תמונות בעמוד
PDF

פרק א ארבעה לבית מיקין-מסוס דליכ'לכל פרק א ארבעה חבית מיקין - שכינה למעט

דרכי סופית ודר'קיס • מנות : ספור קל התל וסיינו מס פרנקמת מזלת כרגלי דין (דרכו כמי לנזקי גופו) דתנ6 דילן כנזקי ממונו קמיירי ככזק הפוכה כלכקיס וסלת 6ת כעירק וכל וסלל זס סרנל וכן קול

גופו לה קל מיירי , נמר'. וכתכו סתוס'fע"נ לכריס רEb חוממtלתי רגל קc\'וקחמור

לפנקתני 6רכע ר6: סגיס ותולרס דרגל היה כשהזיקף פרק א ארבעה אבות נזיקין השור הזכוכריס פרק י' הפגועות כנופ' דן המזל' חוכטער

והבור

והמכער לרכישה פומיין הן (חמoc דון קלוכה • סכלכקי כליס וההבער • לא הרי השור כהריהמבעה ולא הרי חפין קן רפר' קוקס) הכי כפרה וגררתן וסכרון 16

הטבעה

לה תני סן כרלסכין כמי כפלין פעליק וקול תfcו

כרכעק : מחוסרי כפרק פכחמתסת. וכמרכופין פינלית fו כזוג,סככור":וכור הפותח (ריספ"ג דכריתות ללח סליקירור סכתכו כריס ר"סרקכי כור כרסות סרכיס וכפ. סמת מור חן התיר ומת • חס הכור קיזי 6:תריס כלומר ר' חכות נזיקין הללו ל6 ריזס וכו'רה פתוקי' טפחיס • לו הוזק לס הול פחות מי' טפחיס וכתיכ' סכח כתית למנכיכס כדחמרן: אבות כתנת"ע מסוס דליכוז כי יפתח חיסכור וגו' , תוכרת לכור כנין כיחו זניעו לסחר לכל חרמנייתו תולדות. קרי לחכות לתגך וכתיכי כקרחי כסלי' סכח! כרסות סרכיס וקזיקו : וסתכעס זה תפן סכל כסמתו וטלו : נזיקים לסון סר"ן כל נזיקיס פוטין מק מקיס ס מטרת חברו כדכתיכ וכער כחדת חסר ונקר' ין מכעס מפכי התיזק - ע"כי ולומר לני סנזיקיס מורכל מינפעל והתפעיל פרול פעמיס מכוסה פעמיס מנוס מלסון ככפר מכפונין וְקיס רחוי סיקס מזיקיס כמו חג המזיק הניזק והמזיק לכל המתרגמינן מנליין מטמרוסי • ותולרת לפן היל כסכתחככת הורכב כנו"ןנפעל ונסחרת קין"נפורחות התפעיל , וסכת נכותל לסכותס כוון הכתמות מתחככות וסכרק לת סכיתל. קרככתו להורות כי המזיק הום הניזק כי נקז לח ינקת. חור טנפת פירות כשנתחככת כסן להנחתת והתכער זיסרליק" וסכלל סחכמינו +3° הס כעילסון הקלם ועליקס6ין להפיל שיכחה וקרנק כרכתי"כי תכcb f ינו". וכלכל גריטסו הקמת כרכרי סרמכ"ס סכתכתי כרים מסכת תרומת : השור פי" או הסדר - ותולדת ch7 חככו וסכינו ופלו פֿרגין כרם הר"ן הול קרנלזכו ותכח מנחות הרגל. fע"נ לכור כתיר ניוזכפלו כרוח מדויק וסזיקי דימיס דEb סירות מוליכה • ות) מורת קורס מכל מקוס סס פור כתיג קידס כפרסת רקיט הנח תפיכתכח דיון זין ככען חכות כזיקיס תפוס דל6 מיירי כניחת רקין (תכי bקריס למתני פור • ותני לכולסו כסלר זבח בנזיקיס ססס מעליס מתקנתן כלומר CNCלמין כזק סbס סין כתוכיס כפרסה • תוס': ומ"c קרינ וקח הלל חפיר מתחלקן • לכל כתפין ולק"כ מופדיסלה קל מיילי : לה תכ6 לירן קרן וכן כלומר כסדיס חכות. לכל מ"מ 6פי6 ליס מרי פור כקרי קמכעס כלומר חי כתנרחמכח

כמתניתין רנקמן כקלדני זכה"ק וכו' כמ"סbס נסו : והכור כתב סר"נחס הכור עמוק וכו' כרתנן כמסכת

הפ"ס וע"ס - ומ"ס סר"נ לתולדת דקור כנין כיס הגיעו פי' רס"י כיחו רוק קפה ניעו כחות החוטס רוק היוכל מתוך גוליק חנוכח ע"כ • ועיין כריס פרק ז'רנוק כפירום סר"נ - ועיין עוד תולרת לכור לקמן כמסכתנ' . (כן כמסכתו' פרק כתרס רככס מניט : והמבעה

כת: קר"נ;t קפן וכו'כדכתיכ וכער כסדת חסר ומקציין כגמרל לכתוב וכטר דולק pcp רגל כדחמרן ומסמע bן כרכתיבופן כסמות הפלס כס . ומכלי פקולין קן יכולו פניקס דתימנית תפקת ומפני לכטרין לסלק6 דעתך למיכ6 ק"מ קיכ6 וסלחת לים ככונס נרעות כפרי חכרו: 6כל ממיל6 65 • קמ"ן וכער זכיון דנפק6 סן רממילר מוכער לתיל רנל זינפי תגית • ומ"ס עו"כ וכקרח קטן מנעה מלסון גבעתיוכו'. גמ'

וכתב כמוקי יוסף ותס דל6 נקט פן רקוס fמיכס 6פי קיכל קלין קנחה הזיקה ולפיכך נקט ליסכח רמבעה דמשמע ליסכז לגלויי זכו רקייכו להנחתת • ספעמיס כגלן פעמיס נכסין לתינו כסעת כינס : °וההכער תמיסני דלח דייק נייקכס כפי סמלי לח קתני tfוכדקתני כסיפס וכרח' ללין סכל נמי דליכח למירק תירז קכח דחפיםלהכיןמסתמס סקול כעניןסלולק החם כסל חכרו וקרח קלמ' כי תכח לפלפי מעלמת לכך קתני קהכפר ותוק לשכה דקרס לח תנערו 6ס ככל מוסכותיכס וסקול מי לס מיירי מסתתס לכסלו קוית מרליק הכי נמי בכוותק - זכור גרלה 3 הנער הוה מלי למפני קמכעיר ול6 קתני הכי קמ"ן דרולס לומר סליכו מכפירכסל זולתו. הכח שיש לו קגער ככיקוודו"ק : לא קרי קשור קמכעק - לפון קתו' פי'מין קוכתו סb סור כקוכתו סל מכעת רקוי חמינח רגל וכו' כמ"ס סר"כ ולפיכך לי כתב רחמנ6 ר ח 6תי מכסה מניו סקול קיר פנית• ולין פירושו כמלר לח רלי זה כרחי זה ספירוסו חיותומר6 SE זה כח מר סלזס • וכך לין החומרות נורמות זה הדין הכח הלר תפוס פנתן נויס קרין • ע"כ וכרף ו'פירס"י וסכי קלמר 6ין דין הכפור מק רווי בסוג כזה : ע"כ • וכל דלק סנלס מסכתיכו ססומרס כמו ספירס בו זה את פלין כסן רוס סייס כתכו

! ! א א קפוספט

טול

.

[ocr errors]
[ocr errors]

4

.

התוס'מסוס דקר מחד קל לתלוח חומר כחחלמה סלין כחכרן סור לס נפיק מנעה מינית לקות למיל־רגל לקיק מנוי קייניק נכתו"יודלס נקט נטו כסלר 65 קרי הטור כפרי נור מסוס רחמנ6 • סן רלין הזיקת מכו כל חיינית והמכס וחי כתר דתו ל6 סוי מלי מפני נס זה ווק סיס לסן רוח חייס לסל כיור רחכס סן הוי למיכל סן דים ככלי להזיקי חייב רנן דלין ;' מין כו רוח חייס ועול טפתח חקריכס לסס רכוקס 6סמעינן קכחת נתזיקה חיכו קיין • וחי כתב רחמכל שן ורגל זה כתב : דחף ע"ג סס לפניסס רוח

c6 תות סמיכס סן רגל סי ו קייס לס נפק תר מחבריס : המבעה כהריהשור ולא זה מה שיש בהןרוחחים ניס רוח חיים כלומר פכר בו כהרי הלs פון נ"י ורל)

כהרי הָאש שאין בי רוח חיים ולא זה וזה שררכן מכס כעלי קייס חייל • הכל צריך דנה סדר ותני לחקרי לילךולרזי כהרי דביר שאיזריקו לילדילהוי הצר fc c6ין כו רוק קייס (6 מי סלט כקרי פניס כרק יד השוה שבהן שררבולהזיק ושמירת עליך וכשהוי' לחייך • ולס נכתכן סלסתן " כריס משוס לטרחל ליס חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ : ונ6 כתב רחמנ' ניר • "6 פי מלתס ע"כ סכירס ליס לים

ג כל תני לחייני סדרכן לילך כוס ממס סלין כסניקס לפי

ולהזיק לכל בור סלין דרכן * סכח{חקר מפורן לוי ולין כולך לרעתו כמו פורן • רלס כתו' ילדונתזיק לה לקייכ עליס מסוס סכי 6נטריכו כולסו וכגמ' כתנו סלין זה חומרה ולפי סbס סיס יכול למכול הומרו כלם מס דמי כתככור וקל מזכגן 6תו כולסו מחר לכר מקרוכסלל בי מה bcין כסגיסס נסכי 65 קרר ותני לה קרי ק6ט וכו': השופכין סקרכן לסזיק ולו בוגרכו כגן fk מפני ססן חלוקי בהרי בכור וכו'. כתב סר"נוכגת מסיק רלי כתככור וחך כהנכותיקן סיס כזס מס פלין כזה סן ורגל פטוריס נרפות ה

מהגן חתן כלהו bcר וכו'. לכל מכור לסוך לו נפיק הרכיס מס סלין כוככור 6:• בור פטור כית קר6 6רס וכליס : לליכל למיפרך מה נכור סתמנת עשייתו לנזק • תוס"וכתכו דכתיכ וכפל סמס פור 6: חתנור גרפיכן פור ול6 6דס • חמור של וסתכח החריך להגדיל תורה וילדיך - ע"כ - וכתכו עור וכח כניס• כוס סחין כן כסלר חכות נזיקיס • cf פטור כו לת * לכם מפני לנסכי חכטריך למכתס כונסו דחין טונסין ממון מן קטמון סחס קין כגריס טמוניס כנדיס פטו' המכשירי כתיס ס הדין וסכירס נה נגמרה דידן רפונסין • (טיין משנס כ' פרק 6ו הקמת מס קמס כגלוי 6ף כל כגלוי • וכפר חנות נזיקין עם * נ' • ומסכת י פרק י' •ועיין עוד מס סכתכתי כמסג'ר'פ' פטו'חת קטמין: קלרקסות סגרן וכו'6ף חני לכיס כל סורכו נ'דככח כפרח. עיין כנמ דסנסדרין פרק ט'דף ע"ו וכתכתיו להזיק ושמירתו עליך סלס סזיק נתחייב המזיק נסלסתפלותי רים פרק קמ6 דיכמות • ועיין מ"ס סיף פרק קמח ללקנות •

קניזק סקזיק : כמטיל הורן מעידיות סכנכסיו מן המפוכח זו ומ"ס סר"נפןורגל פטוריס כרסות קרני רכתיכוכער נסלת סכקס לס כל ניתן לו קרקע כתסלומי נזקי דכתיכ מיטת סרת חסר רס"י ומ' כור פטור ניק קרל 6רס וכליס וכו' • כתר

ומטיל כרמו יסלס לכל 6ס כל ליתן לו מטלטלין קיימס כן כל כס"י ותוס'דכריגסיק לה דתס כור חנטריכו נית כמכתב •

קול רכור 65 6ת מכונסו כרתנן כמתניתין •ע"ג • מ"סקר"ג cf פטור כן 6ת הטמוןbס 6מר רכי יסודס דמחייב טמיןtfa כרתכןכתחנת ר' פרק:'למהי הוכתר כתר 55ס 65 נפיק מכור קל מליגן-ויס לומר כמ"ס סתוס' רקוי מני למימר רכונסו חנטריך למכתכ דלי לל כתיכי חכס סוי כפקי מהר מהגן ומכור סוס

פטרי כקו כליס - ע"כ • ונכי יסודס לין הכי נמי דקלמר רכולתו לנטליין מסוס הכי : הצד הטור חנקן וכו'. כתניו"כסף חכי חכיח וכו' 5 קומפרס כגת ללפניי כל סדרכו להזיק ומכירתן עליך-"ט

ו נר רלח רמי נחל מרגי לכות. לי יכולין לחתויי מתרתי לו מתנת • לfן מטפי • כתגר הסוס (חיוכח מחייכיכן ניס ושמירתן עליך • שנתחייכת כסמרתן מחמת סקס ממוגן סו סכמסרו לך למכרן • לו סטפית כקס מעסס סתחייכן כפמירתן

כרbמרינן לקמן וסמירתן עליך פליןלקס קייככנזקיר 62 כומן פשמירתן עליך ופסעת כפמירתןער סתזיק לספוקי כיכח למסרינסו לחפריס מנטרינהו כדקזי ופסע נתן סומר סימני חיים וירוסין פטור ולספוקי נמי ייכ' דנטרינקן כלורחיקו נחזיק לפטור דלין cמירתו כולן סור • נ"י:חב המזיק כוfי תכf ירוסbb"ותכל ליסנה קלילה ולה תני חיילנמרח : תשלומי נזק (הכי נקט לפון הסלמת סלסחזיקי ותפחיתי ?נרתין כרtfוניס פסיק סוד קניוק מפלס יפחת מר 6פת העתר'

כדין וסמותר 535cn מזיק כרתניס נקמן מיך מינעליס 9טכנין כנכנת חמין חת סוכר קניוק כמה כוח יפַת על סלל ניזק וכמה כוח יפר מפריזק • וסנעליס מטפלין כנכלס וסמזיק מסלס לסס לתרפקת פפחתה מחמת נזק לנפקח כן נקמן מוקמת יהיה לו לניזק מסמפ • לוי פקפה נכלה משעת מיתה על סעת העמדת גרין פסירו רניזק לוח דכי סיימיכן ניק כסעת מיתר קול 7סיימיכן

וקול הדין היכח לסכחל כין מיתר (העמדה כדין לניזק לוי • נ"י • וליקח כנמ'סתסלומי למתניתין דלקמן וסתס ררים מקררי ועיין מס סכתכתי כמסכק ג' : כמיטב הסרן כתב הר"נמעידיות סכככסיו דקל פיטר פלקו לילך דקל n-נס משמע נמרח. ולפון עירית מפורטריפ פוקס' עגטין ג מ"סקריכלכל 6ס כל ליתן לו מטלטלין וכו' יקיר ניר כל מס רכעי

מפיל

[ocr errors]

מיני מיטל

[ocr errors]
[ocr errors]

:

ומכל מקוס פסקו

.

קוף דסי לה מורגן הכח מורכן כמתחריתי • ויסיב ליס כל 6פילו סוכין • וילפיכן מכור רכתיק בית יסיכ לרכות bות כסף מלי דכעי bפילו סוכין • וסני מיני לנזקין • חבל לכעל חול חי כמיקי יוסף • ומס סכתכלכל נכטל חול וכו' יקיר ליס כיכונית לית לי' זוזי מקייכיכן לית לזיתן זוזי - ולי נית לית זוזי • יתים

מפורט רים פרק ה'רגטין : נית מטלטלי נזקי רעי • ולי מגכי ליס סרעיסינלית ככינוני' ב הכשרתי פירס סר"כ זמכתי ומכרו כמסכה נ'פרק קמס ומכיר 6פילו לית ליס זוזי

דטרוכין: הכשרתי כמקני למסכיר לה מני יקיר לית ב כל שחכתי בשמירתו • הכשרתי את נזקו • כזקו כתר סרנ כגון החופר מונריסfr זוזי ומחייכיכן ני' הכשרתי במקצת נזקו •חבתי בתשלומין, כהכשר כור • וכו וכפל פמס פור חי מכוני מנכסיס ער דמפכו כל נזקו נכסי שאין בהם מעילה נכסי של בני ברי' חמו' ומת 6כל 6ס ניזק פניני זוזי ויתוכנית:נ כל סחכתי נכסים המיוחרים(נ"6 ל"נ)ובכל מקום חוץ מרשות תכחי : כסמירקו וכו'. כל דבר המחרת למזיק •

ורשות

כמסןרfמ'6ף לנזקין החסרון פנתקינזי לסיגרן :הכרתי

חייך וכתב המגיד כפרק י"ג fת מקו 6ס ל6 ספרתיו כיסוי וסזיק חני קוס סרכסרתי מסלכית נזקי ממון • ססטעס מפני ססfחרון העתיקו ממדי זוככתי לותו היזק וחני חייל טליו כנון המוסר סולו (נחרט

נזקין למרת מיתת • ומתוך כך חייך ככל : פוטה וקטן) חייב • סעליו היה מוטל סמירת סולו והרי ל6 נכסים

סלין כסס כעינה נמרח מעינס קוס דלית כסו הח סמרו כרחו לו: הכרתי כמקכת נזקו וכו' ו6ס תקנתי וזמנתי

מקלס קופי הייכ ככזקין • כגון קדסיס קליס סחין מקלת הנזק 6ע"פ סלח זמכתי ותקנתי 6ת כלו נתחייכתי עליו כהן מפינס מחייס • 68 כחמוריס ל6חר זריקת לס כרגרסיכן כ מכתיו כלו כגון החופר בור קטעת כרסו'קרכיס וכf חסר כמסכת מעילת פרק קמח • מגירכי יוסי הגלילי דחמר ממון וקסלימו לעסרת . וכפל תה פור 6. חמור ומת • החסרון כעל ס סו6 . דתניח ומפלת מעל נק' וכחש בעמיתו לרכות חייב לע"פ 65c תקן 656 מקנת הנזק כועסת כל קנוק כיון קרסיס קניס ססס ממוכו וקרינן כסס וכחס •

ועיין מק דכתספר ליכל מיקה : ככסיס סלין כסס מעילס ועל חיזה סכתכתי כמסנס ט' פרק ו'דככל מליעל : נכסיס חכי חייכ לפלס לסרוקתי י על נכסיס bין כסס נכסים

סל כני ברית • 'כתכסר"כ סfס קזיק סל ככו"ס עינת כנון נכסיס סליכן סקלס סfס סוקתי נכסי סל הקרס

פטור כרתנן כמסכת ג'פ"ו• (ot לפרסכס"ו : דיני מיכלסלס לכתי'סור רעתו ולח פור פר הקדם ותגל רון נכסים המיוחליס- כתב הר"נ סלס יזיק נכסיס של הפקר נכל 6חר נזיקיס: נכסיס סקן של בני ברית bcס הזיק נכסי'

פטור • כן סס לכרירס"י כפירוס המפכ'הכל הולך של עכו"ס פטור : (כפיס המיוסרי"סיס (קס כעליס מיוסלי' מפרס כדסלקס רעתיס כגמרי שכן דרכו כיון סכסלר קנמרון פרס הזיק נכסיס סb ספקר פטור : חון מרפות המיוחדת מפרס לסמסנס

נות לפרס כרסלקל דעתיה דנמרק דלק לפזיק ככל מקוס סרויקו נכסיו 6ת נכסי חכרו חייכ קמויק תוז כמסקכל

לכל הר"נ סמפרס למפנק כפני עלמה לה הוי תרפות המיותרת כמזיק סלס נכנס פור ניזק כרסות המזיק לייק לפרס כן • דקל קפיס מסן תכעליס וסכי פרכינן כנמרס ומיקו סור סמזיק פטור דחמר ליה תורן גרסותי עלי כעי : מהן תכפ ליק• הכנת תור דהפקר (תורס רידן וקדס וזכק ולוקח כסיזיקו נכסיו • חלל המזיק עכמו סחכר כתכרו 6ע"פ כו לחר: חי כמי כנה ואחר כך הקדים ו6ח"כ הפקיר סכלומר פסול מומר כרטיתן חיים • רחמר ניק הנחכל כרי (רחית) לך וסוער ככענין ותמי'חים הסור יסקל וגס כעליו יומת • ומפמפ רפותל לחפוקי (חזיקי נית לך רפותל : סיסללו כפל כשעת מיתה והטמרק גרין • וגמר לין • (קחי

קרח חפ"ג דכפר חרמנית סלס כתיכ •

ילפיכן נמקין •

ותמיסני דלענין פֿור פהמית רלי יסולס למרס כמסנסן" פרק ו': (שס פסקו הרמב"סוקר"נ רלח כרכי יסולק וכן כתכ ס נמוקי יוסף והחיך ילפיכן לק הכח לענין נזקין • וכמיתס לכיס כתיב 65 דרסינן לס • וכרחה לילפינן כלס 6ינו ענין • מסוס דהתם!' פור כתיכי כתויי פלין לו כעליס • קלכן למריץ כלס הינו עניין במיתת ר' סור כתיכי תנסו עכין ככוקין ולפזר פמי דסיינו טעמס רסרמנ"ס פרק שמיני מהלכות נזקי ממון : זטור סימן ת"ו השמיטו גמר דין • מטוס לכנמר דין לכתרי הפור יסקל כתיב • לס ורסו כולי החי כלס ליכו ענין ס לכתוס* משמע רעקר לרסל פרפור יסקל חתל וזה כ"כ : חוץ מרשות המיוחדת למזיק כתר קרנרכינו פוכרית מכרטנורת ולוקח כמהזיקי ככסין • הכל המזיק עלמו סחכל כקכרו וכו' מסוס ורכס פרק 5" דף מ"ח • 6מר למנתח כנכנס לחכר קער וכו'. ולעיל מיניס נקט הכניס סורו וכו' פמע מיניס כנכנס עלמו - (הכי 6סכרת (ק קר"נ רבינו עובדיה מברטנורה נמי כסכל קכרן • ולע"נ רחכן כפור הנכנס קיימיכן ודיכס נמי הכי קה כמו סכתכסרמכ"ס כפרק ז' מהלכות נזקי ממון • וטור סימן ע"ס וסרמכ"ס כפירופו • וכן כמוקי יוסף סתמו וכתכן ולס סזיקו קול כעכמו וכו'

א ב ורפוק

[ocr errors]
[ocr errors]

.

ורעות

.

1 2

[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

.

.

דרשות קניזק ועמוק • כתב סר"כ כנון חלר וכו'. כסן ורסות הניזק והמזיק • ורשות המיוחדת לניזק ולמזיק כגון חלר

מורגן פטור • פירסרש"ירכעינן וכער נטרה 6חר של סניתס • ותויק סורו ס 6קל מקס כלותס חכר כסן ורנל :יחס היתה מיוחדת לפירות וכו' וסזיק כסן ורנל סייל פטור • וקול תריס חותן חלר מיוחדת זווריס גס כן - הכל קסוס 6חר קריכן נית : הניזק (המזיק • סון כתסכי פרס fס קיקס מיוחלת לקירות וכח לפווריס• והזיקנטן ורגל חיינ נזק ותמהתי כמה לה חתר

of קזיק כקרן ככל ענין מחזיק והתוזק על משקל ורשות הניזק והמזיק • וכשהזיק חכהמזיק לשלם קייל : ג סיס כסן סוס את האכי והמוכר ע"כ - ולפי השלומי נזק בסיטר הארץ : ג שים כסף - ושוה סל נאקיס לחיקה או ככסף מר סכתכתי כריס פרקין כסף - בפני בית דין על פי ערים בני הורין; בני סייקו בית דין סמין כמה פות

הרכיכו (שס נזיקין ככנין ברית והנשי בכלל הנזק והניזק והמזיק בתשלומין הנזק וכן יסלס . וס נפעל לטעס ססתכלור סס

.ד חמשה

הזיקי פרתו סלרסוכן טניתן חכי חומר פמפני כן סמסו

S5 :תכון סררס"עין כרם' בניזק ולח חמרו מוזק 6קרי סככר לתמcו נפגין נפעל קניוק ופנרזן וחסר כן חירט פגסנר' רננס טל פרתו זו של בהרכנתו ocb נזיקין : וכשהזיק וכו'. קו גרסינן ליס רחוכן בטליתו של סמעין כרטית ורכיס לסוי כמי כור גרסות ריס פרקין לחתויקרן כרכתיב כי ינח חין נגיחה 656 כקרן סרכיס לין לומריס קול וסמזיק וזה יזיק • הלל הזיקי פל מנחמר ויעש לו כרקיר כוכגענס קרנינרול ולמכס 6מר ר' זס כסזיקו של זס • 66 cמין סני הנזקיס כדמיס ומי שסזיק כשהתכנס • f61ומר ככור סורן קדר לו וקרני רוס קרניו כיס נמכרו יותר יפלס : וסוי כסף וכסכיס לסוס התיזק מנכסי עמיס יכנס סמע מניקנין כקלוס כין כמתוכר קרי נניחקי נמ' קיתומיס 65 יפרעו חלק מן הקרקעות סקס פור כסף ונח סרף נ' • וכשהזיק תל המדיק דרים' לה דרסינן ליתדלו מטלטלין סקס עכמס כסף לכל מיני ומטלטול מסור כללו קול יתיר'קוח רש"י: ג שום כסף• כתכסר"נ (חס הזיקת פְרֶתן כסף רחילס מורכן קכס מורגן במתחbחריתי : בפני בית דין וכו' סדרסי עלי כרסות הניזק וסכרתו • לסון כמוקי יוסף והצומח והתשלומין של נזיקיס (6) יהין :6 בפני בית דין מומחין * ונתקרט • וsp קרנוהו כמי כור סכל ממונו המזיק כמקוס ולח כפנינו סל קלינטות: וע"פ עדיס בני חורין וכניכרי'. סמונת or למכור והוי פונדתו • ומ"ס סר"נחין חומריס ל6פוקי עכריס ועכו"ס סbינס כפריס לעדות סן נזיקין : " וכו'פון נ"י וחפילו היה מרחק ססנזקין פון 65 חמרי' וכל זה וקנסיס ככלל הנזק כין סקזיקק סיס לת 6קריס נין סbקריס' י כו כלס סומס לפי סממון הסופר תעלת צומת סנית כדקדוק הזיקות דין כלים ודין החסה סוס כנזקין : קניזק והמזיק ב ולסיס מופר משלמין המותר זה נזק • ולס 6ין 6ס מותר בתשלומין פעמי סרניזק פיין עס כמזיק בתשלומין סל ניזק סניקס פטוריס : ושוה כסף • כתב סר"נ וּכְסכחיס לcלס

כגון חס פחתק הנכלי מפעת מיתת ההיזק מנכסי היתומיס 65 יפרעו חלק מן הקרקע ולח מן כמטנטיין דמטלטלי דיתמי ל6 מסתעכלי ולכחורת סוחיל ולח כתב והלידן מנגינן מטלטלי ליתמי כמו סכתכ כמפנקג'פ' ט' וכתוכות וכן נפ' ו'דערכין זעור כריס פ' בהרס רמכינתין לרעתו כרכיכו ספרי סכתנרטור כסתו סוף סימן תי"ט לכל תקנו : 656 לכעל חוב מסוס נעילת דלת 6כל כנזידיס דל6 סכיחי 65 תקן סלססה תכסכתכגס כוכן פסנפרק ט' כמטכס נ' ולה כן ככלן ולעפ"כ כתכ כפ'ס' מסל' כזקי ממון רקסילנה מנכין לכזקין מן מטלטלין של יפיתי לכן נרחר שסמכו על כל הכתבן ככתוכות : בפני ג'ו כתב קר"נ מומחין פירס רס"י מומחין דנין דיני קנסנת נכדתגן כריס סנהדרין)וכתבו התוס'וחט"ג ו האתניתין 65 חיילי כקנסות רקס פור לרגלו ומכעס (סינן פפרסינן לה. מכל מקוס מרמז לנו סתני כמתני'6פילו כמילי ללחן קיירי ריס'ככותל המייקינן (קרן כן כהן דמתניתין דלעיל היינו מוער ררה כמיטב החרן תכן ותס 6ינו מסנס : מגופו כדלקמן : על פי עדיס כני חירן כתב סר"נ לחפוקי עכריס ועכו"ס רססולי כרות כמו ספירס קל"נ במסגרח' פרק קמס לרח: הצגת כעכדיס וכתג הודעכו"ס נמי פסול מתלי טעמם . וכגמ' כריכה c65מועינן תרוייסו לסי 6סמכינן עבדיס קוק למיכס מסוס לחין ניס חייס וכתיכ סכו לכס פּס עס החמיר עס תרומת נחמור • 6כל עכו"ס דחית (קו חייס לס רכזיך . קרימין כן טכרימון כן מזיין י rcf6ועיכן עכו"ס מסוס דל6 סייכי כמלות • חבל עכר כנעני הסיין במכות סגפיס קייכות כסן חימר 65 • כריכה - ז6ס תסתר ומסי סכל סכpcf76ועינן דפסוליס • קה פסיכי לכל עדות • ככר כתכסרמנ"ססהורן כמעטס לפי מיעלה על הדעת סגיותר ונקל כעדות סנזקין לרוב חורפיוס • ולמעוט מה פיזדמן מיקיס עליסס עדיס כסריס לפי סרככוחות בין סלכס וכין הכתמות נ°כרוכסיותס כמעמר עמי קרן קעכריס וסעכו"סלכן הודיענו סלח יקכלו כזה חלה עלות כסריס כתוכסחר הפריות עיכ• טור סי'ק"ס כתככססר"י לbסמועי' לפי'כסור עכו"ס פכגחלאל יפר: חין רכיןlה כערות כסריס : והנשים בכללי כמו סכתכתי כמסנס ז'פ"ק דקדוסין רקפות חסת לחים וכו'. ועיין לקמן פרק י' מסנס :': הניזק וסמיק כתשלומין • מתן קריג כנון חס פחתה וכו' : מף על נס דתכן רק תר);אגלח כתפלותי כזק כמ"ס

כתשעה

.

[ocr errors]

ער

.

[ocr errors]

.

.

יום טוב ג על 6עת העמדת גרין ספחת נכלת לניזק קול • כין כקס כין

כמסכת 6 כססנ"י מפרס כנמסר כתס וקרל כמועד ולרבי כמוער: וכקנ'פלין המזיק מפלס לו חפי'חופן קלי כזק סזכתה לחי חcמוטיכן תס מסוס לסכתיל חייער חכל מוער חימה לו קורס 6ס סוס תס : 6ו נזק 56ס 6ס קוח מועד • סרי

ולי cfתופיכן מועד מסוס רקח מפלס כולס לכל תס לימס פרניזק רול תפסיר ומין כתסbומין הללו עס המזיק : ו

65 כריכה ולס קסיס לסל קרי זמני תנן נס קסנומי נזק וכמחי חמש תמין 6חינס יניליס

חנטרי תורך לסכ'רת סכומי נקזיק ולס יזיקו משלמין ו חמשהתמין • וחמשה מוערין : הבהמה אינה נוק דתכן כריס חיכו ליותר חלי בוק : יתמשק תוטדין מוערת - לא לינח • ולא ליניף : ולא לשוך • ולא כלל שח תכח מס קלר ספות פרס רגילין פיזיק ומלמין לרבוץ ולא לבעוט • השן מועד לאכול את הראוי סכסן ולסכי כמי כגמ' ל מק פנס : ל6 לינח כקרן : לה • הרגל מועדת לשכור בדרך הלוכה • ושור פירסו חלק לתשלומי נזק לה ליגיף דחיפת כל הגוף המוער • ושור המזיק ברשות הניזק • והארם . רמתני'נ' ולין זס רריot fic וכנסו הון תולדה וקרן הזאבי והארי •והרוב והנמר • והכררלס • והנחש כמעתיק לפון פנסיפל : ומסלמין קלי נזק • קרי קמס' הרי אלו מוערין • רבי אליעזר אמר בזמן שהן בני י הבהמה חינת מוערת פמין: וסור המוערן פעזיס תרבות אינן מוערין • והנחש מיער לעולם מה בין

וכו'. מפוס נינה לו ליניף • סו כרכוזסו תם למוער: אלא שהתם משלם חצי ניק מגופו לפני שן ורגל רמועלין כעט לו לסוך קרי קן

ומועד משלם נזק שלְס מן העלייה : מתחלתן נקט מינ'מוער ולס המפס מועדיס לפלס נזק פרק ב כיצד הרגל מועלת לשברברוך מכל הכתמה, תמס : ולא פלס• ולגכי מער חסיכ נסו

. הלופה

לפון וכו'כנת דרים פרקין מר : (טור המזיק כרפות

נסיכ כיון לחין הנח'נקזיקס קניוןfפי'קרן פז: הוי שיער לbcס נזק פלס ומתני' חתיח כסן סוי תולדס וקרן • רכינס וכעיטס כיון דלין מזיקן מנוי כמון לחמר מפונר קין כסכר קניזק שמשלמת כזן סנס ופי' כרגל רון תיללת לקרן : ושור המוכר פיקרינג"פנינת היה תמה וחין כותלכת: סחלס הוי מוער מתחלתו נמי ומסלס וכו' ונגני מוכר חטיב נסו חל כן פירס"יכפי'קמסכת ומסייט נזק פלס 6ס הזיק : (רוחב) והחרי וכו'מועדי מתחלתן וקס

ועל ידי הערלר רעליס לתי כקו סיון הנכך חלק מנתח קול דנס קפיר (קו ככלג חמסה מופריס דלעיל ונסוי חקר עטר ע"כ ועיין לקמן : ושור המזיק ברפות הניזק כתב הר"ן מועדיס מסוס דהכי לח סכיתי כיסוך : כרלכס היה סקורין

ומתני' 6תיס כמ"ומסונה וכו' כלומר כן ככח רמתני' 6כל נס כערכי כנ'ט : רכי 6ניטור חומר וכו'וfין סנכס כרכי

ריפל על כרחך רככן סיס • דקסן מוערת וכן על כרחך כחכר הכינור : מן העלים מעליות טכנכסיו ולפי' לין הגוגל שוק הניזק לכעיכן וכער כסדס 6חר • ותכן הכהן: חינה מוסר וכו פעור הנזק רכמוכר כתיב ישלס 6ור תחת סטור 65 כתיך ה"ק סמו! לר' יסולת פיננס סכוק מתני' ותל 6כקרמי ריס כיס למנוף הנונסיפרע :

רכלן וסיפחו טרפון וחט"ג דרכינח לכתרחק מוקיס לה כולה פרק ג כיצר • קרגל מועדת . כלומר כחיזה רכר כרככן מכל מחסר כמתני' לפיכך פירס קרנסליכס רסמת.

והרגל

ומ"סקר"נ לליגת הנכס עיין כפירוסו מסכת י' פ"נ :

והארם קרי חמסה וככעלי קייס קמיירי נקכי כל חסיכ מור והם רש"י. ומסיימי התו' דף ו'דכור ול: כך כי פעס רחפנה כמו כפעס סליסית ורכיעית : הזאב והחרי כן חסורי מחסר והכי קתני • ים מועדיס 6תריס כיוכח כסלו החכ וכו'נת" • ועיין מס סכתכתי במשנת רפ"ק דסנהדרין מנלן דחייכת התורה כן הגי: הרי חלו מועליס • פי' כנסיכה (נכל נזקין ומסלמין נעליס 3לסס נזק פס רש"י: שהן כני תרבות סנדלן ליס נכותו • רש"י : מה בין תס (מוער חלה סקתס וכו • וכן לסין סזס כמסנס ס' פ"ס דמנחות ובמבנה נ' פ"ג דערכין• עוד סס כמסנס ג'פ"ו• וכריס מסכת קניס • ועיין פ'תסגת ג'דמסכת תתיר) ונכחורת נגרות לפרס כלסון כתמית מה בין וכו' ניכס 6ל6 ססתס וכו) • הכל כנמר' דף ט"ומסקינן הסייר fsיכו משלס ט"פ כמו רפלגל כזקל קנסוומולק כקנס פטור דכתיכ 6סר ירשיעון וגו כדפריסית כמפנה מ'פ"ט ופייר מלי כופר לתס פטור מכיפר לכך כריך נפרס פסול מו fין ין וכו' • לוכסלי גונח מפרס קר"נ כסוף פ"ק לסכועות) וכן הרי דקניס כסנס כפ"ק דמנילה מפנת ז'נהריח כלפון 26 נין וכו' : "וכסוני) לסכל (לסוף פרק 6לו כערות מייתי למתני' ולל גרס חלל : מן לעלייה • פי' כו'כמעדיות סכנכסי@ ?לי עליית מעולה פכנכסיו • וכן קול חומר ויסנר חזקיה עסfבותיו ויקברוהו כמעלסקכרי בני דור • ולמר רכני קניעזר

כמעלס 6כל המעוליס סכמטפחת ומלן גנתו לול השלמה • נמ' ; פרק נ כיצד הרגל וכו'. למתני'דסוף פ"ק קלי • ותימס לי 6רפקס נתני כילד הסן כריסר לי חרסניק קוfכיכל ומור

קמזיק כרסות קניוק וסחלס כסוף וחומר ר"יודחי חלפתח כיס קלי וסן ורגל קקל סטיכי ממוס רסין ברכותיסן ומסך קרל נפקי ומטוס רתכת רגל כתר שן נקט קכו רגל כריס דסליק מיכה • קוס": לשבור לדרך סלונה

פירס

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]
« הקודםהמשך »