תמונות בעמוד
PDF

6פ"ס סרי זו לינס כלוס. ססרי ל6 גמר (תקנות של בקכלת ס זיכה כו לחסר • ולמר ניק זכק כתר סכתוככות csטר קטר ולין סטר לחיר מיתס : ז כריך סיכפול מתיו ול6חר 6ע"פ סbינס כתוכס על סמן • סכתכעל סס כסוכן וחזר מיתת רמטמע גוף הקרקע יכל קנוי כך מסיוס • וכו) תוכל לפמעון זכה נמל סכתוב כי • קנת 657 גרם משbר כווחתו • קפירת ער לחקר מיחס ולס לו כתר מסיוס 65 נתן לו כלוס פריס ככתוכס וכמסורת ורבותו קתני לסקר • ותרכ"ופי דין מתנת ל6חר מיתת :

זיכק כס למקר

שחמל הינו כ יך נכתוך סיו'רכיון היורשין בין שאינו מן היורשין ובריו קיימין : לרלכן זכס נסטר זה נכון

כתב נפטר כן כן כסכת ז הבורבנכסיו לבניו צריך שיכתוב מהיו'ולאחר חמשן קנת פי 6ס רחוקן 6מר לנו פלו היו עני עדיס • מיתה • דברי ר'יהורה : ר'יוסי אומר אינו צריך קזיכס כסניל cזעון קוק אתכן < סטר מוכיח עליו הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו. האב אינו יכול יורם ול6

fמרי'כיון סהול ספסופו קיו' סתקין המתנת למכור · מפני שהן כתוכין לכן

והבן אינו יכול ירפו כא 5 ילה מתחת ידו החי כח תימ הכי אגון שנכתב למכור מפני שהן ברשות האב מכר האכ מכורין ולוקח כחונק כקרקע • 6כל כשטר כעס נכתב • וסנכר ער שיטות מכר הבן אין ללוקח בהן כלום עד מטנטני ליה • סין סטר כר'יוסי : ל6חר מותו • שימות האב האב תולש ומאכיל לכל מי שירצה למטלטלי טול סימן ר"ן מריוס ונחקר מיתס : רחב

ומה וסרמכ"ס כפ"ט מס' זכיית חינו יכול למכור • כלח קכן

העתיק 6ס זיכסכס לסחר • פקנון קנוי לכן • קכן אינו יכול למכור כלה הלך סספירות כין מן היורשין • כין פלינו מן היורסין • כל הדברים שכת קניין 65: מכר קחן • סתמל מכוריס ספירות (לוקח ער קיימין כלומר כיון סגינס דעתו כו' . הרי כל רכריו קיימין שמות לב: מכר הגןכחיי קלכ : bין ללוקת פירות על סימ' כן פי'קמניך • ונ5

° לגרס כמסנס זיכה 65'כלל"ת .' וכן קלב: החג בכתב נכסין (עכו מסיוס ולfחר מיתה : תולס יס לסגיס כספרן :'ז הכותב נכסיו כניו וכו כרי) ומ6כיל ספירות לפי סירנה בחייו לכל מה סרגיס כמחוכו סרונס ליפc6f6הוליכו רולס (זינגר נכסי נPcf פן יפסלו כספת מיתת • חע"פ מעומד ליתלס • סרי סן סל כנו (מקכל כניס סיס לו מcfתו ר6פונס ורולס לכתוכ נסס נכסיו לסחר המתנה לכל סכותל נכסיו (סחר לפי מה סוגים במחול לקרק' מותן . il סיל) כל פירות בחייו • כריך פיכתוב מתיוס וכו' : כספת מיתתן קרי קוס פל יורסיס פרעתו של חרס קרוכס סרסנ"ס וז"ל רס"י ריס פ"ס לכתוכות דף נ"י וסטר סכין לכל כנו יותר מחקר :

מתפרנסין פרט חיכו קינס מחייס • ססרי סין דעתו ניתן כנוס 6k

65סר

מיתת ולפי גר יוסי דיfמר זאכו של סטל מוכיח עליו הני מי גברים ודעתו לחקכויי גוף סקרק מסין ופירות לחקר מיק'סכל זס 6ין דעתו ליתן כמייז כלוס וכיון רמיתתן לה מני להקנויי מילי

דסf נתיק דנקניס ניקליק ע"כ ותמיסני פלסטור פתעתיק נכס זו בסוף הלכות מתנות סכיב מרע : צריך סכתוך נסיוס וכו' • רמטמע נוף הקרקע יקח קנוי כך מסוס וכו' ולפיכך ל6 דמי לקח רתנן כמסכה נ' פ"ו לגיטין

מריוס ונ6חר מיתס • גט וחיכו גט רסתס ליכל למימר f fkי תכלת לי חזרה נמ': לאחר מותו .לפון הר"ן מקיס ולאחר מותו • וכן לפון סרסנ"ס • ומיק לר'יכולת כרחית לת ולר"יכדfית ליס : מכר קחן • סין סרט סתמס וכן לפון סרסנ"ס. ומסייסנ"ימכוריןעוּ זִימות פי 6סירנה קנוקס פfס 6ינו רונס חוזר כו ומכטע המקיף לכיון דוכין ניק ספאנל גוף ופירות מסמע ניק גלוקח (וכיון) דלקירת fsין לו !6 פירות • (והוי ניס) מקח טעות ונ6 שייך למימר קכז •

סין חוכfס לקרקעו'ומיסו לfס ידם לוקח bcין לו fk פירות לין זה מקח טעות סקרי קכיר נת סלינה סלו וכו' : תולש ומכיל : כתב סר": חכל מס ססניק כמתוכר כסעת מיתת : לע"פסטומר ניתנס קריקן E בנו וכן נסון סרמנ"ס

חק רל6 כן פקר"; כפי מחנה פ"ס דט מר נתנום כתנום דמי . וכמ°c עור כתריס כתסנסו' פ'ווסכועות ויץ הנק דכרי סרמכ"ס וסיעתן - וכן כתבג"כנרין משנתינו כפרק י"כ מקל זכייס • קיו פלוסין סו ססגיעו לסככר וריקן 56 יורסין ע"כ - וז"ל סרb'ס ומס סקניס תכוסכרי קוס פליוקסין • ולאז קרין נמי מת פקניק מחוכר ועומר נתים קסל כפרק תכנס פסק רן כר פמעון דf6מר לכני פירות גמוריס מסלת פירות גמורים בכל העומד לקנו: כתלים רמי ורf דתכם ונס ססניס תליס c65מועינן פירות שנתלס קודס זמנו • כח סיו עומרין כתלוסכסיס סמת הלב

ופינו אני כיון נתפסו • סרי כן < יורסין • עג5

° • ורfייתו להכונס כן לכרי רכינו מקנ6 כקוס רסתס פ"ו דכתובות דף נ"ט ורים פרקו השבועות דף מ"ג• ופיל כפרק ד וכתובות דף נ"6 . 6רנקטק נמר6 בפטיטות לכל העומר נגזוז כגזוז רמי וזי מן סתימס על סרפנ"ס פיידיפרססל רתכונס וכן נמי סוגי לפרקו וכתוכות מלח fס כן סגמר הסביר ניק כת"סקר"ן כסוף פרק סכועות סלי ניס• לקרוז המתכות כלין לריך לקרקע כלן • כל ככריכי לקרקע קנת לו חמרן כל העותר לגזון זכי וחי לסגירה ליה הכי . הות לית לפיס רכלריכי קנת לוקס ויותר מזה חכי תמס על הטור סכת3 נס מן ג’ה כ"ס רכינו סככת ותר37 : 576. הפניני על סרמנ"ס לענין סכועת • וסנרי דפי עומר נתנוס לbו כתנום is) • קן כל עוד נסיעקכ"גנחלוק על קרמנ"ס נעגין קניק זכר קחזינן כתלים לחדרפה לסכירס גקו כהרמב'ס

מלח

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

לה עוד לק לכפורסמעות כתבו התוספות כסליס כססר"י מתפרנסין • (כזוכסות . לפי פפרכסת קנלוליס מרוכס דפוסק כר"מ לתתם רחמר העומד (ככיר ככלור רמי : ולפי' מפרנסת הקטניס : כיזונים • חכינת וסתית • נפי סמזוכות לענין סומריסות6 לקרקס הכיח סלסנסלסכועות כלורתההקטני"כרוכיס מסגרוני'. סfרכנים פעמים רבות ומפזריס• יס לומי לסמיך 6וכתר כמקומות אחרים - וסיינו קן לסכל. לפיכך סקטניס מעככיס על סנדוליס מלהתפרנס מתפיסת וכ"כ כפרק קכונס ופירו

קנית • וקנרולי מעככין על :לינס כריכיס לקרקע ומה שהניח תלוש הרי הוא של יורשין הנִיח בנים הקטני'מל זין fk יתפרנס כתלוסין דמי • וכ"כ עוד גדולים וקטני • אין הגדולים מתפרנסין על הקטני' ווין כל ספר מחלקו : גcלי כפרק סחפה סכפלו כרלקן ולא הקטנים נזונין על הגרוליס לא הולקין בשוהי גדוליס • ועשר כרכי חופס ונכנסתו כטור 6*6 סימן נשאו הגרוליס • ישאו הקטנים • ואם אמרו קטנים מתפוסת סכית • לתת מיBת פ"ת • נס לת סכתיכו כתר הרי אנו נושאים כריך שנשאת איתם-אין שומעין לכיסס • ישלונס הקטניס כק"מ סון סי' רנ"ווכתלים להן לא מה שנתן להם אביהם, נתן : ח הניח מתפוסת הכית : וfס fמרו רמי - נח רחיתי מי מהעיר בנות גדולות וקטנות. אין הגדולות מתפרנסות על סקטני' • נחקר מ תת חנית' ככל זס • ונ"ט , ועיין מס הקטנות • ולא הקטנות מזונות על הגדולות - אלא הרי לגו נוסfיס כוון פכתכתי כמפנה ' פרק ו' חולקות בשוה • נשאוגדולות • ישאו קטנית ואם סגפfתס 6תס כחיי חכינו הסכועות : ומה פרניק אמרו קטנו' הרי אנו נושאים כריך שנשאתם אתם חין טומשין להס • fk מה חלום כו'כתנתו נרככות. אין שומעיןלהם זה הומו בכנות מבכניס- שהבנות שנתן נסס לכיתן כקיי נתן : נכסי מחיר לפי מק סרניק מזונות על הכניס• ואין נזונות על הבנות : ח קלים כנות • ונח בכיס : כמחוכר קרי קוף פל יור פין פרק ט מי שמת - והניח בניס וכנית

שמת • והניח בנים ובנות - סוכנות ניזונות מן הכניס

בזמן שהנכסים מרובין הבנים כתכחי כתוכ'וזין ככו קטנו' כרסותן ולס קסיס fפסק יירשו והכנות יזונו נכסין מועטין הבנות יזונו ניזונות מן הגלוכו' לכתקוס למצגת י' פ"ח דכתובות והכניס ישאלו עלהפתחים. ארמון אומר בשביל סלין כניס יורסיסי לין דפסקינן כר"סגנפון קסבירה שאני זכר הפסרתי אמר רבן גמליא רואה אני את קככו' 6יכלות בתגלי כתוב לילילילתת פלה • ולח חולי דברי ארמון: ב הניח בנים ובנות וטומטום • t חולקות כפות • וכל חקת כתריס ונעל רגללי כרסותי. בזמן שהנכסים מרובים. הזכרים דוחין אותו

ניזונת מR9s : מפוס לחכילת פירות הנעל

נכסין

פרקט מי סמת: סהנכסי' כנכסי 6סתן קינוח מתקנת

מרוכיס • כרי חכמיס ומסוס הכי יחס חפי כפירות הפומליס ליתלסמיכס סיזכו הכניס • וקלגות • עד סיכנר סכנות :

נכסיס פלי fע"ג לכל העומר לגרור כנור למע. והכי כמי סמעינן מועטין. פלין כיס נסיעור ול: כסכיל כי זכר הפסדתי לר' שמעון נופית נפ' הכונס כמס' נ"ל. פחני התס לליכס כתמיק • :6

65 לפסיל וכין כנכו יחל ולין הלכה כרמון 656 תקנת חכמיס • סר°c פרק ח לכתוכות : וע: חלמנת חכג קכת כנכסיס מועטיס • ככת חכל החקין. הרי קוס :5 יורסין ונס נמקכל מתנת נכדו • הרסנ"ס : מה כת לכל החקין • קנת נזונת • והכניס יססנו על הפתחיס • הניח כניס וכו' - כללח כתב נכסיס מיירי • הרפל"ס : b q6מנס סכל סכת • קלמנס נווכת ותכת SocP על הפתחיס : ת נשאו גרורות עיין מ"ס כמסנס נ' פרקל' לכתוכות: ב וטומטוס • ספק זכר ספק נקנה : הזכייס לוקין זה חומר בכנות מככניס היכל רננות יורסות ותן לכל נקבות רלמרי ניק חייתי רסיס לזכר 6ת סקול: מכיל רכניס יורסיס וליכס כמי כנות נסלייקופרכנות

קנקכות כזכות יכן. קרסניס : פרק ט בזמן ססנכסיס מרוכיס וכו'. כונס מתני' סכוי במפנה ג'מן נתרם וכתובות • וbס מפורטת יפת נס'ו נ רוחין חותו - ללו נהיתר סכל ל' ידני על סיכיל רחית • דממס נפסן 6ס זכר תוח. יטול כזכר • וfס נקכת •

יטול כנקיס הנכן נכונס נוטל כפחות פכהס • וכנכסיס מרוכס• (מן) כנקנה• (כנכסיס מועטיס • (סקין) עס הזכרי'. וסיפ' דקתני טומטו הינו ניטל רסכ"נ וכמסנסנ' פ"ס רתמורה)תיח לפניר ליס טומטוס (חנדרוגינוס כרית גפני עכמו רוח - ולית הלכתת כותית • kס כרכנן דפליגי עליס ככרייתס וסכרי הנוטלין כפחות סכסן ולע"ג רלח תכן כמתניתין הלח טומטיס קול סלין לכלרוגינוס דסח נכי ככור כסניהן הוס רחמנבסנ"נ - וכיון וסיפח לסכל 6ליכית 6ס כן כתרוייקו קלמר ריינו נוטל • ולס כן לרכנן רקייתל כן רביטל כמי כתרווייסו כ"כ נ"י. וכן תפוס כרמ:'ס כפר מה כהנה וכפרק ס' מסג' זכייה 536 נרחס סוו לתליית חינה רחית לסתס למסתנסו בנכן היינו מסיס רונרות כקרוסת חתן קיימו כרמפרסיו"נ סס ונענין זהfין בין טומטוס לחנדרוגינוס 6ע"פ סbכדרוגינוס כרית סוס ול6 כן טומטוס לכל געגין ירופה לין לחנדרוגינוס ככוס כמקוס כן 6ן כת 6פילו לרכנן מפוסלחנדרוגינוס קיימס לן כמי

לכרית

אצל נקבות

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

קנקכו' לומיס 6ותן fנb כזכריס • רסכרי ניק חייתי רליק דכרי קור • כמ"סהר"נכפוף פרק מ"דיכמות יוסוף פרק 9 דנקנת לק ותוון עמנו : ינוק זכר נוטל כונס וfט"ג דקיימ*5 וככורות • ודעת הטור כסי'י"ף דחנדרוגינוס כמקוס כן 6ין כמזכר לעיני כל קנה • הכוח כשכיב מרע סוכס (ככו קנה לו • וכמקוס כת • לס קככסיס מרוכיס יורס יחס מועטין • סרעתו על לדס קרוכת חנל ככו : יללה זכר ונקנת • קלומיס חיכו כזון עמקן ע"כ • ותמק תני דמלין לו(חלק כין כמקוס יסל: יללת טומטיס• .חינו

כן נכק ועול לפרק מי שמת נוטל • הלחי מתניתין חרקיס נכסין מועטין • הנקבות דוחות אותו אצל זכרים. משמע פלין סומטוס לה והלכתה פטו:טוס גנטל האי מר אם תלו אשתי זכר יטול מנה ילדה זכר• וסנדרוגינו'פות ע"כ • וחני כפיות טכסניקס: יורם fת נוטל מנה • נקבה מאתים • ילרה נקבה • ניטלת חומר המשמעות "רכתכליתו הכל • רלח תימס כריס בפני מאתים אם זכר מנה • אם נקבה מאתים • וילרו מסטעס סכתכתי

לכל כמו קולf • ולחן בר ירושה זכר ונקבה זכר נוטל מנה והנקבה נוטלת מאתיס• קופייתו קר6סוג'ודי קופי) סווf קמשמע לן : ג ססכיסו ילרה טומטום איני נוטל • אם אמר כל מה שתלד. היל - ועור לני קננת על גרוניס מת הנכסיס כטולן אשתי יטול הרי זה יטיל • ואם אין שם יְורש אלא הטור סכסימן רנ"ג גלין בתפוסת הבית : הסכיתו הוא יורש את הכל : ג הניח בנים גרולים וקטנים קלומר 6ס קלל וכו' לנק־ע להמנע : והני מילי כccכחו השביחו גדולים את הנכסים • השביחו לאמצע אס מפות לין חנדרוגינוס קנכסי'מסננת נכסיס עכמן • אמרו ראו מה שהניח לנו אבא • הרי אנו עושים לטומטוס לנוטל כפחות פלח הוכיחו מסלון כלוס * ואוכלין השכיחו לעצמן, וכן האשה שהשביחה סכסניקס וכרכריו כפי ר"ף עכסי fניסן סכרו פיעלי". את הנכסים השכיחה לאמצע • אס אמרה ראו . מרחק הנס לקמן 6ין והסכיחו לנכסי מחמת עכמן מה שהניח ליבעלי. הרי אני עושה ואוכלת, לחנדרוגינוס כלוס • לוח לכל 6ס חפרו ונטעו, והוכיחו השביחה לעצמה:ו האחין השותפין שנפר זכר ונקני חפר • יזס כריס מסלקן . מה פהניקו אחר מהן לאומנות

נפל חסרת תוח: האומר of הוכיחו לעכמן : וכן קחטה

קלר 6סתי זכר וכו'. כתב פרפריחה • כנס מוקמינן נס כחסר יורם כגון פנcל ב6וכן קונהכל נסכיב מרע וכן'. סרעתו סל 6רס וכו'מסייסני חת כת סמעון חסין • (מת. כלל כניס וככות מעון לקין יורסות תקכו טיטול כדי סלח תטרף דעתו עליו וכו'. לקח) תפוס חותו • כמכחת.cfתו סריס כת פמעון 6חיו יורפת חותן • פס גריעותח למוכר הול ולס מסוס גריפות דמקנ' ג"כ כי לעת

וסלק6 דעתך למיכס לכקהיל הנחת הנפק הלב קרוכס 6כל ככו : מלי קוי נטסות 6ת סbינו זוכה כזוכס • ענת קנה סולט ומסכה' • 6פילו כי המרת רחו מס הניח לי חלל ולחי מסוס סרעתו קרוכה חסה לטירוף דעתו וכתב עוד כעלי וכן. לפיכן הכי מחנה • ורונס סילית הסכם לחמלט ולחין כזה 6סמכ' ספרי ליכו קונס לות עלמו כלן • ורונה קיסמע לן bלסכיקס לעכמי :י סכפל חסך לסומכות. פיתקייס התכלי דדוק6 כחומר לי לחתיכס ניכטלן זכוופלי עכור קמלך שכן מנהג סמלך לסעמיל מכל בתי קעי חרס 6' ועיין כפירוס סר"נמסניה' פרק דלקמן • וכיוכח כו סקוכס

נמוכס

עכמו וחיכו ריכס סיתקייס התכסי • הוי חסמכתס bכל זס רוכס

כקיוס סקכלי וכקיום המעטר • הלכך לין ז 6סמכת סנס בתכלי ככינר • ווה כפתור ופרח. למרתי מפי מורי יר:6

° ע"כ. ועיין מ"ס כמסנקג'פרק י'לגיסין • ונסקטור סי' רנ"ך כתר סכרס א k המטוס כן מפרס התסנת חפילו ככריס ולס כן דעתנייכמ"פ לפוכו . 6לס כמ"סקר"נ רכסכיס מרט 6יירי : נקבה מחתיס • דלענין קרויס נתו עדיפ'ניס • סחינת יכולת לרזיר חקר מזונותיס ככר : נמרח : ילרה זכר ונקכס :

פי'סר"כתומיס וfט"פ שלח התנ'כי חס על זכר נכר ועל נקבת נכר (מרחמר לס • 6ס) ינוק עלומיס ל6 נתכט התגלי • 6ל6 יטול סזכר כלו כונר נכדו • וקנקכר כללו כולדת נכדה - דנסעפת הלידה תגלי • חנה קונה ניתן מתנה לקניו• לריכס(ננקנהוף 6ס ילדה תחומים תכני'עליו ירוכת פיסלו )כפי תכחו • קלס"ס כתסוכר סוף כלל פ"6 : ילרה טומטוס

וכו' - כתכיר"נ דהלכת נוטל כפחות מכפניסס ככר כתכתי כריסb מת סקסס לי כזה על בעל הטורים בין חנדרוגינוס נ הניח כניס נדוניס קטניס - ולס מכעיל גרוניס וגרוניס דפסיט6 דמהני להודי • 67ס זה מתעסק כנכסיס קיוס •

נס זה יתעסק למחר • סלח לפני היו קטניס סbין יכוליס ניסנים הגדוליס מוחלין טורק מועט כזה למכור פועליס • נ"י: אם סתרו רנוכו'כפני נ"ר לחמרו כן - רכיון פלח Low סכין לחלוק והניחו לסס נהפכים כל הנכסיס. רלוונ"ו 6:תועלת ליתומיס גרלר • ונכונסנדוליס 6ין חלק כין נר עדיס• קרוס: וכן קלפה וכו'. כתר קר' כגמרל מוקמינן נס כ6פת יורפת וכו' • וס"רחמים" ונתתיל תכלת וכו' . וריס6 להסכיתת להמנע מפרס כנמר רfשמועינן ומהו דתימס כיון דכחו דרכה למטרת fע"ג דנס פירס• כמו דפרים רמי קמסמע לן : השביתה לעלמס. וסול לכח סקנת פאני • דלי פקנת מזוני לח • דתנן ריס פרקי*6 (ככתוכות) לגמנת ניזוכת מנכסי יתומיס מססת ידיס סלסן • קרסנ"ס ועיין הלוקי דעות כזה עטור 6"י סימן נ"ה : י האחין המותפיס• כן קנרסת

נפל

בכל הנוסח, וכי ניהלחין סרן שותפין פלס לין שותפו למוכס תורס 6חר לג'חופים: כפר הסלע 5, קריות מפני יד נתפוקת רטית • חן סותפין לפלס ססינס חמיס לין סויס פמחמת חכיהן כחת לו 6כל 6ס מתכנת טלמו • מפני חטיפות נדין זר ומסתת נזקרו חמין סותפין כסעומרין יקר כלל חלוק וחיכוקן וחכמתן • כנקת לעבודת המלך פה פסרות הרוויס 6פי'עלנ' דורות כרית: ככרbסית רכק bסתסקור ליתני לעלמו : סנס ונתרפ'. לס קנס כחוכס . כלומר סלח פפסנת לנכדי ע"כ נ6חין השותפין•

כענין • נותרפח מן סמלע עכ"ל וכ"כ נ"י סימן קפ"ז נפל לאמצע • חלה ונתרפא נתרפא משל עצמו לכל 6ס חלק מכניס ופקיס נסס ת5וכת הרמב"ן סימן האחין שעשו מקצתן שושכנות בחיי האב • הזרה וכיוכס נקס דכתי'כקו פנמר כ"ה 7("ג וססותפין ודין זה שושבנות חזרה לאמצע • שהשושכנו'נגבית בבית נפשו ירחק מקס כסס למרי' נסותפין פין גלנו לפי דין אבל השולחלחכרו כרי יין וכרי שמן• אין נגכין כמתני' וליכו מתרפל 6ל 66נו ווין קליין כל זמן בכ"ו • מפני שהן גמילות הסריס : ה השולח Sen כמו: מוסכיכות • דרן ככל הנק תפיסת הבית כו סבלונות לבית חמיו • שלח שם מאה מנה ואכל שם

מוסכיג'כוטל סעולס ודורון כולן 6קן. וכחלו החניה סעודת חתן • אפי ברינר אינן נגבין - לא אכל שם לחופק ולfוכל כמות חוזר קייס כנכסיס פירסי מסחר סעודת חן הריא ננכין - שלה סבלונות מרובין ועופר כן לזס נס כן כטיפס ותס כנייס מפרנסיס

.שיחזרו

c6ת ולס cלס קלכ ססכיכו" מתפיסת הנית • ט"כ - bכל :

כסתס על יר "מכניו וסורק קרל פתעתיק הימין והשותפין וכ"כקטור חחין סשותפין לו הפומכיכו 6ח"כ לחקר פרת 55 חזרת לסמלע • לפני פתיח פלר סותפין • קרמנ"ס נפרקט תת נחלות כתכ לחקר מן כתלות • סקרי נננית כנ"ו • פיכות המוליך שיסכיטית לחברו מוחין סנסו התלך וכן' • 6ס מחמת חכיקן תנו כגון נקזו לתבוע ממכו כנ"וסיתן לו סוסכינו כורך סנתן לו וקוס סרית לכיסן ידוע כרכר זה ולמר נעמיד תחתיו ככוכדי לעטות מיסיו נטולי רנ' כנפולי הל'6ס כתול'. כתנות. (a6 מכס חסר עסס תומיס וכו' וכתב מקרו פלנק כיןכס”ע סי'קע"ז .6למנת - ולס פרקסיס פרוסיה • וfס כככעס כלכעס סיכול ולטעת (6 פיין הסירינה נסחר סותפין עליו• ולחני לומר לפני גומר (רחמין חיני עוסר ערך חלחכררן סעפית עלי : דלפק מיטקיס לסין כרמכ"ס כסוף פר'ח"מתן סלוחין סכתך חבל קפילה נמכרו כדי יין וכלי סוון כלל) הופה • לו סי כמי ,*5 החל מן הלחין • 6 מן השותפין כפל כהומכות סמלך כהיפר (זינו הלך לי)כול עמו לין זו חוסכינות • 656 מתנת וכו'. קרי סנפי'סוכר דקה לסחר סותפיס • וככיוכח כזק :לינק נגנית נג'י: ה יסולס סכלוכות • מנקן קפניס מכלכו עור (תר"ס כלפון סמסנס וסוף פ"קדפקניס • ויקר כמחית תקרוסין סוליס לכית סחרוסת • תכסיטיס ומיני מקומית סכתכתי סס כס"ו. ולענין הטעס סכתנירמנס מגדנות • ונדייין וכדי צמן ופעיס הולך לחתן ולfוכל סס : מזה הינו קופיf כלל דהרינפלר פיתפין נוכל נסטעיס 6ס fיכן כנכין - 6ס תת יוf לו מזה כייף לשכוח לגרסת המחמת מתכנת מפוקפיס סיוכס המלך, נתתחסד עס ילוי.סיפיס כנון סכת סמחת חכינת גיסל • לוקח הכל כדינר כל הכל פחות סתיו ידועיס כרכר זל: נפל למלט : כתב הר"ן 6כל 6ס מדינר . (6 ניל .. וגוכת ססכלוכות : 6לס סכלוכות מחמת עלמו מפני חריפותו וחשיבותו וחכמתו וכו' • וכך פי' מרוכיס • ולפיכן מועטיס fס פי' על מנת פינחו עמק קרסנ"ס • ורפידוס (פירוסו רדוקס כספירסו כסעת נקיק

נכית אמפני חריפותו וכו'ליקחיס חוקן • דחי (חוקכי חט"פטהול חריף 6ס המנהיג העמר מכל בתי העיר וכו' הפכו להמנע • וכן מפורסכהריח בני 6לתניח חס מחמת החסין לחתין פריך עtיטח rAסניל6 כריכו) דקליף טפי • מהו דתית חורפית נריס ניק • קמר: חלה פירס סר"כ תכניס ופחיס וכיוכס כסן דכתיננת חומר נפשו ונומר חט"נרכקרח 65 כתיכסלס כניס ופחיס • נקט קונכיוכח כסס מלסון סרמנ"ס סוף פ"ח הלכות סלוחין • וכפי המפה כתר כנין :fכל סמסכלות פרס מפורסמות נרעת - והתמיר כקס. 6ו פעמר ומן רך כחוס לcמ מר לקור • וקיר (חוס היינופי' רכיניס ופתיס• וכ ככחכורו סס וכ"כיס3"ס ותתו'. וכתב נ"י פחיס מלסון ער איפוס סיוסי ומ"ס סר"נמס חנה כסוכס מתרפס מן ססמכס כתכו סתוס ולח רמי (תח דתנן לעיל סין הקטניס נזוניס על סגדוליס להכל סוי כחקרקי נעלמה לכל סקס נכונס כן קוי • ססקטניס מפסידין יותר מזוכת. ע"כ: שושבינות רעי לול • מתרגמיט 16סכיני דרור • סרמכ"סריספיומה זכייה • המועית bcncחין כק־יזיס טוטנות וחיתcc cלחו סמעות ולזיכלין ושותין עס התקן נקרליס ספכיניס ע"כ. וז"ס סר"ננוטל סעודה וכלפון סרסנ"ס ועכיכו כןfcסעולס וכו': וחזרה קסומכינות מורת נחמנע • פי' קרנוקזרתהססניכות חח"כג6תר סתת הלכי חזרת לחמכס • וז"ל הטור כל ה סימן ס'חוזרת לכולם וחולקין כו כמו"כמו כפ6ר מלוות חבילס וfינו כריך להחזיר סכל ככrוחי קרfפון פנופfk b רf וןרfשון סכום הפנס חלקי המגיפ נו כ"כ • ונסרמנ"ס כפירוס מיירי שהלב נס6 sub • וכח CES החיים הקולce fנת כי הפופלינות כסתס וכו' . ומת כחכ לותו מוסכינות תחזור לסגכע כלי ספק, ע"כ. וכחכורו סוף פ"ט מס'כחנות ישלי דרך לחסר : ה סכלונות מפורס כנס

: פרק נ' דקלופין : שלח סס ק'מכק וכסתס לקל בפיפל מפליג כמפרט: קרפ: ס : אפילו כרינר

לבית בפנקס קרי או נכין ולורקל למנתח נקט וון סגנונו" - כתנקר"נרוק ברינר נפרס ועיין כיוכס נור במגרח'פרק icoלחין כי סיכוfו ככית כענקנקיות מרוכין לותן ססולסין פ'רפלס ופ"י וכתוכו ונג"ס כריס פ"6 דקדוחן: שכיב כדי שתתקשט כס ככית סכית דרכן נקיות מועטין : יוסי מרע ככתב וכו וסול סדין לס סינק על פי כנס כתיבת • קרקע כל סקול נקול הדין 6ס סייך נעלמו מטלטלין • פלמר נכסי נפלוני כרתכן נקמן - כחלון של כני רוכל סמקס מתנתו מתנס • וחס עמר

וקיימו קכמיס 6ת הברית • הינו חוזר • וקולטקנו מידו שיחזרו עמה לבית בעלה הרי אלו ננבין פבלונות קרסנ"ס • וסכי נמי דייק על 6ותת מתנה למתנס מועטין שתשתמש בהן בבית אביה אינן נגבין : ליסנס רדכרי סכיס מרע פכיב מרע כמקנ' כפי קיין ושכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרי ושייך קרק' ככתוכין וכו3" וים סימן בין עמד בין 5 עמר וחס כל שהוא מתנתו קיימת לא שייר קרקע כל שהוא יין: ושייר קרקע כל נח קכו מירו 65 קנת תקכל אימתנתו קיימת לא כתב כהשכיב מרעהוא אומ' ססוס כת'סר"נ וסיל פקנו המתנה לפי תפ סשכיב מרע שכיב מרע היהוהן אומרי'בריא היה צריךלהבי' מיילו (כי. ודוקח כסל6 ודוק כסכל עסקנות המתנ' ראיה שהיה שכיב מרע • דברי ר'מאיר וחכמים (תקנו סמתג מתייס. ול6 מחייס הכל 6ס 6ת יתנו. אומרים המוציא מחברו עליו הראיה: ן המחלק סמפרס למנתח לפיטס נפלוכי כן וכן 6חר מותו נכסיו על פיו רבי אליעזר איבר אחר בריא ואחר היל ולגרימס למימ' סה'' חינו כריך קנין ופינו פיר מסוכן נכסים שיש להן אחריות • נקנין ככסף - מתנת בריf fלס סכי קת' נעלמו : וסכינמרע פכס ובשטר ובחזקה • ושאין להן אחריות אין נקנין דוקי כסנוכל לומר שכן ניתן מתנת מסייס • 6ס כח אא במשיכה אמרו לו מעשה באמן של בני רוכל לתקנות המתגת סייר לעכמו כלוס ועמר שהיתה

הולה

לסיינו סתקנס כסתס • ולס מוזר וחפילו קנו מידו ומכוס

פירס לחסר מותו • וסייטן מסמס מיתס וסמעגל ניק רקיזמרו ליס רפיית נעונס חמר . דמסייס קר"ניכתכ 6כל 6ס fמר יפנו וכו'. בot'מופו כין סייר בין נח פייר וחפילו קנו מירו ולס מת קנס מקכל וכו רפידוק מיניס קח סתמס כמקנס מחייס סגס התקנת ולפינו כלל קנין : 65 כתג נס סכיב מרע כדקליר סרמכ"סכרין קזס כפ"ח מתנכית וכיס סכיב מרע סכתי כל

ולף כח פין מתנת כריס • כך תגן על נכסיו מתנס סתס וכו'וכן כדין סכתכ סר"כ לקמן :"מ סכס רנגוס בפוקל ונח פייר כוס: סוס לומר סכיב מרע סייפי • ליתן מתנה מחייס וכו' : כתב 5

° S6 פטפס כס"פ סכת3 וחוזרני ני ותגת חומר כריס קייפ ולח פקאר • כריך להכין כל נכסיו ופירוסו סכתוסכל מעכסיו • והקנס מתיס סין רקיק פריס סכיכ מרע וכתר הסתס 6זליטן • רקסידנס כריס זה מתנת ס"מ סלס כסלר מתכות סכריחים וכו': לא פייר סוס עליו נסכיחרסית ]זק פכיכמרע כפעס המתכת : קרקע לין מתכפו קיימת • כלומר 6ס עמר הור וסוס סכתר וחכמיס סותריס לס 6זלינן כתר סcתל • חלס 6מרינן סמולי' סר"נופ”מ סכח ליתן מסייס וכו'. זפירסעיו בעין כtס מחכרו עליו הרחיק • ומקכל סמתנת סכח להוכיח כיד סכותן קרסנ"ס • זטעמה החוור פי'סר"כ כמסנס ז'פרקנ'רפסת ססוח מוחזק . עליו להניח ריתסכריס קיס כלוקת סעת ללס סכיק חינים נפסיק פרטנחי כוונ"ר ממה שכתב הר"ן והלכה כחכמיס : ; רני איעזר חומר סחר כריס 6סר כסוף סונור על ומכות מחמת מיתס וכו'וbס תת קנה וכו'סון". מסוכן • רבי אליעזר בית ליס לרכרי סכיב מרע ככתוכין גס על זס סלין וסכיס מרט פכח ליתן מתנס מחייס וט' . וכמסירין רמו וחפילו מכוה מחמת מיתס סכירס ניק דחין לס ליכס סכי סוס כדתגן כמסכס לנקמן : מתכת מתכת 6ל6 נקנין : כמתנת ברים • ז המחלק נכסיו על פיו רבי חליטר חומר וכו' כלומר

,סין

רבי 6ליעזר חומר דעל פיו לס מקגי ועיין כפי'

קר"נכמסנס ס'פרק דלעיל : רבי חלפזר סוכר וכו' וק"ג סתוס וטעמיקו לנקמן גרפיט ראעזר חומר כסכת וכו' וכן סו bקת כמנס סכנמרח גס סרי"ף וסרח"cפתעתיקי כן • וקט מוכח נכריס ככרייתח סכנמרס ועיין לעיל • זלפיכך כתכו דגרסינן ר'אעזר ותוסר"6 כן סמוע רסי גרסו כיו"ר פסט בר פנינתית דרכי יסוסע דלקמן 6ס כן לעיכיכסו ונתננת המתנק נכסיו על פי: י"6 סופר חסר כריס וכי כר"6 כחול וכו'. ועוד מלי קלמר חנרו נו מפה רכני רוכל וכן נימס לסו סכת סוס 656 סמע מיניס לנרס ר"6 וסוחר6

°כן פמוט ולית ליס כין נכת כין כחול כריך קנין ופנינ ללרני קניפור ורכי יסוסע לנקמן ופול סכיחו בחיות מסוגיות סכנמרח וקר*3]העתיק

רח כיו"וכן כמכח כספריס גס כמסנס לירושלמי : אחר כריס 6סר מסוכן כתכסר"נוספילו מכות מחמת מיתס וכו* והן מעפס לכני רוכל מתנהנתקלת סוסי ומי נסכיב מרע כל כולי עלמס כעי קיין כדפירש סר"נ במפגת הנעיל. הלו כתבות מחמת מיתת תיפתנותכי מוקמינן לס כנפיסרף קל"6 ע"כ"כ כל כרחך פליג רבי חניעור 6פילו כתלוס מחמת מיתק קרסניס וכ'כ עוד רגרחק פכיון דכם מפליג ר'6נין סכינמרס לכריס כענין קיכס רמית תוס כדין סיכס דעמרחינו חוזר פס קען מירן כר"6 : נבסים פלין נסס 6חריות וכו'

מפורס הכל כמסנסס'פ"ק דקדוסין : ! ס2

כ א הוכל

« הקודםהמשך »