תמונות בעמוד
PDF
[merged small][graphic][graphic]
[merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors]

S H E W I N G T H E
N A T U R E and B E N E FIT
O F T H A T
IMPORTANT SCIENCE,
- A N D
The Way to attain it.
I N T E R M I X E D with

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

cannot be more highly animated, than by 3, 2 3.11

[graphic]
[graphic]
[graphic]
« הקודםהמשך »