאין כל ע6

° כתב מדידת החלל חיתופי זה יוע) • בניין כן למלחמת הרשות אף ע"פ נ'דשל שבעים וא'אין חינת חלה ע"פ ג'ו הגלגל יהוידע # פנהדרין פתית מוסיפין על העיר ועל העורות צא ע"פ כית דין של לרייס גריכי לתרן דלת תני מופנה קככולן

וכלן שבעים וא-אין עושין סנהרריות לשבטיס-צא על כמתני' מסוס רגלנרו דסיינו נגרריס 6חריו : על העיר •

כי בית דין של שכעי'ואחר אין עושין עיר הנדחת עריפת לי קיה על פי נ"ו ירושליס סקדסתס גדולה לא על פי בית דין שבעים ואתר ואין עושין עיר הגדול כרתילכו קתו'כלינך: מסחר קלוס" 6רן ירח : הגרחת כספר

ולא

ולא חק כ"ג כת3 סר"ן והעזרות •

דחמר קרל 6ת קלקר מקדות ירושליס ולי אפשר לחרם קדוה לה ככ"ו ע"ח הגדול יכילו לך ונו'נעייןמ"ס כרס פרק רקמן)ימשה כמקו" דומר קרח ככל חפר נימרות חותך וגו' וכן תעשו לדורות. 6

° קלי • סהול קיית דן קורס מינוי ססנסלרין • מר מזגן קרוס ע"פ מפה ]הות כמקוס סנסלרי גדולת • 6ף ססנסדרין דנין 6ק"כ וכל כתמכו קסנסלרין לנחלהקל מענין לתוספת פיר ועורות על פי סנסורי גדולת : וחין עופין ורש"י כתר לקמן נכי עסיית סנסלפחות מס 3מקוס ע"ה סגורלות לעכטיס וכו' כריfפכחן כמcס חוקי סגסדרות קחי, סקיק סופט וליין על פי הלכנר • סקול כסנסלרי גדולה וכוסס כמקוסfמכעי וחק? קחי : 6ין עוסין עיר הנידחת נט": סכירוסלס: (אין מוכיחין מלחמת ופו' ועיין כמסכק ו פרק לכתיב וכוללתס לתהלים קרות (חו 6ת הoch הס-)חים ג'. (מת סכתנתי 6ס : וכתב סר"כ דכתים נלוך וחסרי (חשת לתת מוכיח c86עריך לניוקכעירן וחי (חתה) מוכיח לחיתופל כניהו בן יהוידע וכן תוס כנמרח וכן כפירש"י - הכל כל העיר חל סעריך ללח פער קליוסף: כספר עיר המכללת פקר" כתיכ כר"66'ג'זימירע כן כניתו וכתכו סתוס'רס"ן כין 6רן יסרסל נתרן העמיס דכתיך

ו"ת בנמ ומ"ק לחיתופל זה יוען נמ וכה"חופכת לחיקופל

מר יען • ותמיתני דה נתניה קרל רלעיל מסך קר רוחסרי החיתופל לכתיב ולקיפופל יועץ למלך • mמ"ס סר"כ בניהו בן יהוידע א סנהדרין כנת' • וכר"6 כניסו כן יקוידע על הכרתי והפלתי ופירסו סתו' רְפייתי רסיס רכי היכי רכניהו בן יהוידע היה רחב סנהדרין כמו כן היה יהוידע לכיו כרתי ופניתי לס סנהדרין ע"כוכתכו עיר רכניתו כקהלת מלכות רול קול הגין ליקוידע זה סכסוף מעכת קור : אין מוסיפין על העיר וכו' כתב סר"נסקדוסתת גדולה מקדות סחר היכרתנן כספ"ק דכליס : אלא ע"פג'וסל ע"6: כתכסר"כרfמר קר ככל חפר חגי מרחר חותך וגו' וכן תעטר • גרורות • גמ' ותמהו התוס' למה לי וכן תעסותס נניסנקורי פכטיס 6מרינן רכט ע"6כרססכסן כמסה דמוקי' סנסדרות ותו כמקוס ע"6קלי 6ע"נ ללח כתיב וכן תעו ועוד קפה וכפרקכ' הסכועות תנן דין מוסיפין על העיר ועל העזרות מלח כמוך ונכיח וע6

°.ופרס סס כקונטריס וכן סר"כ) דיליף ממפי לכעי כל הני מה"ט נמי נגעי מלך ונכיס כתעמרת קנרררfות וי"ל דסכל מרכינן טפי מפוס דכתיכ וכן תעזו רמטהע דחתה (רכויי כל קנן ע"כ וכתכו סתוס' סס כעכועות דף ט"ולרס דלל תכן הכל מלך ונכי) מסוס ללח קחים חלק מיני לסכסדרין ט”כ • וfין לסקסות דו"נתלי קסיס נסו כסעמדת סנסורין ללמס לין סכי כמי רכעי מלך גכיס 6לס דל6 חשיכ וכו' הס כיתל כסלמס הוספת עיר ונמכת כסנופות לפי ספיר רלס) תני הכל 36ל סנקורי לכל מני כסוס דוכתס ודחי מסוס דליתס וכן יסנתרןכומין מוכיחין מלחמת לדתנן כמסכת דפרק לנקמן וכתכו עול התוס' ו6"ת וכניס כמי נכעי ע"ח (לקח כתיב בקלי קרח תכנית כל כנין)

"ברכתיך וימחס ויקוס מותס (מטוטי ולגנו רוכן תעמו לס קלי סכליס ולח כעי לדורות רומיס רנס ע"כ : ואין מוסיןסנסדרין נסכטיס סנ6'סופטיס ופוטריס תתן לך ככל סערין לסכטיך יכ 6סר"ככרחסכון כמססוכו' נעלם

יתרו רס"י : ואין עוסין עיר ינרית וכו' נתן יר*נוכתיכ וסוכסתס לfת סחיס ונו' חיפוכו' וfי 6תס מוכיס 6ת כל העיר ולפ'יחכטר לעיל כו'עיטי סנט כגון fסיס כעיר 6חת מסני פלטי רכיוכח כזה כתכו סתוספ' 6קח רכרכינן סופטי' כל מבט פכט ע"ג למרכינן (כל עיר ועיר : ואין עושין עיר הנדחת כספר כתנסר"נ רכתיב מקרכן וכו וטעמח יקר וכ'ור"מ תיל דברים טטnי דקיס זכרון לקוס6 פרקפניתי 6c5ל כמשנס ג'פ"כ דיכמות דסר"כ ס"ל כר"ס וג6תי כוס סיכון העתיק קרתנ"ס ין טעמה וקרה כפ"ומכלכות עכו"ס וכתכ סכת Sp ומסחר דרכינו ל5

°

o6 כר'ס רחמר מכס עזרי תסכניס 6ותת לה", נכתוב סfי טעמ6 fלס לפי סלין כיניסס נפקות לענין סדין ס טעס מתקרב 6ל bסכל ונסחכמיס לין מכתימיס 6ותו הכח bcומריס דחפילו לה קוק סלי טעמל מקרח כפיק ר6סרט כתבו °• ועיין מ"ס

פסגת ז'פ"ג דפרק :בספר פרגוס לחוף ימיס על סר

וניל סרמכ"ס:ולא פלזה כתב קר"נ כבית דין 6חד וכמקו' דכתיב מקרכן - 65 מן הספר יטיפס דקר6

rc יסמין לחן - כלומר קרוניס זו לזו • סכל כסניס וסלסת מקומות עכו"ס ויכf. ויהריכו 6רזיסרחל לפין 6ין מניחין העיר תל עוסין.. והכי נמי כנ"ר חסר כלומר כל זמן שסנסלרי זו קיימת עונס כמספט עיר הנדחת וכל סינין הת יופדיל בלגר: (ל6 לכל מתו או וכתמכו 6חריס פוטין. ועיין ככ"מפרק ו'מסנכו' סלסת ניירות עיר הברקת כנ"ו 6קר וכמקוס 6חל כלימר עכו"ספהורי לייס3 סוגיית

קרוניס זו לזו לכל כפניס קנמרח כוס וכח העתקתי ולא שלשה אכל עושין אחת או שתים: סנהדרין cf. מקימנות עוזיס פלין זה מכוונת לחכור : גדולה היתה של שכעיס ואחד וקטנה של עשרים ו ומה נכין תרי על ולא פלפס ולכתי3 ערין. ושלשה • ומנין לגדולה שהיא של שבעים ואהד : דלמר קיס ונסלו חתך וה

קרי טתיס 6מור ה' שנא אספה לי שבעים איש מזקניישר)ומשה על כסדייסו : רכי יסודס לומר מס חני מקייס 6חת . לfחת גביהן הרי שבעים ואחר • רבי יהודה אומר שבעים סכעיס רררים חתך כלומין ולס סלס וכתכו סתוס (לי) ומניןלקטנ"שהוא של עשרים ושלשה שנא ושפטו כך ולח סיתי הול 6חל עמסן סקסות ולשתוק תחחת ולכל הערה והצילו הערהערה שיכט וער מצלת הרי כלין וbין סלכס כרכי יסור? ידענ6 סעריך סניס ולס כbס כאן עשרים. ומנין לעדה שהיא עשרה שנא'עד כרית סופטת עזרת מחייכין: ותפסתס מועט

מתי לעדה הרעה הזאת יצאו - יהושע וכלב ומנין עלי הגנת עסרס מזכין • ע"3: אחת לו סתיס • להביא עור שלש ממשמע שנאמר לא תהיה אחרי ושמעינן מינס דכריך סיסין וכסf מכן כריספ"נ דיזמל רבים לרעות - שומע אני שאהיה עמהם לטובה. ו': סbס יחנקו יהיו פפרק וסס פי'ק"ג למחיfכטרין אס כןלמה נאמר אחריוכיס להטות לא כהטייתך מחייכין זעפרת מוכין : למתני' חקת • (כרחית' סתס לטובה הטייתךלרעה הטיתך לטיב'על פי אחד הטיילך לרעת ע"פ פניס בנמרק • והתוספות נדחקו הטייתך לרעה על פי שנים ואין בית דין שקול זקכי קיינר קרס ל6 תסיס לפרס נס כסן סכל לפי

מוסיפין

חתליוניס גרעות לחייך על הר"ן • ורעת סרמכ"ס

פי 6חר סיקיית יתר על למחמיריס לפסות נסליס פלשה מקומות נסכנ' וג' בתי קמזכין לכל חסרי רכיס להטות כפניס 6פילו לרעת כפילין דינין • לין דכריסס עוניס • זנרחה לי דמיינו לחcמועינן טניס מחייכין יותר על התזכין • והגכן על כרחן כ'ג כעיגן סתיס לומיס דלקת ולע”נ הן כלחת סט מקולכיס ועומדי' דכליר תערק מזכין ליכח למימר לקח כתי'וסלילורערת ותו על קספר סכין גליל ניקולס 6קת מזה וחקת מ: עוסין ירוקח 65 תשכח' מיכה כבכיר מסניס עפר : זלין בית דין סקול - סין פתיס• חבל c5s ככה"נ לה. וכרמסיק ת"מ כפרק ומר, עופין כית דין זיגות סלס יחנקו לסכfיס קוו להו פינה ופנגס עכו"ס : ו ומשה על גכיסן כתנור"נ רלמר קרח וכtcו ולי מפכחת נרקטייתך לטוכת ע"פ חסר הנכך תיסיפיןעלירס חתך ולת בקריירו • וכפתוס עתס ליכח למימר סירס סקול פול 6חד וסוו נקו עפריס ופפת : מחק כס"6 • ולדורות (כעיטוט"6 דליכא למימר סקיל מנת כססוס לכדו עומר כנגד כולס וכן 6תס תולס כקלוס לקודס רים פרק ג' דר"ס יהוי מסה תתניכס רbrסס • ולדורות כמי 65 הכלילו & סלסה. ועיין לקמן כסמוך מ"סנפינן קרח ותיפוק לי דלין נ"ו 6קל : רבי יכולת לומר סנפיס כתב סר"נרורים חמדוכרומין לך פירס"ימיוחסין ומכוקין ממוס ע"כ. (טיין כנמר6 פ"ו דף ע"וענ• וחין נסחריך נזה) ורכנן מותקן עליך ונפלו לתך לסנהדרי קטנות פכלfננר כיתרו נפק נתן וינפי נרולס מקסנס נת" ו"פ וכרבי יקורת חפ"נ רמפיק ניס חתך לדרic חסריתל מ"מ תיפוק ליקט"6 מסוס לחיןנוסקול • רסל PCעיכן ניקרס"ל סכי נקליס כרְתנן נרים פרקט לסוטס-ונגמרה ריס פרקין דף ג'כ"כ חימר וסמפית ליה לרבי יהודה כסנסלריגלונס דכתיכי קרחי • נסחר ני ריכל מי שמעת ליק וכן נמי כעסקכח להתס וכפר רס"ירכתיני קרלי לקין כפילי פרקין ע"כ וחני תכנית מחירמיס מכני קרקי לחט"נ החמריקן דרכי יהורס וריס לסולורס סחריתי • וכין למטה על גניקן • חפי'סכי לכתי fיכ6 למימר דחין ר"גדכעיכן ע"ס • ומטעס 6חר מסוס ללין ניו סקול הנפקח כן מקרס כרנקלון • ותו קפיל לי וכנמרנfרכס f:"ג דלכתי 65 פתענו קרחי לר'יסולס 6מרי' מ"ט דרככן ותחי פריך כיון דקי5

° דחין כ"ו סקול תוכן לי מסקפינ' חמינח רכנמרח ור"פס"ג דכתיכי נקרח. וה"פ מfכי סנסורי גרונת הכתריס כתיכי נקר סכעיס ליס • וכיון דקרס נהית למניכס ול6 כתר סכעיס וfמר ליס רסס וכסלfו 6תך חיכו כמדרס כרומיס לך הלח * נקרח (פרס כסליח פיפיק עמו סכעיס וחסר • ס”ט רקרס מעט סנסורי גרונת תמכין כ"וסקיל. מס סלין כן כונסו פחל כפי דינין סלח נזכרו נכתוב כמספר חלח נרין ככל כנון יסמכו • כי נמי קרי 6נסיס כמיני חסר יכת ולחל קנקנהו חמריכן חין ניוסקיל תסfrכסכת ונחית קרח למנינם וכתנפנטי•ולה כתב עc6"מ בקוסטס דנוכת6 דלת במי מלח ט' • וסייכו בתי דפרכינן הכל כלרכנן מ"ט דכעי טיח-סוס רקו קר סכעיס לומר ולח ע"6 כן כי דן לפני רכותי • ולח נחלוק על גרסת קספר ופירס"י: ער מתי לעלת קרעת בגורגליס כתיכרס"י : ואין כית לין סקול. וכי ליעזר. כל

סל

« הקודםהמשך »