תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors]

קן

קתק"נדמסני לפברוכ'61ע"נ להן חמרן לה כפ' לנטיל הרגל מוע'יימפט סכר לין הסוכ'ככן ליס מופרת סמסכרת היידי דכעי למתני תולדס לקייכו קכתמת מופרת וכו'תכל לך כליס דרן הנוכר: קכקמת מועדת ריפס תכל לחכות לנו ממt כccכרק כרנל"ממסנ"י ומ"סקר נכפלים מפורס כרי'פ"ק: פורסת כרגליק • וסיפח תכח תוכלות סנסמס מועלת לקיך היתה מכעפת זכו'6נג רפות לכרורות נקטעה קכח תוס': כורכה ונזכר כנופק וכפערק וכפלים מעניק לין הלוכה : משלם חני נזק • כתר

כיתת מדעטק סכי קול ות קר"נ וכרזו הניק הלוכה הבהמה מוערת להלך כריכה ולשבור: ותוללת דקרן לכך חי מק קלמר כלומר כרורות • לכל היתה מכעטת - או שהיו צרורות מנתזין מתחת ותן לה : חו סתיו גרורות מכעטת חפי' כרסות סרכיס רגליה ושכרה את הכלי משלס חצי נזקידרסה על מכתזין bע"גללfו סנוי סוס כיון|רפוללת וקרן הוס וכ"ל הכלי ושכרתו - ונפל על כלי ושכרו על הראשון & חורמית סול 6פ"פ כותלי ". ומ"ס קרי הכרויות משלם נזק שלם • יעל האחרון משלם חצי נזק; מזק ותו לה להנכתח נמירה קורס לרגל לפוטרו כרשות התרנגולי מוערין להלך כורכן ולשכר היה דליל נס וכרפות הניזק קלמר הרכיס : ותו נפקי מינס קשיך ברגליו - או שהיה מהרס ומשבר את הכלים וכר"סי פטור • רכרורות יהוק פונדק ורגל - והיינו משלס חצי נזק : ג כיצר השן מיוערת - לאכול מוכרת לרגל כנקו פטרס פנס מן עליס כיון למוכר את הראוי לה הכהם מוערת לאכול פירות וירקו' כרסות סרכיס: ונפל על כלי מתחנתו ! להלכת ספקות אכלה כסית או כלים משלם חצי נזקי כמה דברים 6מר רfסין נזקי רגל נחלי נוק • ותו"כ לח כתכו אמורים ברשות הניוק - אבל ברשות הרבים פטור מסלמת מק פס והמקרון משודכנת פ"ק דף נ"מכעיל אם נהנית(ס"6)משלימה שנהני כיצרנס*6)משלם ע"י כרורות כסכר הלכך חלי ניס נרכס ופירשו קתו דכיון מה שנהני אכלה מתוך הרחבה משלם מה שנהני' גוק: דניל קשור ברגלו כל דלתי הלכתס ללח מסלס 6s מצרי הרחבה משלם מה שהזיקה מפתח החנות הנר הנקשר ברגל התרנגולי מני נזק לס כן לפי הלכת משלם מה שנהנית • מתוך החנות משלם מה קרוי דליל ולית לגרסי לוי: נתקל ול6 (החמיר ע"כ

שהזיקה מקלס מרקר וחית למפרסי ו"ת מרן פפל פסיטל ניס

סופר כסרן כררךהתרנגולי: לסלסמן העליק וכן פסקו הפוסקיס : משיחני נזק ררניל חיינו כרורו רכחותו דליל חליינתן לכרורו' דרמה על סכלי וכו' - ולע"נלככר שמענו מ"מ לכטריך על הכניס וסלוס כמי כגין פרקיז ולופן ברורות סכרן

לחשמופיגן רסלק6 דעתך סמיכה מפונה סול כהן הכניס :: כיכר קטן פועלת כחיזה לכל היה מופרע דריסה קליל ודרסה כחוזק כל כך סכין הסכר על כלי חקר ומסגי (חכו חת קרסו (ס • מפלס סני נזק רמפוכה הוח: ספרו מסתמס נקיק כתכונת קמ"5 דלח • f"נקמ"5 רומכין כר"6 וכו'סכלת פירות לו ירקות קלוי לכרסית סרכיס פטור מפכחת ניק נזק וחני מזק כקל מעסק כקרלי כ:"נג'י • וסתו לכעינן וכער כפרק חסר לכל 6כלס כסות וכליס 6פי' כר"סר מתכונפו קרטון : התרנגולין מועריס וכו' • קת" חייך חלי בוק דעכרי מכסי למכחי כפות וכליס כרbת קלכיס רצועות כמי מועליס מתחלתן כין נפגין סן נין לענין רגל וקיים : 9סס מק סנהנית כחו תסbומין מעלייתה חלה sh ומכל גכי רנג וקול הדין נכי פן וילפיכן עופות מוסלח לת לכנס רכר טרמי יקריס רוליס לותו כללו סן סעוריס וחיכו כעירק פרנוס סל כקמס מכתמתן וכנליס לו לסכת כתכל לכי מפלס 6ל6 רמי סעוליס כחול סגול סלים פחות ממה סקס ג'יפמעט וסך הכהן וכח הכהן ז קיח סיכה זו קיק כיחס הכי כמכריס כסוק ולס לכרכר סרמיו פחותים מקסעורי מסלס במי כעירק ונקמק חד פנינה קול נילפיכן מקלדִי מה נקנן לפי חותו רכר bכלק כאל 6ס 6כלס רכר סמזיק לס כגון

חייג כעוף כיוכח כקן לף כלן חיוך קעוף כיופס כסן נ"י: סלכנס חטיס הוחיל ולס כינית פטוק: מפלי סרסכ' מפלס נ הבהמה מוערת וכול פירות קייכו סן קייכו נקמה מכל מס ססוקס 6ס קלכס ועמלק ככדי קרחכס כמקוס סלין דרך

דתני א רחוק וקתני פן וכקמלbסמועי' דbע"ג פוריס ללכת סס לו כרפו' סרכיס למי ומשלמת מק סקזיקה רכעירק כפיך חיק ככלל כרמס כדלעיל וקיק לתיק ניק מדרס סכיכל כיס ונקטל כריס . וכעין כרנל 5 מני פניק

מכותני פנדה • לי כעת חימ6 חיילי רסניק ברגל (כפ"ק תכן הרגל מוערת וכח קכן סכקפה) פתח ברגל גמרף: כוסות הניוקי מפוס לכעי לפנוני כן חס נהגית תכנת הכח ולח ברגל.6כל קול קלין לכרנל - כמו רתכס לעיל תרנגוליס

כרגע והוא הדין כן : אבל בריקר פטור • כתב סר"כ ללכלת פירות וכו'. לכל כלה כסות וכניס חייך ועכלי לכסי וכו' כלומר חי חן קכי כל העפנק וכל חקר וסינס כו פטור גמ'. ועיין מס סכתכתי כריס פרק רנקמן משלם מס גאים כת פר'נרוליןכלו קן פעוריס פי'כ"יכס פקיס כריך ליקק פפריס למסכלק • וקרמכ"ס סרו

כנון

ג מפני

[ocr errors]

נ מפני שהן מוערין (קפון • ונרפות הניזק קלמר לתולדת כנין סקור bלכל עפרי ליטרחת תמריס יסלס כעל 6ותו * דרג ריח : חרות עונת סגלפית על גבי נחליס: על סחררת

החמור רמי עסרי ניטרות מסעוריס : אשלס נזק מלס • דהוי סן כרסית הניזק : ועל הגרים מסלס ג שקפצו וכו משלס נזק סלס • מסקינן כגמ' דנקכי תכן קלי נזק • דהוי כמו כרורות ההלכקח גמירס לה פמפלס קלי

פקפלן ולח סנפלו, כגון היכל למקרכי כני נכותל נזק :ו מסיחזור כוג'ימיס

ולי קון קפלי - לכרס ממסכי ארוחת שווריס וחיכו גיגח שהזיקה : ג הכלב והגרי שקפצו מראש הגג מי קפלי וכי נפלו לוגס סנל חוזר (תמותו : ג' פעמיס ושכרו את הכלים משלם נזק שלם • מפני שהן ופטורי רקס לחו פסיעה הון ולפי כיוס 6' וחין קלכ fכר' מועדין. הכלב שנטל חררה והלך לגריש: אכל 6פי' לענין קפילה דקל פי (מחיר) דלח הוי מועד על התררה וְהרליק הגריש על התורה משלם נזק קפלי נכרח הוו קפי לכל חי שיעידן כוג'ימי' :תמסמסי' שלם ועל הגריש משלם חצי נוק:ר איזו הוא תם לוו כענין סכפיקפלו קוי כן מוסכיס 6ותו ומפחקיס ואיזה הוא מוער מוער כל שהעירו בו שלש'ימיס קכרי כי נפלו כמי חייכיס כו וחיכו נונס וכקל הנכס ותם משיחזור בו שלשה ימים דברי ר' יהודה-ר"מ דסfע"ג לכנפילה לכיסי הוק (כר"מ)fcיסור מועד חוזר אומר מוער שהעירובו שלש'פעמי'ותם כל שיהו מחלתו

כפסיעה לגני תמותו ער פיסן תינוקות התינוקו' ממשמשין בו ואינו נוגח: ה שור המזיק קפיץ ותחנתו כפסיע ופופי משחקיס נו : ה כגס כנף ברשות הניזק כיצר נגח • נגף נשך-רנץ- בעט

כחול חיים ומתני' למרחקי (וכו) כלן תולדות קרן הן: ברשות הרבים משלם חצי נזק • ברשות הניזק רכי קכליס ומפוס יכי חייך על דיו לכל מן הדין ליין פנדון. טרפון, אומר נזק שלם • וחכמים אומרים חצי נזק סקפיל' ועל הנפילס כמי קרן ברשות הניזק פלתר אמר לרסר' טרפון ומה במקום שהקל על השיעל קייס חייך : לכל מטוס הכי מכיל פרין קרן כרס"י • הרגל ברשות הְרבים שהוא פטור החמיר עליהס ל6 קתני נפלס נות' ולפעמי' דקלמרת קרן סהחמיר עליק ברשות הניזק לשלם נזק שלם • מקום שהחמיר על פטור כנפלת, והיינו היכי נרת"י 6יכו דין סנהמיר הקרן ברשות הרבים לשלם חצי נזק • ,אינו דין למקרני ולז פטור 6ף על עלית נרסית הניוק • דיו שנחמיך עליה כרשו הניזק לשלט נזק שלם אמרו הקפינס • כך פירס כנ"י : היות כנדון כקרן גרסות לי דיו לבא מן הדין להיות כנדון מה ברשות הררה פירס קרן פונת קוניס ול6 יהיה חייל כרטו הרבים חצי נזק • אף ברשות הניזק הצי נזק

מכספית על נני הניזק be חלי נזק כמו סהול

אמר

נחלי וסרמכ"ס ופעמי' מיינר”ה: חגי

ססגחלי נרכקיס כק-ע"כ. ועיין פרק דלקמן מפגרי': על הסררה מסלס כזק סלס • כתכ קר'נרקויפן כרסות הגיון ומסיק כגת רכנדיס SL נעל ספרות רכעינן וכער כפרק 6חר : ועל הגרים מcלס חלי מוקכתנסר"נרקו כמו לרורות סביר פיק כדעת הטור סי'סנ"נ לכסדיי 6לויי הים מתני" יחף על גב דכנת מוקפניכן חלילית דר' יהודה להנכתס כותית מתני'כסכת לכוחי ועל מקיס סחררת נזק פנס ועל כולסגדים חלי מזן כת3 נ"י נcס סרס"6 דת"קלקוס מכי לחוקמל כרחליי לדיי וכל כולה גרים חני נזק • (כהכי מפרסי' מתני'טפי ספיר סחין מסלס על סנדים הלו חני נזק. וחכו כסכת לנוחי סלטריך נקנק כין מקיס נקנת ונין סחר נדים! רנות:) קופמע לן דלרכייסודס 6פי"כקנס מלית לחוקמל עכולס כדעת התוס' וכתכו ונרכי יסולק רוקס כסכס וכו' • ועייןn'ספ"ו :ו איזה קיר תס פסיט6 דכל כ65 סוער תס קול - חלה הכי קכעי ליזתו סיקרל תסחיר סעדהה •ני: כל מרעילו כוג' ימיס • ביי דרס תפול קל. כנתול פרי - סלסוס תלת • ונחישמרנו

קייל : רגס דרס תמול מהפולין • פלסוס תרִי - ולל יכמרנו תלת ומסעות דורסין יכל) כגייסו ככתוב בתוס' : כל סיסו התינוקות ממפמפין כו וfיכו ניגז די 6פילו כפעס לחר רתסתמס קור לתייותו . הכי משמע מדלל הזכיר ג"פ 6לס

גכי העדות ומ"מ חזרה של ג'ימיס פפיטל לסגי • קרו"ic°• ועיין מ"ס כמסנת נ'פרק ד'. וכתב הריטנ6 קג"פ גיוס 6סל כל6 מטמום תינוקות לח סגי ליה דו"כ הוה ליה לפרס•.ג'י. ופסקי ההלכות מכינקר"בכך קול כגמרו : ה נגח נגף וכו' לסון סר"ככולן תולדות קרן לן • וכן לשון רש"י ורכונס לומר למנגף וחילך לbו כנס קרן נופיק כררסיכל

מכינת כמ"ס כפ"קמסגרנ': ברשות הרבי מפלס חלי נזק רלמר קרח יחגון לומר סלין חני נזק חלק לח כרסו" יוניס על כוסות היחיד ללמדרס הכי לייקר דוח כתיב קרס וסלי כספו ללס תימס ללה לחייכ 6פילו חני נזק חלה כרפות ליחיד כלומר ברפות הניזק כמו סן ורגל כללית כגמ רים רף כ"ו : ברשות קנזק לפלס נזק פנס • קלמר קרח פלס

יפלס תשלומין מעליל ולל תילף כקל וחומר מקרן סלח לקייכ 6ל6 חלי מקכרחיתס כגמרל oE : אמרו לו דיו וכו' • וסקסו:5

° קיכי חמרינן דיו לסל כל קל וחומר דעלמס קני קול - וכסכיל סומרלו קטנס סס כלמר סכין חותן פיקס כמלתך לגמרי לכל חומרופין • מתירכן ; להני מילי כשחומרות כוכחיס ללמול :

ליט

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ס מכין לfותו חומר Cכיס כלתו לכל הכח bcתס כי 6ני נח חלון קרן מקרן כרתרן 9פין • 66 קרן מרגל • מקוס ללמוד מק סbס נזכר הניזק מכח חוקרס פכמכס כלגור פה: פרחמי עליו כאן ורגל הינו בין פנחמיר כקרן: די נכס מסלין כמי ענין תשלומין • דהיינו תני לוק כרסות סרכיס סייך לומר וסוף סוף שילחו קרן כרשות סרכיסלה מוכחת לד קל וחומר דיו • וכן כתכו סתו ומכחן גס כן רליק עת"כוס התו' כפרק ורבי טרפון 6ע"נ לכעלמס לית ניס דיו למרקורייפר הול

מכנס עכעת דידן סכר דעוכפין ממון מן אמר להם אני לא ארון קרן מקרן: אני ארון קרן ימיס: קל וחומר לפכינה"ר סדין • דקל לי לחג ליז מולו מרגל ומה במקום שהקל על השן ועל הרגל. יוס 6לס לין לכן מן הדין רכנן לר' טלפון : אני 65 ברשות הרבים-החמיר בקרן: מקום שהמטיר על להיות ככרון הכן תסנר חלון קרן מקרן כנות'רפוי השןיעל הרגל ברשות הניזק אינו דין שנחזיר סכעת ימיס ותו כה • מ כרטסמט מקלי ק"ג קמח בקרן אמרו לו דיו לבא מן הדין להיות כנדון: מה הכח לית ליס דיו דסכיר' ניס וכלכריק קול דלדידי' לית ברשות הרבים חצינזק אףברשות הניזק חצי נזק: לר' טרפון. הכי חמריכן דיו בית החי דין • קיכ' למפרך ו אדם מוער לעולס בין כשוגג בין במזיר בין קיכס לנ6 מפרך קל וחופר ז קל וחומ (כרכת קר"בנק") ער בין ישן: סימא את עין חברו ושבר את הכלים כגון קתס וסכעת ימיס של קל וקלמר קכל מסוס משלם נזק שלם :

פרק

הפכינס 65 כתיכי חתן ק"ו זר דק"י קמס פשוט יותר לומר

הייתי חרמיסר לתל דין דיו לסוף דיג' • היינו קרן כרסות סרכיס • נמוקי יוסף r3ס לפיק פכי' ולזוקי סכע' • Fc6כס רחתני קל וחומר לפני קר6"6: אני חלון קרן מרגל. כן- קרן כרסות הניזק : סכעת דלוקמיכס ולל ספריך לנמרי - הכל הכל חלי נוק כתיב : פרנל ברפות הניזק • ומה לס כמקוס סתקל על הפן ועל הרגל כין כרסות קרניס כין כחכר קניזק • ולת'קל וחומר וחייתי כרסות סרכיס• קחמיר כקרן • כמכח סרגל קנה וקרן חמור • חלי נזק חחריכס ונעtס נזק סלס • חי דרסת דיו ומוקמיה מקו ססחמיר על הסן ופ, קרנל סקניס bסלס כק סס נרשו' 6סכי נזק כרמיעקר לפריך ליס קל וחוק ולח חקני ולח מידי • הניזק • הינו דין שנחמיר בקרן פתוח חמור כמכח דחתינן ורבנן סברי דחפי קיכס רנפרין קל וחומר 6מרינן דין זהנכס

עמילף קרן חמור מרגל סקנס - ולח קרן מקרן • ג'י' כחכמיס וכין ער בין יפן לס קיר יפן וכל 6חר ויש ככדו אמרו לו לין וכו'כתכסר"נדסוף סוף לי כלי קרן כרסות וקזיק סכי פרלסון קיינ• גלס היקרסcין לפני פטו וחס פכמ *

קרניס זכאכן פון ר'.ומסייס נ"יbע"פ סbינו יקר • כל חסך מהס 6סזיק חת חכרו חייק - לפי פניקס זער כל כך פשוט לומר ליו כרפירסנו כפית מכל מקו לעולס bמרי' מועליס זס לית : סימס 6ת פין זכרן * 6פילו כסונג

דיו כיון לכל מסכחת לרקמחומר 6ל6 כסכי : חייב כנזק לכל לס כסרכס דכרי רכח מחייב כלרכט' וכריס דיו לכחמן קלין להיות ככרוןכתב סר"כלכתיכ תכח תכלס

חלל מיך • לו קרוב למזיד : .זכו קל וחומר לסכינסיידיוס. למרות מטוס וחמרי.

פרק גב כלמפלת סמכוס כותכיס כו כל חקר ה' לכרי' וסקג'ק כהן נוי וכריס • לכל קשס קכת דלס כן לין זה קידמן קלין נקיות ככנר סתיקן • זריחייס כסן מפרס קל וחומר למכינה יאר : מעט מסלעה - וכיון דספקתיק מסכעל לסייכו הסגר הוקמה לפני הסגרות • וכן מוכח בתוספת רמסכחכות • כ"כ סתוספ' פרק ט'רככי כתר רף קי"6.וכפרו וזכחיס רס"ט • וכחן קכרו וכקן קר"נלסכיר' ליס לר טרפין רכי מרי' ריו היכל לכל מפרך וכו וכעת ימיס דזכינתח כתיכי למסגר סכעת ימיס לומר וורזין דיו • ורככן כתיכ קרח 6חריכל ופסנר מריס וגו'סכעת ימיס ור'טיפון קהול דחפי' כעלת'ורסיען דיו ומיקור וקרח קל נמריגן) ליה • לסתלומר קכס מסוס ככולו מל מסה חכג כענמס לס קמשמע לן-גמרס : ובין יפן • מפוס סונג סנטריך דנה גימל דל6 מחייכסונג על כסהול ער • חכליסן לוכס קמשמע לן דחפילו יסן נמי חיים נ"י ומ"ס סר"נפלס קיק יפן וכח חחר וכו' והזיק רfסון לסני פטור • וכך כתר הרמנ"סוקול מירוסלמי העתיקו נ"י. ויקינטעתח לפני הכל חככו קול פוסע: סימא חת עין חכרו • כתכקר"נ 6פילו כסיגנ דחמר קרח פכע תחת פכט (קרל יתיר'הול רקס כתיככי יפן מס כעתויתן כחסר עשס וגו') לחיינו על סונג כמזיל (6ף ע"נ למכעי ניר ניתן כעל כמקוס נזק (כדפירס קר"נכרים פרק ח') 6"כ לכתוכקרח פלע • מחי תחת פלע סמע מינס תרתי גמ': וכתכ סר"נחכט פס כחרכעס לכריס נמרח מדתני סיפר דומי' הסכר קכניס מה התס מק 6ין 6רכעס דכרי 6S (דלת סייכי כתו) 6ף סיתס כק חין ר'וגריסל - ולפיכך לשון חפילו כפונג סכתכסר"כ חיכו מדוקדק דקל מתניתין חרי' 6לק כפונג דחי כתזילסייע ככולן • וקס ורס"יכתככפרססמפנק וכן נג'. למכח הני מילי לסון לפינו כסונן מסוס לקוח מפרט כמסנס לbכתי כח ילעיכן פירוס הגמר רקתני סימ' רומי השכר וכו' - וכן כמכח הני מילי כס סיתל סcחלת bk כל הנזק מיקס קייכ כו פונג זה על קפטור ל6רכע דכריס • ולפיכך ספיר כקט bסb לפילן • לכל קונפמפרס לסימ רומי וזכר

לחרכעס לכריס לק

[ocr errors]
[ocr errors]

פטור כתב

נ6 לfתי ספיר (פין 6פילו נמוקי יוסף סימל 6ת עין חכרו כפוגג מסלס גוק סלס 6פילו כמקיס דליכחו'דכרי רומי רעיל וכו'ע"כ וטעמס רכה מחייב הפוגג יף כר' רכריס כתר נמוקי יוסף הסכת ורפוי כי יריכון לנפיס כתיכ(וכן כתנרס"י)נער נתי יעפינן מקרר רפלע תחת פלפולין רכוי (חייכו פוגג וח"כ חיכו חיים 6 מזיל רומי וכי יכלו חכפיס דכתי"גכיס ורכר הנמר מעכינו קול כסת נמי ל6 מחייב 6 % כמתכנן כלכתיב ופנחס יוס ורסוקס ע"כ יען כנקו כפירוס קרן ריס פיקה :

פרק נ ונתקל כס וסוכרת פרק ג חמניח לת הכן

פרק גהמניח את הכד ברשות הרבים וכו' וסוכרת

ובא אחר ונתקל בה ושברה ר"נ לפי ס6יןדין ככי חרס פטור לפי ס6יןדן כני ללס פטור ואם הוזק בה בעל החבית חייב בנזקו. להתכונן כדרכיס נס' ופי' התכונן כדרכי': וfס קוזק נשברה כרו ברשו'הרבים והוחלק אחר במים או נ"י מסר דחוס כעל תחסכות נס כעל סכית חייך ולפילו שלקה בחרסיה חייבו'יהורה אומר במתכוין חֵייב הוז ולונל טרלל דלכיס כחו * הפקירק 6כל המפקיר נזק •

באינו

סורקס לעיוני ומיזל . ע"כ לא היה לו רשות מתחנת

ותוס כתכו c7חלי עטור פק נעשותן כולה הפקירן : לו פנקר כקרסיק חייב • וסכר רחמריכן חכעי ניר עיוני מיזל (כמ"ס סר"כ כמשנס' ו'פרק נתקל פופע סוס ולחן קונס סול ולכן חייב במתכון קייל • ה')רפור עיניו כמטק טפי תחוס וכתכעוד נ"יסמעיכן כלל

חס רדוקס כתקל סלח עין הול רחמר רפטור וכפסטיק מתני"

קלידע וסכר חייב 6ף ע"ג לחברו סניס כדו סלf כרסות וכנון פלח מלח רותב מדוד וכדאמרינן נסמוך(כגמרל)cקריים לו מקס לעכור ולfין נריך לסכר כדו סל חכרו ע"כ כלומר סלדס הוה ער דעס יעבור או למקוס 6חר : כח

גליכח למימר כל תמונה וכל תחר ופנת פטור כדחמר פטור קכח ופינת כמ"ספרק דלעיל

כמסנס כ' : נעל קסכית מיין גמרח פתח ככר וסייס כחכית - והכי נמי כמתניתין הרפרקין וסכי כמי כמתניתין ד'רים פרק כתרכוני

עוד נפון רמלי כמ"סbס וכן כמפג'ז'פרקג למענק קרי כר נסכית יסון פורסוכי)bומר לך חיינו כל היינו הכיות נתחי נ"מ למקח וממכר וכחתר לרוכח קרי (כרו בר ולחכיתה חכית וליכח כמי רקדי (כלל חבית ולחכיתח כרה מהו דתית זיל כתר רוכח קמשמע לן דלין קכין כממון לחקר קרון סחס הפכה לתת לו כוויקנה לו כסודר ונתחייב הנוקס לתת למיס ימל לוקח לומר תן לי חכית וקרי (חכית כדח ולס קיס סתכלי לתת לו חכית וכתן קלוקס רמיס יכול המוכר לומר לה חתן לך ל6 כל וקרי כלח סכיתס ויקפו כתוס דיל יוכין כדיני ממון חסר רון קליין • וכדתנן כמשג'ופ"נ דספירין ותירגו לגכי דיני" פלגי דחסיכמעוט דיך כתי סחיכו וליכא למימ'סתס לחוקי ממוגי כחזק כרית רקח כית דין מפקי מינית לכל נכי סחר ממיןדחיק' הטוט וחזקה 65 6זלינן כתר רוכח ע"כ • ור) דתנינן לס ככמס דוכתי וכן גרים פרק ירככו כתרס תנן נמי דחיןהולכין כממון החל רוכ כמ"סקר"נ סס ככר כתכתי כריס נרכו כסס התו'וכן רגילות וכו' ועיין כמסכת ג'9'דר6קלות : נשכרה כרו מנח הניח fלס נתקל יכסכרת והיינו דקר"נקרי להו נתקל כמזיק ככלן סנפכר : והוחלק 6חל כמיס סו פלקה בחרסית כתב ארינרסבר נתקל פוסע קול וכו'. כלומר יכלסהר (פינס רקס כרר' יסודס מפרס כפתמין 6ס נתכוין לזכות כחרסיס וכו קילו לתו הגפינת החי כפית גפינת לחסייך לומר נתכוין לזכות בחרסיק חח מתכויןלסכרק כרפירס רס"יוניפי כמתכויןלהשליכו כסעת נפילתו כי היכי דלת נתזק כס • וחפ"ג דמחמת חוכס נפילת קל מכיל כיון דככונס קח עכיך חייב לחפילו קימל כל הלולי כפסיית כרזות ק) יָדִיד ( עדיף מכל מ6ן דעכיל כרמות הכי חזיק חייכת כדלקמןכמתכי על כלן סמע מיני'וכחה'נפיל) פלונתח דמקניתין : וסכר רכי מחיר רנתקל פופ, ולפילו כי 6מרת רמסתמ6 לפקורינתו הוי הפקר רלחקר פסיע ולחו כל כתיני להפקיר נזקיו מילי לקוי כור כרית סרכיס למייל כרתנן כמסכקק'כרק ק' ור'יסודס סכר נתקל לחו פוסט הול זכו וסרי החרסיס ותמיס הפקר וכו'. וסכי bית ליס נרכי יוחנן לחמר לאחר נפילת מחלוקס 6ל6 מיקת מסקינן כנמר הללו נתיתרה לכסעת כפינת 6ין כניקס מחלוקף רכי חיכf רפליגי כלחסר כפילס סכי כמי קמפני כשעת נפילס ורכי יוחכן הכי קלזמר דפלוגתייסו לספקר נזקיו ל תח חלה כל6חר נפילס סיין ניק לחו פוסט קור לכל מפקיר נזקי רפלמ6 לכ"ע חייך • וסוכר קונדליני יוחכן מתכופין לה חיל cf5מועינן ולf קיירי לח כלfחר נפיל וכל חתימתני'לfשמועינן דרוקח (הח'כפיל פוט' דני יסורס למפקיר נזקיו כל רעלמת ואוכסעת כפינקלח מירי כִּי מתגילי פניני חינה פניני ז תיח דעת הר"ן פלח פירס למBנתינו חלק כל6חר נפילת • יחי בֶּלי תקפו תוחלק כמיס ונקי כחרסית פרתי למה לי וכנמר6 דייק לה חביי דמסו'קכי תני ערתי חרס ESעת נפילה • וסלס ל6חר נפילת ולרכי יוקכן כמסקנל למנתח הנס 6תס 6ל6 למימר6 רכהפקיר נזקיו דעלמה רכי יסולס פפי מחייכ 6"כ מתניתין מיירי כמי כין לסחר נפילת כן נסעת נפילס ולסכי תני תרמי ועיין מס שכתכתי

כמשנס ג'פרק י' : כתב סר"ן 6ס נתכוין לזכות בחרסית וכו'נמרח וכתר כמוקי יוסף דמקכוין לסcליכה ממC

ב

ניכס

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

,

כ'למימר רמ"כסות מטמע לככנון החי הו המחיי ר'יסוד' לס נתכוין לזכות כחרסית וכמיס תר פנמכרת כלו • תייך 6כל 6ס ל6 כיון (coליכק לע"נ לקוי פוסע לנכי נפל פטו' ככדיקן דהוי ליד בורו מחיק

וס לס נתכוין לזכות כהן יע ליתר דער בחן. לה פסכי רכטן (ורבי יהורקנופיית ס3

°) הוניל ופקלו הכוס הילס רסני נתקל לת: פופיע תוח חח כמפקיר מיקיו ובפקל. - ע"ר ת"פיל"נלסכר הקרסיס והמיס הפקר לותר טגנס ולפיכך פטור וסנכ'כר" נתקל (סו פושע. קו הרי

יהול רנתקל לחו פושע סוס החרסיס וקקיס הפקר • 3' כאינו מתכוין פטור : ב השופך מים ברשות המסחר ללכוס קוס ולת קריין הוי. נית הגן מים הרבים והוזק בהן אחר חייב כגוקו המצניע את נתכוין לזכות כחרס וכמיס :פרסיס כספק רחתי ממיל' הקיץואת הזכוכית והגורר את גררו בקוצים • סוי כסלו לו היו מעולס ל ומס סכתני'ג והלכה כר' וגרר שנפל לרשות הרבים והוזקו בהם אחרים ופסור על נזקיקס :נ חלק מפוסלכמר מוקמיט חייב כנזקן :ג המוציא את תבנו ואת קשו לרשות השופך מים כרפות הרכים .גריפס כרכי מחיר דכריית הרכיס לזבלים • והוזק בהן אחר חייב בנזקו וכל חפ"נ הכרפות קrליך פון ורכי יסולק כחכמי לכריית' הקודם בהן זכה • רבן שמעון בן גמליאל אומר כל כיתות הנפתי פמותר לספוך עיין כסוף פרפטי לככס המקלקלין ברשות הרבי והזיקו חייכין לשלם וכל פיס כרטת קרניס 6פי' הכי

מניעה : הקורס בהן זכה ההופך את הגלל ברשות הרבים לס קוק כתןחק'קיי ככוקר , נהשופך מיס וט'ולפי '

והוזק

המנגיע חת הקיז וכו' וכנון פקרינת והכל

שיניען ברמות הכי ו אופן ומכניע פלח כלונס וקיימין נפיל דמפקיר נכסיו של הגורר נדרו כקוניס (ספרית לרשות סרכיס - לכל סמכת כונס נכונ• פנמה חייכני :

צון שלו וקוזק כסן 6חר פטור 6ין דרך כלי חרס לסתחכן הגורו 6ת גררו נקוניספי' רס"י rtפה נרו קיני וסת' כפתניס : : לזכניס פרקכו מתכוורקס ונפטי וכל גזכל

גרר s חכגיס הוס • לכתיב גרר חכפיס נקרפס , פרות וכרמיס : כל סקול'כלס וכס רקנסינסו רכנן : כל כתג סל"3 והפריחן כרסו'קוני פרוניס פון מרפותו המגיד המקנקני גרופ רכיס ולפילו פוזיס נרפות כגון כעת פרק י"ג מתכות נזקי ממון חכל הנכס וכו'גמר' ופי' נ"י מטוס זכניס e קיקו קייכיס : ספן תת תלל כו'סכקת הספד חרס, 6ס יותר מ קרסו ע"ב; חייב כגוקו פירט

נ קרלסון ועגמו ולס כליו • כמו סכתכתי כסף מפנק ו'פרק ה' : ונדו פלפל וכו'כיון דניס • כריך קן לחוקמי קן פיפל כללס 6פקרינהו וחוזק לקהל נפילס והר נית סלק ולס פינק *

דני רפי ישווק מורה כרתנן לס נתכוין וכו'נ"י • ועיין כמסנסו'פרק כתרס רכזקי ממון והוזקו כקן לקריס סכח וכפר גני מיקין קתני מכניע טז וכו'ונודר כקולי מנור אפל תגי נס נמי ככיזקיןכלסון רכיס

ויס ספריס לנרסין קכי כָמי ורוק כהן מחר כמן כריbC :ג תבגו ויפר מפולפיס מתנ'פרק ו'וסכל (פרק

ט'לככח מליפה : וכל סקולס כהן זוכת ווג רכיפקר יס סייג כגוקו דמפקיר נוקיו פלס כונס חיין : רבן שמעון בן גמליתן לומר כנקמקנקניס וכו' :, פירסקר"6פילו פופיס כרזות וכפירוליטיימפון לחריותמהו

התוס'תתקסי ליק יסג"נ ללרכן סמפון כן נמליל ומפנק )'פרק כתר6 לככו מליפה יותר מתקן קוף את מלאכתו וכו פירס כגמרו ולינו מייל ככוקין(וכמו סכתכס"נ bn ( opמס סין סעניניס פיס לע"ג לכסמעתין וזס כיין לה כתרי סדרי ה פ"כלפון רפון פירש"י ורסנ"ג סמעיר לת"ק לל קנס 6לו סכחקלכל נופם 65 כדקתני ככרייה כנער: ולתחרפנ"ג : למימר לכנו) נמי כל סקילס וכס ע"כ ולרע רקיימה ל כותית רחמר קנפו גפן סטופכסן ופרכינן כנמרס לימס כתנתי ורקיע } דל6 פליגי גקכס הלל כהלכה נקנסוגיפן ולין פולין כן דנתכ6 קת'לין מורין • וחתת רטכ"ג וכו'חיכה לפרופי מותנית כפי כוכי | דכי היכי דמערות (כריית מפרפיס למתני' - וסרמנ"ס65 מל כפרק י"כמהנכות נזקי ממון לסלי סנויס רוfין מורין כן • וכת' : תכלת מטוס וסכיר ניק ורחויס כעלמס החג'3 לרכ כתכסי וכרכ"ג ס"ל מטוס לכל מקוס X8קוט". ועיין פ"ת לערוכין: 5 ההופך חת סגלל וכו' חייך כנזקו • מפרסיס נגמר 47 כ"ט תדקתני קהופך ולח קתני מחנכיר"מ כלמטס מ'וכמתכוין * לזכות בו כדכתפקל קני לכולי עלמס כתכסה פחות מג' רס"י וסתוס כתכו פור פירוס לחריס - ועיין מ"ס כתסו'פ"ק : דקלופין) לחייב מפיס תמוכו - לכל 6ס קנניס ג'רלסתלק מעסס רפון פקוליס סל חפ"פbס נתכוין לזכות ט חייבות ; קיימת כן הופקיר נוקיו שלח כלונס חיינ• (כמסכת רמלי פרק ג'מפנה ג'תכן המכיל פירות כדין וכן 5 יככים פד סעפר •. ן ,ולס מתחת נטלן נפכין שלח ימכרו פטור, וכת"קר"פ וכירוסלמי פיין מתח למחייכין כנזקין חפ"נ ללח כתכוין לזכות • ומסי חמר רכי כון לתמן כתוככעל הכול יסלס: קכו כתיב עזר תספר •coלך 6תס מעשר ולחמל 6חר • פיג כלומר תכולת זרעך כתיב (סיפיק (נראה) רייק • וכפל קטוליפלס מסייס כירושלמי כעל הוקינס • ול"ל דורשה פסוסנקט

לסל

« הקודםהמשך »