תמונות בעמוד
PDF

ו ניפול • נוזל : סגמנ6 כתוך חמסיס 6מס - סל סוכך : לוחילו 6חיל גכיס - גמ' : ועיין סוף פרק דלקמן : בין שני שוככות * כתוך חמסיס לפניסס : ז מרחיקיס 6ת ו גיפול פירו'סר"כ גוזל כלומר גוזל קטן שמדדס כרגליו סמילן מן סעיר לפי שנוי סוb לעיר כסיס מרחב פנוי לפניס : וbינו יכול לפרוח " לכל סמדדס bין מדדס יותר פרוכושקמיענפיסן מרוכיס: מילן סרק" גנbיסות לעיר : מחמשי'ימס (דמי יכול לפרוחדלמ'מעלמ'פרח) סלכך סויפל ונותן דמיס - מי שסעיר כעל סcוכך לליכא למימר שלו : ספק - קוגן ומינו וניפול הנמצא בתוך חמשים אמה הרי הוא של נלך כתר רוכמלעלמי ונימ' נותן ומיס דכיון דליניסוי בעל השובך חוץ מחמשי אמה הרי הוא של מוצאו מעוברי דרכי נפל ויסמ של וניןזס קודס וכין זס קרס נמצא בין שני שובכות קרוב לזה שלו קרוב לזה שלו מונחו - דמתני'מיירי כשכיל קינן למחר סקגן ממרינן מחצה עלמחצה שניהם יהלוקו : ז מרחיקין את טל כרמיס סמין דרך עוכרי

ניס לכעל סמילן מייתי ימי האילן מן העיר עשרי וחמש אמה ובוזרוב ובשקמה דרכיס לסס - ג"י : שסמילן קדס וסקול : ח המשים אמה אבא שאול אומר כל אילן סרק חמשי חוץ מחמסיס ממס - סרי גורן קבוע גורן שיש כוכרי אמה - אם העיר קדמה קוצץ ואינו נותן דמים - סיb של מונbו מסופ

גדול שזורי מותו כרחת קרוי ואם האילן קדם קוצץ ונותן דמים ספק זה קדם - דודbי לא מסגסו שוככין גורן קבוע - וסמין סכרי גדול ספק זה קדם קיצץ ואנו נותן דמים : ה מרחיקין כיון שמדרס אינו מדלס יותר ואין לו לזרו' סמוזכרחת 6k גורן קבוע מן העיר חמשים אמה לא יעשה אדם מחמtיס סלכך על כרחיך סרח מנככת ככרי וסמוז גורן קבוע בתוך שלו - אא א"כ יש לו חמשים אמה מעוברי דרכיס נפל ומיימש נון מזיו - קלוי נורן שמינו לכל רוח ומרחיק מנטיעותיו של חבירו ומנירו - שאין כזס סימן סיסיס נריך

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
« הקודםהמשך »