תמונות בעמוד
PDF
ePub

6 Ac ar yr wyl honno y go- 6 Now at that feast he released llyngai efe yn rhydd iddynt un unto them one prisoner, whomsocarcharor, yr hwn a ofynent iddo. ever they desired.

7 Ac yr oedd un a elwid Bar- 7 And there was one named Baabbas, yr hwn oedd yn rhwym rabbas, which lay bound with them gyd â'i gyd-derfysgwyr, y rhai that had made insurrection with yn y derfysg a wnaethent lofrudd- him, who had committed murder iaeth.

in the insurrection. 8 A'r dyrfa gan groch-lefain, a 8 And the multitude crying aloud ddechreuodd ddeisyfarno wneuthur began to desire him to do as he had fel y gwnaethai bob amser iddynt. ever done unto them. 9 A Philat a attebodd iddynt, gan

9 But Pilate answered them, sayddywedyd, A fynnwch chwi i mi ing, Will ye that I release unto ollwng yn rhydd i chwi Frenhin you the King of the Jews ? yr Iuddewon ?

10 (Canys efe a wyddai mai o 10 For he knew that the chief genfigen y traddodasai yr arch- priests had delivered him for envy. offeiriaid-ef)

11 A'r arch-offeiriaid a gynhyrf- 11 But the chief priests moved asent y bobl, fel y gollyngai efe the people, that he should rather yn hytrach Barabbas yn rhydd release Barabbas unto them. iddynt.

12 A Philat a attebodd ac a ddy- 12 And Pilate answered and said wedodd drachefn wrthynt, Beth again unto them, What will ye gan hynny a fynnwch i mi ei then that I shall do unto him whom wneuthur i'r hwn yr ydych yn ei ye call the King of the Jews ? alw Brenhin yr Iuddewon ?

13 A hwythau a lefasant drach- 13 And they cried out again, efn, Croeshoelia ef.

Crucify him. 14 Yna Pilat a ddywedodd wrth- 14 Then Pilate said unto them, ynt, Ond pa ddrwg a wnaeth efe? Why, what evil hath he done? A hwythau a lefasant fwy-fwy, And they cried out the more exCroeshoelia ef.

ceedingly, Crucify him. 15 A Philat yn chwennych bodd- 15 And so Pilate, willing_to loni y bobl, a ollyngodd yn rhydd content the people, released Baiddynt Barabbas; a'r Iesu, wedi rabbas unto them, and delivered iddo ei fflangellu, a draddododd efe Jesus, when he had scourged him, i'w groeshoelio.

to be crucified. 16 A'r milwyr a'i dygasant ef i 16 And the soldiers led him away fewn y llys, a elwir Pretorium: a into the hall, called Pretorium; hwy a alwasant ynghyd yr holl and they call together the wholo fyddin.

band. 17 Ac a'i gwisgasant ef â phor- 17 And they clothed him with phor, ac a blethasant goron o purple, and platted a crown of ddrain, ac a'i dodasant am ei ben; thorns, and put it about his head,

18 Ac a ddechreuasant gyfarch 18 And began to salute him, Hail, iddo, Henffych well, Brenhin yr King of the Jews ! laddewon.

19 A hwy a gurasant ei ben ef â 19 And they smote him on the chorsen, ac a boerasant arno, a head with a reed, and did spit chan ddodi eu gliniau i lawr, a'i upon him, and bowing their knees haddolasant ef.

worshipped him.

enw i, gan ddywedyd, Myfi yw | name, saying, I am Christ ; and Crist; ac a dwyllant lawer.

shall deceive many. 7 Ond pan glywoch am ryfel 7 And when ye shall hear of oedd, a sôn am ryfeloedd, na chy- wars and rumours of wars, be yo ffroer chwi: canys rhaid i hynny not troubled : for such things must fod; ond nid yw y diwedd etto. needs be; but the end shall not be

yet. 8 Canys cenedl a gyfyd yn er 8 For nation shall rise against nabyn cenedl, a theyrnas yn erbyn tion, and kingdom against kingdom: teyrnas: a daear-grynfâau fydd- and there shall be earthquakes in ant mewn mannau, a newyn a divers places, and there shall be thrallod fyddant.

famines and troubles : these are the

beginnings of sorrows. 9 Dechreuad gofidiau yw y pethau 9 But take heed to yourselves : hyn. Eithr edrychwch chwi ar- for they shall deliver you up to noch eich hunain: canys traddod- councils; and in the synagogues ant chwi i'r cynghorau, ac i'r syna- ye shall be beaten: and ye shall gogau; chwi a faeddir, ac a ddygir be brought before rulers and kings ger bron rhaglawiaid a brenhin- for my sake, for a testimony oedd o'm hachos i, er tystiolaeth against them. iddynt hwy.

10 Ac y mae yn rhaid yn gyntaf 10 And the gospel must first be bregethu yr efengyl yn mysg yr published among all nations. holl genhedloedd.

11 Ond pan ddygant chwi, a'ch 11 But when they shall lead you, traddodi, na rag-ofelwch beth a and deliver you up, take no thought ddywedoch, ac fyfyriwch: beforehand what ye shall speak, eithr pa beth bynnag a rodder i neither do ye premeditate : but chwi yn yr awr honno, hynny whatsoever shall be given you in dywedwch : canys nid chwychwi that hour, that speak ye : for it is sydd yn dywedyd, ond yr Yspryd not ye that speak, but the Holy Glân.

Ghost. 12 A'r brawd a ddyry frawd i 12 Now the brother shall betray farwolaeth, a thad ei blentyn: a the brother to death, and the fa phlant a gyfyd yn erbyn eu rhieni, ther the son; and children shall rise ac a'u rhoddant hwy i farwolaeth. up against their parents, and shall

cause them to be put to death. 13 A chwi a fyddwch gâs gan 13 And ye shall be hated of all bawb er mwyn fy enw i: eithr men for my name's sake : but he y neb a barhâo hyd y diwedd, that shall endure unto the end, the hwnnw a fydd cadwedig.

same shall be saved. 14 Ond pan weloch chwi y ffieidd 14 But when ye shall see the dra anghyfanneddol, yr hwn a ddy- abomination of desolation, spoken wedwyd gan Daniel y prophwyd, of by Daniel the prophet, standing wedi ei osod lle nis dylid, (y neb where it ought not, (let' hir that a ddarlleno, dealled) yna y rhai readeth understand,) then let them a fyddant yn Judea, fföant i'r that be in Judea flee to the mountmynyddoedd:

ains : 15 A'r neb a fyddo ar ben y tŷ, 15 And let him that is on the na ddisgyned i'r tŷ, ac nac aed i housetop not go down into the mewn i gymmeryd dim o'i dỹ. house, neither enter therein, to

take any thing out of his house :

na

16 A'r neb a fyddo yn y maes,

16 And let him that is in the na thröed yn ei ol i gymmeryd ei field not turn back again for to wisg.

take up his garment. 17 Ond gwae y rhai beichiog, a'r 17 But woe to them that are with rhai yn rhoi bronnau, yn y dydd- child, and to them that give suck iau hynny.

in those days ! 18 Ond gweddiwch na byddo 18 And pray ye that your flight eich ffoedigaeth yn y gauaf. be not in the winter.

19 Canys yn y dyddiau hynny y 19 For in those days shall be af. bydd gorthrymder, y cyfryw ni bu fiction, such as was not from the y fath o ddechreu y crëadwriaeth beginning of the creation which a grëodd Duw, hyd y pryd hwn, God created unto this time, neither ac ni bydd chwaith.

shall be. 20 Ac oni bai fod i'r Arglwydd | 20 „And except that the Lord fyrhâu y dyddiau, ni chadwesid un had shortened those days, no flesh cmawd: eithr er mwyn yr etholed should be saved: but for the elect's igion a etholodd, efe a fyrhâodd y sake, whom he hath chosen, he dyddiau.

hath shortened the days. 21 Ac yna os dywed neb wrth 21 And then if any man shall say ych, Wele, llyma y Crist; neu, to you, Lo, here is Christ; or, lo, Wele, accw; na chredwch. he is there; believe him not:

22 Canys gau-Gristiau a gau 22 For false Christs and false brophwydi a gyfodant, ac a ddang- prophets shall rise, and shall shew osant arwyddion a rhyfeddodau, i signs and wonders, to seduce, if it hudo ymaith, pe byddai bosibl, ře, were possible, even the elect. yr etholedigion. 23 Eithr ymogelwch chwi: wele, 23 But take ye heed: behold, I rhag-ddywedais i chwi bob peth. have foretold you all things.

24 Ond yn y dyddiau hynny, 24 But in those days, after that wedi y gorthrymder hwnnw, y tribulation, the sun shall be darktywylla yr haul, a'r lloer ni rydd ened, and the moon shall not give ei goleuni;

her light, 25 A ser y nef a syrthiant, a'r 25 And the stars of heaven shall nerthoedd sydd yn y nefoedd a fall, and the powers that are in siglir.

heaven shall be shaken. 26 Ac yna y gwelant Fab y dyn 26 And then shall they see the yn dyfod yn y cymmylau, gyd â Son of man coming in the clouds gallu mawr a gogoniant.

with great power and glory. 27 Ac yna yr enfyn efe ei angel 27 And then shall he send his ion, ac y cynnull ei etholedigion angels, and shall gather together oddi wrth y pedwar gwynt, o his elect from the four winds, from eithaf y ddaear hyd eithaf y nef. the uttermost part of the earth to

the uttermost part of heaven. 28 Ond dysgwch ddammeg oddi 28 Now learn a parable of the wrth y ffigysbren: Pan fo ei gangen fig tree: When her branch is yet eisoes yn dyner, a'r dail yn torri tender, and putteth forth leaves, allan, chwi a wyddoch fod yr haf ye know that summer is near: yn agos:

29 Ac felly chwithau, pan weloch 29 So ye in like manner, when y pethau hyn wedi dyfod, gwyb- ye shall see these things come to yddwch ei fod yn agos, wrth y pass, know that it is nigh, even at drysau.

the doors.

30 Yn wir yr wyf yn dywedyd i 30 Verily I say unto you, that chwi, nad â yr oes hon heibio, hyd this generation shall not pass, till oni wneler y pethau hyn oll. all these things be done.

31 Nef a daear a ânt heibio : 31 Heaven and earth shall pass ond y geiriau mau fi nid ânt away: but my words shall not heibio ddim.

pass away. 32 Eithr am y dydd hwnnw a'r 32 But of that day and that awr ni ŵyr neb, na'r angelion sydd hour knoweth no man, no, not the yn y nef, na'r Mab, ond y Tad. angels which are in heaven, nei

ther the Son, but the Father. 33 Ymogelwch, gwyliwch a 33 Take ye heed, watch and pray: gweddiwch : canys ni wyddoch pa for ye know not when the time bryd y bydd yr amser.

is. 34 Canys Mab y dyn sydd fel gwr 34 For the Son of man is as a yn ymdaith i bell, wedi gadael ei man taking a far journey, who dŷ, a rhoi awdurdod i'w weision, left his house, and gave authority ac i bob un ei waith ei hun, a gor- to his servants, and to every man chymyn i'r drysawr wylio. his work, and commanded the por

ter to watch. 35 Gwyliwch gan hynny (canys 35 Watch ye therefore: for yo nis gwyddoch pa bryd y daw know not when the master of the meistr y tŷ, yn yr hwyr, ai hanner house cometh, at even, or at mid. nos, ai ar ganiad y ceiliog, ai y night, or at the cockcrowing, or in boreuddydd)

the morning : 36 Rhag iddo ddyfod yn ddisym 36 Lest coming suddenly he find mwth, a'ch cael chwi yn cysgu. you sleeping.

37 A'r hyn yr wyf yn eu dywed. 37 And what I say unto you I say yd wrthych chwi, yr wyf yn eu unto all, Watch. dywedyd wrth bawb, Gwyliwch.

[ocr errors]
[ocr errors]

PENNOD XIV. *

CHAPTER XIV.
C wedi deuddydd yr oedd y

y bobl.

pasc, a gwyl y bara croyw: of the passover, and of una'r arch-offeiriaid a'r ysgrifenydd- leavened bread: and the chief ion a geisiasant pa fodd y dalient priests and the scribes sought how ef trwy dwyll, ac y lladdent ef. they might take him by craft, and

put him to death. 2 Eithr dywedasant, Nid ar yr 2 But they said, Not on the feast wyl, rhag bod cynhwrf ym mhlith day, lest there be an uproar of the

people. 3 [ A phan oedd efe yn Beth 3 And being in Bethany, in the ania, yn nhŷ Simon y gwahan- house of Simon the leper, as he sat glwyfus, ac efe yn eistedd i fwytta, at meat, there came a woman hav. daeth gwraig a chanddi flwch o ing an alabaster box of ointment ennaint o nard gwlyb gwerth- of spikenard very precious; and fawr ; a hi a dorrodd y blwch, ac she brake the box, and poured it a'i tywalltodd ar ei ben ef.

on his head. 4 Ac yr oedd rhai yn anfodd. 4 And there were some that had lawn ynddynt eu hunain, ac yn dy, indignation within themselves, and wedyd, I ba beth y gwnaethpwyd said, Why was this waste of the y golled hon o'r ennaint ?

ointment made ?

5 Oblegid fe a allasid gwerthu 5 For it might have been sold for hwn uwch law tri chàn ceiniog, more than three hundred pence, a'u rhoddi i'r tlodion. A hwy a and have been given to the poor. Frommasant yn ei herbyn hi. And they murmured against her.

6 A'r Iesu a ddywedodd, Gad 6 And Jesus said, Let her alone; 3wch iddi; paham y gwnewch why trouble ye her ? she hath finder iddi? hi a wnaeth weithred wrought a good work on me. ida arnaf fi. 7 Canys bob amser y cewch y 7 For ye have the poor with you tlodion gyd â chwi; a phan fyn- always, and whensoever ye will ye noch y gellwch wneuthur da idd- may do them good : but me ye ynt hwy: ond myfi ni chewch bob have not always. amser. 8 Hyn a allodd hon, hi a'i 8 She hath done what she could : gwnaeth: hi a achubodd y blaen she is come aforehand to anoint i enneinio fy nghorph erbyn y my body to the burying. claddedigaeth. 9 Yn wir meddaf i chwi, Pa le 9 Verily I say unto you, Wherebynnag y pregether yr efengyl hon soever this gospel shall be preachyn yr holl fyd, yr hyn a wnaeth ed throughout the whole world, hon hefyd a adroddir, er coffa am this also that she hath done shali dani.

be spoken of for a memorial of her. 10 A Judas Iscariot, un o'r deu 10 And Judas Iscariot, one of the ddeg, a aeth ymaith at yr arch- twelve, went unto the chief priests, offeiriaid, i'w fradychu ef iddynt. to betray him unto them.

11 A phan glywsant, fe fu la 11 And when they heard it, they wen ganddynt, ac a addawsant roi were glad, and promised to give arian iddo. Yntau a geisiodd pa him money. And he sought how fodd y gallai yn gymhwys ei frad- he might conveniently betray him. ychu ef. 12 | A'r dydd cyntaf o wyl y 12 | And the first day of unleavbara croyw, pan aberthent y pasc, ened bread, when they killed the dywedodd ei ddisgyblion wrtho, I passover, his disciples said unto ba le yr wyt ti yn ewyllysio i ni him, Where wilt thou that we go fyned i barottôi i ti, i fwytta y and prepare that thou mayest eat pasc?

the passover ? 13 Ac efe a anfonodd ddau o'i 13 And he sendeth forth two of ddisgyblion, ac a ddywedodd wrth- his disciples, and saith unto them, ynt, Ewch i'r ddinas; a chyferfydd Go ye into the city, and there shall â chwi ddyn yn dwyn ystenaid o meet you a man bearing a pitcher ddwfr : dilynwch ef.

of water: follow him. 14 A pha le bynnag yr êl i mewn, 14 And wheresoever he shall go dywedwch wrth wr y tŷ, Fod yr in, say ye to the goodman of the Athraw yn dywedyd, Pa le y mae house, The Master saith, Where is y lletty, lle y gallwyf, mi a'm the guestchamber, where I shall disgyblion, fwytta y pasc ? eat the passover with my disci

ples ? 15 Ac efe a ddengys i chwi or 15 And he will shew you a large uwch-ystafell fawr wedi ei thaenu upper room furnished and preparyn barod : yno parottowch i ni. ed: there make ready for us.

16 A'i ddisgyblion a aethant, ac 16 And his disciples went forth, a ddaethant i'r ddinas; ac a gaw- and came into the city, and found

« הקודםהמשך »