תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

SUMMIPOETÆ

YO HA NNIS MILIONI
U I fegis Amiffam Paradisum, grandia magni

Carmina Miltoni, quid nisi cuncta legis ?
Res cunctas, & cunétarum primordia rerum,

Et fata, & fines continet 'iste liber. Intima panduntur magni penetralia mundi,

Scribitur & toto quicquid in orbe latet : Terræque, tractusque maris, cælumque profundum,

Sulphureumque Erebi, flammivomumque fpecus: Quæque colunt terras, pontumque, & Tartara cæca,

Quæque colunt fummi lucida regna poli :
Et quodcunque ullis conclufum est finibus ufquam,

Et sine fine Chaos, &'fine fine Deus:
Et fine fine magis, fi quid magis eft fine fine,

In Christo erga homines conciliatus, amor.
Hæc qui fperaret quis crederet esse futura?

Et tamen hæc hodie terrå Britanna legit.
O quantos in bella duces ! quæ protulit arina!

Quæ canit, & quanta prælia dira tuba!
Cæleftes acies! atque in certamine cælum!

Et quæ cæleftes pugna deceret agros! Quantus in ætliereis tollit fe Lucifer armis!

Atque ipfo graditur vix Michaële minor Quantis, & quain funestis concurritur iris, Dum ferus hic ftellas protegit, ille rapit! VOL. I.

Dum

[ocr errors]
[ocr errors]

Dum vulsos montes ceu tela reciproca torquent,

Et non mortali desuper igne pluunt :
Stat dubius cui se parti concedat Olympus,

Et metuit pugnæ non fuperefle furæ.
At fimul in coelis Metsiz insignia fulgent,

Et currus animes, armaque digna Deo,
Horrendumque rotz strident, et sävą rotarum

Erumpunt torvis fulgura luminibus,
Et flaminæ vibrant, & vera tonitrua rauco

Admiftis flammis infonuere polo :
Excidit attonitis mens omnis, & impetus omnis,

Et cassis dextris irrita tela cadunt;
Ad pænas fugiunt, & ceu foret Orcus asylam,

Infernis certant condere fe tenebris.
Cedite Romani Scriptores, cedite Graii,

Et quos fama recens vel colebravit anus. Hæc quicunque leget tantùm cecinisse putabit Mæonidem ranas, Virgilium culices.

SAMUEL BARROW, M. D.

[ocr errors]

ON PARADISE LOST.
WHEN I beheld the Poet blind, yet hold,

In Nender book his vast design unfold,
Messiah crown'd, God's reconcil'd decree,
Rebelling Angels, the forbidden tree,
Heaven, Hell, Earth, Chaos, all; the argument
Held me a while misdoubting his intent,
That he would ruin (for I saw him strong)
The sacred truths to fable and old song,
(So Sampson grop'd the temple's posts in spite)
The world o’erwhelming to revenge his fight.

Yet

« הקודםהמשך »