תמונות בעמוד
PDF

הכתוסיס •

זו מטלטלין לינס ככלל תסמיפי כית • קרסנ"ס • ועיין כין כן יכין כך 6פילו 6מר כל מה שכתוכס ל6 כר 6ת ס :רחן כפי'סר"נמפנק ו': לא חת המרקז וכו'דלין דרך קסגרות וכו רחינןככעל סני: ר"6 חומר וכו'. וסין הלכה כר"ס: ה פסית (קס כן וחיכו תשמישמיוחל נחנר 6חת לְסרכת חכרות מכר חק היס• כלכן סנותניס כתוכס סזתיס נסעת טחינתן : מתמחות במרקז 6' וכן ככית סכר נ"י: לא מכר חלל קממן קרכנהעליונס סכת מפרכיס סזיתיס : סכתוכות וירק bל סכר - לכל כתיס

כלונסות של חרז סטמירין כורות (6 מכר-ודמי מודיעי' בין כרובין כךלא מכולא את המרח'ולא את בית נקס קירות בית הכרעכירין ניכר למימר דחין לוכחת הבר שכתוכה. ר"א אומר הם כר את החצר : לא נסריס ככריס סנותניס על לקרקעו'קרסנ"כי ולטעמי' מכר אא אוירה של חצר: ההמוכר את בית הבר קסמתסו'ccמיס כיס קקתי" מעיל רס"3 לסין הוכחה מכר את הים • ואה הממל • ואת הבתולות אבל

כדי לככסן : קרקעו וכמ"סכסמו כמפכ' לא מכר אתניין העכירין ואת הגלגל ואת הקירה הגלגל סמגלגל הלבן ומככיל ו'פ"נרסכיעית • וכן סתס ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן על הזיתיס סכתוסיס נתוני' קר"נ כמסגלו' פ"גודפחה מכיריןי'א אומ'המוכ'בית הכר מכר את הקירה: סמכן : ו הנסריס • לוחות לכל לרעת הסוכריס דכפלנ' ו המוכר את המרחץ - לא מכר את הנסרים ואת סמסימין עליסס סכגדיס : סיכס וכתcכשניעית וכפר' הספסלים • ואת הוילאות בזמן שאמר לו הוא וכל הספסליס סיוסכיס עלית חקר עסר לכתוכות. לדידהו מה שבתוכו • הרי כולן מכורין בין כך ובין כך: לא ס גורסיס ספליס סנותניס כסהדתי הרבה יותר מפנן מכר את המגירות של מים ולא את האוצרות של כוס מיס לכקון: וינחות •

קות כטול מקח: עצים: זהמוכר את העיר מכר בתים בורות שיחין מסן כנגד הפתח • פי' 6חר ה המוכר לת בית וגן

ובערו מרחצאו ושוככו' בית הכריזובית השלחין חנינטות:סמסתפנין כס וס בית סקנד בו. אבל לא את המטלטליןובזמן שאמ'לו היא וכל מה חומריס סינר מכסין כן ונתונית נתסכים כרגלו שבתוכה אפילו היו בה בהמה ועברים: הרי כולן הערות כסיוסכין כמרחן: עסוי • קרסנ"ס: בכר לא מכורין וישבןגמליף אומהמוכר את העיר מכר מנורות פל מיס • כריכות ריס וכו' : ונרחס נעיניוכל את הסנטר :

ח המוכר כסופכות מיס למרקן : קנך דקתני נקי מכר •

חוברות של כליס סמחמין כן קבועין סן סס ולינן ר6יכן מכורין מכלל כית סכר כ:טלטלי קן סמרחן: ז מכר כתיס - וכל סכן חברות סין עיקר העיר : כדחמרן נמי נכי כית סמכר מכתbת קכועס ולס כמטלטלת • בית המלחין נכות ופרלסין קסייכין כעיר : חכ 5 סמטלטלין קרס3"ס: הבתולות פי"סר"ג כנונסו סל 6רז סמעמידי' מלכי פסתיסתס כנין מפתח • וקנת וכיוכו כקן • ג': מלח כסן קירות בית הנו • n’ל כרסנ"ס סנוכלין כ6רן כרסם מכר מטי וספרי : הרי כולן מכוריס 6פילו עכריס וכסתות קנת מכלן ומכלן • ונוקנין זס ככנרזת ונותניס כריקיס מזס דמטנטלי רנדי נינהו • וכ"פ חטי(ספרי לכוי מטלטלי דלק כות • ומעמידיס רקורת על הכרית • פ"כ • נלסון כלונסות ניידי : הסנסר • (העכו) קממונס לסכנור ספירי וסין עיין כפי'סר"כ מסנסג'פ"נ רר"ק: העכירים כ"ג וכן

הלכה כרטכ"ג :

ס קלכניס גרסת כרי"ף ככף ופיר' סר"כ נסריסוכו'. וכ"כסרמכ"ס

וסרמן סופיין סוף פ'ינרלניס : סכר לת הקירק • מסייס ככרייתס סלח נקרח כיס קכד ללח על סס כקייס : ו לא מכר 6ת סנסריס וכו'מפוס רמטלטלי לס מורכני קרסנ'ס: לא לת המניות וכו רחין תסמיסין המיוחדי כמרקז

כי הכן לנפיל ולין לו מלני תסמיסתית 6לס ממונו לס נסנוק נהס לפילו כפיך כיתן • רכסקוכר חותס קונס לססיק כיתו יללפו ונכלס כסס ככנו מטי וספרי (וכפי' סר"נמסנס רנקין )קרסנ'ס: מגודה כמי נהרסו מר גורת (יו 6'ו) הרסנ"ס: ז ובית קנון • עיין כמסנס ט'כרנור קנת : ובית הפלחין • פי'קר'גננות ופרוסס הסייכיס לציר סג6מר סלקין פרלס רמוניס• ופי'סרסכ"ס סלחיך נכות כתסלחיס פירות ככל סנה • וסתוס' פירסו על פס הלילן שטוסרכריס וסולס פורות כדכתיב ותכם נריס ותסלח פלחרות וגומר - ע"כ וכתכו עול ול"ת לככוני נמריהו בית הכנסין כחני פרות פמפקיןותן (כדפי' יו"נכריס מועד קטן וכמפנינ' פ"ט דככה מכיכל)pזימ רמסניכן לסו מכל כית ספלקין שכנמרס וי"3 רפפיטה ליס לגמרח • רלין תלוק כין פדר נית כסנסין • פרס כית סכעל לענין מכר וסחלוק כין כחני לגינוניתס • לכך לח כיסה נפרס סלרין כמי כעלתf דליי מסמע יfתס לכעיטי סרק כית ככעל ע"כ • וסתס למפרסיכן מלחין פרוס ממעטינן כלני לקייט כין סיר סנקין כין פרר כבעל • וכתכ ירסנ"ס סיס דֶגנות סייכי לעיר טפי מכפני סקרי גן רחני לטייל בו כמו ככית יעייןמם נקונרכור מנר לק הסנטר : הרי כולן מכורין דכיון דינו מכל העיר עכת לעיר חסרת הוכחת קמטלטלין קוי מרוכה כסכס • ג'י: רסן ממעין כן נמניח חומר המוכר 6ק כעיר מכרחת קסנטר , פיס'נקעכר כממונה (פמר

העיר • מסייס קרסנ"ס נסס ר"ח

[ocr errors]

למיון נוטרי 6ת סכרמיס ע"כ - וכל סכן סחולק על ת"ק כמה 6cמר דבחני 65: להפתח 6ס קסנטר מכור כל פכן כחני ול6 קונרן לפרס מטוס רלקס כנוכל סכן • לכל כנמרח חמרי דלתון המפרסנית השלחין ניגוניפ6 כפי'סר"נ לליכס (פרוסי סנטר סור העיר !fo סנטר היינו כחגי • לסס ר"סנן נמני: מסדר כת"ק ות"ק כחגי 6מר רלח וחתר חיקו למימר ובחגי כמי מכור ונית לן למימר רסנטר היינו פונגר • ומכ"ס כחני • ולמלן דחמר סנטר טומר מפרסנית הסלסין כלני • דכתיכ וסולס מיס על

פני חולות פירס סרסנ"ס ח סלנגיס פרס לכרכת • ח המוכר את השרה • מכר את האבנים שהם כלומר ללכי נקרלין פלחין נעזות גדר : ולת סקניס • לצורכה ואת הקניס שבכרם • שהם לצורכו • ואת סנריכין לגסמיס - ע"כ סקופריס נקס הגפניס : התבוא שהיא מחוברת לקרקע ואת מחיצ'הקנים (ופיין כריסמ"ק) וגס כית וחת תחילת הקניס • קניס שהיא פחותה מבית רובע ואת השומר שאינ'עשוי' סכעל ככגל • כת*c לטיל הרכס נדליס כקכח חסר בטיט. ואת החרוב שאינה מורכב • ואת בתולת כסס סתוס'וכין דכתכס קתו כסרי פחות מבית רוכע fז השקמה: ט אכל לא מכולא את האבנים שאינן כחגי תכוריס 6תס ר"ס כן כיל נטוס לגני הפרס ; לצרכה ולא את הקני שבכרס שאינן לצורכו ולא גמל S6 לומר דלף סטומר זורק • סוכת טוריס את התבוא'שהיא תלושה מן הקרקע בזמןשאמ'לו מכור וכמכח עכסיו לסר"ן החוברת קרקע כטיט : היא• וכל מה שבתוכה הרי כולןמכורין : כין כך פמפרס כית הפלחין גינונית' את החרוב - נכחרותי סעדין ובין כך לא מכר לא את מחיצת הקניס' שהיא בית ל6 סוס ליס כפרס סנטר לה תורכב רכטנזקין מתנכר • רובע - ולא את השומרה שהיא עשויה בטיט ולא סומר חלס כלגי סכן סוס וערכיכין 6ותו ויש 49 שס. את החרוב המורכב • ולא את סרן השקמה סוגית הנמרק • וסרמכ"ס כפני עגמן • ולס כטיל לגבי

ולא וקטור העפיקי כתן לחמר סדת: ולfת כתונת הסקמס •

בית המלחיןכחגי דל6 כפירו" נגזרותה קולס פחתכו ענפית לכסמוקין קולכיס הענכיס סרג וכעניינו כר'לי מסוס לסתס כקכל תרגמו דחסנטר וגרנין סרכס כמקומן • וקרוי סרן סקייס : ט לס מכר-לות וסכס תרגמו היינו סתס כני סיפינת ומ"ס סר"נ וכן סרמנ"ס מסיכת סקניס (וכו') שכללו חשוכיס כסלק כפני עלמן): 60ין הנכס כרשב"ג כ"כ הרי"gוגס ככסן סוכת קר6"ס דנית

ניס כללס רכל מקוס ספנק רנ"ג וכו וכמ"ס כמסנס' פ"ז

לעירוכין : ח מכר 6ת קלכניס שהס לכרכס פי' סר"נ לעשות נדר - ולע"ג דתEמיטין המיטלטלין סן כיון דקביעי להלי תסמיס • זלין מזיין חותן מהחי עדה לעונס כמחוכר חיך עתו • סרסכ"ס : ואת סקניס סנכרס וממיל6 סמעיכן סמוכר 6ת פרת מכר 6ת סכרס לכל חילנות בכלל פרת •6'גפניס m' כל חילן חוז ייסרון המורכב וסון הסקמס כדמוכח כמתני וכגמ'וכו' קרסנ"סוכן כתנכ"י. ודכריקס נעלמו מעיני מבררת יפת +5

° • כסכתב כלכס עיר סן סי'רט"ו סמוכר 6ת ספות וכו'יכן ככרס ומכר 6ת סקניס וכו נדחק לכתוב וכי ככרס מסס דקסיס לית מס בגין קני הגפניס למכר קפדת ולפיכך מפרס וכמכר קכרס נקדיס מיירי וליתח לרכרי קרסנ"ס ונ"יגס פסטה דכנתני־חינת מוכחת כרכריו גס מסגמליסרסנ"סרחיה ולין (סחריך : ועיין כמסכת רנקין ותימס סמקרלי פולק כהן ז"ל 65 פינו כזה: ואת תחילת הקניס • •"נהר" וסרמכ"ס כפירוסו נס כחכורו • וכן קגרס כרי"ף נס כירושלמי לכל כככלי

נרס סיכת וכן גרסת הרסנ"ס וסר6"c וקטור • גענין ספי' סתי סגרסקות סוות : זאת הפיסורה טחינה עסוק כטיט י"ג סרסנ"ס וכסיפל גבי 65 מכר גרס הפסות • ור"ח נכס חפכס תוס'. (קול גיוס

הר"ג• וכן קגרס כספר ור'}: וקרמנ"ס וfף קרחcהעתיק כגרסת סרי"ף • וזה תימס לי על הטור סי' רט"ו סכתככנרסת הרסנ"ס: ולfזלס לה תמיסת כנסר"ר פחנק כקן על מור"ס סתסמיט רכרי לטור מס 66ין כן דרכו • רסל כרז :מיטו 6חרי דל6 6זל ניק כוח כפטת חכיו הרה”ס וגסקרי ווסרמנ"ס ורכיכו סנכ6לגירסיס לנ6 כנרסתו • ומכל מקו'סת בר"ג מכתב המחוברת לקרקע כטיט קסיס טוס הכנת חמרינן עלה fע"ג דלק קניפל כחרער וכן סרמכ"ס bנרסתו כנרסס קרינהעתיק נפ';'ימה מכירת סעסוי כטיט חע"פ 66ינק קכועס. הפירוס כמו סכתכני סמכוסס וטוחת מלמעלס 6

ולע"נ ללח מחכרו כטינח סלח bס סכיכותית הרכה כמנסג סעולס: השקמה מפורשת כמסכה ט' פ"ט רכ"מ 4 ט ולא חת התכולה סקי6 תלות מן הקרקע • נמרח. ולע"ג דכריכס לחרטו פי'סיסכ'סלסוטחת כסרס לחר קנירס

.נקנפח התכולק מריח כקרקע ולייכטר: לא חת מסילת הקניס וכוסון קרן פכל הקשוכיןכוס כפני עלמ מסייס קרפניס והרי קול כמו שמוכר חכרו סקי סרות ויש לו פרס 6חרת כתוך קשתיס ולס 6מר לו פקי קפרו וכל מס פכפוך הכי מוכר לך דלח מכר הסדק הסליסית סכיניקן •חף כחן פלס 6קת מכר לו ולו שתי סדות • תחילת קניס • קרוב המורכל• וסלן ספקים חשוכין דק כפני עלמו : ולא חת הפומרק היה עסוק כטיט• נצרת • (6ע"נ רוקנר6

65רע6 . ופי' קרפנ"ס פון דטנתק כטיט חיכה מטלטלת פול וסיכה וים לה סס כפני עלמס וקרי הול כמוכר לת הסרק סלר מכר 6ק הבית. ללין כיס כל פרק ללח ככל קלרנ"ג. וככר כתכתי קר נורו עוסקיס גורסיס כל סלינה

ניים

עצות בטיט 3 ° n:"" (לע"נ רמסוכר כטיכס כלומ'סכלונסו' לח מכר חת הכור-חע"פ סמכר לו הסרת חין או מכורין : כריך כיון ססינס טוקס ומכוסס מלמעלס כטיט : ולא חת הכור המוכר ליקיס לו דין מן הלוקת • לכח (כור וננת לכיכר כעין לח נרסי' כסוס נוסו ותרות. וכן לח כקט קר"נ ככוני מתני' יפת מוכר כדפריסכח לעיל ; נותן חת כולן ואפילו לנחן רחמר חלק נור • חנל כריספי דלקמן כתכ כור ולות • וסרמכ"ס פ' מוכר כעין רעס מוכר • וליין הפיקת לקח לו יו(חתיכה) כ' מהל' מכירת 65 העתיק

רמכר לו 6ס מכל 6ל יסייר נחת סדות לכל גכי גרייניקה ולא את הבור ולא את הגת ולא את השובך •כין הצדס נעלמו. דוקי כמוכר בו רון כתב על הכור 16 חרבין. בין ישובין וצריך ליקח לו דרך דבריו"ע חמר הכי • מסוס לקות לית סלות וכן העתי' הסכומפני וחכ"א אינו צריך וּמְורה ועבזמןשאמר ליהחוץ ללוקת לחתנויי ולפרופי כותנית מהר”ר פחנק כריס' מאו• שאינו צריך ליקח לו דרך מכרו לאתר ר"ע וכיון דלח חתני : חיקו סוס כרות ומ”מכמנג'מין פרגית אומר אינו צריך ליקח לוריך' וחכ"א צריך ליקח דספסין • 6כל נכי כותן לחלל נקט וקול הדין ררמי לו ריך במה דברי אמורי'כמוכר אכל כנותןמתנ' סמקבל המתנה מתקיים לומ* עית ונס כקרמנ"ס fינו נותן את כולם - האחין שחלקו . זכו בשרה • זכו לכותן פרס לימס fcת כותן מוכרח : ולא חת הגת • בכילס • המחזיק בנכסי הגר החזיק בשרה החזיק לי לf fמרי' מרלה פי חיקו פרחה לנת שכיח נסרק • ככולם • המקדיש את השרה • הקדיש את כולס: סס דספסיר . לה למריכן והיינו כרס ככלל כדלעיל • ר"ש אומר המקדיש שרה • לא הקדיש אלא את בעין יפה (נתן) 6"כ מקבל לכל כית סכר סכית כפיר

המתנת ליקח לו דרן • וכן ולפיכך כמוכר קע' מגן כיף פרק ה המוכר את הספינה

פרק ה המוכר את הספינה - מכר את גמי כל קני דחמרי לעיל 65 ככרין ' תנן

התורן - ואתהנפי ואת מכר לפי מחיכן ככלל סדה • נס • ולח תכן כית הכי :

העונין

ולפי" הני לחיכן ככלל כל מת אבל כנותן מתנס נותן חת

סכתוכק כגון חרוד: וסרן כונס • כתר הו"נ וחפי' הני רחיכן ככלל כל מס הפקתי וכור ונל • 6ס נתן (ידת מתנה) נתן 6ת כולן פכתוכת • עיין מס סכתוכ כזס כס וכריס פרק דלקמן : מפוס וכעין יפה יותר מלחי קו נותן : זכו כפרת זכו בפלן החזיק נסלס החזיק ככולן • מטוס דכנר חין רעת חסרת 6פילו כור ונתי וסוכן : סכסרת • מפני סכל 6קר זוכה כ-15

מקנס למזכס לן • bין לך סיקנס 69 בחזקס-לפיכן ומסתלק מזכרו מכל וכל: סחזיק ככולן ולע"ג דסרוכ וסקמת מגן החזיק • מ6c"ככחמין סחנקו סיס כרדיס 6חריס סיזכר כל גטיני נגני פרת • הו כספי סרות ולין מיבר ביניהן כ 6סל כקנקן כלה חזקה - כגון נקנין • ני נמי חזקס. רסס תחזיק כ6חת מסן קנת סכרתס: הקריט כולן • רוקדים

נרועס כמו סכתכתי כריס פ"ק סנכן תגן זכו : כעין יפת] מקדים : 65 סקרים חלה תחרון : מכל סכן החזיק כפולן • כתב סר"כ וחט": רקרוב (סקמס כח כטילי רbמרינן כמתניתין נכי מכר. כל מכר : נכי סקלס גמי 65

לגבי סרי, קוו כפתי פרות וכו' וכן לשון הרסנ"ס סקדיס. ודעת מקרים• כדעת מוכר נכר מסרון המרכז מטוס רמרון ובקעת עס הסוס רמים לסתי סלות • 6cn"ס וסלן כפקמת רחף על נכרכוכו 6S מכר כקדס קדסי וטעמ6 כור • ונת• פונן - עס טלס רנס למיין (סתי פרות - חלק

קולין מטרה מקדם קל ינקי : סלינס ככגל סרק • וסס לכריס מיוחליס כפני עלמס : לכל פרק ה המוכר 6ת סספינה . סתס : מכר 6ת קרובוסקמת סכן חינכות כסbינס ככגג סלק • סון לומיל

התורן • עז נכות סתולין עליו סת הפרק כפני עלמה • ורמיל לדין וסתי פרוס • נסכי נקטינה הנס • וקנס קול כמין יינו • סתולין כתורן לנגוהרות : c65מועי' דהוו כחין מיכר כינייס •f:"גרגור (גת הוי בכות"

עוגין טפי לעגין זר להס כסקנס כמכר קרוב (פקמת •

לכתי לח קנק כור ונת • ות", נקטינו נכי 6חין : מ"מכחתין לס כתכו הרסתי סלות. • מסוס ללה פייכל 656 כדין חזקה לכל כשחר קינין ל סין סלוק מילר מפסיק f: כל. והכל נגר דניכס bk קנין חזקה לכטריך לחסמועינן וכן הס רסתי סלות לחתמר כמ' פיגרף נ"ג לענין נכפי נר ליקל • לנו כמכר ונתן רמי כסן 6פי'מנר מפסקי קנת' 6חת קני הפכיס עמס • • ולסין סינקו כנתן רמי כולן רמי : רבי שמעון fומר כמקיים ורך כל הקריס6ל6

fת סחרוכ וכו'. פי' כר"נודעת מקרים כרעת מוכר לנו מסלון וכו'. וטעמס קילין ומסדר הקוסינקי • נמרח. ופי'רסכ"ס ונידוני פקרס. הקום גינקו • ע"ב (חע"גללמסקכח לנמר6 לסכח ופרקט' דף ע"ט עמול נ' רבי שמעון לרנריקס ורכנן קמר ניק וגלילית לך חלון ופקמס

סקרים • קר"נמפרס ל"נתינו כפסטל ותטמעת : פרק ה התורן פי' סר"כען נכות וכו'. וכן סוח חומר (יחזק 5 כ"ו:"חין נכון לקחו לעשות תורן עליך נט הנס פירס קו"נ כמין וילין וכו' וכן קול לומר (יחזקתן cc

( os ברקתר ממכליס

[ocr errors]

ענין • ברזל סקופרין 6ותו כחכל וורקיס לותו כעומק המיס היה מפרסיך נסיות לך עגס • גת: עוגין. פירש הר"ן כל הענן הפפינק: מנפיניס• לוקמסוטו סנקס מוליכין כרזל סקופריסוכו'וכן סוח חומרניות 6נין ת ננג'נמי הספינקנתקוס פרוליס: מרכופין • לכתחות סנותניס ליס מנהיגים פי סר"נאו הממוטות וכו'. קול לומר(יחזקלל הסחורה : לבתיקי • קפרקמט 6 סכתיך הספינק • וכל הני כ"ו) חנוניס מכסן עטו מפוטין• (מ"6 מרכז דחפים הכל וכמכר (חמכר.

וירח מלך ותיתן לו תופס לס נתן וקדיס 6ת ספינת העיין ואת כל המנהינין אותה אבל לא מכר לא מפוט (פס כ"ונ"ט) :

הוי הגן ככלל ומתנס את העבדים• ולא את המרציפיןילא את האנת'קי אבל נח מכר וכו' וכתר התקדם • ול6 רמו למר. ובזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי כלן

קל : רתוקליןכמי ולות • וגת לפרקין דלעיל מכורין מכר את הקרין לא מכר את הפררות מכר 6ס נתן ויקרים וכו' • ולח הכינו מקרקעי נינקו את הפררו לא מכר את הקרון • מכר את הצמר •

רמו לכו וכו וכולל מקרקעי ופטרי נגני פרת נענין סקרס לא מכר את הבקר • מכר את הבקר

ניכסו וכטני לנגטית וכ"ס ומתנה לכל הגן לס כטלי*

לא

קרסנ"ס ומלזיגי זה ירת כלל: פרדות נקמות המוסכו"

נכסרת רספי 3: כמי כס 6ת סקיון ירון סליןfדוקי כו כפע'מכיר'וחית למפרסי פררו' הוי ככלל מתנת יתקיס hk היפו: כקרקע - פוקי פירות עליס הנפרדיס:ן קשלס סbוסכיס לס העגלס כסס וסוb סbס תלויס • (כל סכן מטלטליס לל fע"פ סכtלמר קיס וכל מה יהיו קסוריס כסעת המכירה : גמר קול העול סלומר ומקבר סכתוכס הכל מכור - 50 סרמכ"ס כפ"ו מסלכות, מכירת את הסווריס יסל :

מין כללו של רכר הנותן קרקע קנת המקכל כל סמחוכר נס • נמר

המניד רלוקח מחוכר נקט ע"כ bk פמלמין קרפניס כפרק רכעיל והכיסי המגיד מוכח כסריס לסכירס ל תכולת הלוס'וסיס כריכס לקרקע לקוי ככלל מתג ותקרס וכתנ הנגיד הרמב"ן הכריע כנריו ומ"ת לוכי תגר על מסר"ר פולק כין סעל לס"פסי רט"פסעתיק דנרי קרת:*ס כלסוכן • קניה כל המקוכר כתב קוf עליו לסון סרמכ"ס רפרק דלעיל : ולfשמועי מינס ופירות התכופיס וכריכי לקיקים • הס נתוניס ומוקדסיס • ופח קיס כונת הtעג'ן • ומכור קול סלין זו כוונתו כיון שהעתיק לשון הרמב"ם • נס מס סכתב (כל מה 6cמרו לכטלומר כל מה שכתוכו מכור לך • לככננו ה:6. • מכ*פרקוס. ככלל מתנקפ"ג. מרכרי המגיד מכוחר סחין רעת הרסנ"ס פתק ככלל מתנפח המסוכרים 6 כריכיס לקרקע כגון תכוסס תכוסס • s’פורסיתי גנ"י סכתכ כסריס ריף המטלטלין בכלל ורעייתו מרתנן כפרק רלקמן מפנת ג'מכר כור • מכר מימיו • ומרי'כנמר6 רמתני'יסירחי קיס . ורכנן פליני וסכרי (הו לה מכר מימין ופסק סרי"ף וסרמב"ס כקכמיס • כמו סכתב פסג"כ סר"כ ולפי הכי תנן כפרקנ'רמעינת מפגרו'. הקרן כור מלח מיס • מועלין : וכמס סכתוכס ומיס מטלטלי נינהו עכ"ו כסן • ונפרק רנקין • וטל סרסנ"סזו לינק תפוכת לפי פתוח פיסק כסתס מתני'רמכר מימין וען רכנמר6 bמרו יחידלק קיל • לה נותר רלית הלכתס ליס עיין שס וכין רכמכר כמי מכר הנכך כסקלס כמי הקדים לכל קמיס לי על דברי קרמכ"ס ספוסק כמכירק לכר מכר • ונתקלים פיסק רסקרים בפ"ת מהלך מפינת • וbע"פ סלק הזכיר 6ס לין קנור מפורס• מ"מ כתר לין לbפס מלחי וכל וקול הדין עבור סגפנו כיפור דמעינת גמולי • (פויס סס כעגינס • ולפי פסק זס סמעי'לסכלית המטלטלין fcינס ככלל מכר 6פי'סכי הס ככלל סקרס יסכי מסמע כמסכתינו פרין מתנס וסקל6 סנס • ולחיך כתן כמתנהכל סמסוכר מפמע ולח מטלטלין. וfפילי פירופ קלופין לינן כמסמע כדברי סמניך ולומר פזו קילו סקכריס למקרר פחלק נכתוב על לפין סרמכ"ס כל המחובר לסנר ניק 6פי' מטלטליס זס ליכו כמcמָע דכרין • וסיס זס קכור כמקוס פרוס ליס לריך לסחר • ומסתכרס ססרמכ"ס מממיר כהקרע יותר מכמתנס : אבל לח מכר 6ת סעכריס: פיסלו לכעל סספינס נסנסינס ולסור פרקטים פנו בתוכה • קרסנ"ס ומנתח רפפיטל קיס bk לחתf לbסמועי' וכזמן פחמר מזון וכל מס סכתוכסמכוריס נ"י : ולא חת הלכתיקי • מוס פיפ דקתני כזמן סbמר לוומ'נקט לה כל מסוס רי6

65 6נטריך דכיון דbסמועי' רמרלופיס וכל פעס נפfרי כספ נס ינלעה לוח מכר כ'tפסורק פנמת תיסוגת:קייסף : מוכר 6ת הקרון וכו' . (6פי'כח רמיס יתיריס מילס ר'יסודת מפוס רככונס לין קיין פרו ת נקי ליס כסס 6סר נ"י : מגר חת הפרדות על מכר לת יקיין ככין על פי סר": וקול fין חלוקין מפיס וכנמ 62 מתנייס את כריסb .וקטור כתר כתריס לסכל כפיפ6

6פי'6לוקיס לס וכתב מהר"י פfנק כהן לטעמל רעל פרדות יכולין לרכור ולכס למקוס תפלס כנס סקרין מס סלין כן כעגלת כלה פרלוק • סרי סן קסורין יחל :. מכר לות הגמל וכו מפרפ כגמ'רמיירי כסתרס רקרִי נִיק לכער כמרס ככקר כקר וחיכס נמי דקרו לכקר כמר6: רי כל תרון

לכיכר דקרי לבקר כמלח • פסיט'למרח. זכין ניר . בקר 65 זכין ליק • וי דקרי כונתו כמי לבקר כמלח כולתי זכין ליס • לכלי קחי לחי קלונים מודיעים עליק המכר רמיס לגלויי ללס כקר קלf מזכין bk סעול (כרו • ומרכל פי'bמרי'סמכר קכל : לא מכר לת סנקר פי סרסנ"ס נלפ כfrרוקיס בו כמי כל קנס והריכלוי פי דה"נ דוקח כסלין סלוקי מכל כfרן קי עכורי" הכי מסתברח

ז 17

טול

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

טור סימן י"ן : לא מכר לת סנתר וכו' דכרי הכל היה סין הרמיס רחית • (65

67מר רשתות קנק ומחור הוכחת :ח ופלגו'יקורת ורכנן כפיר'רקן מנתח דלר' יקורר זמנין יותר מסתות כטל מקח הני מילי ככלי סכרעת טופס לסכור מכר ומגין 65 מכר • ולרנגן לעולס ל6 מכר קרסנ"ס. כלו' קלוקח cחות כך וסוי מקח טעות חבל נכרי פלין הדעת טועה דלק תקפה חכמיס היינו ת"ק • ונ"י פתכ מכר חת סלמר וכו' . כנון לקנס כמר ספות זוז • כמלתיס לפרי' כמתנס נתנס ל והסת6 חיילי קכמיס כפמכר

ולין כחן כטול מקח • ולין כלל דמיס כתסיימי ני תלתל לא מכר את הצמרר יהודה אום הרמיס מודיעין הלכה כר' יסודס :: 65 וכו'. ופליגי כמי כסיפר כיצר אמר לו מכור לי צמרך במאתים זוז. הדבר מכר 6ת כניו • ככניס כגון שנתן למי יתיריס וכו : ירוע שאין הצמד כמאתים זוז וחכמים אומרים אין כעcויי לרכיכה • כגון חיכף אין סלמיס ריק • כתר הרמים ראיה : ב המוכר את החמור: לא מכר ותרועת כולי עלתס ל6 פליני

קיינוסס רfמ'tתות כליו נחוס המרי אומר מכר כליו • ר'יהורה אומר דינה • הפילן לינס עליו קנה וכו' הני מילי נכרי פעמים מכורין ופעמיס אינן מכורין -כיצד היה נסעת מכירה • כי פליני סקלעת טועת וכו'. חבל חמור לְפנינוכליו עליו ואמר לו מכוללי חמורךזה ככני Sc מפוי • כנון ס נכרי ס6ין ירטת טיינת • הרי כליו מכורין חמורך הוא אין כליו מכורין: ג ודיסקים : ק"ק סגולח מכר כגון למד וכו'. ססוכר ילוט המוכר (ס"6)(את החמור מכר את הסייח: מכר סכליס סל fcpו סעליו b6יכו כמכו בfinתיס זו. את הפרה. לא מכר את בנה • מכר אשפה •מכר וכחוס המרי סכר מכר לכלי מה 6c"כ ספר תורת כהמר זבלה מכר • בור מכר מימיו) מכר כוורת • מכר סb מסחרי סעלין • והלכת מרגלית וסגרי חכמיס דבורים - כבר שובךמכר יונים הלוקח פירו שוכך כתק לה קנס קכלס של במשנה ט'פ"ו דכ'מ רים מחברו •

מפריח

מ הס סוכחת ומכילה דת"ק

מכירה : חמורן זה • מפתע דהוי כמי כטול ומקס מסוס דיזיין דכריס ספורעת טוע'כתן כמות סהול עס כליו : חמורך(היה) הוי כפול 5 חמורןכוס נ"י : ב לא מכר 6ת כליו • כתב הר"נ ככליס סrפרייס מכור fותו לי • וסוי כמוכר חמור סתס וחין כליו מכוריס • נוגנת וכו" כולי עלמ6 ל6 פליגי דקנת וחפי'סיכס עליו ולפי כן עליו כפית מכירת נזין הלכה כר' יהודה : נוהמוכר תכשיטי תמור סוו • וקני לת: היכו רחיתנתן • תוס'c

° n 6ת התמיר מכר 6ת ססייס כנו של חמור - וכגת מיקי לס כגון כר נכי פליני ככל 6cp stoוי וכו'• נת" וקסכר ק"ק פfמר לו חמור מניקס סני מוכר • דונג תלתין נמלי מתניה • חמור מרכינה קלי וח למcסוי קחי • רכיני'נרו חי כעולן fk ירחי היס וכנס ק6מר לי

ליס • וסיפר דמר פרס מניקס עליו מחלוקת לו דינמה סבירס לסו כסחין עודן עליו מקנוקת חני מוכר לך - 65 קנס 6ת כנס • רפרת לחננה עומדת . ו5 חפשיט6 סרי"ף וסר"6 • והיינו פר"ג לה פי כתחל" ופרס וחנכה קתר לית : מכר chפס מקוס נכות ג' טפחים הליך מיירי • ולסוף פסק דלק קנת ולפי'סיו עליו וכו" חי יותר • לו עמוק סלסה (טפחיס)bו יותר סרגיל כסניס ot לכל סו6 מסע ספק להמולי מחכרו עליו הרחיקוח והרמכ"ס זבל בהמותיו : מכר כור • מכר מימין • מתגי'יחילחת היס סתסנ"ככפירוסו • וכחכורו פג"ו מסלכות מכירה • ולח: ופליגי רככן עליק וחומרי מכר גור • לח מכר מימין • והלכת פי'דסמוביל תמכרו עליו הרחית ונפק מינה fcס כחו ליד כקכמיס: הלוקח פירות סוכך מס פיללו קיוניס כל השנה : נוקת רכות המוכר מוכיח עליו הרזיה • ול"ע : נחוס המרי

מפריס חומר מכר כליו • סכר סתס חמור (bcnוי קחי • פייסרסכ"ס

יקנתגלן • נס החוכף והמרדעת הנטעון fcnוי על נכס עשויין לוכף ומרדעת • כין לרכיכה בין לטEלוי, : חמורך רול פיירו "נכפול וכו וקוי כמיכר חמור סתס • ולין כנין מכירין וכו' : לסון סרסנ"ס לסכיר ליה לר'יסולק

דרמכר המור סתס וכו' : נ המוכר לק הקמור • מיירי כנקיכס כרפי'סר"ן • וקרי ליס חמור כמ"ס כזת נתפנו'פ"י הנ"מ : הסייח פי'סר"ככני של סמור • וכן Sפון הישנ'ס ולע"ג לכנקכס מיירי נקט ככי על cס שהחמו .ot נלסון זכר הול וי: לרקרק חמסי סכל כקמור קרי סכן כסס עלמו • ולו בפרק לח קרי ליה עגל 6ס סס עכמו וכרתכן כמשנת ר' כ"ס וכ"מ כגליס וסייסיס חלם תני כסדיסננס • ונ"ל דלסכי פינת התכח כדי להעיר על os סייס לומר פיסטעס כפס זה וכדחמרינן כנמומחי קרי ליס סיים למהלך חסר סיחה כחס פי' סרסנ"ס בקרית בנחת וכרמיות סולך למקוס סתחלס חפן חבל זקן נייך מררע • ע"כ • והיינו טעמל רכס 6מרי'סכי כפ"ה למניעס bלתנן מנליס וסייסיס מסוס דמן ססתס לין לומר טנס כסס כעלס • (וכל כחן תתנו מבחר כחככט ורומן סיסטעס כססו מרלה קרי נגן פרי נמי עגל נcס עלס לו וכ6

65 קפיס ולמס כח פינת התנס כככל גליטר רקרס לככס זו נהסמיענו זר משוס לסכח סהזכיר פרק מלי למתני עלה כנק. 6כל תס פרי מין דכר פרוסירו פונס (כתחלס כן פרת לה ניחללית כלל : מכר נור 96 מיס מכונסי'קרסנ"ס ועיין כפי סר"ן מפנקו'פ"ג למעילס : מכר מימיו • כתב סר"כ מתכי'יחידלי קיל וכו'ככר כסכתי כוס כריס פרקין : הליקח פירות סוכך מחכרן • פיקר נמר פיגה וכן הקפי למ"ד

מין

« הקודםהמשך »