תמונות בעמוד
PDF

?

ורכותי מפרסיס ככל כ"וסכקיליס ויודעיס כריני ססמכתה פיעמס כורכר לעתיך וכו' וכ"כ סרסנ"ס ונ"י וקסרני נקרליס נ"ו קשור לענין זה לכל רמנ"ס לומר סלין בית דין לסונס זס לקל fכן קיימין כחומר 6ס לח חתן וכו' והיכת הפוך חלה ניו קסמוך כורזיסר: { מי סנמחק פטר חוכו 6סכרס נתן כעל מכת שיעפת וכו' . ועוד רעל מנת !סיפסה זיסליס סרחו כסנמחק מעכמו לו. נטסטס על ידי מיס : וכו מוכן על חכרו מקכל קקכטקה סקול יעסס וכן ועל כן מעמיד עליו עליס סיולעיס

לסונס דמסיימי וסומך וכו" מתימתי נכס ומס ליס כתוך ויהודה אומר לא יתן : ו מי שנמחק שטר חובו סיוכל וכו' ועוד רמסכתינו נו והן שופין לי קיוס ככני מעידין(ס"bמעמיד עליו ערי ובא לפניכ'דועושין לח כוקי ול"עולמו סרמנ"ס נ'רוכותכין לו כל מס סי' לו קיו': איש פלוני בן פלוני נמחק שטרובי פלוני 6סמכתר הוח כסיfמר 6לס כתוב בלחות פטר : יחליף ופלוני ופלוני עריו מי שפרע מקצת חובור'יהוד' כמתעס'כן לו כפיקיס דכר יקרע לfותו סטל וכתכו לו אומר יחליףר יוסי אומר יכתוב שובר : אמר רבי פלוני על ענין זה סחר כפי החסכון הנסלר : יהוד גמצ'זה צריךלהיי שומר שוברי מןהעכברי לפלוני עלי כך וכך וכו' : נתכם זה קכוס לריך לשמור אמר לו רבי יוסי כך יפה לוולא ירוע כהו של זה : רכי יסולס לומר ל6 יתן סוכרו מן קעככריס טלס ן שני אחין אח'עני ואחד עשיר והניח להם אביהן כתר קר"ג ולטיין לכל ינג המלולק כל חוכו: מרחץ ובית הבד עשאן לשכר השכר לאמצע פסק הלכת 6סמכת6

65 למר רכי יוסי וכן יפר לו עשאן לעצמןהרי העשיר אומ'לעניקח לך עבדי' קכיס 66"כ קנו מידו כנ"ל כמוס פיתח הנוק כריך וירחצו במרחץ

קח

ספוט והתפיס זכיותין וכו') כפתור מוכרו וימהר לפרוע

ותס דכתפנקנ'פרק י'רכ"מ נ נח ירע כקן 5c מנות לכתוך 6טר 6חר ססיק זמן חיכו כתב סר"כ סכסbמר קני מעכסיו לס bס לכיס וכו' ללס מוקלס וסוג עתה מחוקר ולח יוכל לטרוף לקוחות סלח מזמן חסBכתל היה פעל מכת מכר גמור החזיק בת מעכסיו והכה הפטר השני וכנכה כר'יוסי סכותכין סוכר : ז קח לך לה מסני קנו מיני 66"כ כנ"ו קפוך וסתס קנו מינית כקנין עכריס סיחממו לך המרחן דכמו סלכיקר לכיכו כן תהיה סודר סו6 . וקנין סולר חיכו להקנות לחסר זמן כתר לסור לעולס ו6ף על גב דלית לן כפ"ק דכמידי דלית כת דין חלוק" סולרס . !6p

6פילו כמעכסיו כעיכן בית דין חסון סחני יכול למימר גוך חוחינוך כמו מכור לי חנקן ו לכי למכור ותס לססו6

6סמכת עדיפס ספי לפי סתחלת המסככתס קוי (יד)סנקי סכי קכו cמין קעני יכול לומר חיגול סלין לו קכת כעין מקח וממכר : סמקנה לו הקרקע (הסתנכר לו על כמה לקנות :

ליכן

מעותין כתורת משכון • וגס עשה לו טוכס כתנוחת הנכך

כשהתנו סלס לליכיס וכו'יסל סל כרעתו לקיי'ולח פקסמיכו על לכריו 6מר כן ורכינוקס מחנק מטוס לקפיסס לסתס ערפל ססקרקע נייד סמל קעלכולכן תפיסס לסכח כיד סלים וfי כמי כיל כית דין כ"כקרן"trס והג'יסינון רומחנק וקנין נכי 6סמכתו כעיכן סיפרס מעכסיו מסוס לכרחתכי 6ס ל6 כלתי לה מפמט רנקני מעכפיו וכן כתנסר וחי כמי לכולי עלמ6 להודיני גמירי וbפילו סכקיליס סייך למימר כקו ללח מסקי חרטתיים סקס מקניס נמעכסיו כפסענין סוח כררן 6סמכת ולפיכך נריך בכית לין חסוכ וכהתפסת הזכות : ו מי סכמסק פטר חובו מעידין פלין עדיס • וכן הנוסח כנמרח n כר"נמי סנמחק פטר חובו וייס עדיס פרחו כפכמחק וכן מעמיל וכו" וכס"6 גרס מעמיך וכן הגרסחכירו ורי"ף וכןהעתיקו סרסכ"ס וכ"יגס סרמנ"ספרק כ"ג מהל מנות וקטור סימן מ"6 : ובא לפני בית דין דחינה תימל ככי 6ין פדותן מועלת לטסות סטר לסוי מפיקס ולח מפי כקנס סכל על מפי ער 65 הוי כת"סנ"י רעל עיקר הכתב הס מעיליס ולל על המנה ווקים פרות גמורה וקיוס גמור כוח וסרי כסלו קערות לגו ססיס (פלוני סטר מכר לו פטר מתנס: ועושין לו קיס ליס פלוני וכו כל זה כותכין המקיימין וחחר כך כוקנין התסמותס גסיף נ"י וכתב עור רזת סלריכין לכתוב פלוני ופלוני עדין קייכוכסלס רכונ"ר לטרוח ולכרר סרס כסריס • וכלי פיוכל הנס לפוסנס 6כל 6ס כתכו סתס סקיי עדיס כסריס. • כתכי סני : נמצא זר לריך לסמור סוכרומן העכברי ומסוס כן בחרנו לתקן ולכתוב פרעון כיניסיטי וחס כמכח מחק סס סיפסל קסטר • מסוס לסוכר כעלמס יסס כריך לסופרן תתעככריס תסוכת הרמב"ן סימןק': אמר לו רבי יוסי כך יפה לו וכו פירס קרן יפה לו למלות סיסח החוק לריך וכו" רעבר נות לחיס מלות גזרס וכח, לוקס לות חלה סול קרין בכל סוכ כמו כתוכס סכתכתי כריס פרק כ'דכתוכות וכן סטרי מקס כדחמרינן כנמר'תיספ לכתוכות דף ט"זט"ז : ז שני חסין וכו'חיילי רפּכח ויfc מי שפרע תקלת חוכן רכי יסולק חומר יחליף ורכי יוסי חומר יכתיכסוכר וסכרר'יוסי דכתכיכן סוכר (חי fכל סנרו ילכל תלת וחדי תנח נמי פני חמיס חקר עני וחר עשיר דרמיס לק דחי לית ליס לעניעכריס ולח זתיס יסכל קלה וחרי • וכן כמי סח מתניתין סני'שהיו בעיר ותb נרו כרחי ט.יכל הרי"ף: קח לך עכליס וכו'כתכסר"כfע"ג וכן גוך וכו'כלומר מכור וכו'16 מכור וכו'. חין העני יכול לומר (גיל סלין כו כמה לקנות ולכריו סותרין זה לת והסמפרס סנול למכור ומסייס סלין סעני יכול לומ'סגול נכו' ות"{

beיט

[ocr errors]
[ocr errors]

מיכל גומר נור • ליברח דרש"י בפנלמין סלין עני יכול חיכן יכולין לסוכיח שפר חול זס על זס וכן חסר מקס יוכל נומרלנד וכן כפרק קמל לן לכל סול מפרס גוך קנה • לטעון את הסטר: סכיון חגי הסורתו לן כספרעת ניקזעות סולגל סקנס וכסכססו כסוף פר' קמח • וכ"מ קרן סהלויתיך : וכל חסר יכול נקילים שטר חוב עליקס דכן 6ק' עכמו 36 ופיין פול פס שכתכתי ניפירוסיס מStr6סוןסוס גול מלי מלמי כיס לנכי מבריק. ישbסויכתים f ccכי סכין : יחס קלרנרי קו": לסכס יקוס

קי: מסנסיס cc ורוממות ניר חלפין קז המיסומכו' קח לך זתים וכא ועשם בבי'הבר שנים שהיו בעיר לכותיקן • הולכות לכותיסן זכו': ועשס ככית הנו אחת שם אחר יוסף בןשמעין • ושם אחר יוסף בן פון :יכתכו סין פלו פהול זכרס מהול תכסין עפו דדי שמעון אין יכוליןלהוצי שטר חוב זה על זה ולא א' ניחור לו לריך לו גון : כתוניקן ליקוק! סימן כ"ג יכול להוציא עליהן שטר חוב נמצא לאחד בין ז6ס סן שוין כס מנין : סקול פון מיעוך וכתישה שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע שטרות יכתוב כסן 6ס 6חר כסן ול ידעה כמו שתלכי בעל נכס שניהן פרועיןכיצד יעשו ישלשו ואם היו משולשי פרח: במכים לכוס 6חר סס מלכו ססעתיק כפי' קע"6 • יכתכו סימן ואם היו מסומנין יכתבו כהן האומר שתי מטרות מצתי הנוחות ועסק חותס ככית קבר לכל לכנו שטר בין שטרותי פרוע ואינו יודע איזהו סלוק מעבו : הקטן סיכו כספ"ג לטסרו סניט כמו. שטרות כולן פרועין נמצא לאחר שם שנים הגדול פרוע רסטר 6ק כיןסטרותיו כן כל יעbס ככית קערוס פרוע והקטן אינופרוע המלוה את חברו ע"י ערב: קחער ול6 סגיס • לח יפרע העתיק קר"נ ל יעסק לא יפרע מן הערב. ואם אמר על מנת שאפרע מן סערב תקלס ער מיתכם זפירשולח יתעסק לעפות: ממי שארצה יפרע מן הערב • רבן שמעון בן 6ת קלות לדין ויחייבו לותו אין יכוליןלהופיל פטר סו' אומר אם יש נכסים ללוה

בין כך ובין כךלא כ"ו וfס fין לומס לפנס 16 זה על זה פיונדכל יפרע מןהערב •

יפרע מן הערכ:רכן סמעון החל יכול לטעון וכו' חכי

כן נמליץ חומר חסיס גכסי" החזרתיווכו • וכןפירוס סרסכ"סוחביי דכל סטר כותכיןכלו ללוס Sח יפרע מן הערך לחו מכלל רקכח קמח סכר 6פילו 6ס כל מלוק • מסוס לכקפותיו ובין כך. כמו שכתכ כמסנס ג'• סנכסיס 3נות יפרע מן הערך 6לס מתני חסורי מחסרה מליכו למימר דין מוכיחין מטוס 6מס כתן למוות ולל לוק והכי קפי המנות 6ת חכרו על ידי ערב לס יפרע מן הערך ומוכיחו על השני וחומר פסול לוה ממנו כרחיתח במי כנמרח ולס 6מר על מנת לפרע ממי bחרנק • יפרע מן סערכ כס' רן קט"ג: נמצא לאחד בין מטרותיו וכו' גמרח טעמס כריס מוריס כסלין נכסיסנות לכל יסנכסיס לנות רכמלח קח כל כמכס • מלימפיק וקלגן ולח6חר יכול להוכיח להיפרע מן סער • וקכלן 6ף על פי סיס נכסיס לכוס יפרע מן עליסן סטר חול הגן חמר הכי הכי קלמר במכס גלוס כִּין הקכלן : רסנ"ג 6ומרfחר ערך וסחר קבלן חסיס נכסי* מטרותיו סטרו של יוסף בן שמעון עלי פרוע סטרוק פיקס לנוס 65 יפרע מקן ולין הלכה כרסכ"ג : ערן סוc fחומר פרועין, כלומר למיירי כנוס סכי יוסף כן סמכון כופיס כו : תן לו ולבי ערכקכלן הנח פלומר תן לו וחני נותן לך : יכתבו פימן • פירס הרנסהול גימור ללוס כ6רגמן

הערב לפון סל"נכמסג' פרק ז'רככורות : יכתבו כסן • וכריכין סעדס לידע חס כהן הוס • קוחין וכותכין כן כדי להכירו וסע"ג דכלסו הכי סין מדקדקיס עלי,סטר על זה חלק מסקלי 656 6מנה פנפטר תוספות פרקנ'רכתוכות דף כ"וט"כוכנמרח ותכז תכח 6ס סיו סנייס כסניס חי במי יפרחלים חלה חרתני כן קחי קוס")יכתכו דורות כלומר ירכע סרורות ויכתכו ער חר רכיעי : האומר גככו מכוס נסעת מיתתו

קרסנ"ס : ואיני יודע חיזקו וסנוק החתיכני ולס קהזרתי סטרן וסיני רונה ליעגס סרמכ"ס : המלוה 6ת חכרו על ידי ערב נקסוס הבלחת דקל מסימן ניק גמר ומפעכו נפסיס נמרח. וחמרינן כמי קכלכות מלכתיך

לנכי סערכס וססוס נקכלכות . דכתיכ תנת חותן על ידי וערב מלכתיב לקח נגדו כי ערגזר. ותמס על סנ"ירים סימן קכ"ט סכתכ מדכתיכ סככיסערגנו ומ"ס סר"כ רקכגן בול fcמר תן לו וחני נותן לך וטעמס כתב סרמכ"ס דף קטורתן לו מסור הממון כילו וחגי לפרעולן • סין כסן לסון סנוחה(לכמתניתין דלקמ הלוקו ואני נותן לך תגן לס נכי ערב 696 סליחותיס דסחי דקלמר תן לו עכיר מלוה : ואם 6מר על מנת ממי :לרכת חפרע כתב הר"נכמס רכרי סמוריס כסfין נכסיס ללוס וכו'גמרח נכפיל פירסלה יפרע מן הערך • ער סיתכע 6ת הלוק וכו'וס חין לו 6ז יפרע מן סערך • וכן פיסקרסנ"ס • וכן כתב סרמכ"ס כפרקכ"ס מהלכות מלוק וכתב המגיד "לילס 56cb מס קנוקים בין ערב סת לזה סיתנה ומה הועיל לו תכחו תסוכתך הערכ סתס 6פילו ליין פלוס נכסיס ידועיס יכול סערב לדתות סמלוס ולומר לו 6י 6פסר לך ליפרע ממני עד סתתכע 6ת סלוס וסיתחייב כדין וסין לו כל וקפרע ממני וכססתכס סיפרע ממי סירנס - חין סערכ יכול לדחותן 6נח חסכן יס נכסיס ידועיס לגות ע"ג - רבן

- רבן סמעון בן גמליס 6ומר וכו'כתכ סר"ג וסין סלכס כרסנ"ג 7 סיס 6חת מסלכות ססתנו כת

[ocr errors]

1

קערן לחפbככתוכתר. ג'ין נכשל נכסיס ולריך הערב (פרו' כנמ'• דחין הלכה כמותו כמסכתינו: וכן קיסרסכ"נ fומר כתוכתר כה יפרע הכתונס על סידירכת הנטל תחלס סכחת כלומר כמו נתחי פלוגתf מיקל רסג"ג על קערן סלס יפסין על דעת רניס נרר סfין לו התרת סלח יוכל להחזיר 6ותס g6 מת מתקן סלח יפסיונלי-ונורס כיוכס בו וכן הוס כמשנס דחיישינן ס"ל דעתו לסחזירס ולfכול כתונתת לחוסר סקנכנס סכירוסלמי והכח נמי תנן כריספ"ו דערכין וסתס קחי לרתכן מן הערב ולעגין רכס פרג

נטיל מיניס ידיך הנחס (עיין דכתיכת לי מהעבר ומזינו וכן היה רבן שמעון בן גמלי) אומר הערב לאשה סוף פרק שני דמכות קייס לפרויען (fפי'לין לו בכתובת "והיה בעלה מגרשהיריונה הנאה שמא הערב נחמס ככתוכתר • נכסיס לכפל • f62י טעוני) יעשו קנוניא על נכסים של זה ויחזיר את אשתו : כתנתוג ולענין רמלות עגל ולfו מידי חסרת תהמלוה את חברו כשטר גובה מנכסי משועבדי' דיג'ערנרכתוכ'לcpfתעבר ולי ערן כתוכת' וכרת סוס על ידי עריסנובה מנכסים בני חורין • הוציא עליו (חינו חיי'כפרוע וספיחין לו משתעכרף לחכם (נני בריק כתב ידו שהוא חייב לוינובה מנכסין בני חוריןערב נכסי' כעל כנפי רפור ערן פעלולי סעכיר כפסיס וקכלן היוצ' לאחר חיתום שטרות נוב'מִנכסים בני תירין כמי fינו חיי לפרו'6 כפלין

כתובת משתעכר ויכינת מעשה(נמוכו) בא לפניר'ישמע ואמ'גיב מנכסי' לו כלות כתt"סר לעיל כתר echo סתתגע ממנו תחנת בני חורין • אמר לו בן ננס אינו גובה - לא מנכסיס כסן 67פי לין לו וכו' פטו'• ולפילו יפלו נכסיס כפל • משועכרים ולא מנכסים בני חורין אמר ליה למה. וכ"כ כקבלן רחיב ולפי'יס ותוח פידירנס לכטל סגלס אמר לי הרי החונק את אחד בשוק - ומצאו חברו לו- כלומר שחייב לפרו' ולפי" תהלת על רעת רכיס: חן ואמר לוהנח לו פטור שלא על אמונתו הלוהוצא יטלו חכל לענין ספעכולקני חתכו"ת קכרו נפטר 6ע"פ

איזהו הפכה ליותר סכר Entתעל' פיזין כתון כן 6חריו נכסיס

כפילו מכפfין לו • ורכי נוכס מנכסיס מסועכריס דקיימו כן חחריות טעות סופר

חיפ6 כתריס כנמרק ופי הרמ3"ס תפוס רכי נית ניסנכסיס סול 6ס נס כלכו נפטר וסרי קול כולו נכתג : קולינס עליו. לק מסתעכר לנס גמר כלכו לעבר כפסיה • פירס נתפסיל כתב ילו סקול חייב לו ולין שס ערות חקר • נוכס מנכסיס ולfיכו של פטומי מילי ע"כ.6 לסר"נלחכתכ 6פי 6ין לו ולפי' בני חורין • ולח ממסעכליס דכיון דלין כו עדיס לית ליס קנ6 יס לענין סעכוד או לענין הפרפין ינס כטור 6"ס סי'ק"ט ולח ידעי בית לקוחות כי היכי דלאלתרו : 6חר קתוס סטרות היה כתוב לפני קנ"י כלסון סר"ן • וקול קנית לנרוס כספך חסר סחתמו העריסנפטר כתג חני פלוני כבר פלוני ערן : דחינן מחייכ 6פילו יסוכו' ומתחייב לפי"חין וכו'. חבל על נכס מן סערכ מבני חורין כלכך דכיון דלל תתיתי ססלי כל דין סכתכתי כרכרי קר"נ נוכל לקייס גס גרסת הספר סקול מערכות • קוים לה מנות על פס : לזכור כיס כן נכס וכו' ומ"ס סר"כ מלי טפמס • מנות עכיר ולח מידי חסרת-גת.

וקסכר זפירס קרפניס מכות קוס לעבר המסרן כיוונס 6ין דעתו

לפרוע קערכו'סכל מתכוין לזווג ספל ידי ערכות זו תס מתרכי" ל6 מילי חסרה לחסר • דקל טכ למיתב טן דו לטוכתן נתכוין פ"כ ומ"ס סר"כוקכלן רכתוכס וכו' וחיזהו קבלן זה קול פלזמר c5 הגסלי לזס ולכי נותן כתוכה זו הרמנ"ס פט"ו מהל קיפות: שמא יעפו קנוניס סין סר"נפתח דעתו להחזירק ולחכול כתוכת'וכו'ניופור קמעות ולח יסיס נערך כמה שיכול לנכות ממנו פי'קכיכיל כמסנסו' פ"קרב"מ פס תמלחנו : חנוכה מנכסיס מסועכרי ועיין כמסנסן;פ"ו לפנועות ומ"סקר"נ לקיימם כן 6חריות טעות סופר וכו'עיין מס סכתכתי

כמשנה ו'פרק קמח הנ"מ : על ידי עליס נוכס מנכסי'ככי חורין ללס נוכס ממסועכרי !6 מלוס סכתוב כסט'פס בו עליס דכיון דליכ6 תרתי מטר ועריס מפקי ליה נקלה • ולקוחות הוא להפסידו לנפסייקו פלח סקרו כלכל ויניחו בני חורין מוכר כנכות מקס קרסנ"ס וטעמח מפרס כנמרסכולל דלורייתל לכתיב יוכיח איך לעבוט פמס מיניס לנכסיו מסועכריס • קול סרין קרקעי לכל חי כיכר הני תרתי • חמור רככן רלח נגבו ממסועכדין מcו'פסילס ללקוחות ועיין לק וקנין כמו פטל : מעשה כל לפני ר'יסמעל וחמר נוכס מנכסיס בני חורין וכתב סר"נוהלכה כמותו • וערב לנחקר מתן מעות כמי קניןוחי כל כח מסתעכר ור'יספסל כקנין רוקח מיירי ולפי'קכי הינו נוכס 6ל6 כבני חורין • וטעמס כתן נ"יכסי' קכ"טרחני מקנין שלו לחייך : לפי פחיוב הערב ליכו כח לו מכל עלמו 6לס סכתערכ ללסריס• וכל סלח נכתב לית ליס קלח. ע"נ • ולריכין נתי לומר דערכות 6ע"נ 6ס נררן 6סמכתם מקני קנין ולה כעיל נ"וחפוך וכו' • כמו במפנקת' • וסעמס דמכל מקוס מיכל קור יקימניס כמקנת ולפי סל קנוקו מתם על חמונתו: הרי החונק וכו' כתב תנחון ז"ל כסעריו פי תיק חונק קוח שמחזיק כעל קוכו • סיפרעהו ועכר מעון וfמר הניחוהו וחני חתן מtמע דנחן חונק ממס קימר - נ"י: פטור מלח על חמניעתן קוסו ונס כחונק • הנוק ריק רייפמעלל והלכה כמותו כרחיתה כנת' ולדעת קר’נרנחקר חתוס שטרות כע קנין • קכי ממי מינו חולק

ו 21 בא

רכי

ריפמפח6לס כקנין וכתב נ"י לfע"נ לחנוק מכות קח סכין דקסכר כל ערך סחחר מתן מעות לח חי ערכ.5cח על המוני • סמליל 6ת קברו ולחו מירי מסריק כמו נערך לכתוכה. ומפמע הערב והבטחתו סנותו • וט"פ סקילס רכי יסמע 6ת כן ננס דערן וכתוכ'נמי ל6 מסני וחפי'כקנין לכתו לפתrס תגן הכח הלכה כר' ישמעלל • וערן דנ6חר מתן מעות כעיקנין. לי כח ומפרטי כקנין ה"נ הפיס לכתוכס וכן דעת סרמכ"ס פ"ו מס' לת מסעכר - ופלפני מתן מעות - בטי קנין : חיפות וכרי עכו לחלק כיןער וכתובת לחנוק וי"ל לתפוס איזהו ערב שהו חייב הלוה ואני נותן לך חייב שכן סליקא לה מסכת : נערי דחבריה סחנק נמר על אמונתו הלוהגננת והזמר אמר ר' ישמע: הרוצ' ומקני • כל כערכ ונתונ'. שיחכיסיעסוק בדיני ממונו שאיןלך מקצוע כתור' בבא בתרא ניק כיס כערס ול6 מילי גדול מהן (נת והן) שהן כמעיין הנובע • והרוצה ,חדרג'טס (מיתכטלו וכי': שיעסוק בדיני ממונות ישמש את שמעון בןננס : סליקא לה מסכת בבא בתרא סליקא לה מסכת בבא בתרא כשהודיע ענין סדינין התחיל לדבר על סלייכין גוזרי הנצרות וסרכין קסס • וסילר חקי ככח כתרס. סנסדרין תרמנס

וכן כתכו סתו' ולסון סנסלרין 6רמית כמכח פעמים רבות כפרנס ירושלמי • ותרנוס כתוכיס , ולדעת הר"ן נפירוח מפנק •6

° פרק כתרס) דסוטס לסון עכרי קולנרול or מורכג פו קורת פנים-ופי" נמתחלף 3סמ"ן פרק א דיני ממונות. פי' הר"כ דהיינו הודחות וסגולות פרק א דיני ממונות. דהיינו הולחות תלולות. כשפסק עיין פירוטס כריס פרק ח'רכ"ק :

הדיוטות• ולס חכריכותן רכגן לקלחת מומחין בשלשה פירם קר": הדיוטות ולל סנרכותו רכנן bc5ת סbל תכעול דלת כפני לוין • סמל יכפור קלות יכס ימנ6 מומין :

מומחיס וכו'כלומידאקיס וכתיב גכי bומריס סוי לכופו לדין • 62 יתיר מומתת • חולפת סדיוטות כל גזלות כשר כתוכי' ג"כ כפרסת חס

תכנות כג' מומתין • ראסס כסף תנוק רטירול פרסיות מסכת סנהדרין

כתיב כפרסת פומריס כוה :כתום כחוכרחיתס כנמ .

המספטיס, ג'פעמיס ומינת וחכמים קקילי על הברכיקו פרק א דיני ממונות בשלשה נזילות ילפינן cr :פוחין: נזק •

וחבלות בשלשה נזק • וחצי חרס לf סור רת נר הזקן מומחה; עיין מ"ס כזס כרי' נזק תשלומי כפל, והשלומי ארבעה וחמשהבן ונוטלס נזק מלס: חלי נזק פרק ג': גזילות ותכנות

האונס

טור תס פרזיק • 6ף על גן כסלסה - פי'סר"נ מומסין

דהיינן חנכות. קיירי וכפי רחלסיס כתיכ כפרסת פותריס סור טוענו CEלח יד כפקדונו למתני תשלומי כפל תשלומי הרכעס וחמסה: סיכי מסל' כמי דהיינו נזילות לכל נוס ולח סינס 65 מקרי מזגן רמנות לסוכות מה שהזיק • סמסנס יותר תכח נמי חלי בוק bcיכו תcלס כמו נתנס • (לפיס מסמעלסון סירת ורכנות. כדמתרגמינן רחס מזיק טהרי מפלס פחות וליידי רתגזיני נזק תכf כמי נזק : כתפיך 6לסיס לפרעס לסון רכנות. כל זה מרכרי רס"י (מ"ס

(המולים קר"נ רסלסה פיעמיס כתיך חלפיס • ומינק יניף סלסה מומחין חר לגופית • ותרי תרי דייניס וחין כית דין סקול כדפי כר"ננקין • ועיין כמשגר דסיף לפרק מוסיפין עליין עוד 6חר • הרי כחן ספה. כר' יונתן כנו'. וכתבו התוס' פגרין לרקרק ותכס כלf ררפינן תד לתנינס תפוס ולנטיין כנופים וכמסנסני דנקין לכעינן תסעס וכהן • דהיינו י' מסוס רעסרס כסניס כתיכין כפים(כ:": סג"נכמסנס נ'פ'י המגינס ינח חמרי חין דורשין תחנות ע"כ. ופי' מומחס כתב הר’נכריס פ"ג : וחבלות נרחס לר"ת וכופר וסלסיס על עכו-סוי בכל חנות חי נמי תני ופייר רני • סייר כמי יכיfת עגלנר6פי לכריס דקנסיול וכטי כמינימומקין : וכניסגה קמו) (cp6יקח טייר • רייכל למימר דפסיטל ליס דסוי ככלל מכלות לי כמי סתנ6 ל6 סיירי 65 כממון הניתן מיך ניד. תוס'ועיין לקמן : נזק כתל קר"נ fדס חי טור המוכר וכו' ו6ט"ג דהיינו חבלות וכו' גמ' ופירמיתוס'סור המוער רחמרן - 65ו רסן ורנל • חנה וקרן רכס מנכין כככל • סין מומחין כמ"סיו'נכריס פ'ח רנ"ק • ועיין שס ומרתני לנזק כתרי תשלומי כלל וכו' - רלין נגרין חלל ע"י מומחין סמעיכן דלירן נמי דוק6 נכון סליכונגנס לנ6 כמומחין ומ"מ קפי) סמלי סיר לחינך נזקס.. ועיין לעיל • נמס קרב חיילי לכעי

גמאני

[ocr errors]

:

[ocr errors]

עבור

וקליל מסרט ל6 מלחתי (כך כתוניס ופגסו fותו מחס למתני תשלומי כפל וכו'תכח כמי חני נזק נכו". וכ"כ סרמנ"ס כסף: דיני כפפות רחס חמת היה סוכר וזכתה תחתיו וסקליס וסוי מלי לפרופי רחלי בזק גיפית 6נטרין רתכח ממיכf ותכלס ד"ר כטייס ופלזה כדלקמן והלכה כחכמיס :ב מכות קנסח רקי ח"נ קנס כמ"ס כסיף פ"ק דכ"קונrחר דוכתי תנקות לרכעיס : כסלס דכתיכ ונגסו חל סמספט וספטו' והכי חמרי כנס (65

6מרו חיילי ביסלמי כפל סכח למ"ר פנגס סניס • ולין ניו סקול

לוקח ממוכח : מפני סיס מוסיפין עליסס עוד חסר . האונס והמפתה והמוצי* שם רע כשלש'רכריר"ם נו דיני נפסות ורכי מחיר הרי כהן סb :ת : ר'יסמעb וחכ"א מיציא שם רע בעשרי ושלשה • מפני שיש סכירס ליס סfס יסיס כריך חומר כעשרי"aric - לתיל בודיני נפטו' :במכות בשלשה משום ר'ישמע" לדיני נפשות . יוסיפו על בפרסrכתי כח תרסיטו אמרו כעשרים ושלשה • עביר החדש בשלשה • סלסת • עסריס • וחכמיס 6ת סרסע וכתיב הת: יfזו עבור השני בשלש'דבריו"מ-רשב"ג אומ'בשלש' חומריס חין רחו לעשות כן• קול רסע ליזות מס (הלן מתחילין וכחמש נושאן ונותנין וגומרין בשבעה • ממס . יכל לעג על הג' כעסריס (c.c• לף כלן

ואם סרtbוניס fcינס מומסיס כפסריס וst.t :

לו סמס פסוליס ולפיכך ספירס • קרום התורם • ריילי לכעי למתני עכור סנה • תכח סוסיפו קלייניס • ורכי מחיר 5 היה חוtr לזה • כן פירס נתי עבור החרם: כפלסס מתחילין כרחות לס ים (קופין נ"ו סרמכ"ס מתנת: 6כל זס סכתכ fו סקס פמיניס. ח ירעכל על כך •חס 6חל מceלת חומר כריך כית דין ליסנ ונטיין 6ס מסי קלטר רתח כדין קס יוסכיס ודניס עס 6לו סהוסיפו. כריכת ענת מעבר מפני התקיפּס • והסכים והפירות ומכיס עליסס ול"ת התנן כפ"ג מכנס ורמוסיפין וחין חיספין ללעג

ומריס ס'ל • סחין כסן ספק • דורסי חינה כריכה מכור וי"ל דסתס מסיס הכי מיסיפין לפי 6sקל חומר סיכן יודע ולין נטל יחיד כמעוט • פניס חומריס ליו3 • וסחר חומר סלס כלן לעג ספרי חמת קול fcחר חומר חיכו יורע • וכעיכור ליג-הולכין חקר הפנים ומוסיפין עוד סגיס 6קריס סי6cו הסגר לקמן כמסכת נ' S קסיס ותחנת יפיכתן קיק כדי ייתנו • ניכר והרי כהן חמות• פנס 6ומריס לריך לעבר. להוסיף וסתוספת מפרטין דחיספין (לטז • לחס יוכחדו עילי וסלסת סחומריס ל”ג • נטלו פניס כמעוטן • פניס סומריס סכעל ויתחייב מלת כסף • וסחר כך יכיס עליס ולח יוכססו חינת כריכה • וסלסה לומריס כריכת סולכיס fחר הרוגי תרין היה כנפפת • ולחתו (קיליס, לעז על סר6סוכיס לומר ומיסיפין עור סניס סיסיו סכעס ומעכריס 6ותס וכגג כערס סלס ידעו לדון. וכנמוקי יוסף החרין כזס : ב עבור החלט• דרכי סלסה • ממסס וסכעס ככנר ברכת כהניס חיס כפסוק כתב סר"נקרוס החרם• נמר'. כ"כ נעכור סחר חלה כי רספון סלפי איכות • וכסני • חמסה • וכסליסי מקלס יוסb"ס ממיל6 מיעכר סחרס סעכר ריוס 3' כתרית

סנטר

פרית ניה-ישי. ליידי דכעי למתני עבור פנק • וסתס לל סגי כ65 6מרת • לכסנתרן ססכעס לעכך

כריך סיחמרן זאת הפכה מעוכרת - תוספת • לכל 69 ידעתי למה ל פירס כר"נכרכו המפרס קלוס כיוס עכור(תס יוס שממנו נעשה החרס מעוכר כסרוסין לטברו) כסלסה • חקר עכור כיכר קדום ומניר' אלעזר כר גלוק היל לסכירס ליס כי כרתנן כמסנס ז' פרק כ'דרקסהפנת' • וסס פסק כמותו • דרס נגמר לי למרו חיילי א למחזן למפרס חיסוכ סרס 6כל כמין רמפרס קלום אמרס • מסיק למתגי'רכי 6לעזר בר לרוק היח: כשלשה כריס פרק ג' רכח הסנה • מפיק נת תר"ג מקרל מרכתיך קחוס הזה נכס וגומר כרסיתס סתס כגמ' :ועיין מס סכתכתי נקמן כמסכתו'. לכל כתכו סס התוס'דחותה סוני סקי6 כפלן לכר מרחוריית6 ימיל כסר לדון לכתיג כלדק תשפוט • ורככן חכריכו סלסס מפוס יוסכי קרנות סכל למ"רחרחוריית6

c5c להשחין • bk מסוס ללח כעול ללת חמרי רסגיל כיחיד מומחה • חונ'סדיוטות נכי קדוסתקרס לין לסכסיר . ("כ6"S קרס ע"כ - וסר"כ מפרס כריס פרקין כמ"ר מרלורייק6 כעי סלפס • ולפיכך לח כתב כהן הותר לרסס לר"ה: עבור הפכה כתב סר"נ מפני סלסה לכריס מעכרין • מפני התקופה • ורחכים וספירות • כי תוכנמר'ופירס רס"י התקופה • כין תקופת תמוז מתעכבת ונמשכת • סbין תקופת תפרי נופלת על עבור החג מעכרין דנפקח כן מקרח (ותג סחטיף תקופת הפנת• עיין דף י"נ)כין על תקופת טכת סכמפר זמנס ער ט"ז בניסן • סככלת סעומר דינה כתוך תקופת טבת • מעכרין - ועל אלביס 6ס לס כלתסכולה • מעכרין דקרס כתיכ כחרס קלכס • ועל פירות החילן חס מתחקר כפולס יותר מזמן ספורת מעברין • שקענרת זמן קכחת ככוריס דכתיכ וכיוס קככוריס • וסלח יכילס נכחו גרנל • גרין לטרוח פעס

בשלשה מתחילין כסמסס כוססיס ונותניס וס" . פירס סר"כ חס לסל מהסלסה חומר ניין וכו' ופגיס ופריס לין כריך כטל ימיך וכו' ומוסיפין וכו' ככרייתס כנמרק • וכתב המפרסור קרום המדכפרק ו' . " וס cbחול מפני מר 6ס פניס סופריס לס כסן ונחל חומר נסע • כטל יחיר כמעוטו • ולסfומריס סכיס כסן • ולחן 6ומר ל6 כפר מוסיפין פגיס - למה לה כחגר כמו סלנרכו סתחלס נטל ימיך כמיעוטו וכן סלין לס 6מרו כריכיס עכור 6: לינת כריכה אק פכט על העיקר וסו6 6חרי רכיס נקטות • נמי סbומריס ל6 כפר: 6ן לינה כריכת עכור ולס נסמך על סעיקר וס

כא ב

[ocr errors]

למד (עלות :

2I 2

« הקודםהמשך »