תמונות בעמוד
PDF

רוכל אס לכיס ולסכ"ס: תקברס חתן כו'סר"ככלות" וחין הלכה כר"6:ככינתיפרנורדידי'ככנת6 : תקכרסלמן

חין מניחין כחית מהס סרסעי קיו ותלולי סתקכרס חמן כלומר לין מכילין לחיק מקס סרסעיס קיוקנסל קנסו רכנן קרס'סוככן קחמרירלה היו רסעיס ולפיכן לין לוט סקנסו" (כניס לקייס לכת מתכת 6מן 6ע"פלקיס מן סלין : מכללה

רחיק כנמרס דקל החמר יאטור סרסטיס קיו מפני פקיימו כחול 6ס הנק השכיב מרע מככסין כחול : ק"וכחול. וכן קוליס נכרס ו6 לטעמי.

הלכת • רכין כחול נין כסכת ורנכן לטעמי דתנן (כסון חולה ואמר תנוכבינתי לבתי והיא כשתי עש'מנה לכרי סכיב מרע ככתיכי ג'ירככחיס סתקיי קוליס ומתה וקיימו את דבריה • אמ'להןבני רוכל תקכר' וכמסירי דמו ולfין נריך קנין נכוס ר'6לעזר חומר קידס אמן(נמ"רי")ור"6 לומר) וחכ"אבשבת דבריו קיימין ולס S6c פירכו מידו קכוי" וחכמיס fומריס לס קייס: מפני שאין יכול לכתוב : אבל לא בחול ר' יהושע ממכו כין כחול כין כסכת כרי וחכמים חומרי'וכן גרס' אומר בשבת אמרו ק"ו בחול כיוצא בו זכין לקטן סל תטרוף דעתו פליז :

כמcג הירושלמי • ואין זכין לגדולי יהושע אומר לקטן אמרו ק" ח יורטיקוב חוזרים הכן וככר כתכתי לעיל גרסיי"6 לגדול :ח נפל הבית עליו ועל אביו או עליו ועל מס רספון • אלין כעל קוך חומר וכןסרט ממדעת רחס מורישיו והיתה עליו כתובת אשה ובעל חוב יורשי יכול להפרט מנכסיס לכן כן הגי תכתי פניני החמרו האב אומרי' הבן מת ראשון ואח”כמת האב בעלי סכרי לה זכה כקן סכןמעול': אוולין סכרח פיינקו חכמיס החוב אומרי' האב מת ראשון ואח"במת הכןב"ש וכעלי סהר חומריס סוס פסחכמיס סלס יקרלו כסס אומרים יחלקו וב"ה אומרי נכסי' בחזקתן:טנפל תת ר6פון • וכפלו הנכסיס הכת הלחת:כשכת רכריו הבית עליו ועל אשתו יורשי הבעל אומרים האש' סעס חחת לפני הכן • וקס קיימין סלס תטרוף דעתו מתה ראשונ'ואח"כמת הבע' יורשיהאשה אומרי' מסועכריס כתוכת oc6 סמן סדין 6ין יכול לקנות הבעל פת ראשין יאח"כ מתה האשה בית שמאי ובעלי תוכן כי סמחי חומרי לכן כסכת : חכל לק כחול אומרים יחליקו

ובית יחלוקו • דקסכרינית טפסי פיסתקנס כקניןוכתיכס

פטר העומד לנכות כגכוי למה תטרוף דעתו קרסנ"ס: רבי יקושט לורנר מסכת חמרי רמי ויורשי(סח:)וכעלי קוך תרווייסו מוחזקיס כו לפיכך סדכריו קיימין • 6ע"נ דליכח למימר מגו דיכול לקנות ולכתוב יחלוקו : וכית כל, חומריס סככסיס כחזקת יורדיס וכמוחזקי כילס עכיר גמי קני וקל וחומר כקול דכל כרחי לכילת דמו וכעל סוג כס bסוניס מילס . ועליו להכיל רליס ססbכ חין כינס מעככת וכו'סרסכ"ס : קל וחומר כחול כתר

מחומר כחול כתר מת תחנת : ט ספה מתת תקלס ולין ליורטיacio כלוס כר"נ וכן הלכת וכו ורכרי שכיב מרע ככתוניס וכמסוריס ספרי הבעל כת 6קרון • וירט6ת 6סתו : למונקט ככתוניס מסוס קרקעות דנקנין כסטר • ונקט

נכסיס כמסוריס : מטוס מטלטליס רכקניס כמסירס ומ"סהר"ן Sic obs סיקני קוניס נסנת ולע"נדקייןיס כומסו'מקח וממכר למסור מסוס סנות כ"סיר"נ כמסכתנ'פ"כרכינה נסכיב מרע התירו כלי סלח תטרוף דעתו : זכין לקטן סוליל וחין לויד לזכות לעכמו מלון סנותנין לותקנו חכמי'סיתס 6סר אכה ומקבל נכרכוולין זכין לגלול סכרי יכול לזכות כענמו : רכי יסוסע לחומר לקטן חתרו מסוס דזכין לו סלח כפניו וכל שכן

לגדול מליל לקכל וכזכות וסליח כמי מלי מסו והלכך כל פכן רובין נחלס סלח כפניו קרסנ"ס : ח והיתה עלין עליכן כתוכת חסה לו כעניקון - ולין כוממת (פרוע גרזנ"ס : יורשי החב חומריס וכו' .

ככפלילית עניין ועל חניון קלי סיורסי יעקככנון גני יעקב שמעון ולוי סקי רחוכן • 6ו 6פילו סכוך ופלוס ככי רחוכן סגסקס יורסי יעקבfומריס וכן מתרחשון • דהיינו רחוכן מתרספון מכם לחכות לחג קיתיכס וכו'וכעכין כפל הנית עלי ועל תריסיו פיך למתני יורטי יעריפי fומריס וכו'רסכ"ס : ובית כנכחו:ריס נכסיס כחזקתן כתכהר"נבחזקת היודסיס וכמוחזקיס רמוויסכ"סכרזקת יורסיסלב • פטריקס יורפסודחילו מיעקב לומרסוכן • וכמוחזקיס רמו סקרי יעקב רוזק כנכסיו ריס וכוכחיס מכקוע"כ : ט יעל 6סתו וחין נס כניס ממנו קרפ:'ס: בית שמחי חוי.ריס יקלוקו עיין כי'סי ג'פרק ו'ויכמות דמסייס כס יחלוקו יורסיסככל עס יורסי הלס • ורייקיכן מינס ללח פנינינ'ס פסנית כלל 6לחו כנכסי מלוג וחט"ג דרקו'כתכוכמסר'ת רמלהכל כח פני סמע מיני רקכח פניניגכולכן ומקלקין כין ככו וכסמת סכעל מקריח מוחזקת טפי מרקס • וכפנס קתיכס וזקוקה לוולין לס כלוס פרלסחר חלינת לכל (פירושו נכסיס כחזקפן רקלמרינה היינו כחזקת יורסייכען מילי סעמס לפי סרי חינה מוחזקת כתס כלל קומיל וזקוקי היה . וסרגלס פירס כן סתס חל כרמכרססכח לספקח לו ייחלוקו וכן פירש"יסס וfס כן סכרח לחלק בין כמה 65ססנית חלל הכל נמי ל6 פליני כית סמליכי 6ס כנכסי מלוג כי:וסתס יוס6 ללח קתני נמי יורשי הבעל טסיורסי כחל כמו סתם צריך לומר ותכס סגסכחן כלפון קלרה וסמך לרתכן סתס כיכמות

ועול

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

פרק י

נכסיס כחזקתן ככפי כחן ברזל כחזקתן • כח פירסו כי הל ועוד כמסנס ג'פ"ח כתוכות • כלומר פרסי דתגמ מפרט 6 בחזקת יורסי החזה מתיו פלס חי בחזקת יורטי קכעל כון דתספקס מ וכו ותf סדין למחסניות דיכמות וכתוכות מסחריותן שני סנכן נכסי, מלון ניל יחלוקו : וכתוכת 6סס ועיין מ"ס כסוף מסכתיכ : נכסים כחוקן כתב סר"ן סקס מנס מfתיס ותוספ'כfrריס כחזקת יורסי הכעל : זלי פירסו כית העג לי כחזק יופי החסר וכו' (פיין מ*t זגכסיס, הנכנסיס ויוכרזיס

כט טג'ג'פר'ר'ריכמו וכין עיס סס נכסי מלון פצפעה ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן כתובה בחזקת סתנכסי כחזקתה יפל' היל פתיח נכנסת נכנסי' עתס יורשי הבעל נכסים הנכנסים והיוצאיןעמה בחזק, נזירים הסכועה (סחייכות בזהיר יוכלת יולסיס עמק יורשי האב :י נפל הבית עליו ועל אמוצו ואלו לגביית כתוכת'כרתנוכמש" חס פיפו פתתו לס: וס מורים שיחלוקו אמר רבי עקיבא מודה אני כזה ז פ"ט דכתוכות) °(כנית הותירו . הותירו לה kותס שהנכסים כחזקתן אמר לו בן עזאי על החלוקיןאנו 6ף ע"ג דכעלחה הין e876 כחזקת יורסי החזת במכחו מצטערין אלא שבאת לחלק עלינו את השוין מוריס סכוע לכניון כרפירס דורסי הלה גיטליס כל

קר'ס בתחנת ז' פרק ז' נכסי מלוג • וקלי נכסי כהן

רbכוטות וליכל לפני כנון ברזל :י נפל הבית עליו ועל חמו אין לה כן 6קר של זה' סייסד(לי)קרקע וכו'ג"נרקוס". לכל הטור 6"ס סימן ג' יורשיתן לומריס סחפה מתת תחנק וירס לכן נכסיה • ולנו כתר דמיירי כגון שיקר לה נכסיס לכתוכתה_חינה בריכה יורטיס הבן ורפי קלסר ממטפחת בית חכית חומרים הכן ניסכט וכו'ותמייני על סכי סכתב עליו ופשוט סוס : עמי מת תחנת וחנויורפס חת הoch : חלז וכל מוליסנ"ס וכ"י פסיטות6 חיכס כיון דסקוס לקסוסו • זער סתוי לי להזכיר דיסלוקו . דכיון פפניקס כחיס מכח ירוססקוי ספק וספק דעת הכוס על כן כרחה דחפתמטיקס רכרי סתוס' כסכת יחלוקו ולח רמי ננפל קניק עליו ועל 6סתו לקתס יס פני קורית לפניז ספר הרי"ףbס רסס לכריניסתפרסנס כן מיני נכסיס סססכעל מוחזק וים הזה מוחזקת הכל כוכרי הטור ומיתו. כתוס'פרק ד'ריכמות דף ל"ס כתכו גס הכל הכל כחזקת החסר כיון שהיתה חלמנה . וסניקסכליס (פירו דייסל וכו וכטור לבן העזר סימן ק"ס לענין טומרק מכח ירוסס לירם הכל הלכך יחלוקו : מודה כי כזה לנוכרי יכס סתס וברחת פסמך על מ"ס כסימן ל':כתובה זכו" . בית הלל סכ6 כמי 6מרינן נכסיס כחזקתן כחזקת יורשיס מן לשון סר"כוכתוכת 6סס וכו' • לקח כחזקתן כלה (קמי קחי החל ססרי כחיית מסמת כעלה חסר סכט 6כיל סיס ללח כ"ג וכתוכת וכו הרסנ"ס : בחזקת יורסי הלר • מתיחסת וממוכס כמי כחיית כיס כחזקת סנט סכיק •, הלכך פירס סר"נבחזקת יזרמי קפס סמלכיס כלו לההרסנ"ס יורסיס מן סחכיורטיס חופה והלכה כר'עקיכל : על חלוקין וארסי ס6סר הוה ליה למימר • כדקתני יורס סלסת חומרים חכו מכטערין ככומר על מחלוקת דלעיל דכית סמי וכית וכו'6ל6 מיידי הכיכמות וכקוכית קתני יורסי הלב מטעס הלל חכו מכטעריס סל6 קסו דעתן : וחתת חומר סגס כזס סכתכתי פס כססנ"י. קתני קכח נמי יורסי הלכות סט סלוקין וכחת לחלוק על תכח קמח סלומר סתס סוין : קכת סיוע למ"ס לפירסר"י פקינר סתכס כרכרי נ'ס

פרק י מסוס לקכח סמוך לקנס מתני : י נפל קניק עליו ועל

חמן כתב סר"נוחין לה כן 6חר 6 זה כך פירס סרמנ"ס וטעמו 1967 רות גס כן חחר מחיט חקר רקסקל חופז הכן הוס יורם דלי מחלי הנכסיס סל 6תו ויורשי וכן סס ספק זמין ספק מוכיל מידי ודלי לכל כתכו עליו התוס'רסות הכתיכלל טעמסכסכיל סיקס ודחי כחלק זקיקח ידלי כחלק 6קר זטור 67"ככריסכ'מ רתכן זה חומר כולה לי חה חופר קליק שלי • מי סחמר( כולה)סלי יסכע fcין ערכת פחות מג'חלק' ויטנס)6חי ל6 תוי תפל שלו כיון סקוס ודלי כזה החכי'יטול הכל דמי ספק וודלי וfין ספק זכו ועוד תקפו מסונית סגת ופיר לקכס 6פילו יס לס כניס ססריס תחים חקר ליכל הכל c S6סין נס כן מחכי קכן הוק ומ"ס סר"כ יורסי הכן ר' פליכס יולקי יריכו ות"ס ויורשי החסס וכו וחכו יורסיס לפי פלין קכן יורחת למו כקכר נקנחיל לחקיו הן הלך . כמ"ס סוף מסגס 6'בפרק דלעיל : מודים סיהנוקו פי'סר"כז65 רמי כפל סכית עליו ועל 6סתו וכן מכל קכס וכן" הפניקס כל שנכחירסת מ6s"כ כיורשי סכעל דירות סכעל 6ינת מהתורה לפי המסקנס כמ"סקר"נ כלים פרקט וכתום" .6ע"פ ססתוס'תקפיס על זה התירון מדרכי עקיכ6 חיילי כמתני ו6סכחן ליק כפרקים מחלין דף קי"6 דסכירס לית לירות סכעל דלוריית6 65 קסיס לר"ענח חקר חלה וירס fותה מלמר סקכעל יורם 6ת 6סתו • וסריקר"נ כתנכפרקט הכתונות .למדרככן וקרח חסמכקל כעלמס וכן כפרקו דיכמות רוח כתכו סתירון דירסת כעל לרכגן ולח סקcו עליכלוס : מודה לגי כוס מפוס דנקט ת"קליסכל לפוליס חמר חיסו כמי חלת חני כלומר סכי מולת וחולק עליך רכרכרי כית

הכל וכו סרמכ"ס : שהנכסים כחזקתן כתכסל"נכחקת יורסיס מן סחר סיירי כחיית מסמת כטנק חור פנט לניס סיס מתיספת וכו (פון מגומגס קוס קרפניס 6כל ימי חיי cioס לחקר סמת בעלת היס כל ממונק כספקתק

כ ב נסרי

[ocr errors]

8

[ocr errors]

20 2

[ocr errors][ocr errors]

חחח

[ocr errors][merged small]

הרי המפכס לכיס ולפולו כתוכתר ותוספתר פגכת מכעל פרקי גט פשוט פטר פשוט כעין סנגו סליכן תפוריס מסחר לידה קריין כחזקת סנט מכיר ססיל מתיחסת

ומקורין וכל פטר קרוי גט : עליו מתוכו חקר סלט סכית :

מכפניס כעין 66נו עוסיס : מקור מאחוריו כותב סטק פרק י נט כתב סר"נכנסטל קרוי עט ועיין מ"ס כריס 6חת ו פתיס וכורכן על החלק ותיפר • ועד חסר חותס על מסכ'גטין:

הכרך מכחון וחזר וכותב מקושר מאחוריו. לשוןהר"; פרק יגט פשוט

פרק יגט פשוט - עריו מתוכו ומקיש מי שאין לו יותר מכפניס כותר סטק להת

עריו מאחוריו • פשוט שכתבו וכרכן על סקלק וחותס ער וגו'ועד 6חד חותס על עריו מאחוריו ומקושר שכתבו עריו מתוכו שניהם פני על קכין מכסון וכן ער קכין וכו'ומסייס קרסנ"ס פסולים וחנינא בן נמליץ אומר מקושר • שכתבו סליסי ותקין רכנן נט מקום הגן הכפילות כל כפל כפני עדיו מתוכו כשר • מפני שיכול לעשותו פשוט מטוס כסניס קפרניס סקין עלמו . ונרחה מכחון כין רנן שמעון בן גמלי) אומר הכל כמנהג המרינה: כותכי'גט פתלוס לכסותית' כל כפל כפל כעין קסת ב נט פשוט עריו בשנים

ב' נט פשוט עריו בשניס • ומקושרכשלש' ומקיורטיס - וכח היו יכוליס הסופר כזה

פשוט שכתוב בו ער א ומקושר שכתוב בו נסחזירן והתקינו נסס נט שני עדים שניהם פסולין כתוב בו זוזין מאה ראינון מקיסר פfיכו נוח ליכתו סלעין עשרין איןליאא עשרין • זוזין מאהראינון מסר סמח כתוך כך יתפייס תלתין סלעין אין לואא מנהכסף זוזין דאינון • וכס סתקני תקופר ננט

ונמחק אין פחות משתי כסף סלעין דאינון ונמחק כך תקנו כפר שטרית פלח ע"כ • זס לסון סרמכ"ם. אין פחות משנים דרכונות: דאינון ונמחק איןפחו חלקו חכמי': מניסן פסולין מקנטר סטר מקופל כעין משתים כתוב בו מלמעלה מנה ומלמטה' מאתים סל? כעסו כתקון חכמיס : חותם כלי התקופלי העסוי' מלמעלה מאתים • ומלמטהמנה הכל הולךאחר, שיכול לעcותופפוט • פfס חכמינו כמערך •

• ותס מקלף התחתוןאם כן למה כותבין את העליון שאם תמחק יקרע התפילות • סמנסניס כרס נכסיר

השטר יקית פפרט : רכן הזכוכיס • פ"ג :

פלנטון בן גמליסל חומר הכל פשוט סכתכוערין מחוליות קס כמקוסר ים חנקנין - כמנהג המדיכת: פלוגת רת"קורס:"ג כותרת לנקיני כפשוט

סטק ocS* . ולס כן פשוט bcין כו קנק סילך וכתקופר (למר ניק עכר לימקופרוז ועכרנית פשוט. יעסכו מקוסר של קיק בו הלק וי" שהיה כתוככסרר פשוט • סו פסוט ועבר לית מקיפר תג קמח סכר מקפיל קפיל והכי מוכת רכי הנינח כן גמלילל חומר מקוטר סכתכו עליו (פסילורסנ"נסכר סוחיל ונהג למלינס כתרוייסו לי קפיר מתוכו כסר מפני סיכול לעסותו פשוט וס bכמקוסר חנק וכסר והלכה כתכח קמל :ג פשוט סכתוככוער חסר הכי לילך יכול לכסותו פשוט הנחיכירו blac מקופר • bk ולסי. קלמר כסס ספסוט סכתוככי על רחל פסול מלוריית6 מחזיק בו חלק תוס' ;נ גט פסוט עליו כסגיס מי כך מקומר סכתוב כו סני עריספסול מלfורייתb :ין לו חלה פרוכת לעשות פטר פסוט 6"לנסחתיסכול פני עדיס וקרול' כסריס ולע"גרזוזס מלק. ממסר ועסריססלעיס סןיל לעסות מקוטר כריך תחתיס לו סלסה 6כך קקנו חכמיס . כעל קסטר על התחתונה הכי מפרסיכן ניהלסטר • מה קרסנ"ס ועיין מ"סנסוף פ"ח דגטין : פשוט סכתוך זוזיס גרוניס שלינס סרן fk עסריס סלעיס : 6ין לו fk מנת נוער 6'וכו כתנסר"נר"קכ'ס וכו כך מקופל פסול ב"הסנעס רקכי מפרסינן לסטרי) • מסס זוזין רfיכון ,מדוריית . גמ'דף קס”קופי קרס: סקטילו עליו חכמיס תנתין סלכיס קניס וגרועיס סקס ג"י מן קטוליס : ונמחק פסוליס דלורית ע"ס - ועיין ECB גמפנק ת'פ"ס לנטין : פנמחק מכין סככתר לתרין : ומלמטס מלתיס : כCפופל חת כסף זין וכו'כסף סלעיס וכו'דרכונות וכו'. כריך עיון לכריו נפטר : קכל קולך 6חר התחתון • וכלכר סכח יריק

למחירי כריכי חט"ג רזוזי הטכטות קטניס • וסנעיס. כתוככסיטס 6חרונס : למת כיתכין לק העליון סוחיל וכסוף יגרוניס וסניקסכסף • ודרכונית זהב מכל מקוס-סמעיכן נהו

קסטר חוזר

וכופל מקרריי ולס סיס כריך למתני ומסוס הכי קטול סקס וכתר כסימן מ"ג • כתכ כו מטכע פלוני הליכון ונמחק לין לו 656 פניס ממנוע"כותרמכ"סכסיף הלכות מלוק הסמיט קכל וסמך על ריניס חריס סכתכ כקן דיר כעל סנטר על התחתונה: אין פחות מסניס ויתר כמי לח דין כפל הפטר על התחתונה

דרכונות מיין ריספ"נסקליס : הכל הולך לחר התחתון ילנה סין סולכין 6חר הפחות ססמכירס • פלין סלקל תלוי כקכירו כמוככותר זוזי מסר לחינון וכו' קרת:"סבון הנכות מנוס ועיין מ"ס מסנס ס'פרק י' דככל מניעה ותפיר"נוכלכו סלח יתיר כתונכסטסלסלונה • כ"נגר.נ"ס וטעתס כרfמרינן כנמרח דף ס"ג פסין

כמרין מסטת חסרונק

אות

-:

ו אין

ו סטרי

פטור

וכפל וספריות ממון זה כך וכך קכלתי עלי :ג כותכין גט מפני סחין הערים יכולין לקרב חתימתן ויכול 6דס לזייף כלים וחותמין וסוח תרם תתי טירלי • ולע"פ סלין 6סתו עמו ולהוסיף ככתיס שטס 6חת וכתב כ"י דלפקועי מלעל הסטר ספרי היס מתגרשת כעל כרחה : סוכר ל6חר ססיס עוסס למריןתפטס 6חרונס וסחי תכלת וכלכר וכן ל6 קחי 62 לכתוך נכעלס על כתוכתר הקול קול לס • וזכות לכעלס וזכין לחלס מלמעלה מכק וכמטת תחתיס סכל bיפכל לס : סלח לסניו : וכלכר פרח)

ג כותבין גט לחים חע"פ מכירן סיקל כסופר וסעדי' אות אחת מן התחתון ילמד מן העליין :ג כותבין סלין 6סתו עתר מכירין כחיס וסc6'כין כגט גט לאיש אע"פ שאיןאשתו עמו והשוכר לאש אף ולס קייסי'סמס ל6 יקננת לה כין כסוכר 6ס fיכו מכירין ע"פ שאיןבעלה עמה ובלבד שיהא מכירן והבעל עד לחקר זמן • ויכ6 לחפו' asח יכתוכ גט על פס cfת נותן שכר כותבין שטר ללו'אע"פ שאיןמלוה עמו כנית לי תטרוף קי6 סלה חיס 6חר 6סתו כסמן ואין כותכיןלמלוה ער שיהא לוה עמו , והלוה כדין • פירוס נכסיס סמכר תוכיח חותן קנט • חשי נותן שכר כותביןשט'למוכ'אע"פ שאין לוקח עמו כעלה נין כתיכס לכתיכס פליג'מגורפת כו וכןכסוכר: ואין כותבין ללוקח עד שיהא מוכר עמו והלוקח (כרתנן כמסנס נ'פרק והכוס נותן סכר 6פים נותן שכר

לנטין)שהרי כל 6סת כריכי פסקל רפענח ממה ופנגס

להכיל רחי'לימת מטל ניט" פקדון לפני הכי מקכל העסקסוס כותן כלקסכר לסוער : לילה קר6*15*5 כ"כנ"י ועיין מ"ס כמסנס ז'פ קרב"מ •

,ותוס'תירכו למסתמס כח מקליס חיכיס פורענותר לנפסיק

סיכתוכ לסנטקודס סירנה גרסה : וקכילו רחיק לדכרית' ועיין מ"ס כגטין מס : והשוכר ocb וכו עיין מ"ס כמסנס ז'פ"ק דנ"מ : אף ע"פ סלין כפנס עתק כתכסר"כ דוכין לחרס 65c כפניו וכ"כסרסנ"ס וכלומר וח”כ מרעת פניקס כמן כתחנת דלקמן ולחו למימרח) רעכסיו זוכס לכעל סיקס מעכפיו לסס ל6 סוי לומי לגטטחינו חל ס לכסכח ליד'ועוד נמסי נפקח מינה פירסוכן ועוד רסרסנ"ס מסיי °

nותיס כריך" להיזהר כו סלס יכל ליד כעלה על סתקכל כסף כתוכתס ע"כ : ובלבד סיתת מכירן לסין לר"נ קחים ותfסס כין כגט כין כסוכר גת רקטפו סמ.) תעריס ותתן מוכר זס ליד *חיסמו כס"

ככל ותפסיר כתובת לשתו 6כל כשמכירין סניתס לו חזו כולי תסי סמס יסעור 6יס וcc oc6מות כמו שלפנינו לכל כמות נכות ומוכר ולוקק דלקמן כתב המגילנפ"ג מהימנות לכח הכריכת מסכתינו נסכיר חת סניקס (וקח תכן כמפנקו) הכי יוסף בן שמעון חין מוכיחין עליסן פטר הול וכל שכן שטר מכר ע"כוככומר מtc"כזוכר למפטיר כפסיס יכול לפטו טלפע מחיזס יוסף בן שמעון טירנה : והבעל נותן כר סכר הגט מפרט כגמ"מfי טעמ6 לכתיכ וכתב ונתן וסכר המוכר לזכותו סוס לל6 תסלר ותגלה כתוכתס זיכנכס 6חריכס לסון סרסנ"ס • וכתב הגנגיד פרק כ"רמסלכות מכוס נסס סרסנ"ל דדוק כמקוס סחין כותכין כתוכס 6"נ כמקוס כותכין רכילות בחיק סלל כתר נס ק6 כסכתב וחברת הילתתן מכר הסוכר . דקל גדילת לכטריך רתות (הנחקרורי ליה כתוכתס ו נס כילס ע"כ : כותבין פטל ללוס וכיחו: סמס כתב ללוות כניסן • ונח לות ער תטרי וחתר למסרן לקוחות סלח כרין • 6מר רכי כסטר סקנִייתו לסס סעכר נפסיק חכי 6מר פידיו כחתומין ביןניק ג"כפ"ק דב"מ דף י"3: ואין כותכין למכור וכו'וים שתקפו (מר כי פסיט ותירכו דמסוס ריסb כפנית ול* סכך פרוטס סלס כח מנות לעדיס 6מר לססbכי מלוי לפנונימנת

כתכו הפטר ויסיק נִידכס ולסיכח לוס כיוס(k7"כ קורנית מוקדס מסר"כ פרק כהן )יסמר נכס כי כן סוח החמת תקנו ממנו ותתנהו לי ולס לין מקרעוהו חעפ"ג 6ין כותבין נפי סכפעת כתיכת סול סקר ויס לחום 6 לי מעריס כל כ"כ המניל פרק כ"ג מהל־מנות : וקכריס כנ"יסי" ל"ט לכונס קפילס כחתימה סוס רfיכס כמיסס סתול מעריס וסמל יפול מילס 6: ינככו, קולס סיכלכלות הלוה גפן סכר כתכסר"כ ולפינו היספסקf יכו לסס ל6 כן פסיטה • גמ' וטעמל כרחת כעיני מפוס רמסתמס מקס

העסקת קול המכקט .. ורוכס כעסק יותר מן הגוון ורומים לחריסות וקכלכות רכמסנס דלקמן כותבין סטר גמיכל חט"fcbין לוקח עמו לפי סbינו מפסיל לניקח סכתיכת פטר חין מזייך לנוקח ליתן מעו' סלח מדעתו

,וכיון שכותכין ססר לתוכר 6ע"פ סfין לוקח עֵמו פסיט6 סיכון לומר סל מדעתו ככתב הפטר כך כתב הטור סי' ר"ח כסרמכ"ווג'ימגרין פירס מפורכסטר סקכל סמעות וכ"כקטור נסס קריקנוי

ופי מסר ופחלק כהן מסוס לסרח יטרקסו (כניקח כדיכל ולינה לחנס : ,ואין כותכין ללוקח וכו'כתנרטור ח"מ כפי ר"ח וזר (סוכן הרמב"ן קלימנת) רפפיטל - מיירי סקנו מןסמוכר סתקנס לפנוני פלח בפני הלוקח וכל הלוקח סיככו פורסטר

• חין מתכון 657 6מרינן סתס קנין לכתיבת עומר סלס כפניו ע"כ וכג'יפיט" כתככססנ"י פקרסנ"ס והרק"ק פניר' סויסזס קנין לכתיבת עומר 6פי סלח כפניו לדירתו נ"ל רתתרניס Bסכתיכו כך מקני חכפי שכתבתי גטס המניל גני תנור • ותני תמות על קטר פלס, תזכיר וניילריב"ןסייט (גני סתס קנין וכו וקיל עלמו f5 נסתר מזה כספרוס"fcpע"פ סכתכן נס סוף סעיף 57*5 נכותכן כתוך סניףג'כסכתכסתס קנין לכתיכס עומד ומקרו פלנק כל העיר כזה : והלוקח נותן פכר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

נח פפיט פח כרימו כמוכר סרקו מפני רעפת" פי'כוסל"ס ו סטרי 6ריסו היוכל לקרקע נעכרfלמרס למחנסלסלים מספרו זכה לו רחוקה ממנו וסנק6 דעתך למינח יתן קול לרכיע: קבלנות בכך וכך כירין לפנס • כין עתה כי ל סכר להנחת רירית קוס וכרכתיך סקונס : יסמס וסמוכר 6ל טסתר : שטרי כירורין זס כורר לה חסד סידון כיור כולו ל יתלכלכק3 ° n)וכדחמרי חינמי זכנת קנית זכין חוכיר : חסר וכותכין ככתב פלוני כילל ליין פלוני • וטענותייכן וכן ו שטרי חירוסין ונטולין

כרי סכסיקו חוזרי וסוכני': מפ'כסלו ענלסין ו אין כותבין שטרי אירוסין ונשואין •&א מדעת כותכיס פניס לכל 6'מכעלי סטרי פסיקתס כדרך ניול שניהם והחתן נותן שכר אין כותבין שטרי אריסו ליני פטר כפני עלמ פיקיו כמס 6תה נותן לכנן כך וכך וקבלנות אא מדעת שניהם : והמקכל נותן שכר טענותיו סדורי'כו וליןהנל' וכו'. nk מדעת סנילס חכי אין כותבין שטרי בירורין וכל מעשה בית דין א כרסנ"גל כססר 6'כותכין חתן וחני כנס ונטולין כתו:' מרעת שניהם ושניהם נותניםשכר רשב"ג אומר טנות של סני כטלי ליכיס קרפג"ס: שטרי דקדוק (גלשניסס)שניהם כותבין שנים לזה לעצמו ולזה (ספלו כירר פלוני דיין פירון סמלס כתכתי כסוף פ"ק לעצמו : ה מי שפרע מקצת חובו והשליש את לו ופלוני כירר פלו ריין סחר הנ"מ : והחתן נופן סכר שטרו ואמר לו אם לא נתתי לך מכאן יער יום פלו' פירין לו יה והסלים לחת מקרי קוס קונס ונס מרויס תןלו שטרו הגיע זמן ולא נתן רבי יוסי אומר יתן סטרו קמנות והגות מסרו כקכנת גרונית החם נ"י

הפטר ניר סלים סטורק קיק זכנת פסיט6 65 כריך רספי

נקס (כתוכ סוכר וסמכו על : (רחפן )כורכח מדרכנן דניסחניק נחמות נקרוני נספיס נתן סcליס : רכי יוסי חומר יתן לסכירס ליס 6סמכתס קכין ת"ס וס"ר המיכס פחמיו יתן כל הסכר וכתב נלי המתניתין התכסיס לקכרו לכר ע"מ שיעסס לו דכר לעתיל וסומך מכו כטכתכו קכל כסטר 6'מכל 6ס כתכו נכל 6'נעני עכמו כל 6' כמעת התכחי סיכון נקייס • וכשהגיע הזמן לדינו יכול לקייס פורט שלו : והמקבל נותן סכר נתפסיט6

65 כריכה זו קרויס 6סמכתר • כרכרי רכי יוסי קניס וכענין פסק ככורק סכרין נקוכין סנס 6ו סנתי וסיריוס עתה למקכל : : הנכס 6סמכתס מס קני6

6

% 6"כ קנו מילו ככית דין ססוס שטרי בירורין כתכסר"כזס כורר לו חסך וכו'וכותכין וכן (סקפיס זכיותיו כחותן כית לין cמסר מטרותיו ורחיותיו ומ' :

וטענותיו וכו'וכן פי' סרמכ"ס סכל כסוף פ"ק דכ"מ קי כס 6תיכס מכלן ועל סלסיס יוס לכטגן זכוותי • וכן כפרק כתרס רת"קלס סיימן פיכמכן נס טענותיו וכגמ'

ורכותי מחי סטרי נירורין קכח תרגומו סטרי טענותס ר'ירמיס כר חכס 6מר וכל6

° וזכר6 ° מפמפ רלי קל לה קל ולי קל • 65 ה6

9 ° n קרמכ"ס כפ'כ"ו מתגמלות וסטרברירת קריינין חוסטר טענת כעלי דינין וכסמוך כלכלי רשג"נספרס כס"ו : וכל מעשה בית דין מפורס כסוף פ"ק דנ"ת : שניהם נותניס פכר נסטרי כירורין קרפניס • וכן פרחס מלסון סרמכ"ס כפרק כ"רמה מלוס ללח קחי למעסקנ"ו שניהם כותכין סניס פני העלים כותכין 6ני סטרות קרסנ"ס : לזה לעכמו ולזס לעלמו מפרס כנמר6 וטעמיק ד

מטוס דחמר ניס לח ניחח לי רתקו זכותך גבי זכותי ררמית עלי כי הריח לרכז סתופס כל פינסמכותי כרחותן מותו ותקפו סמפרסיס +3

° ומחי טעמייסו לרכנן : 6ס זס רוכס סיסיו זכיותיו כילו ותרלז קכח כנון סחכרו לתליה נכתוב סנינן ניקל ויעמול קפט בידך וכcמכטרן תרחקו ליכ'כ המגיל פרק כ"נ מתג מנות ונפי bsמרו כנת נטעתה רכס"ג דרמי' עלי כי לריח חרכח • הנגן הוכרסו קרמנ"ס וסר"כ לפרס סטרי בירורין סכותב זכל"חזטענותיו מסוס רככתיכת טענותיו כולי עלתה מוליס ולפי החומר רסטרי כירורין היינו זכל"6 וכל 6לחו למעוטי סטריטעכותל • חלחלחוספי רוכל"6 כמי כותכין כו מטוס וניסל כיס טפי סמס לסטרי נירורין בחלומיוסטרי טעניתס כחול ככטרן לרחוק ולפרט כירורין שענינו בירור טענותיסס וכפקח מינת כמי רנמ"ר סטרי טענות6 לס מתגי כתיכת זכ*6 ויכולין לחזור על סינמור קרין ,לי כמי חפכס פמסטענו כפניסס חינס יכוליס לחזור לע"פ שלח כתבו רוכל"6 וזכ*6 . . וסתי הלו קסכרות הפח המס כתוכי' כנ"יסמן יגכססגיחכ5 מ"מ למ"רוכל"6 סכירס ליס לטענותיו כמי רחי 65 תימ6 הכי גרידית מלי טעמיק לרס"ג הליכה למיתר ללדידיס ככופין על מרת סלוס פליני רככן ורסנ"ג רקס כנמרח לחיכן נה ולפלונתייסו והכי חמורסי למסי מטרי בירורין חתמר הנכך מפרסיס קרמכ"ס וסר"נרשטרי כירורין זכר6

° וטעניתין וכו'. (6פ"סכג"חוכמ"ק לח פירס 6זכל"6 דנקטי ליסגל רמ"והכי ולס סוכרכו לפרס גס טענותין 56 נכון לפי סככלן מוכרח סוס מדרסכ"ג חכל כחרן המקימות סלח גסכת סס לרסכ"נ 5 קולרכו לפרס 6ל6 זכר". סרוח מכוחר ביותר כלפון כירורין ומפניזה גס כן סרמנ"סנחכרו כתב לו טענותיו וכו נפי ספופק כחכמיס ולדיוקו חפפר סיכתכו זכר"6 כפני עכמו : וטענות כפני עכמווק דלח פסק כן כרשב"ג לעג לכל מקוס 6סכס וכן עיין מ"ס פרק מ'רערוכין וג'י פוסק כרסנ'ג : ה ואמר כן 6ס לסוכו 6מר עיסbסלח וכן' • נ"י: רבי יוסי חומריקן כתב קר"נרסכירס ליס לסמכתר קניס קמכטיח לחכר: לכר על מב"

BODY

« הקודםהמשך »