תמונות בעמוד
PDF

*

מלכות סכניס : והעצים שלו קתי fפני סכנות כפר • ,חינו חוEc : וסעליס סלו • SE נטל הפרק והוח פיתי' סמקוס וכן נסורס יכן כתכסר"ר פרק כהן ות"ס הר נוויתית rcופר רחוק מחינן חברו ccי עזָר סמנת לו יותר $

56 פחות י "קיס שחופר רחוק מזיין חכרו סמס עשר חמות וכו' רער מכן כעניס (ביל הליכן • דער ccת עפר 6מס מינק ינקי טו לתת מינק ינקי - טפי לח יכקי כלומר דהוי טעתה טפי גח ינקי : ין קולן הענפיס ער גול: מלח גנררע סגל לסיעור יניקתן ריח ער ט"ו

יעככותו מליונין (חרטתו מס". מסוס סכי 6מרינן בין שיח • ומערה. • קיצן ויורר והעציס שלו; סט: מרדע מלמד קכקר : פיהוק כפות חברו. סינקו יג. אילן שהוא נוטה לשדול חברו. קוצץ מלא אחרון והפקמס סלון קינן ער ט"זbת, ולפיכך המודע על נכי המחריש ובחרוב ובשקמה כנגד מרוכס וקוס סדק : כנגד כל סריח מוכח נתין ספת המשקילת בית השלחיןכל האילןכנגד המשקולת קישקול קולן כל מה שנוטית עזר מס תעני לכעל סחין אבא שאול אימר כל אילן סרק כנגד המשקולת : {תוך סרקו : מטקונת- חוט כיון ססחזיק נסיעור זס יר אילןשהיא נוטה לרשו הרבי' קוצץ כדי שיהא סכוני, קסומה פוליס נס סינקו מרוכי :

גמל עיבו ורוכבור יהודה אומר גמל טעון פשתן מפקולת סל חכר: ולס נית יג כננר התפקיל כיר' או תבילי זמורות: שמעון אומר כל האילן כנגד ce(חין • קיח 6רן כמחת .כרו כל מה

המשקולת • מפני הטומאה : נמיס : כל כחילן כנגר פנוט וכו' ככותר פיקיל! פרק ג חזקת הבתיםוהבורות והשיחין: התשקילת - 6פי' ליכו קרון הענני כנגר המכר סכין סכי

והמערות • והשובכות • סקמס קונן כנגר כמפקפלת סדות. הרמנ"ס : בית והמרחצאות • ובית הברין ובית השלחין

מהכל רע לבית המלחין : הלחין • כתר הר"נ פֿרז

והעכרים לכל סfול חופר כן. לריס נמחה למי' ועיין כריס מ"ק:.

קלי רחמר תכל קמס קולן כל קליען כנגר סמסקית • פי' הר"נ ססלל רע לבית , מלח מידע וחפילו קול חילן סרק קוזמירוג וסקמה (למר בית

המלחין לפי סונע תג ממנה הרמ3"ס : ונ"י כתר לכל סליל כן חילן סרק סלינו עוסס פירן קוכן כנגרקת-קול' Ercos טול לימות. סל הקנקלר : יד ברי סיקס נמל ולין הלכה כלכל סליל : יר 6ילן כנוטק (רסות סרכיס . עובר וכו'. 6פילו תימ6 יככן רסוף פרק רנקין דספירינקו קילן fת הענפים התחתוניס כרי סיסל כגמל עובר ורככן : רחין עופין חלל תקת וסנת סרכיס לפילו כדי סתכל עגנת נמל פוטין כסתן ולין כריך לקין כדי גמל ורככו. דרוכל סימונס מסלכ'מפיס דסופר סתתליס ותפקת וקכס כמי הענפי' גחין והלין תוקק : מפני כטומ6ת סמ) יחסילו קענפיס חוזריס ונדניס (חסר זמן וכח הסגי ניק בקלילת הענפיס 6ל6 על כזיק מן סמת : וכיוכח כי ויטמס כלוס העוכר ot קוי ניק נתיקן כל החילן - והכח bcכי רקמז קמח קייזליק כל

והלכה כתנ6 קמ6 כלכך : ענף ולחגף סיריס וילמיס יקלנט גמרל : מפני הטומחת • פרק ג חזקת סכתיס : מי 6לכו סטרן וסכיס עליס פירס סר"3 6pc ילקינו הענפים וכו', וכרתנן כמפנקנ'ערק

שהחזיק סלסה סניס ככלסנן דכתיפי ק' דחסנות :

כמתני כלזמן לותר סקס (קוקיס כילו ולר) חמריכן ניק חייתי פרק ג חזקת סכתיס כתכ קר כמי סכד מטרו וכו' סטר מכירת פמכרו לך דער תלת ניס מאלתר לינים כפטריק

נחמן לומר סרס (קומיס וכו'וfף על פי טופי מתנת סניס לה מזדקר • וfמריכן ככסככנלו 6ס fיתל להיתר 6ותת סרק ילועה לסמעין ויס עליס לפמעון ססיל דלת זכנתת סיס לן למחות ולומר בפני סגיס דעו ספלוני לכיל ידיעל כרמכ"ס : ומסייס נ"י ולע"פ סלס סעילו סעמלו שס נס לחרעחי כגזלנותח נקיק סוכר מגיע לחזכיו וְהִיק נותר ג'פניס סלס מלינו סני סזקת סלח לנתבע - ע"כ - ומ"ס סר"ן נסטרן חינוך חכרח לית ליס וסכרס דמנרן סכרס לית ליס קיר לך למחות וכו' לפי סעקרינו מחלת סלח כפניו קויל ומרכז מחית 6ת קול רסכסרת : 6ונכות • סמגרליס כקס

מסחר • קרמנ"ס • ועיין כריס מתני' ולקמן: יוניס : כית קנדיס ספונרי' כסס זס לעסות פמן : בית והבורות וכו' עיין כפי' סר"כרים פרק כ' ומ"ס בס : השלחין

. מתוך סמעין כתוכו סמסקין • לוקו ממנו תמיד עופה ובית סכדיס כתכ גר' סעונריס כקן ותיס פירות פריר - וכל רכר סעופה פירות גליל חזקתו פלפה סניס כפות סמן • והקסו כתוס' מרתכן, כמפנק ו' פרק שלישי להגינס עכרו אמן הזיתיס וסכריס רמסמט סט נתן זמן קכיעי ותירכו רקיינוסרון העינס רופכיס חז כאמן נקיטה. לכל יסכני 6רס סתככיעין כל ספות וכורכין כמעט מעט ע"פ. והיינו טעמל דגל קגןנתות ונ"י כתר פחע"פ פי זמן קבוע למסיק זיתים מכל מקוס לסן סומפתין • ולסמן לגוויס לין לס זמן קבוע • ע"כ : בית קפלחין לסון סר"כ מתיך וכו' וכן לכך, נכו' • לו ידענ6 למי העתיק תר"נ נכון לסון סמסנס וכל רכר כו : פירט אוכלוס. חבל בפירוט רס"י קועתק ופילפו בו כל דחס

סגן

=

מיוס

[ocr errors]

ו5b : :

פיוס ליוס : וספכריס וfע"ג דקיימ6לן קנולרות חין לתס חכרת' • סכתכ סר"כ כתחנת סמסנס : והעבדים כתב הוקס כלומר קללן מלפון נורות לחן • 6ין נסס חזקס ות: קר"כ ולע"ג דקיימי לן קנולרות וכו' 6כל 6ס סחזיק קעכר קרין לכל בעלי חייס • סיינו חזק? (הכפר קולח דְמִין נסס סלס וכו'כמסך סר"ככזס 6חר דברי הרמב"ס כחכורו פר".תהל* היו הכחן ותכר ילועיס ססס של חרס 6חל ונכנסו ככיתו של טוען לכם הזכיר דין וחזקין פניס כגוררות .St בעבר וכתב חלס 6מלי וטען זה סנכג :1

המניה רמתניתין תתי-יה ככיתי לוקחי' לס כידי • והעברים וכל שהוא עושה פירות תדיר יחזקתן, ccכfת חזקים כעבריס: 655 זריקני מוחזק כתס לין י שלש שניסמיוסליים • שרההבעל חזקתה שלש הזכירו הנוררות ע"כ. וכת חזקת • מכן הרכס. ללכת שנים. ואינה מיום ליום. ר' ישמע אומר שלשה מהר"ו פסק כקן נס*5 סיון פכית לכית • 6כל 6ס תחזיק חרשים בראשונה ושלשהבאחרונה ושנים עשר קלסרט-מית לכגוררו'חין העכר שלם סכוס סויס חזקס. חורש באמצע הרי שמנה עשר הורשו עקיבא כותכין עליסס פטר ולפיכך

° לסטר מכירה: סדת אומוחירש בראשינוחודש באחרונה • ושניס לf פין נתן קז /ת ג' סניס הבעל. הווסתפק ממינסמי' עשר חורש באמצע • הרי ארבעה עשרחדש. ע"כ: חזקתן פל: סגי' ליער עושה פירות t פעס אמר ר'ישמעא במהדברים אמוריסכשרה לכן מיוס ליוס מפרס כגמר' וה) סחת בפנק . חזקת CSE

אבל דתנן פיוס נייס לc6מועינן פניס וfיג' כריכ'מין ליוס :

רכעיכן רכופי' וכתיס רדיילי וכי יcמצלל 6ומר ג'חרסיס וכו'. פים פעולה גדולה cbc5 כקו 6ף גלילות מסן ידעי. סעיר סכני מידע ידיעי בלילי) חלפיס כנין שעוריס וסגולת פועל וערפיס - ונתנס סונל סלt ויכינין (הציר על ty פניס רנופות : ואינה כריכת מיוס תכוחית כc"כעפר 70ס : ר"ט 6ומייt וערטגרל 5:פיס ליוס: ומס היה חזקתת ר' סמיח סותר וכו'. לסון רס"י. ינס • כגון פחת וירקות לפיכך לסכנה קרנינה עזרתורס ועיין לקמן כרכור קריכס עזר חודם • וכת: בר"ג דלין אויל מזקק • ורנישכנעחסנר • רכסכילת פחת וירקות 65 הנכסלו) כר' עקיכח ולחכר'יסמעמל - כלומר חלה ללעולס קוי סקס - 6

% כחכינת תכולת ופירות גמוריס: כמס לכריס כפפות cbcn פניסס סני וז ריח רעת סרז"ס וסייעתו • חמוריס פגרין שמונה עשר חודש (פרס לכעל כסדס סלכן (לי חית"דְרעת תר"ככרעת סרמכ"ס סכיון fcכל סcתכולות בכל פירוקים גלקטין כפרק 6חר , לפיכך נריך פלcסניס : ממין 6קל סול זה: לf קוס ליס נקר"ננפתיס:6 לפרס

חכל

כל רעת סכל סמכוורת רכיון רסין סלכס כר יטועS6 :רכי

עקיכ הולך יfין כין סיס סכעל לשון כית ccלסין ולח כלוס : שלשה .. חלפיס • ccoCממרריס לזרוע נפכי רח: ססנס ועיין סרקזיק נק פוף פנת רפונה כלrכקסיס • ניס נו עריס

זרעת כלותן פלמה קרסיס • וכן כc:חבטיס ר6סיניס : אחרוני קריז קזקת orb ציס רכופות fcין לך דסקרולר 6ת חכרו סזורע 6ת סדקו 65כול פרי העשוי סנקודותן • C°• . ותקפורתוספ' רכסcrס פטר חרסיס סני פירט ccס חריס לפניניסן - ויקכיר בכיסן • וסנייק בסוף הקיז (פליסית כניסן קכלס לומר דכרין חכינת חפושת * י"ג (חור) כחמנע ע"כ: הרי פמנת עפר חרסיס . כתבו התוס תימס וכי מניכו) 6ת6

c65מועיכן וכסחי גונס פריך ככתס דוכתי • ויכ6 למימר ררלופין 6ת6 c65מועינן דחסכן מלי קל énמינכן רב הוכח - וכניר) rchע המוקניתין לה קוק סמעיכן רכעיכן רכופין • סילס לcf6מוטיכןרג הוכח • ע"כ וסכי תמס על תמיסתס fת רודי ררלופין לתס לEfמועי" מדרכהוכח 65 קסיס דקל רב הוכח 6רים6 חתּגר • רתכן חזקתן פלס סניס מיוס ניוס וקלמרי כגמרל לb לfו כנסובו קוס המיכל מלחי מיזס לפוקי מקוטטות • ולעולס 6פילו מפוזרות קח מסמע לן דלוקס קתני למעוטי מפוזרות וכח הרים אבל למפמע מדר'יסמעSh רפי כי למר רכי יסמעש בסיפס רכעיכן רכופיס - מנגן כריfc - גלח עור 656 פתח לחמרר Cמפחל כפמע כריס6

67 6תס למימר רכופין חילקו לרב קוכס לסס רכי יסמעסל קל לפרו נקס דתכן סרק קכעל bc פניס וחינת מיוס ליוס כת'סנbסר"י (כמוקו עמו. לרב וממחל, קלמרי נגמרח ז לכרי רכי יסמעסל ורכי עקיכח לכל חכמי" וכו'פמע מינס לסיפים הכנתגי כונקר'ישמע: ור עקיה. ודכריקכמיס ל6 הוזכרו במחנה • וכיון לרני ישמעל ורכי עקיכל מפרפין (ככה הפרק ככטל וט' . ונקטי מכיכס כמנתייסן pc65ועיכן דכעינן רלופין שמע מינה בסליל לניסנס ללינת מיוס כיוס סכסיפ6 6sין פירוסו פלין כסוקס רכופס מיוס ליוס. דת כעיכן רכופיס bk פירופו סלינס tbcס פניס פלימס וfס כן ממיל6 ריסfרתגןסלס סגיס מיוס ליוס סנייס לומיס רסיפה וכנור רוח מיוס ליוס סלמיס ול6 מקוטעיס 6כל כרכופיס לחתני בק ולח מילי כריסb סכי 6כטריך רב סגכס לחcמועינן למיוס ליוס וריפו לוקח קוח וכלומר רכופיס • וקידום גדול כמיטנו רב הונח לכל קשתס מיוס ליוס דרי6c 63 רות רומי6 דיני מיוס ליוס לסיפח דכריס6 כלומר רלופיס וכסיפה 2 כלומר 6ינס שלמס הכל) רלופיס לינה ככלל לתינת מיס לינס לסיפה כלל לא רלופים בטיט כמי גסיעל כך נרחה לי

כנס

[ocr errors]

כנס לת תכולתו. פי הרג יין של נפגיס.'וכפירש"י וכתבו לכל נפלס ס6לן ספירופר (נקסיס (פרקי ענכיס כפ' 6

התו'נסטי קרי ליס עכרס מכולסאמcו'דכתיך ותן r6 ויתיס כפ'סמך ותחנים נפ' זהר ; כנסת תפילתו יין של לכרס : מסק זית זיתיו כנס לת קייט: תת סת לי רקכז גפניס : מסק 6ת זיתיו וכנס 6ת קיילו ניקט תלכיס וכסן • 65 סגןו6 כסלר הכתול נפנה רן רחל נפרס'עקל דכתין (הכניסן (כיתו. היא חיה-כשו סן rbaזיס ולין סלכת ל גפן ותחנת (סדר דת סמן

כר*ט זריז כרכי יסמע : ;על כסדר פמתבטלין תת'ק אכל בשדה אילן בנס את תבואתו • מפק את זיתיו ב תלם לרכות הזקי c כדדייקיכןכסוף פ"ודברכות כנס את קייצו • הריצוג שנים: בשלש ארצות הרכות כיfרן יפרח חניקות :": ומנחתי כוס קש לחזקהייהורה ועבר הירדן והגליל - היה כהורה זו לזו לענין חזק che כיכל כזה יכתבו דיס לומר והחזיק בגליל בגליל והחזיק ביהודה אינה חוקה קוויק כלתת מfלו סחרכות ,חטיפ חתכין לתחניס ער שיהא עמו במרינה(ס"6) אמר רבי יהודה לא והיה כעל הריין בחרת * קולס לנגן : חין קונלן אמרו שלש שנים לא כדי שיהא באספמיא ויהוק חין ק.קתו תוקף - לפי c*ין לנתן מן רסלן על ל6חר שנה, וילכו ויוריעיהו שנה • ויבא לשנה אחרת : פירות מכינת גזי פזו 'פ סכני* לי נתי (ליקטין)ותן ג כל חזקה שאין עמהטענה • אינה חזקה כיצר מהיכן פנת סירים ומלחמה ומניחיס 6ותן ליכס - ולו אמר לו מה אתה עושה בחיך שלי והוא אמר לי כעת חירוס דמי לfס תיק אין כניסתן לכית • ערליר שלאאמרלי ארס רנֶר מעלס • אינה חזקה על הקרק'תוח כיס מי בכוחות הכרס • ויס דנה שמכרת לי : שנתת לי במתנה • אביך מכרה שיודע לזה התחזק לפיכן וויל נקיטה חזקה • כי שמח לי • אביך נתנה לי במתנה • הרי זו חזקה היזרלי לו: הג'קז ק ניז ' היו רגילין ליינן כלותת

והכא גסטרו • כיין סלז כולל פרס סנדלו סס. ולכן לא הוי

הפסיל : על סיקיר פמן הקסטר סיניסס לכיתו. מר המפרט כנס תכולותיו כתכרי, כמדינה סיסיו שניסס כיסולק. לו טליקס ככר הירדן ו6פ"ס אפק דתי כפכט וכנס קיילי (כח:) ירי א חוקר - כמכת סה כעיר תוה כעיר 6חרת לכיון הסיירות מכויות יאה לו סקס נפת6'. וכקט כסדר זר סוס לתסריה מחלת הפגנת נמסות וכיון דלי מיתת הפסיד : 6רג' סורת ולן • קסכר לכל יוק' מיוצג חיקות פנל נקו(כסלר )נחמיהסהס גרלי' ו'יקורת דטעכנז וחזקה ל6ו מסוס דער תלת שנין מולקר פליין • ט"; :נ הוה ליהיות וכו'היי כעל הקרקע לכם כסטרית • טפי נח מורסי • 56 טעr רחוקה ללידית ניקולה • וההדק כנלין פריז הקרקע כנין • והזוק כה CP דלה סכיק לינס דכלי לרעח דידיס 6פילו סעת חופ חרס cbt פיס כל מחלה • רסכ"ס : אינה הוקף כתב ותיק והחי להרחיקו תלת שנין כרי סbס תיק כחספמיה וכו סר"כנפי frין פירות מלוות וכו'וfע"פ וכו' כסעת חירוס 6כל רפ היה עמו בעיר לסנתר קוי חזקיהי זכסbלרכות סלון רמי וכתכו סתוס' "ת נכי גט fמרי' כריס גיטין סמניה נט fcין סיירות מכויות כתלת פכין מיקל הוי חזקה • ולין הנכון ממדינה למרינ' כלורןסרS6

5 ° 6 נומ' כפני נכקגוכפנינתס כרכי יסולס : נ כל חוקת פלין כתר טעכר : סיפון כייןללים בתי דינין לקלפי מסכי סכיחי סיירות כמו סכתכתי

נמס מחזיק כסל חכרו 6ינסחוקס : כרכור המתחיל (המכיל ממדינה למדינה וכו')39 רוכסי נדיי

והכל גט מלזיין לקיימו לפי מיקורת לגליל לפי פהלפת רנינה נחזור שחר פדי קיוס לכל הכח לי לה לסכיחי טוכח לעילס לה יתע ממחלתו • פלין סמחזיק רני? (מור לסמנחס כן 6ס ל6 הלבן

כירופרכ ליכין לה סטט'כ. וסירוס פיקרסנ"ס סיס תגרה בין המנכיות ע"כ וסל מענין כחרס תחרימו : באספטיא סמל רחוק מהלך פכק מלרן יפר: ראג'ס: ויהזיק סכת כתוך סכס רססוכתיכה הקול. רחל"ס כלומר ללל

רמי להחזיק בפניו לכהנתר קוי קוקס מסו'דחיקו ילע כדיריק וסכיק להחריכס למחזיקי כיס קלכן כחצי שעה תחת קוי מזקקכדפי' כר"נ וכן לפון סרנ"ס 6כל 6חריס רכס רמי בליקולרעת סfמריס מחזיקיסנזי קכעו ומן סנק לתת : וילכו וידיופוקפק ויוקר מתהלך פגס לין דין חלס וגרפיק לכיתן - ולפי ההווה תקנו • רטנ'ס • והתוס מסיימו מס קרמיק יותר לה פלת : ויבא רוצה לסרק • כח לוקח וכ"ע מולו במחלה סלח כפניו קויל מחלת אל עלה טוכס קמ"3 כחמרינן כנמר סלל כל הנס הפירות • לה יוכל להוכיח כעל סקרקע הפירות מידו • קפה נעל גלכל כמוקי יוסף : נשלא מר ליסרס דכר כעוסה"נופפיטה הענקנריל לינה מועלת ללינת טענת קל קל משמע כן רמיהו לפי רכת"

סטרס רוק ליקירכס ויק פכר היומיכל מוכן וככה לי קלי (לרעה חומרי ניחחו סטרן (וכסלחוכל לקרות מתפלתי"fכל כלור 5

eמר 9 חלס וכריק מתכת s סקס אכן מספיק לכדות שטרחה ליומירכסטן אפתח פיך לעסקת מזה"

4

הכל מחמת ירושה • ססחזיק נתפסיס מכס ירוסת -)כיו - והכא מיפ ירופי ליכו גרין טעלז . פי' ר"ג לכיר .היתה 8 חכיו כיוס מותן : "לטענת נכרי לין כלס ניד מין כיור ניך חכין • דחין לוס נקי כקרקשופ חכי : בין : (מיקו בלי ניני פר6ן 6בין רע יס לחן: הסומטס : לילך כח ליד • קרס3"ס 8 האומנין • גוון קרן .מתקניס כליסמין (קס וזקת לסקס מהזקיס ככליס Pré sקניס כליס לין (תס חוקה • 6סע פוחזקין נכניס סל חריס לין יכוניס כמעין

התריס וכן ולא כחוקק סלס לקוחיס לס גידי * זייפינן והכא משום ירושה • אינו צריך טענה • (י"ג) פליס מיירי דסתס 6ימן גו קס כניס סלין עפויין האימנין והשותפי והאריסיןוהאפוטרופין אין להס סייך !6 כעסנטלין נוקת דמי השכיר • והני מילי הוקה • (נטור (6) אין לאיש חזקה בנכסי אשתו •

פגיס ל6 כלמרק קנס כסגני מגי כפגינו ניר

במקרקעי

ספל כמטנטלי מי הרומן • הכל 6ס לס במלח

פס מוחזק כפל סכרן ספל יגי נקניט כיד הלומן חליf סכח חסר מן קסוק יטען לחומן סעס 6קת וחכו רוליס סיוכfיס מתחת ידו r6"פSc6זכרו כלי יפני חבלן • פנתתו כך נפקוקהזרקו לי : טען החומן עדיס ססיה שלו כחמן זה המוחזק לומר נקוס יקח בידו • לסקס c Pr6{ג} חלי . ל;ל לתת מכרת לי כלמן קלותן כסכועה לוקח מטלטלין מחכרו כ6 פריסקס קינק וכל פטר - הון

דמי כעי חגור נסכיו וכריס מעולס לו החורפין כן • . מרכריס העוייס נתפלין ונתחכיר. (נר לקוחין הן כידו , וכן טען סומן כן פסקת לי נזכר פקינו • והלח חומר גס וחיכו גלמן כדליית כן כמסכת סכופות • כ'נרסכ"ס

פסקתי חלt פחות • 6ס הכל תלוי כפנינו ניר קסומן כעל . וכ"כ סלמכ"ס כפירוסו • לכל כחכורו 6ע"פ סכתגנדין לענט הכניג6:' • וס ין סכלי מכוי כפנינו ניד סומן סרי סחומן סמטלטלין כפרק ט'מהנכות טוען הגה נפרק י"ג כת: נ"ט גלמן כסכועת • פילו מסר לו כעדיס • כמגן ללי כעי למר דין החומנין לענין קרקי פלס היו כינין כה ומתקנין לfותי

גמרתין לך :ולסתפיס •סיס (סן קרקע כפותפות וfכל 6חל 6ליס רכות • וכן העתיק הטור סימן ק"ט 6ע"פ סכת: גרין . פּרן פלס טניס גן ספירות מין: סיקה- כ"ס רfין כקרקע קמטלטלין כסימן ק"ו ומסקרנותאי גילי כסתכלי מנוי

דין חלוקת לכל נסים בקרקע לין חלוקת וסכלס 6קל מתן סc5 בפנינו כיד החומן. וכן לסון סרמכ"ס כפירופ • גן הכוונה , פגיס סני : ה: ותריסים • פיורליס לקרקי לתחנת בפנינו כ"וכסהול טוען עליו דודלי הול גלא. נמני רלח

לפני:• וגרנית • (6כל כל הפירות ESc סניס לינק תוקף : קרחותו - הכל כלומר היה מכוי כסניגוניו על ידי עליס ולוקח כחריסי כתי חכות קסג) כתן לפיטרוקס על קטן לכל פרחוסן נידו קידס כח פני: כסמו מיך פלח כי יכול להחץ" . קלריס ספורילו, כעל הקרקע עלמו • וfכל כל לפירות סלס כיני הכי קולס סבון גטטין כפני נ"ו - ומ"סקר"ג כסמן מניסיסלו חזקה : ולין נליפסזקה בנכסי 6פתן • (fפי'כתר כסכועס כמנו. רחי כעי למר 65 היו לכייס מיונס 16 לק געוות לרוס: ריץ ודכריס לין לי כנכסן ולח כפירותיקן כהן-קי כך לס נתנו סל6 כעדיסיאי מני למימר לה היו לכריס

להסת. מעונס • וbי נמי נתנו כעדיס יכול לומר החורפי כך. וכן

,הכיס- כפירוס קרמנ'ס - וכאן עוד הרמב"ס כפירושו וכל . מה cחומרנו כות גחמן • ו*3 חתי סיסנט כנקיט' ספן נפי סbכן מסכיעין 6ותו על עיקר מגן תקנת חכמיס (עס) סכועת

ססכיר ססוכסכע וכטל - ויהלומן - ע"כ. והקימת לומר כי כשטען לקות לוח גילו סלין נכט ונוטל כלל • חלל , גלשנסקזיק כתר סכידו לכל כטוען כן וכך פסקת לי כהן שייך למימר תפנ'וכוטכנפי פֿכעיקר החקן מודס סהוה : כשל ינית ורונה נטול סכרן מתקן וכן עמל: כי כחכורו כמו סכתכתי ס כפ"ט מר טוען לענין טיצגת לקוח כתב החרמן נזכע קיסת נפטרו בגין מענת כן עקף כתב ונפגע כנקיטת הפן ונוטל כדין כל הנסכעין ונוטלין ע"כ. וכ"כ הטוך סימן פ"ס. • ועיין cb וכנ"יכססנו"ן : והשותפים והחליסיס וסחפוטרופין כסילועגטדיס בכוח שותפו 6

6ריס לו לפוטרופס• לכל חס לין ידוע זה כפריס סתורס מעכמו ותרקן סוf פותתי ומוכר לי. גלמן כמנו שהיה יכול לומר לה,פית ותפי מפינס סרמנ"ס פרק י"נ מהלכות טוען : והשותפים פי קר'; סלקחי קרקע כפיתפות וכו' ולכל 6חד מהן 5c:כניס כל הפירו' חינה חזקי סכן דין השותפין לחג: זס פירות ניסנס fו ד' סגיס וחח"כ ילכל זה כמו כן - רשג"ס: ולס י bלס כקרקע דין חלוקה • כלכלה נזהר מהן וכי מפמע סכנה כולה ולוf קליס • יונתנסחזיק כחותה התגי פנקכו חלקי ו:'תכפהתלי הסיל טולה מהחצי השני וכן היי} מסקנ' כפיס זיס ות"ס הטיר רים סימן קמ"ט כסס רכיכן מנג& 6c בתיק נמי יפצו תזקס רוית כי סכתכ כסמולס 5 נתי רדון ונזית לכול עיין מ"ס3תסגת: גס עיין מדין חזק" שותפיס לענין מטלטלין כסיןrגר'6' ו"ק : והאריסין כהנירולוקח כרטיסי בתי חכות רגינין לחתור סלות סל מטפחת א משנס • קןיכותיין בחריפות לו היו יכולים להחליף כחריפיס לתריס. כ"כ הרענ°• כרמכ"ס פרק י"נמרb'מכניס כתככנון סקיס חריס לחכיו של כל קולקחו פיוסמספחתו : והאפוטרופין פיר הכל כיוס ויוכלו לאכול כרכוג'נמוקי יוסף : אין כלים חזקס נגיסי wsן • קנכטי מלוב • לכל בנכסי גלן כרול ככר הן כקוניס פלין • קרחל'ס

מ' 8

ומ"סהר"ן ולפילו כתב עת כעורה חרוסת וכו' כלתנן כריס. להסת6"fינו סוכל פירות מן הלין • 6ח"נ קכיל רחיק frכל פ"ק דכתובות cm*ס וסלסה שנתנה לו סמכות לכפות יפו פירות פס פניס • לו הוי חזק • רחורתח ולפתח נהנית למקל וכו'חו כקרקע טיימר לה כעלק. עיין מס סכתכתי כזס לכעלס סיסכל פירות נכסיס כין כדין כין סל6 כדין : (לזין כמנת פ"ת דגיטין : ולא לחככככסי קטן וכו' כל 6ס חוקס כנכסי נפלה • (לפי' ייקל על קרקע נמוכותית היכן שלח סלק ולל כתפרדו

וכלת פירו מקרקע חקר של זה מזס ליכן מקפיץ זה על ולא לאשה חזקה בנכסי בעלה - ולא לאכבנכסי כעלס סלס סניס לפי' קמ ות כמה סמסוקין זה מזה הכן • ולא לכן כנכסי האב במהדברים אמורים לה קוית קוקי סדרן cfc כדמסיק כגמ':במה הכרי' במחזיק • אבל בנותן מתנה • והאחין שחלקו

להכניס c65תו סתסכ' כנכסיו חמוריס פון קר"ג ללינו והמחזיקכנכסי הגר: נעל • וגרו: ופרץ :'כר

ܕܒܪ

לפי נדנ'סין נתנו זכות : קזקה ומסייס קרסנ"ס ונס שהוא הרי זוהזקה : ו היו שנים מעידין אותו ונח לחג כנכסי יכן (ולה לכן יפתקן קויין חזקה וכרין נ' שאכלה שלש שנים ונמצאו זוממים • משלמין לו וכו'לפי סקס כ6פטרופסי* סניס : אבל כנותן מתנק את הכל שנים בראשונה ושנים בשניה • ושנים זה על זה: • כמס וכריס לפן הר"נ כפגינו וכן". ללא

בשלישית חמוריס • דחינת חזקת : לוקס וכן מסייס הרסנ"ס

כמחזיק כסזקת סיס עלית נמודסלו • ר5° לו פתורה לו: בנותן מתנס • וקוס סדין פרפר סחכרו טוען גזונת תול כיין : לכן הנותן מתנס • למוכר רקנס לוקח כחזקיה • כרתנן בוסנקה' פ"ק דקדוסין • כפנינו • וחמר למקבל המתנס • לך חזק וקנס כל יגררfמרי" נכסיס סס נקן לקריות נקנין וכו'כחזקת • ועיין סס כפירוס לעיל כמתני' לfין לסס חזקת • מסהחזיקו כססר מקנלי מתנת הר כמריכי זו סחזקת : והאחין שחלקו - bסון סר"כ וסחזיק קנו • וfין סגותן יכול לחזור כן. זהcf- נתנת v פמכרת גל חסר וכו' ככר כתכתי כריס פ"ק דללו רוקים כל חתך. הגס (נינת נכסי מלוג פת • מפתחזיק נין קנעל קנה • וינה כשהחזיק fחר כלכר • נקנו כ5 קלקיס כחליפין וכן לפין יכונס לומר נחת רוח עפתי נככלת • רדוקס כככסי כזן כרול סרמכ"ס כיון שהחזיק חחר מכן כתנקי: ופרץ פי סר"כל חוכקרקע טייקר לס נכתוכתס סמריקן סfין מכרק מכר

סמן כה פרנקי כריפֿיכגס כתיס ס : ולין מתכתת מתנה מפני שיכולה לומר נחת רוס סיתי לכעלי. כל פרופלור כל שהועיל נגררו ופרלפו 6ע"פספות מפני סיc (כטנס סייכות נתן • לכל כנכסי מלוג סbין נכעלס

ככר מלח corלימה. סוהיל כה:לתתו כרמפרס כגמ': כעיקרן סוס סייכו חינת יכולת לומר נחת רוח פפיתי נכעלי • י ונמצאו זוממין • כינררין הזחל תניח כפ"ק רתכות; וכן החיסtכר לfתו מנכסיו לס סמעות סקכתס כסן משלמין *ת היכי המי סיכסהוזלנו קולס גמר דיןחןליס כf ocbותן ככסיס : לf ריו טמיניס fכלת • תמכר קייס

לפלס כנוס כדחיתח כמסכת מכות (פ"קמסג'1') ויהיו חותן לנכסיסלחbסוסכעל וכל פירות • נחס הין 6ותן ולס לחקר גמר דין כיון רקיז מחזיק כנות זכר לתמיד. וסות מעות טמוניס 6כלס • קמכר כטל דסתר לגלויי זוזי 6קיו ליס כחסר עסק (כותכן סס מסנס ט' רלח מחייכי חלק כחסר טמוניס 6כנת • חתרתי סלני מוכרלס : (תקין c-לקו זמס ולס כfסר עשה) (תירן fזר מגדולי רבני לרפת 6לין (קיזיק כל fקל מתן כקלקו חין יכולים לחזור : והתחזיק חומריס כתמון כססר זמס ולח כחמרפסת כיון fcפסר בחזרה. כככס: קנר סמת וfין לו יורשיס כל הקולס (חזיק זכריטנ6

° ;"תירן רסיירי סמחזיתוח חוזלקיק'כסרןעליו כנכסיו כה : כעל • סעפת רפת : וגרר • (16)סעפת וחסר סנגמר הדין החתו עלי! קילס החזירוכו פס• ותס

חומר : ופרן • לו פפרן כס פרלס : קו כוfמר זס • נ"י ותירן קר6סין נכת5 ג"ככתוס' כפ"ק

ו מססיס רנ"ק סוף דף ר' ותרנו עוד דלגכי ממון עונפין מון ילין כלומר מק"י רfס כfסר זמס עוכדין כ"סfסעפתbכל לענין נפחות סין עונשין מן סדין ט"ל • ווס על פי סכרפס כת"ס3סמס

כריס ג'ק כרכור לח סיי וכו' • רנה רידן ס' דטונסין מזון מן היין • ועיין מ"סטור כפ"ק רתכות מסנת ט' : משלמין גולת הכל כפי רמי הקרקיע סתיו רוניס נתפסידו יננת מהן נבל קרקע פלטיטול מן המחזיק • רנ"ס• לכל

פירות ליכ6 לחייונינסו : פסרי מין כסן טרות נס יכל - חכמת לכל סערות פלסן סוזס וכתכטל • ווס לסון סר6"ס כל מר רמי סקרקע פרכולספסידו • ונס דמי הפירות סל bתי הסגיס ccf למערער ערות כמה פירות לכל • כ"כ וכזת מתיי 5 כיסכח לbת סכל . כלומר כל מס סיוכל להתברר פרגונספפילו וכ"י כתנ רפסוס רכעי למתני כסיפ6 מסbסון כיניסן • תכf סכל cnלמין 6ת סכל : שנים כרחסוכס כו' 6ע"פ c%ין ערותפ מועיל לענין סזקה מכל מקסג"מכפלותן לבנותי פירי ורכר סלסהול כלומר ולח קו נכלל קל למריכן דכר ולח חלי רכר • כן כתכו סתוספות כסס סרסכ"ס . וכ?5 הרי"ף • כל כפרק ז'ונ"ק רן ע'הניחו רכרי סרי"ף ודחוס ופירטו דכיון שהעידו כל מה שיוכנו כרסות כמותה סנה קוק עדות אלסוקכריקו לפילוסס מקל למתניתין נ' פרק ו' וגיטין כמ"ס ססנסיו• וכספר מלחמות הנקרסנf

כפרק

[ocr errors]
« הקודםהמשך »