תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- ר חמשה תמין. וחמשה מועדין , הבהמה אינה מוערת. לאלינה - ולא לינוף. ולא לשוך. ולא לרבוץ. ולא לבעוט. השן מועד לאכול את הראוי לה. הרגל מועדת לשבור בדרך הלוכה. ושור המוער. ושור המזיק ברשות הניזקי והאדם . הזאבי והארי . והרוב והנמר - והכררלס. והנחש הרי אלומועדין. רבי אליעזר אמר בזמן שהן בני תרבות אינן מועדין והנחש מועד לעולם מה בין תם למועד. אלא שהתם משלם חצינוק מגופו , ומועד משלם נזק שלם מן העלייה :

[ocr errors]
[ocr errors][subsumed]

פרק ב כיצד הרגלמועית לשברבדרך

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

הלוכה. הבהמה מוערת להלך כדרכה ולשבור.

היתה מכעטת - או שהיו צרורות מנתזין מתח

רגליה ושברה את הכלי משלם חצי נזקידרסה ע הכלי ושברתי - ונפל על כלי ושברו על הראשון משלם נזק שלם י, ועל האחרון משלם חצי נזק; התרנגולי מוערין להלך כררכן ולשכר היה דליל : קשור ברגליו - או שהיה מהרס ומשבר את

לש ם חציגוק : בכיצד השן מוערת. לאכו את הראוי לה הבהם מוערת לאכול פירות וירקו' אכלה כסית או כלים משלם חצי נזק במהדברים אמורים ברשות הניוק. אבל ברשות הרבים פטור אם נהניתנס"ffמשלימה שנהני כיצדגס"מQמשלם מה שנהניאכלה מתוך הרחבה משלם מהשנהני מצרי הרחבה משלם מה שהזיקה מפתח החנות משלם מה שנהנית מתוך החנות משלם מה

שהזיקה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כגון

י

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

שהזיקה : ג הכלב והגדישקפצו מראש הגג ושברו את הכלים משלם נזק שלט , מפני שהן מועדין הכלבשנטל חררה והלך לגדיש; אכ התררה והדליק הגדיש על החררה משלם נזק שלם ועל הגדיש משלם חצי נזק: דאיזוהואתם ואיזה הוא מוער, מוערכלשהעידו בושלש'ימים ותם משיחזור בו שלשה ימים דברי ר' יהודה.ר"מ אומר מועד שהעידו בו שלש פעמי ותם כל שיהו התינוקו'ממשמשין בו ואינו נוגח: השור המזיק ברשות הגיזקכיצר נגח נגף. נשך ירבץ. בעט : ברשות הרבים משלם חצי נזק. ברשות הניזק רבי טרפון אומר נזק שלם. וחכמים אומרים חצי נזק : אמר לרם ר' טרפוןומה במקום שהקל על השןועל הרגל ברשות הרבים שהוא פטור. החמיר עליה ברשות הניזק לשלם נזק שלם. מקום שהחמירע הקרן ברשות הרבים לשלם חצינוק - אינו דין חמיר עליה ברשו הניזקלשלם נזק שלם אמרו ידיו לבא מן הדין להיות כנדון . " מה ברשות הרבים חצי נזקי אף ברשות הניוק הצינזק . " , אמר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

אמרו

i

« הקודםהמשך »