תמונות בעמוד
PDF

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם

סדר נזיקין

[ocr errors]

לא עשה כן לכלגויומשפטיס בל ירעוםהללויה:יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישר) :

עם פירוש הגאון מוהר"ר עובדיה מברטנורה

ועם תוספות יום טוב והם מים חיים ממקור נובע * ואם באתי לספר בשבחן הייתי גורע

כי קצר המצע מהשתרע : קורס הנחון הגדול סמפורסס רימ וריגולכין קיארקלי

מקרר יום טוב ליפמן נר"ו • כן סחליף כהר"ר נתן זלה"היכן החליף מסר"ר מסס ולרשטיין זלסיקלי קטלר

חתן קיסים המרומסי התורני • המכוס כמקריו חקון 6סכנוזלה"ה מק"ק פר'ג : ונתחרשו בו מהדורות ראשונות אחרונות - מהגאון המחבר (ר"ן • ושמנו בגליון לאות על י"ו יד פשוטה מורה באצבע עליהם *

לומר ראה זה ? חדש הוא : זקונקו נסיון רב קוק סיטיל על ידי מניסיס כקיליס כטול הקנס

זכרותורתמשהעברי אשר צויתיאותובחורב עלכלישרא חקים ומשפטים :

422 בזולצבאך

Cum Licentia, Serenissimi Domini Elc&toris

Palatini, quâ Ducis Solisbacensis,

בדפוס סמסכס כסר"ר משלס זלמן ינין:כן המנוח סמפורסס מסור"ר אהרן זני: כשנת ולהורות את בני ישראל את החוקים ואת המשפטים לפיק

יסיסיסיסי

[ocr errors]

רשו על סדר זרעים * זקרח כסקרמפ מסכר (התוספות יום טוב) מתכוננו מס מס על ככר •

זו כניע 6ליו לחכרס יזממנס ירעו לרכיו וסתועליות הנמוכות מקס - וסיס לך לתופר קופיס סניק קסקדמס פתיל • הכל רקיתי כי טוב לעורר סלככוק ולקוכיוס ניכרון טוב קופלות שחוברו לקס יקרין מרני כמוניה בן

מקנס לכל כלי בית קמורס ככניסתווכיגיספן • סלו הן : בכניסתו מהו אומר

ביציאתו מהו אומר יהי רצון מלפניך ה' אהי שלא יארע דבר תקלה מודה אני לפניך ה'אהי ששמת חלקי מיושם על ידי ולא אכשל בדבר הלכה • וישמחו

בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי בי חברי • שלא אומר על טמא טהור: ולא על, קרנות • שאני משכים • והם משכימים או טהור טמא • ולא על מותר אסור • ולא על אסור משכיס לדברי תורה • והם משכימים לדברים מותר • ולא יכשלן חברי ברבר הלכה • בטלים: אני עמל. • והם עמלים • אני עמל ואשמח בהם:

ומקבל שכר: והם עמלים ואינם מקבלים שכר

אני רץ : והם רצים • אני רץ לחיי העולם הבא • והם רוצים לבאר שחת • שנאמר ואתה אלהים תורירס לבאר שחת : אנשי דמים ומרמה לא

יחצו ימיהם - ואני אבטח בך :

תוספות יום טוב

סרונזיקין ככר כתכתי כפתיחה לסדר זרעיס דנקטינן כסידרן זרעיס מועד נסיס זיקין כדלסמכינהו fקר6 לוקית למונק

וגו' ל6חרי סכך נמלח סילורן כסמן סכסון רחוי לסורן כמוכן כזה קורן' וכן סורן קרמנ"ס ועיין לעיל ב ריס סדר נסיס •זרלס ככעל כף כעת ססילר סדר נזיקין לסור הסטי 6

°ני חומר עור פלין לנטל כף נחק • סוס טעס ונחת ממס סנרחס מפסוקי מזמור י"ט סכתיליס תורת היוגו' סהס כגנל הויסדריס כמ"ס כפירס"י ותוס מררס רחיתי כילקוט כסס רני פנקומס וסס נחמרמספטי ה'כנגד נזיקיןrלחסרונס יסעו לחיב קסו קרחי 6רורי bk נ"ל דרור ויספיק כל ה'נומט חמר וקעית כזמן סיר על לרמקן וחן נזיקין סרונו לרכו סכממון וינו נתלת כנופו של הרס רחוי סיליק מסחר לכל לכל יספיס קרי 6מרו כפי הן רסעס נפקו חונה לנהרס כמסכת חנינק לזמן קמורכן ולו' קרסיס וטסרו'רסי לתיוק מהזמריס לכל זרעיס 6ף לחקר סכית מותג נככל ולרוכל תו ותרס' כרחקו למחי 65 נתיני נכל הרכות כמסכת עכויס פרק ר' יסמכל אלומנס 6ף סכסלר סוריס מין סילורס Eוק כסני פסוקיס • הלל נקל לפרס סכתיליס כסור רחמונק נתן סקול מורט הקכות

כנמרח סקול פיקר כמיס כספרי יוחסין כסס רע הסי נלסון ז"ל ה"ה ולכלי קס מפורסיס • fc 6cין לקלרין כהן : בבא קמא מסכת נזיקין מסכת קרלסונס מוס קסו קרוי נזיקין וכוללת נ' חלקיס ונקרסיןנכס קמס ככל מניעה בכל

כפרס • זמסכת כליס סכתוספתח חלוקי נ'כ ל'נכות חל קרמנ"ס חלק כמסכת קרטונת לג' חלוקיס והתחיל כנכס קמס וענינס לרכר על נזיקין • (והקמנע מהס) וכנון סור וכור וסנער ורין סמוכלוסין סופט לסמי פסקדיס לכר קורס פיסיר קוזק מכניסרס ומפני זה הקדיס 6ותס כר6פונס על סלד קרינין עיר ולעפ"י כפ' קול טניס דן קינפליגי דנקנח ורב יוסף דרכ סונ6 ס"3 כולס נזיקין לחן חלס מס' קיל ורב יוסןס' כולס סדח מסכ'ולפי דין פסקי סלכות סין סלכקכרן יוסף לגבי רן קונס דחין קלכק ככפרחי bk מסכיי ורכס ולילך וקרן ליכלכנית לענין דינין כסמס ולק' כן מחלוקת ולסל קל מפלני וסתוס'כריסנ"מ עם הכריעו מימ סוכר קרמנ'ס וסלכס כרכ יוסף מסו'למססכרס כוקיס מרקרי לקו רכינו סקלוס קמח מניעה וכתר6 ס"מ רסיכי מקורי וחלקי חרס מסכת סן לפירסכררן קרמנ"סנדריך נס כוק: נשאר נבחר מלק ככל וחומרני בילורו פתח כקרנוס 6סתר נפסוק זתומר לוזרס 6סתו וכנמרח נדריס ספיט חלקנו יתרון על ריס כנח וקרנס מן סמחכריס סמסלקיס סערי ספריסן וקורקין לכל חלק כוס פתח חו ספר ומס תלד יכרק סס פתח למסנק(פי

ססערי ליניקפורס סגוריןקס מכוס • וקורק סכעל פס סקיס סמסנרקיס פותחת לוקס• חוק הסער נקי נריקיס יכולו כו : כתוב בספר שני לוחות הברית דן קפין עמוד' • זכספר תוצאות חיים דק'ק לסונס• כספופר

קספר (ללמוד כו) יחמר הנני

רונה ללמוד כרי סיכילני קרמול זק מידי מעסק ולירי מרות יערות * ולידי ידיס סתורס • והריני עופה לסס יסול קורס נריך קוח וסכינתיס • כסס יהוה וכסס ארני מפיליס יאהדונהי על ידי סנעלס (כלסילווכרחימו)

פרק א ארבעה חכות מניקון קלנס-היקף לסל פרק א ארבעה חכותנזיקין - מיכ6 לחוטי

קו מנייסו תולדות קרי סו

דרכי מופעיקי ודרכי חיים לכות:קטור סול קרנל לסיינו מת ססנסמס מזקת ברגלי'רין (דמנו כמי לנזקי גופו) התנ6 דידן כנזקי ממונו קמיירי כנזקי קלוכס כרכתיב וסלס 6ת כעירק תנ6 וסלק זה הרגל וכן סול נופולס קל מיילי • נמר'. וכתכו סתוס'6:"נ רעריטר! חומ'מלכי רגל הפו'וססמור

לפנק תני לרגע בלס פניס תולדס דרנל קילו כפקייקס פרק א ארבעה אבות נזיקים השור

קן (וכרים פרק חיסכועות) גופי ריך כלוכי סו כסער

והבור והמבעה חרכעת סופרין ין (חמשת דרך הלוכה • פנרבקו כליס וההבער ? לא הרי השור כהרי המבעה ולא הרי חומסין סן רפר' סזסכ קכח בסערה ונורתן (סברתן לו

המבעה

65 קני סן כרלסכחן נמי נסלין סטלית וקו מחוי

בחרנע מחוסרי כפרק פכות פחת וכמרלופין פעליס 6ונזון סכסוחר': וסכור ספופר (ריס פיג רכריתות) ולא סליק תירונס סכתכי כריס ר"ס וסכי כור גרסות סרכיס ונפל ממה סור לו חמור ומי • 6ס הכור קלי לכתריס כלומר ר'חנות נזיקין הללו ל6 בחיזת וכו' רסח עמוק י' טפחיס • חוקוק 6ס סול פחות מי' טפחיס לכתיס קכס כחית למניגל כרחמרן : אבות כתר קר כמסוס דסיכל כי יפתם לים כור ונו' • ותולדס לכור כגון כיחו וניעו 65חר לכל סל מנייתו תוללו' • קרי חכות לקנן דכתיכי כקרסי נסרי סנחו כרסות סרכיס וקזיקו : וסמכעס זס קטן סbכל כסמתו רסי: נזיקים לשון סר"ן כל נזיקיס סינוסין נזק נזקיס or נסרק חכרו כרכתיב ונער נפלס 6קל ונקר' קפן הכנת מפני קריוקי ע"כ (חומר לני סנזיקיס מורנג מתנפעל והתפעיל סקול פעמיס מכוסס פעמיס מנולס מלסון נגעו מגפונין וסית בלו פיקס מזיקי' כמו חג המזיק הניזק והמזיק הכל ומתרגמיכן 6נליין מטמרותי . (עוללת לפן קיס כסנתסככת קורככ כנו"ן נפעל נכס6רס תיו"ד להובלות הספעיל • וסנק נכותל לקנח את כריך קנהמות סמפככות וסכרת 6ת קכיתל : קרכנתו לסורות כי המזיק הול הניזק כי נקי לס ינקת לו טיפה פירות כסנתחככק נתן לקנחתת: וקתנער זו קרליק' וסכלל סחכמינוזיb יס כעלי רזון סקוס ועליתס 6ין נתזין פיכחה והזיקה כדכתיב כי תנ6 fס וגו' - וכלכל גריס 6ו הקמת כלכרי סרמכ"ס סכתכתי כרים מסכת תרומת: השור פי' לו הסרה • ותולדת c67 זבנו וסכינו נמסbס ססניחן כרכס

קר"נ קול הרגל וכו' ותנ6 ופלח זס סרנל • וסטים לגור כתיך גני ונפלו כרוס מנוית והזיקו לומים c67 זקרוס מוליכתיות) נורה קורס מכל מקוס bס סור כמין קולס נפרסת לסיינו רל6 תפיך תנ6 דילן קרן נכ55 חנות נזיקיס מסוס דל6 מיירי נניחת לקרן לסכי 6קריס למתניסור ותני לכולסו כסור ל6 כנזיקיס סתס מועליס מתחתן כלומר bמסלמין נזק סbס ססן כפוכיס ככרסס • קוס' - ומ"ס סר"כ ותל) דלל תמיכ מקחלתן - 6כל כתמין ולח"כ מועדיס ל6 קל מיירי : ל6 קנס דיון קרן וכו' כלומר נסדי חכות : 536 מ"מ לתיס לייף סרי סור כתרי קמכעס כלומר חיכתברחמנ6 כלתניתין ללקמן כס6 רתניוכססזיק וכו' כמ"ס סס כס"ר

טור

והבור כתג כר', 6ס קבור עמוק י' וכו' גן גן נמפנק

ה' פ"ק וע"ס - ומ"ס סר"נ דתולדה דנור כנון כיחן ונינו פירס"י כיחי רוק ספת • ניעו לחות ההיסס רוק סיוכס מתוך גיפית חני כח' ע"כי ועיין כריס פרק ז'דנית כפירום הריני ועיין עול תורק רכור לקמן כשלג:נ' • וכן כמסנס ו' פרק כתר) וככח מניע : והמבעה כתר הרים זה הפן וכו' כלכתיכ וכער כסרת לחי - ומקפינן נגמ' 657 לכתוכ ונער לוסנס משמע רגל כרחמרן ומenc סן כרכתיב יפן כסמות

מלח גס • ומכרי סקילין הן יכולו סניסס וסימנייתו מפקת ומפני חנטריך לסלק דעתך למיכ6 ס"מ היכל הסל: ליקר נכונה לרעות נסלס סכרי סכל גמילה 65 קמ"לן וכער. וכיון לנפק6

tן דמגילה מונער • 6תיס רגל ולפי' מכיתומים קרב ונקרס כסן מכמה מלסון נגעת וכו' - גלו' - וכתב בניקי יוסף ושל רכס נקט סן דתית לתיכס 6פי' היכל רזין הנחת להזיקת ולפיכך נקט ליסנס למכעס למסמע ליסנ6 לגלויי וכו'לסיינו לסכ6תת • ספעטיס כנלין פעמיס נכסין לתייני נסעת

וההבער מיסני לנו לייק כי הכל נמי חמסי 5 קתני cf זכרתנינסיפל ונרח' ריבלין הכח נמי ריכל למירק ותירן הכי רEc6 לסכין מסתתס ססו6 כענין סרולק ק6ס נסל חכרו יקרח קלמר כי תכ6

6cbפי מעלמת לכן קזני התכער וסו6 סנס בקר6 לל תכערו 6ס נכל גופכותיכס וסקול מילס פיירי מסתמל ונסלו הוה מדליק הכי נמי דכוותה • ועוד נרת לי להתכער סוס מני למיני המכשיר ול6 קתני סכי קמ"לן ררונס לומר עלינו מכפיר Sr3 וילתו * bk סיס לו הגור'גניז ודו"ק : לא תרי קמו כהרי התכעס • jc5 סתו' פי'6ין קולפופ פור כקולתו של מכעס רקוי חמינח רגל וכו' כמ"ס קריס ולפיכן חיכתב רחמנ6

cור 65 6תי מכעס מבית פתוח קילמניק • ולין פירוסו כסלר 65 רמי זס כרמית ספירופו 6ין חומר6 של זס כחומרה של זה. ולכן זין החומרות גורמות זה הדין ! קנר ספות סכסן גויס לוין • עין • (כלן די פירס"י והכי קלמר חין דין הכחון כזה ראוי לנהוג נוק. ע"כוסb ולס סכלת משנתינו החוכרס כמן פפירס גוזס חת סfין כהן חן קייס כתכן

התוספות

6כילס :

[ocr errors]

0

התוס' מסוס דסל מסד קל למלוח קומר ב6חד מה סלין כחכרו פור להנפיק מכנס מיניס דסוס 6מיני רגל רקזיק'מטי מיניק וכתב רס"י ודלק נקט לוכסלר לס סרי הפור כתרי לזר מסו' רחמנה סן דלין סזיקה מנוי לס קייכיס רק מנס ולי כתב דקו לס סומלי למתני לf זס ווס פטלין רות תייס דקל כור רחמנ6 מן קות סמינר פן דים סנלס לסזיקת קייב רגל מזין חין בו רוח חיים ועוד טעמי הקרינה לסלו רכותל bשמועיט קנלס לסזיקס פינוקים • וחי כהכרסמכל שן ורגל ולל כתר דף ע"ג מים (פניקס רוח

c5 סוס חמינל טן ורגל מים קייס לס נפק חד נחברית : המבעה כהרי השור ולא זה וזה שיש בהן רוח חיים נקס רוח חיים כלומר סכח כהרי הם לסון נ": קח כהרי האש שאין בו רוח חיים • ולא זה וזה שררכן מכר בעלי חיים זיין * חבל

דנה קדר ותני לה קרי לילך ולהזי'בהרי הבור שאין דרכו לילך ולהזיהצד חס טbין כו רוח חייס כס רחם כהרי פכיס'כדק סדר השוה שבהן שדרכן להזיקושמירתן עליך וכשהזי' לקייס : fס גכמובן סלtפן כריס מטוס לטרחת ליס הב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ :

ולס כתב רחמג'כור • קיח מלקק ע"ג סכיר ניק רים

ב בל קני לחייכי מורכן ניגן כל: מחק פחין כפניס' לפי

ולסזיק חבל כור סלין דרנו פכת להר תבורכנו • ו6ין הולך לדעתו כמו סורו • דגל כחו' לילך ולסזיק ל6 לחייג עליס מסו' הכי חנטריכו כולסו ובנתי סכקכו פלין זס חומרה ולפי פלח סיס יכול למכול הומרנו כc6 כסי' דליכת בור וחד מסנן לותו כולסוtלר לכר מקרן נסל' מס פלין כסניסס לסכי לל קלר ותני לס סרי סס וכוי הסר סנסן סררכן לסזיק ולס סוכרכו כלןbס מפני ססן קלוקיי כהרי הכור וכו'. כתב קו'נונגמ'מסיק דחי בתכנור וחד נתלכותיתן פיסבוק מס סbין נזס סן ורגל פטורים כרסות

מסנן לתוכנסו מלר וכו' • לכל מכור לחול להנפיק סרכיס מס סbין כן בכור וחסכור פטור ניק קר6רס וכניס לחיכ6 למיפרך מס לכור פתחלס עסייתו לנזק : תוס' וכקכן דכתיב ונפל סמס סול לו חמור רררסיכן סור ולה הדסי חמור פוד (קפנל סמריך לקנדיל תורת ויחליר • מ"כ : וכתנו עוך ולח כליס• מס סלין כןכסלו חנות נזיקיס • t6 פטור כולת דלה מסני דנסכי 6נטריך למכתב כולסו דחין טונסין ממין מן הטמון פ6ס סיו כנדיס טמוניס נגרים פטו'תמנטיר ירכתיך הדין לסכירה לק נגמרס דילן דטונפין : ועיין משנה ה פרק 6ו סקמס מס קמס כגלוי לף כל כנלוי - ונסחר סכות ניקולה ני. ומסנס ס' פרק ה': ועיין עוד מס שכתכתי כמסנג'ר'פ' פטולת קטמון : קנר ספות סנסן וכו'לף לכי לכיס כל סורכו נילככסנתרח • עיין כנמ'דסנסדרין פרק ט'לף ט"ו וכתכתיו לסניק וסמירקו עלין סחס קזיק נתקייכ סמזיק לסלס תסלומי ריס פרק קמ6 דיכמותי ועיין מים סוף פרק קמל לחסלות הנזק סקזיק : כמטיל סחרן מפיריות סכנכסיו מן סתסוכס ומ"ס סר"נסן ורגל פטוריס כרסות סרכיס דכתיכ וכער נסרק סנקס 6ס כס ליתן לו קרקע כתסלומי נזקי רכתיב מיטל סרקו חסר רס"י וכ"ס כור פטור ניק קרח חרס וכליס וכו' • כתר ומיטל כרמו יסלס 6כל 6ס כח ליתן לו מטלטלין קימל לן כל רש"י ותוס'דכרינסין לת לקח כור חנטריכו לית למכתן •

מיני מיטל

קוס עבור כל חתיככולסו כדתנן כמתניתין : ע"כ : ומים קרים E6 פטור כו 6ת קטמון ולס תספר לר'יקזרת דמחייב טמון כח: כרתנן כמסנס ס' פרק ו' למחי הלכת כתר 65. כל נפיק מכור החל מסינך וים לומר כמ"ס התוס'רקוי מני למינער רכולסו מנטריך למכתב דחי לס כתיכי 6ל6 סוי נפקי כוסר מקנך ומכור

הוק פטרי נקו כליס • פ"ס • ולר' יסולס ין הכי נמי דק6מר רכולסו 6נטריך מסוס סכי : הצר הסוס סנסן וכו' • כתב הר"ג 6ף הני לכיס וכו' ול קר"ן מפרס כגמ' לסתוי כל שררכו להזיק (ספירקו עליך : 8

ננדל6 רמי לזר מתני הכוז • סייבולינן לחתויי מתרתי לו מתלת: 16 מטפי • נתנו יפות לחיוג6 ממייניגן ליס : ושמירתן עליך - שנתחייכת כסמירתן יוחמת סקס ממונך-חו כמסרו לך לסמרן 6ו סעסית ניס מעפס פתחייכן כסמיראן

כרחמרינן לקמן ושמירזן עליך סלין 6תס סייג כנוקיה 62 כומן סגירתן עליך יפסעת כסתירתן עד סקזיק לפוקי קיכס דמסרינסו ל6חריס לנטרינסו כוחי ופסענקן ומר לפני חייל וקרספון פטור ולספוקי נתי קיכ' דנטרינקו כלורמייקן וחזיק רפטור רלין סמירתו כולן פות • נ"י חב המזיק קליקנחירוםמ' ותנ6 ליסנס קלילס ול6 תני חייל גמרה תשלומי נזק לסכי נקט לשון ססלמס סס הזיקו והטחיתו מדמייהרסוניס סקיס סות הניזק מסלס יפחת ער פֿעת העור

כדין וסמותר מcס לו מזיק כדתני לקמן מלמד ססנעליס מטפלין כנכלס ססמין 6ת סרכר סניזק כמת תיל יפה על פלח ניזק יכמת קול יעי מתוזק וקכעליס מטפלין כגננת וסמזיק מסלס עסס 6ת ספחת ספחתת מסכת נזק הנפקת כן לקין מוסמת יתית לילניוק מtמ • וחי פחתס נכלס מפעל מיתת פוסעת העמדת גרין פסיל6 רניזק סוס דכי סיימיכן ליס כספת מיתת סוס בטיימינן והיל סרין קיכס סכחס בין מיתס לסעמלת גרין לניזק הוי • ני• (ליתר בגמ' תשלומי • רמתניתין דלקן ותס חריס מקרחי ועיין מס שכתכתי כמסנס ני : במיטב לחרן כתב סר"כ מעיריות מנכסי דקה מיטל סיקו להיוד יקי מפלס מסמס -נמרק • ולפין עילית מפורט רים פרק קי לנטין : ומים קריב 36ל 6ס כל ליתן 5 מטלטלין וכו' יסיג ליס כל מס רכעי

ולפילו

[ocr errors]
« הקודםהמשך »