תמונות בעמוד
PDF

נמכריה

[ocr errors]

חינמי כנין סימך סמעין כדין וחייכוסוג'ולבנות פר לרנט" מגלגלין עלין 6ת סכל לנלי דעתיס לניקל 5 כסנכסת 7קן: את וסרנ על כוני כ"ו. הרי קול כקוקת סלס נתן כדין כחזקת סלח כתן 6ס כל סר6פון ותכס כדין לחקר ססמן לה גן: מגלגלין עליו חת הכל כתב סר"כ דני דעתיס לניס' כותלו לכותל רחון ולומר לו תן חנקן כמס סנכסתי חיתו ניר כהגנה דין •

וכל רק 65 סמריה נקנס ווה לה וור חומר נתתי חלקי חינן כסמן סכח כפרי cין משפט זה נלו קסר פטור תוו6תיס כרכנן

ופרפחייכותו נ"ו חיכו עcוי דר'יוס (פגנ'פרק כתר מגלגלין עליו את הכל בחזקת שלא נתןער שיביא ליתן : ה כופין חוקו 6ת כן

סחלר :חיכו רול לסייע ככני כמה קגלו דמחייכיכן ליין ודלת לחצו: רבן שמעון בן גמליץ אימר לא כל החבר : לכנו לחנר כי פער זכיין סס 3: חלי כותן כו' החצרות ראויו לבית שער כיפין אותו לבנו לעיר נקיות סומר לפתח יוסג 90 לתוקוס נית נסגרו וקונ'גר חומה דלים ובריח רבן שמעון בן נמליץ אומר כלל ומרחיק 6ת כני רסות ח"פ דכל חמי ליס לין לא כל העיירות ראויות לחומה כמה יהא בעיר קרניס מלהכין כחכר: (דלק קנה לך חנון - כרור כן ויהא כאנשי העיר שנים עשר חרש קנה בה בית לסער קחבר: לה כל החברות על דעת כן כנה, פירי סלו דירה הרי היא כאנשי העיר מיד :ו אין חולקין רלוין (בית סער חנר שמיני פלאזן 6יין וכן כתב המנין את החצר ער שיהא ר'אמות לזה • ור' אמות לזה הפוכה (רסות סרכיס 6ינת וכתו טור * ה"ת 6תסי ולא את השדה ער שיהא בה תשעה קבין לזה •

רחוק נכית סער • וין מענגלעניי bמ'כסיקו 6ת יתשע'קבילזה ר'יהוד'אומ'ער שיהא בהתשעת הלכס כרסנ"נ דלפי' סחינת ניתן לח סמוי קורותיו כחיתו חצאי קבין ליה: ותשעה חצאי קכין לזה . ולא סמוכס (רק"ר זמין ידחקי כותל • י". ומכל מקו'כיון את הנגה ער שיהא בה חצי קבלה וחצי קבלזה וניס וסיילו (ולתו): (6 כל פנטסס כותלן: מחיל (כיתו י עקיבא אומר

נית

סעיירות רחויות, לקומה מייך ותכי תגיס כתוספת' :

עיר סלינה סמוכה כול נחזקת 65נתן • חיירי כגון דידעיכן דקריס חר וקרלי קלוניfינס נריכ'לקומה • ולין הלכה כרסו נדחפו'חיכס

ותיק מסרים כדמשמע ליסנ6 לין סמוכה נגכול סחוניס נריכה נחומק רומנין דמקרי ותן מחייכין אותו ולכן הוי כחזקת סלח נתן • ולין גרין להעתיר ניסות : ויקח כחכסי העיר {פלת עמס כעון : סגיס עשר כסעסר חזית תוס' :ה רבן פמפין כן נמנימל חומר חס והחיונח היידי נסוב עלתס סלסיס יוס : ו fין חולקין כתליו"נולין סנכס כרכן סמעון בן גמליS6 . וכן כתב חת החנר . חין חסר מן השותפין יכול לכיף 6ת חכרו לחנוק ירמכ"ס ועיין מ"ס כפ'ס דערוכין וכן כתר נ"י לסכר רכס החכר ער סירס כן 6רכע למות לכל חסר מן השותפין • חון כל מקוס סגפנת רכן במעון כן נמנית וכו'. לסו כגלח הון : מן הפתחיס סכל כית סכחכר

כרין לפני פתחו ו' 6מות והא כחכמי העיר כתב הר"ן fc5ת עמסס כעול וכרפי' נפיק מסחו מעל חמורו • וחוץ מחותן וחמות כריך סיייס

רש"י וכתנכ"י סימן קס"נ כלומר נמס • רשי (כדקה נחגרו חמות 6חרות (כל מ"מן ססותפין <פר תסמיפס ול ניס 6חריס c ניקסכ כחכסי העיר והוכרו כגמ'כתריס'.

יהיה פסלר דין חלוקת : ר'יהודה חומרט חללי קנין מר כי ע"כ יעיין כפי' סר"כ מסנסר' פ"י דסנהררין : סתריה ומר כי 6תריס ול6 פליני כסתריק דרייקיתר עופה ! אין חולקין לת הסכר ער מיס כי 6רכע חמות וכו'. תכול'סוס כת ט'חכמי קכיןכסלק כט' קכיןכfפרייקו ורננן פו פרנקוזין הפתחיס וכו' . וכפר סוחפות

כיס קלמר • נין סוכן מן התפקי בין סלקחו לו יוסר ותיק דעת סרתי כטור סי'קי:"נ: ולא חת הפרת וכו'מפיס 7ס דככליל מסכי 65 קשים למטרת פליקני. ומס סכתל קרינובסקינכת פרי עבודת יוס'וכו לו 55 לסתוס 656 (פרס דתכח כלרזיסרקחי הכל כככל פסק הלכה וכו'דל .חכרו כנמ'סיעור דעכורת יוס 6'bk כככל ולס לחלוק על מפנתינו

°וקר"נכמסך חסר bסון סרמכ"ס כפירוסו • עניו קסס 6ך ניכורו פרק 6'מס'סכניס כתב לזר הפסק על ככל ומס ססנתתי כפיר הר"ן •

חוזרימת . כן הוס כפי' ירמכ"ס נרדיל וכן מוכח נסוגים למגס כהכורולס הזכיר את חרישה וכן קול כסוי סי' קע 6 . ומ"סהר"נוכיוכס נוה וכן כתוכנפי'סרמכסור?כנון פירס סל חיככות סיסיס כדי עבודת יוס 6'כ 6' . כרכתככחכורו מריל ; תשעה קכין כתב סרמכ"ס סהולח קרקע סיסכשטחת ג'פיס וסכע פחות וחמסיס •

סקסחת ממפיס על תכסיס כמפורטרים פיק:כrtכס חמסיס כחמסיס יקיר ג'אפיס ת"ק • (כל ססר bר קכין

כמכס (תספס קנין קוסיף עוד שיעור חלי סלר: תשעה קכו קכין ותוח פטת אף פתע"כ למה וכפ'סרמכ"ס &Q מסין והוטען' ס

צרן(קיות *; תפע’רסהול קחני מןנ'אפין קס"ן :

[ocr errors]

וכן פרר סמסקין 6ותו ככלי וכו'

[ocr errors]

ניפ רוכע מקוס לזרוע כו רוכס הקן • ופסק התנכס 6ין דין בית

ריכט • פי"סר"נ רוכע תקן וכסטס כית ט'קנין הבוקר כקרקעות העומדות לחריסס ולוריט & 6ס כן ישחר

סתיוt fלסת 6לסיס :ע65 ז וממפיס ומ: הסלו נכל 6 מן השותפיס קרקע כדי עכולת יוס ל'בחליסה (16) רכיפיות • סכמכס cicsת ולפים tt מות יקית לכל ונת מניעת וכיוכח כסן : מורן וטרקלין מיני פלטין סן : כרי מיזס • ויס6לו ק"ו סמס לטלס וסרכיעיות • יעלה לכל לוהנכרי לזה כרמפרע וחזיל

רוגע חרכע חכות. (מומס • שלמחר פיינקוי וטיל כל בית רובע ולא את הטרקלין ולא את המורן ולא לכן החרכע פעמיס * הן סחר חלקי • יקיה נקנק כל את השיכך ולא את הטלית ולא את המרחץולא קמ"ר• (cרו ('הכנות פין סקר מהסמקוס רחי סיקר) את בית הכר ער שיהא בהן כדי לזה

כרי • וכרי לזה סנטים חומcס ולכן מת טרקלין פֿון מירן • bctר זה הכלל כל שיחלק ושמו עליו חולקין - ואם לאו טכקן כרמכ"ס סכית רובע כקנתו. ססס פקיס ככולו : אין חולקין אימתי בזמן שאין שניהם רוצים אבל היו גנחס למס וחלם חמות כזמן פלין פניקס רוניס לין בזמן ששניהם רוצים • אפילו בפחות מכאן יחלוקו על כל הקירור כתב כן יכן יכול החסר לכוף 6ת חכרו וכתבי הקרש; אע"פ ששניהם רוצים לא יחלוקו : סרלס מקוס פככר כיור כן חלוק על כרחו - הכל יכול פרק ב לא יחפור ארס ביר סמיך לסרו

רו כפ'ג' מכליס OC כתב

ולא סקוס עשר חמות והנמס על כלומר קנת חלקי חן מכור לי מערה : ולא אמת המים

מערה - ולא אמת המים • ולא נכרכת בובסין עפר למות ותומסוכן כתר קנקן נחק פסו6 סוי : : אא א"כהרחיק מכותל חברו שלשה טפחים • עוד כתפנק' כפר'רנקו וכתבי קקר

וסר וכשתספוג כחסכון שמסרתי גניחיס וכתוניס : למיחלוקו

כך כפר'נ'רערונין.65 תמלס ודוקס כסתס נכרך סחר לכל ככרכי'קרכתי כל ספר כפני מלתו כי 6ס ק"וחמות ותות כמו סכיחרתי כיכר עסס ססמית עכמן לס רנו חולקיס :

לחוממיסיקיו 6 חימפיס על ג"ח קומסיס • וסכת נ*6 פרק ב לא יחפור כור עגול: פיח חרודיקור במערת כנ"ל יסיו כ'ומסות וחומם וכל כ"ק קומפיס זס 6ס נמנ

מקורה בקירוי : נכרכת הכוכסין • חפירק כ"ק מסות חומסיס קס מת 6מות ורתחת חופין הן לרגע מרוכעת מי גשמיס מתקכליס כס עסוס לככס כנליס : 68 חמות וסמניס כלכרי סרמכ"ס וככחן מח'/הרבע רמת וסוCr 6"כ קרקיק מכותלו ג:כותל כורו קממר : וכותל נור (מין חמה לה הפסיד: בזמן סלין פניקס רולין כתב סר"3 עכו) פחות משלשה טפחיס • כתכח מחלל מרו נתנג כזר על הכל יכול לכופו לפנין נור חו חנוך כנותנ"קנת קלקי חן מכור לי מכרו ocd טפְרִיס • (6סור לחרס (סמוך לחל מן הנזקיס חלקך וכן לסון קרתנ"ס כפירום • ומסייס ספירוס נוך סו לסוף המכר שלו כפות' • * 6"כ קרחיק קשיעור קרלוי

קנה לו קנה וכן פירטרס"י כנמר6 דף י"ג לח מס"פ fcין לחכרו מסכותל סמל מגן חכרו ויבנת כלל המלר להוסיף לכלר גור מלסון קלינס כלימר קון רמיס וכו' ויהיה לו וכמכל זס מזיקי :

מפגין גולו חילבה. הכל קרמכ"ס 5s) סוכר פי'קוז כתוני

סימן קע"6 וככ"מ פרק 6 מת" מכניס פמפרס נור / לגור כפירו הערוך וקייט מחוך לו חמשודרתרנו ויתמכו ונגידו זהו חומר גן חני קיכזכורמיסנער חנקדחו תמכרו כי כעל זה הפך לו למכור כך תנקי כוס קסך ועיין כפי'סר"נרים מטירז פרק כקרח ומס סכתכתי שס : אבל כזמן ססניסס רוליס ובייחלוקו כרתכן כריס פרקין ולח קדר תני ניק קכח & מטוס רכעי פגניני סיפל וככתבי הקרס 6ע"פ ססניס רוני ( יתרוקו נת'רג': וכתבי סקלס כ"וספריס ויסיו רגילין נכותכן כיון כס' סלכו לפיכך גכלי קרמר (חתכןרס כתב סר"נוזקה וכו'חכ נכרכיס קרנית וכי מס רכו יונקין כפלס פני עניניס לכל חל שחר כריך (תי ופרחי לפיכך כל לין

לה רלו 65 • נמרח דף י"ג ע"נ : פיח ולח מסרק וקול קרין סריסין ונעילין (דתנן כמסכת ה'פרקנ'רככח קמזורגי נקט חנן כור רככל מקו'

רגיל 5פכות פיק ומפרסבקרי כור ומסוס סכי לח מלריך הכה לגור וסיס ומערת כרמכריך להו כפרק י' רעכט קמח לתתס לס תות 5 התכח למנקטינתן לנו כור כין לכתיכ כור כקרח 62 סוס ליס למתני עור לחולית • תוס' : ולא לתת המיס ולס נכרכת הכונסין כריכס לחי תנ6 fמת סמיס מפוס לקכיעל 6כל נכרכת הפוכסין ללס קכיעל (פסכוכס פעמיס מתנה לסמכות חסרת) חימל לח . וי כח נכרכת סכוכסין • מסיס דקור יקייתי (ונחלוקן קשה יותר מSt מיס חייסים") הכל חמת המיס לס כריכס • גת מכור לס סמעינן נקו רמני למימר לכור וסיס לפמוקין טפיכעי כרחק נ' מכל סגן נf טרוקי כולי קלי +6

° לנ6 כעי קרחקת נ' • (כי תכלס סכי • כ"6 לכור ופים העמוקי טפי כעי קרק'יותר מג" ,תוס'דרין פרקין : אמת המים מפורסברים מספר קטן : נכרכת כריכת • הרמב"ס : עבותל קכר כתב הר"נמכותל כורו קלמר וכו'כמכס פּחלל וכו'ו'טפחיס • וקס דל קלמר כפירום 64

fס כן קרסיק יך ב

לנול •

וסל

י: לא יחליקו

פרק ג לא

מכולו

[ocr errors][ocr errors]

מכולו טסה טפתיס bלסמעיכן דכותל ניר סr ccה טפחי' וסר כסיד 6ת כותלי תפירתו : הנפת • פסיכת הזיתיס ל6חר ונפקח מינה למקח וממכר • גת ונפינן פוסק כרמכ"ס סכעכרו ככית סכו : ססנעיס 6כניס סתחיל יונח מתן סגל 6ף ככותל כנין דענמ) 62 דמתניתין לו 6יירי 6ל6 ככותל 6לו קסיס (סומת (מרפין 6ת סכותל • 65 ככותל רכור קלי נורו • והטור סי'קנ"ס סוכר לסל בסיר. לית6 & בכותל כולו קסתר : זרעיס קסיס לכותל מחלידיס 6ת הקרקע ומעלין ומס סכת'סר"כ 6סור לסלס

עפר פיסות : ולת החרים סמוך לחד מן הנזקין וכו' וסר בסיר. מרחיקין את הגפת . ואת הזבל ואר ח"פסחין זרעי כניןפחורס 6nG ימלך סכרן ויכנס כלך המלח. זאת הסידן ואת הסלעים • מכותלו של לחינכות קסת לכותל : מי מינר שלו עירום פגול יכנת חברו שלשה טפחיס • וסר כפיר • מרחיקין את רגליי ממסיסיס 6ת הנכיני כור רקס כcrג'ולf תייסי' הזרעים ואת המחרישה ואת מי רגליסמן הכותל סרן של טיטינן • לכן מכנס יכנס וכן מכוחר כפי' שלשה טפחים ומרחיקין את הרחי סג'מן השכר המטיל מיס סייך לכותל סרמכ"ס • וכן הסכמות שהן ר'מן הרכב • ואת התנור שלשה מן הכליא עטוי מגניניס כריך להרחיק לפיסקיס רכס 6סרו לסמיך

שהן

סלסה טכחיס וככותג SE חצח נכור (נסות העסוים

הכניס מרחיק טפס. פ. 6-ן נורות פריס סדת בית סלחין לרכיןנתחקותי תמיר ולגת קפה כגון כוכתס 6ינו נריך להרחיק כלל : פרחי קסיס נכות ולפי כר'יוסי דמתני"6 והלכה כמותו . חומר פוס הופר סכידיס bק הקרקע כגלגל חליטתן: מן הפכס ת6 סרחיס כתין לו ווס גוטע בתוך שלו. ו"מ קתס רכעידנס רקס התחתונ' : כרכן היה העליונת הרוככת על r וריח קנרת נטע ליתכסו לפרש דמוקי ליס נכור לכל קכס 6מר לי כל מרק טפח מן סתחתונס : סbסס מן סכליס • בסיס פכונים מטיט וארס רקמתית קח מרפילת לחרעח ועיין כסמוך :

והכניס סמוסינס.

התגור
כפיר מסמיע מסוס מיס רמנחלת הקרקים סוח דלfסורי
ותימס לר"י מירון 67מרינן כל מרס ומרס וכו' (כמ"ס לעיל) ולומר ר"י דלח קלמר 696

cמחותה שעה מתחנת התיזק וכיון דכתחנת קריזק סוס נירי דיני תורת י"י ותיתן לי לחומcוס מים . לס סיס לריך הרסקי נ'טפחי'תוסר"פ : מרחיקין 6ת סנפת וכו'כתב קר"כ סכל לו קזס לחומת שמוכיחין הכל רס"י : הסלעים פי"סר"כ לכניס פהחור

יוכל מהן וכן פי'רס"י ורמינן בגמ'חרים פרק ו'וסכת ריען חין טומנין 65 כנפת וכן . ולח תני לסו bסלעיס. בקריירו ומסיק ותתס ל6 קתני סנטיס מטוס למפתכי לס לקדירת פירסרbסתסכרין לת הקדירת , ור' פירס וסכל שלהן מקנקן המסכל ועל פי הירושלמי פירסו כתוספת לסכי קלמר לסתס ל6 קתני סנעיס לסכן (חו טעמה המרחיקין מcו הכל ללין הסלעיס מרתיחין לה מפְני סעוסין עפר תיחום ומנקין 6רעית הכותל ותו רננימן רסתס תנן כמי וכל כחול - וסכי bס קתני ומפני רחול סין בו ככל be כסמתנו בו לכר זס : וסר נסיך לפוןסרמנ"ס ולכריס : מרפין חת הכותל כסנונעיס כן • ולפיכךנרין לסוד בסיר ע"כ רקרק נפרס כסנוגעיס כו כלומר רכס 6מרו וסו כסילכסהרחיק ג'טפחיס לס ככגעיס כו דחו סך כפיר קתני וכן כתר כתרית כחכורו פרקט מהנכות סכניס לו סו כסיר - וכן כגנרל • רפפיטה. לית לגמרס לסיפח 6ו סדכסיל מתני וכריסb סכעית לסנ וכתנו סתוס' רלין נרות רגרסינן כסיפf fו סו נסיך רחס כן 5 תגעי ליס כרי6c . דירחי מדלה תנן נתי 6ו סר רוסל רוקי קתני וכל רפסיט6 ליס כנמרס לסיפס קור ח4 סך היינו מסוס רfין קריזק כל כךמרוכ'סלס יועיל 15 סין (חורית ע"כ - ולפי זה טעו המדפיסיס ססרפיסו כמקנת מפניות חו סך הכל ככוס:מסנס לירוסלמי רחיתי נ"כ סנדפס חן סר וכנ"י סי'קנ"קרחיתי מגוכס סכתכ כסעיף י"נ רחכעיח קיס כסיפה ונח גריסה וניתח וגס רוח כעלמו כסעיןח"65 תעתיק כן : הזרעים גגו ותיפוק ניס מסוס מין סנריך להשקותן תמיד . וכיון ר6י לפזר נזרעיס כלf מיס למס לי לתתנינתו הל תכ6 ליסין ונחלות 6כל כותל ומסני תכס כל"יקחי דכתיב (מטר הrיס הסתס מיס : המהרישה-מרפת 6ת יס לו ונופל • ר"י: מי רגליס כתנסר"כ ממסמסיס 6ת הנכני וכו (כן כמטיל וכן ורכריו מתני ככותל לכיניס מיירי ועיין מ"ס נot רסיברים פ'כתרה הנכח מניע כלכוך הרחויות להשתכר ות": המטיל מיס נריך נסרחיק כל קפי'מקרח וכתיב והכרתי לחסלב משתין בקיר למס רריך להשתין בקיר (וסתס קיר לחו רכינתס סיס ורלית מקירות כתיס רפרפת ננעיס נ5

°)ריכי קחת קיס לפי מירי רררכית c65תוני כקיר 65 סניקנות ניס ומלי ניסו כנכח גמרו . ופי' כוכמה, כחי' סלע קרמכ"ס פרק ט"מלכות סכניס ולפון נייכות סל חכגיס כנוי ע"ג סלט ומיסו ככותל לכיניס ל6 מסני לוכמס סהרי החכניס עכמן נמוקין וקונכין : שהן יימן סיכן פי'תר"נתיל העליונס וכו'ור קלרה טפח מן התחתונה - וכן לסון ר"י ור"b כססיל רוככת ומונחת על

התחתינת קרי היה קנרס מכל נד טפס 6'הכל כל הרוכן ססתחתונס רחכת יותר מהעליונת קול סני טפחי' : ואת התנור נ'מן הכלחי תנור כלי חרס תוס לריף כככסן כtכ קדרות ופיז (מעל וסכח נקבעו כחרכעיסה בגין טיט לכניס סיסיס לו נכסיס מוסיכין לוקו עליו סלס יכטכנו טוליו מחמת קיקערס" ועיין רפ"ק ורפ"ונכניס ופג'רעדיות מנת ייסלח פיקו"נסעוסין

כסיס : שלשה מן הכלחי

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

בתנור עליו והו6 רוחב מלמטס וכי תלמעלס • יספר קונליינת ומפרט נייו מולר מספית הפנימית סטולי כותליספנור ככל סל כילסי סעלית התנור יוסך היה כמרת התנור ולריך סירחק coלסר טפקיס טיר סי' קנ"ה • וכן כתבנ"י : כסיס זה מן סכותל ג'טפחיס מתחתיתו • סין 6רכע משפתו נ לא יעמיד לרס תנור עתידיכיתיכותרת: "סנפ"ט מ" העליונה לפי ססכל התנור מזיק לכותל :ב גוכס ו'חות • מכניס וכן פטור סי' קנ"ה כתבו הלק וסעריס סני' חבל מפי התנור על התקרה

לח יעפת וכי ומ”מ כתג כדי שלח יחקן החור כתקר': שהן ארבע מן השפה : ב לא יעמיד ארס תבור הטן דמסתכרס ל6פי כל " על סוס תחתיו מעזיבה בתוך הבית אלא אם כן יש על גביו גובה ארבע כניתו כריך סרתיק שיעורי (טיס סל טיט) ג'טפתיס. אמית היה מעמידו בעליה צריך שיהא תחתיו הגנו מפני הסכנ'bמעככיס פלח תכער תקרת תחתונה מעזיבה שלשה טפחים ובכירה טפח ואס הזיק עליו ע"כ וי"כ מתכי'כסלין של עליה ועל גביו נוכס ר' משלס מה שהזיק - ר' שמעון אומר לא אמרו כל סכניס סמעככין ולס ידעי חמו':וככירס סכופתין קדרי השיעוריןהוא שאם הזיק פטיר, מלשל':ג לא מי סכריחס לכך י; התוס' על חננה וזין עופין כתוכס יפתחארס חנות של נחתומין ושל צבעין

. • תחת פ"ו רנ"ק לף ס*6

לל דיסק גדול כמו סעיפיס, אוצרו של חברו ולא רפת בקר באמת ביין התירו יעמיד חרסוכו' פיכו לעכל לתנור : וחס קזיק fחר ספיר

אבל

עליו כעל העניס• c6 הבית 6ס כל הפיטורי סגלן מפלס

על 6 ומעלית של חקר הית מהפהזיק. • וf:"פ כן מעככין עליו בכל השיעורי תגלו מה מעמילו כעניק כעל סכית מעכס וקונטריס פי לענין כני ילניק בתיקס וfין לו מס לסלס וחין הלכה כר"ס : ג ניין העיר סמעככין עליו וכמו ספיר ניחח לסוי לומי ריכרדמתני" סתירו פרטטן קיולה מן החנות של נחתומין וסל ככעיס חיכו בפרק לח יספור ע"כ: מעזיבה עיין כפי'סר"נממנו" קפת ליין סתחוס מסניס ליין פכלחרן יסרS6 וכמקוס סילוע, פ"ק לסוכה: ובכירה לפון תר"נס ופתיחקררת על חללת טרמוס מזיק. לייןחף תחת סוכר של יין לח יפתח סכו"סל ככעיס לין כופין כתוכס הוסק גרון וכו' . לין כוונתו לומר דסו ושל נחתומין :

תעופתין קדרת על חלנס חין עופין כתוכתסיסק וכו' . רק

בתנור במי פופתיןקלרק על חנות ok מיני מיני קלמרכירת כיcc1fופתיס וכו'וסלר קלמר פלין עוסיןיכו ולר"י כירס 6ף סיכלֵי חרס LCופתיס וכו וחין עסין וכו'ע"ס - ומ"מ תמיתני דברים פרקנ רסכת פיקרינור:*ירתנור נקלט חומו תוכן טפי מכיר מפני סתיס כר מלמעלה ורחב מלמטה וחי חיתה כרפי הכל תיפוק לי רתכור היסק גדול וממינח חומו כקלט יותר מככירת וי"ל דלענין קליטות קסוס 65

6כפת לן בין היסק גדול נסיסק.קטן 6 כל היסק נקלט כתוכו לפי היסקו לב כסרחכ מלמטה כמו מלמעלת נתי! סלין סחוט נקלט חלה יכח ממנו בין סיסיס קיסק. מועט 6ומרוכס ופוב רחיתי כג"יפהניח ירושלמי לכירק כמין פוגן תיסעפות - כלומר Cפתחת מן הלל • וכ'כקטור סי קג"ינס סרסכ"ס S1 כיון סככירת סין פתיתת על ננו חלק מן הנו • לין סלסגת עונת ממנו ו5°b להרחיק ללח כענין ססוס סיערְו נ'טפחיס ע"כ* 6וג'טפחיס נר6ת ססוס טעות סופר פסרי מלמטה תגן כתריס טפת וכ"כ בנ"י וככירת טפח כין למפעס כין למטס : רכי פתיון חומר 65, 6מרו כל הפיעווייס וכו'. כתב סר"נ ווין הלכה כר"סוכ"כסרמכ"ס וסרי"ף וליתל לרר'סמעון רתח לוקמס כסטס כפ קנית ותענית • ע"כחות (וכנר כמסנס ל לדרבן שמעון בן גמלי: לסתס, וכתב עליו סר°c סלח סוכרן כרחית זו יכללו הכי הלכת6 כרכיס - ע"כולני לומר כי הרי"ף : הוכרן לרחית זו וככעלס 65 יריס חיפfת ידו לעסות לנח כו':.. מסוס לכפרק י דכ"ק מפנסרוס חומר הכל לפי גובה הדליקת וסיעורק הם הנכס יותר מפיטורת פטור . פסקיכן כתליס כנמ' כותיס וסrתל חי נחי רחוקתה כפטת ולחי לסכ כמי ים (פסוק כמותו רקס קייכו כפתיח רככס קתס דכפעכרת יותר C9יעורין הלגו סיתס פטור ו6תסcתוח רחוקמת נפעס תקפה לך גת נופת רכב"ק פסק? כותית ותכח מוקיס ניס נפטת • קוסיס זו כבר הוקזת לסרי"ף עמו ופירקת ספיר התס ככ"ק ו5

° ולי קפי6 דמ"פ התס גכי תנור רקסיהיו רכנן פעור וחפ"ס 6ס הזיק מסל מת סתויק ומרכז לפטור לק תקפי וסכח לנפי כורדיסע' קח מדליק יקח מרחיק כפיעורי וקלז עברת סלניקת יתיר מסיפורת וקח מזקת לכוס קולס רכסי ית ליס ליעכר קנלך מכה בידי סמיס תה ולפיכך פטור הכל יכול לכלורס והתס גכי תנור כיון לתליר הו6 מדליק סכעי ליס לעיוני חי חיכל הזיקס נמכרונסלק הזיקה וכיון דלס עכיל הכי פוסע הוח לפיכך חייבתדע להס רכנן פניני עליה דר"ס כתכור רק יסיס סעור (פטול והכל חינה גופייהו קל יסכי סעורס לפטור ע"כ • ומפיס קוסיס לרכנן bלרכנן כנחור לא היינו מחלקיס כרכרי ר'שמעין kה

היינו חופריס פהלכה כמותו סכח כמו קתס הנכך הוכרן הרי"ף (קביל רחיק קרח רחוקמיה גסטס : : אושרו של סכרו ומפלי פסחוס מפסיל פירות החוכר רמב"ס פרק ט' מס'סככיס : באמת עיין מ"ס כמפנה °

פרק

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

יסגת

פרו'וכ"מ : אבל ל6 רפת נקר סקרים קסס ליין רcי: חנות סנרגר ('מכני הכר סכל לפפוס חכות כחכר כי קנר חנות סכתכר כתכ סר"נ 'מכני קסכר סכל לפתוח וכו' מעככי עליו : ונרמקול התכוקו סל כית רכן ופ"נ לקול קכי

וקסי נקני לס יפתח חלס סכות כחנר וכו'כרתנן מחמת חסריס קול כל מלי מהי תפוס יגדיל תורה ויחדיר החס נייtוכל כתכן הקטן והמני' וכ"יכסססרסנ"b ורקדק רמ-65 , 6ינו מלמר קתמקות תורה 6k חומכוח חסכון לו תזכורת מלי .תגן קכי סס מינית 6פי'

מסי ולומר לו מין יכול לייסן הכות סכקנר סכעסו נרקות אבל לא רפת בקר - חנות שבחצר. יכול למחות מפני קתנוקות שנכנפיס ספינן רבי יכוליןלמחות בידו בירו ולומר לו איני יכול לישןמקול הנכנסיןומקול ויוכליס:ו מי ססיס כותל ולומר סכורין קייכו סיכולין היוגאין - עושה כליס יוצא ומוכר בחיך השוק סמוךלכותל חכרו כמיןגלס לנו נקכל ועכסיו לין לכן אבל אינו יכול למחות כירו • ולומר לו איני יכול וכח לעשות כותל פני כנגר יכולין לקכל: יכול למחות לישן • לא מקול הפטיש • ולא מקול הרחם ולא כותג חכרו ער פיפסה קג" וכן מקול הנכנסיס וכו"

מקול התנוקית :ר מי שהיה כותלו סמוךלכותל כותליס כמיןכי"ת הרי הכרו לכל אינו יכול כמות כולס חברו - לא יסמוך לו ביתר אחר

מפכל עליו . ער פירחיק מקור הפטיס וכו'כתב קמגי'

אלא מכנגלור' חנות כלי סיליק , מסלכות סכניס ססוקס'

קעקוס בין פני הכותלי רקע לסרמנ"ס מס טעס לין טענתו טענה בקול ספטים והלח יותר ויוכלו לרום כורכי פרריס הרגל כקרקע קסמוך לכותל מחזק פונפ הפינק מקול הנכנסיס וסיוכסיס ניקל ניר רמתני' יסודות הכותניס ומכמירק 6ותס • ולוקס ככותל גינת לו כשהחזיק (כדחמרן לעיל כtס סרטכ"6):לפיכךלכל הנכנסיס נכותל חכר סכעיר חו:'רלס רסו כסרכיס ולס נתחזק הקרקט והיוכלין פתן חכריס : 6יןיזקתו חזקה • הכל חזקתו חזקת כל נרכו על ידי דריסת הרגל

כל נרכו על ידי דריסת הרגל . כל ככותל חכר סכפיר כמלחכת עכמו ע"ג • וכרחה לי. סוומי דעת הר"; ורס" ספירס כקול התנוקית דחט'ג רכס מחמת חסריס וכו' פמט פינית לסכרתס נסחמיר ככח מחקריס • 6כל כנזיקות רמתני היה כהחזיק דחי ללח פי כן סר"ן • (6"כ לפי כלה כחוקו לין יכול למחוק כקול הפטיס וכן כתנכמניך כסס סרסנ"ח רכז'סוס חונקפל קרמכ"סbע"פ סמפרסריס כהחזיק קייכו לרכוק לפי הכי יכולין למחות כקול הנכנסיס • 6כל כסיפל) לקול קכטיס לפי כלל קחזיק לין יכול למחות • ok סכתכ טעסbנחנוק בין קיל הנכנסיס וקול טפטים לקול הנכסיס נחו קיל ממס קלנר • & מפני רכיקלין כלורחינו יכול לטייל ולישן מפני לנר סרכיס פמרניס ענין סדרן : ולא מקיל התנוקות • פירסו"נפל כית רכן bcע"פ סקיק יכול ללמדס ככתי כנסיות

וכתי מררסות סמיוחליס נכך חפי'סכי לס מכירסינן לית • כדי פיקיו המרמריס מכוייס - נ"י : סקיס כיתלו סמוך לכותל חנרו פי' סר"נ כמין גל"ס. וכל לעשות כותר סכי וכו' וכן פי'הרמ3"ס וס כתמות רמלי

נפק מינס קלמר מי שהיה לו כותל כמין ג'ס (תני ל6 יסתוך כותלו לכותל חכירו א °6כסרחיק ר'חמות ותירן מסרו פלנק כ"זכ"ט סי'קנ"ס דסח קיסמע לן דfע"פ סריס OD גרסוכן כותל תחנת יפות כמין גס”ס וקיק מונעת רול העונס סעוכריס ססתנילך סמיך נכות במעין • ל6טו כסופטגי עסקינן רינכו סמוך נס ייכטרכו חק כנסנג כל חורך כותל רזוכן ססמוכס וניוור 6"כ פניקן ולילך דרךהעברתו לפי הכי כריך ריזוכן להרחיק וחמות כזכח סכנות כותל הפני ננר כותל סמפון ונס כזס לין (כי מתייס3 יתפוס לחין רוב עוכריס וטניס or מגרעגרע גס לו זן המועטיס העוכריס bס פלס יוכלו עכשיו נעבור כלל • פלס לין כלן כותל פנימי נפעמיס ימלחו ככי 76ס שמטיילין OE ימית סחין כן כזכותל סליסינכגית • ibo תקוס לרמנטייל בו ולכרי ממרר"מ יפס לכתר לנסרמכ"ס לין מקייכין להרחיק לח כסקות כעין כי"ת פפיט הניתנתי לסוגיות קגת כמ"ס כסמוך כרכור ומכנגדן וכו' • ונסלסון כמין נח"ס סכתכו כר"נ וסרמכ"ס bיתח כנמ רידן לכל כמנין סעתיק כן - וכגמ'סנכנ bיתח ככי מי שהיה כותלו וכו'. וקמח היכי סמיך ומסיק הכי קתני מי שהיה כותלו סמוך וכו'כרמוקוסמות וכפל וכתכ קסיר סי'קנ"י דקוספלן לפי סיס לו כנר סס כותל זס ימיס רכיס ונירום הקרקע קרס סנפל לה הפריט ככר כירס כמקוס הסוס וחין נריך עוד לופס ויכול לסמיך 6

% 6פי'סכי לח יסמין פ"כ • ונס נזס י:לפקפק ריסירכותח הוה ניק כותל ככר • רוסו לי לח סית כחן כותל כלל מי ל6 נילוסנ"ג • bלרכס כל סכן סרילסס מרכך נרניס כסלין כותל כלל העוס' מקוס כר ונס סתוס'הניחו כקוסס על גרסת הנת לצמחי נפקח מינית כטרין (ותכי סתיס לכותל • וכנ"ימפים מי סמית כותנו סמוך לכותל חכרו סקרסה סמיךלחיסמך 5ו כותל סחר סמיך לכותל עלינו פסמך - : : 6"כ הרחיק כו'מc:'פריסה הכי סכין סכי כותניס א מעלה לכותל סל חכרו פמסוקו כסתקת הקרקע המפוס הכי מתן לי לסמיך מפוס דייזי ולפי ספיר ליפנס לקלמר סכח וסים * פ"כ (ר'. רכנת'טעמ6 דכריכ'לסרחיק מפיס 6c77 ריג' מענג להתס) וכתנסי'זה כול כ"פ

גירסת לגחוכיס וגס המגיד הזכיר זה הפירו כזכרת : לא יסמוך וכו' • כתכקר"נ ולוקל ככותל ננק לו ככותל סכר סכפיר סרסר • גמ'וכתב המרדכי סמוך לעיר מלסה מקרי (פסיס) bכס מתלולית כפ"ס

לכתוכות

[ocr errors]
« הקודםהמשך »