תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

-זכריך עיון ונס .וחיל וחכמיס פליניוסכירס לסו לחס' 2

6כל 6סכס כסריס ומומחיס ס"ק 6כל 6ס סיו כסריס bcען קרוכי'6"כ לין תיק זה ל6 מסוורת'כוכתכתי(ס לעיין כסילק קרוכיס ולס פסולי 6ע"פ ססיוסכיקרנו' נעמו כמומחין קרכן 6סרן): אינו יכול לפוסלן כתב הר"נופסק ההלכ'כזי נויכו'לפוסלן ופסק ההלכ'כוסכסקכלו נטלי קרין מי פירִין כסקכלו כעלי קרין וכו' סלע"פ סנרס לקויק וכו' וקייל כהן לבנין ימיך גִין רכיס ופס' עליתס 6ת סדין דינו דין וחין

" :דרלין ריני וגרמי מיין כמפני

סותרין דיגווע"פ 60 גו ו'פיו דבכורו' ומרלס כסן או פסולין

או פסולין' אבל אם היו כשרים או מומחין אינו מומח' לרכייוחס נודעסטע' קרין כחוק'ולס נפל ונתן יבול לפוסלן זה (ס"6) פוסל עריו של זה - וזה, 6ס נלכר מסנס טעס • 6( ניל מס רינו מסתכר' מסוף פוסל עריו של זה רכרי רבי מאיר וחכמים אומרים - כיכר המפורס כגמ'מחזירי' לפנירס ליס ללח סגל הפין אימתי בזמן שהוא מביא עליהם ראיה שהן קרובי'. הלכ' כספי'רנין כו כהלכ' ונסה ונתן ניר חפילו הכי או פסוליס

אכל ולס י 6פסר להחזיר לנין פטור וכן קכין קטור לרעת

מהלך יס פנטל הממון של כרמכ"ס כניס כטו' סי'כיה וטעת6 דל6 למי לטועה כשקול כדין למרינת קיס פטור קליין מלמנס מחקר סקכלוקו עליסס קרעת כתנ קנ"יפסרסכ"ס כתככסס כפל המקור למטוס ס6ע"פ סנרס להזיק : ל6 נתכוין לקזיק - ולס טיעה נסקול פפיעותל רכעל דין נגעו כס וכל טועק כלכר מסג' רכר כרור, קרטז ותוח כונר סנחלקו בו קנליס 6ן פֿמורסיס לו נחוני• והוי לית לסיוכי ולגלויי טעות' ו5ס הוי ליה למסמך עלייה וסוניס רעלמה כחל מניירו • ודן זק קרין כלכרי 6קו הנחין וכיון סנסס ונתן בפניו ולח מיסק פטור. ע"כ • ועיין מים . סלין סוגיית העולס כמותן. 6ס לpcs b ונתן כיד יחזור ידין • נפ"ק רחבות • על יחל תעס עכמך כעורכי הדיינין ומיס וחס ליס לסחזיר יסלס מניתו ו6ס נפל ונתן כיל מס סעסס קרינוקס טעס כסקיל הרעת וכו' וסיניס לעלמס כחר עסוי ויסלס מניתו (ליין סל6 קכלו מותו נטלי קרין !6 פעמר מניית לסין קרמנ"ס פיו מסל'סנסורין פככר פסטהמעט' מחליו 6ו מנת חותן המלך חו קנת זקני הקהל העמילות 6ס ככל העולס כרכרי הסחר • וקטור כתב כגון ססתמס דנמ' הינו מומחה לרכיס. 6ע"פ סנטלות מר6: קנולה חין ריניו פריך ממלתיק וכיוכסכזס (וקוס פי' הרי"ף) ורס"י פי'סרוס יין כין טעס • נין לס טעה • ולינו נכלל קריינין bk ככ:2 קרייניס נרחר (קס הנרי השני מיכי ומ"ס סר"כ ולס גס6 כעלי זרוע • וכל 6' מבעלי דינין לס רנה סותר דינו וחוזר ולן וכסן ניר וכו'.סלס מכיתו • וחוזר ונוטל וכו' כמכל סכן מקס כפניכיו וחס טפת ולח כסל ונתן ניר יחזיר סרין • ולס 6'6 דלקמן. ולסון סר"נ כלסון סרמנ"ס פ"ומסלי סנהדרין ומים להחזיריסbס מכיתו כדין כל נורס נקזיק • ולס נסס ונתן ניר קרינוליין 6ל6 קבלווכו' סותר דינו נחפילו לf טעס נפקח יסס מכיתו וחוזר וניטל מכעל דין זס סנזן לו סלס כסלכק • מיניק לענין זמן מיכמי זמנין דליכל לכרורי טעות' לס ומומחה לרניס סקכלו אותו בעלי ריניס fו פנטל רסות מרfס מסמפכ'ולס מססוני'רעלמה ולפי'קכי 6פסר סליכו רין נרק גולה חע"פ שלח קבל חותנעלי רינייקוסילוקו מומחה 6ס ויכולין סלייניס לפסוק לכל כמו ספסק זה הריין לחטי כולסו טעס כין כרכ'מסג'. כין כסקול סיעת וחיח להחזי'קלין פטו' דיניכסנו כמסנס וסוניס רעלמי - ומיס קריג ולס טעס ול6

c59לסי ומומחק פכטל רסות מרסס נולס • ים הולכים לבעלי כסס ונתן וכו'יסלס. כרין כל גורס נסזיקי סוס מתכון לקזיק קרין סידונו לפניו בין בנו כין לסרס: כין כ6רן נין כח" קו6 כיון ללחו ריינס קול - ומ"ס סר"כ מי שנטל וסו' מן סנס' ומי פנטל רסות מן הנטיל פכ6 לינויכול לכוף לבעלי הדין. יפכלרן יסרמל חינו יכול לכוף לבעלי הדין לל6 כ196 והכל !6 כ6"כלכר ומומחה קול מי סלמר כתורס סככתכ וסכסיפ בכל פכטלפון סרקום להסרפות להפקיר - לספקר כיר ויודע לסכור • לסקיס ולסכין רכר מתוך רכר • (קוח הנקרה הפקר וכתיכ וכל 6שר ל6 יכל וגו'נק6סס רכק • קתס כר"י מומחה) וכססוח ניכר וירוט

וינה טכעו סגל מגסי רורו מחוקק פורק מועטת - כלתניח לחיסור סכט מיתולת ורמס נקרח מומחית לרכיס' וסוס יכול לדון יחידי ולפי'לס כקט יסו גליות סכככל פרולין 6ת יסרחל כסנט • סיס לסס כס ורסות מרסס סגולס : זס פיסל טריו SE זה פלונתייקו ררית ורכגן מסת מלכי פרס • (מחוקק מכין רגליו - kוכניכניו של הלל מוקי לס ננט' כסלמר בעל דין ישלי ספי בתי טריס ניני רנסיס קיס * bמלמדין תורס כרכיס" וכנמי פ"ק דף ק'ומ"ס וסכיס כתרלטון' ועמך בעל דין שכנגדו עס 6חרוסמר פסולי' קריר ומומחה וכו' וסול יכול לרון יקירי • עיין נמוכוכריס סן ר"מ חומר יכול קוס עס חתר לפסלן ולו כונע בעדו' קול "מכילתין וכמסנס ו'פ"ורחכות• (פי' מומחה עיין כפי'מפנה ר' פ"ה דערונין ומ"ס סר"כ ולפיי 65 נקט רסות כלומר ודינו בין כל הסטיות הינו פטור קומיל וגל נקטיסותר - ועיין משנה ח'פיררוכות: זה פוסל עליו וכו' - כתב סר"ן פלונתייסו מיקי כנמרס כסמר כעל דין יש לי אפי בתי עליס כרכר וכו' וני מחיר מומר יכול וכ"ודי 6מרים לי כי חסרף וחס כקס ולח מכל יפסיר • וכן פירסיסי וקנתקסס לומר כן מפני זסכור היה סיס לן פזי כתי עריס ולפר

כן : ואחר כך כק: ול6 ממ יפסיל וסרמכ"ס מפרס כענין 6קר רפלונפיקו כהכיס פני כתי עריס ftחר

[ocr errors]

סקטירו

[ocr errors]

:

מקרי 6חריס ליכס 6חרת מס ני: ולס מכל יפסיר ורכנן סתעידו כת 6חת כרכריו הניח עור החרק ומעילו ג"כ כמו סברי לע"נ רחמר תחלס סלי סני כתי ערים יכול לחזור עדים קרחונים וטען סלק ס6רנעת הפריס פסוליס קס רי ולומר לין לי אה !: ונתכח זה סכן נפסלן נונע כעלותו קול *חיר חומר טרמפיס לו• וכחמר לוק ססגיחי הכח רסיס סקס ולס מפסלי 6פומי' וסלכס כחכמיס: נ נ6מן עלי הכל מערי'כפי ססתס ל6 קיק מכיל עדיס 6חר עדס על ענין 6חר להיות דיין מע"פ סהול

נעלמו !6 פחתס יורט סיס פסול מן התרת ללונגי לה אבל אם היו כשריף אינו יכול לפוסלן : ב אמר נתן לי פרינן כסר לעדות לזכות ול6 לסוכה כונפק'לן לו נאמן עלי אבא • נאמן עלי אביך • נאמנין עלי ונתנו לה נדע חיזה. כת מלח יומתו לכות על כניס : שלשה רועי בקר רבי מאיר אומר יכול לחזור בו • פתס ספסולי' 6ס קרלסוני כלתנייעלי סלמס רועי בקל וחכמי אומרי' אינו יכול לחזור בו יהיה חייב לחברו 6: קס קסתרוניס 6"כ ים

רון - ר: לפרו' רועי בקר שבועה ואמר לו דור יי בחיי ראשך ירמאיר אומר לך לקייס הכפרות כלחם ג'ריס ין : ר"ת לומר יכול יכול לחזור בו וחכמי אומרי אין יכול לחזור בו : ג הכתות וחכמיס חומריס לין נחזור כו- חפילו למחר נמר והן הפסולין

המשחק

חנו חושסיס נקכיס כריס דין • לחקר סקכל קליין

חקר עדיס : כפיפלה טחק סערות ולמר קים פלוני חתת זכחי : לינויכול לחזורנו זה לפי ס6סר מתן פסול חלק וחזק טענותיו ולסודיע כיוק לbמר נמר לין כלכר קול רפליני רכנן עליס ווית דקלי קורס ידוע לכל רכי'ולין פומעין לו !6 לס כיר'סרכ' סיסנקן פסול: נמר דין מודיס חכמיס לר"מ דיכול לחזירנו • וחס קכו מילו ג אמר לו (לכן עלי לכל : לסון סריך להיות ריין • (כן נמי סמקבל עליו עדות חיס פלוני, חן דינו SE חיס פלוני 6פי'

לפין רס"י• ולסון סרמכ"ס פ"ו מסלכות סנסורין קורס נמר רין 6ינו יכול לחזור נו • סחין לחקר קנין כלוס מיסקנל עליו קרון • סו פסול • נין לרינת דיין כין להיות על וכן הלכת: לור לי בחיי רוזן-גרור לי בחיי בחסך 6תן לך מה עליו וכו' ע"כ • ונ"ל וסיינתי לרכוקס סו6 דנקט דיין פחתת תובע יול"ג לומר ומחול לך מתפיסלי לכלך וגדר לו: רתח תכן כמפנה ר'פרק י' ונית • וכל הכסר ללון כפר לעיר לו קנו מילן • חטיפ סעלין לח נור bינו יכול לחזור בו ויס פכטר (העיר וחיגו כסר לרון' וכן ליין בחסני ה' ועיין גרגרי חכמיס וכן הלכה : ג 6לו קן ספסוליס : נונור דלקמן : רועי נקי • רוח ידין כל כי קנתה רכה

גלון גמירי דיכח פסוליס • ולרכות6 נקט רועי נקר • הלל פנימי

ניסור ולס כחן ול6 ממעו עסקי דין כין לוס לחנון - נת'סיף וכיס ולפילו לפדות נמי פסלינווינגן דקל קו רכנן דקל מכווני וסוו לסו לרעות 3סרות לחריס נדליקח הפ. נגמרה : רבי מחיר חומר יכול לחזור כו • כתג תריס 6פילו לחתך גמר דין לחקר סקנלוכו' ולמר ליס פלוני וכו' - וכן רעת ג'ילנגני

עלות נמי סויגמר דין כ:פסקו כ"ו קלנר טל פיין לכל הרינ"ס סי'קין כתב סתסכימו קונה מן החסרוגי'6סר רלוי לסמוך עליסס ולנני ערות נמי הוי גמר דין כל סנתקכל ערומן כנין כו' וכסק כן בית ליסרלס נקניותיו לסיטי ולפזר סכן גס רעת הן יוננודיןניט בלופר מקכל העדות הול גמר דין יקננות מרותי ודסמר חיס פלוניוכו' הוח נמר דין וקללת קריין • ועיין מ"ס ניכור רור לי וכו' : אינו יכול לחזור כו כתר לר"נ וס קנו מילו וכו'• סלין ל6חר קנין כלוסינמ': וכתנג'י וחטין דמחזי כקנין דכריס 6פ"ת 6פכחן נקנין סתחזק סוכרי' כדממרינן נכי ריכ6 לכר מכרה (גריס פ"ט רכ' רמ"ט) ונכי משכנתח בהקרח לל6 מסלקין (נפ"ס ונ"מ רס"ז) ע"כ: דור ליכחיי בלחסן- כתב סר"נותן לך מה לתת תובע' ונריfir נמי נותן לך • מחלוקת - לגל כמסול לך 6פילור"ל מוות וכריכ' למתני תרויירו גלמן טלי יורור לי- מסוס ונחמן עלי וכו'. אני קונה נרעת התריס °חכו חכיך) ומכית 6פית ול6 נמר ומתקני רמיסר חמר מי יימר למוכי לי ולפי' רכנן תודו ליס לר"נ כהה נריכם : ילור ניהול תולת נרעת עלמי ("סל כעל דין) ומנית חמרת לנהל לפי' רימ מולת דחין יכול לחזור • כריכה נת' - ו״סהר'3 ולכל ימחול לך כתב הרחיק וי{ רלחו דוק רקס חיל מחול לן כקריס רליג פסיטי' רמקני מרין מחילת גמורה וס6 65 כעי קיין - וכיון רכלחקר נמר בין מחלוקת הלכת fותו וקוי מחילס גמורס • וקיכס ס' דר"מ סכר יכול לחזור לה ודחי הכל כגון דילתובע לנתבע הרי עלי לעשות מניעת זו ככל מתפיחמרו חכס • לו סכין-סן לפטור • קן לחיוב • סלין כלפון הזה לסין מת לה' וכן הסכימו החזרוניס ז"ל. נ"י : ג ואלו הן הפסוליס פירטו התוס' רפסולי דרכנן ק6

6זין וכמ"פ כפמס כסוף פ"ק דר"סימפ"ת כתנו ד"נ הכל ועכריס רסינסו פסוליס מרחוריית6 מק"ו - כמ"bס' וכתב הרמב"ס ולא יעלה על דעתך rcלוכלכר פסולי עדות לכל הסרכיס יחייך לפרססי וסנס לך פניעיקריס כולליס רוכס כו': כתם כרגילענין פסק סלכס וכו' קסיס לימ"סtס סר"כ סלכס המלוס כרכית פסול דלוריתה - וחלו כסוף פ"ק דר"ה כתכ רחינו פסול לחורייתו - וניל וקכל מפרס כסלק6 דעתיית התוס' דמתני' כחכק רכית • 6כל גרנית קנונה פסנליס רקורייפר - וכן דעת סרמכ"ס כפירושו מהלכות עדות מכרעת סריגכני מכתב רמתנילוק הלפריכ6 ליס דפסול מדרככן מפוס ללח מcמט מינסי פיקס לסור לו לבלות דמרויחי ודוק6 נקנונה. לכל ככק 6פי'מדרכנן לה פפסי קלוס 6לס המלוס - ע"כ

prona

;

[ocr errors]
[ocr errors]

המשחק כקוכיח פי' הר"ג לפי ס6ינו מתעסק ליסוכו SL ללון ולסעיל: המשחק כקוכיח פסול לעלו'. לפי ס6ינן מקעס'

פולס ועיין כפירוסו לסוף פ"ק דר"ה ומ"OEc. : כיסונו של עולס : ו6סור לסלס מיתעסק כעולמן • חלס סו והמלוה ערכית כתב סר"נ 6סל הלוק וכו' וסל רתכן מלה כתורה וגמילות חסדיס • לו כסחולק וסומכות נמלחכס סט

ניני'מלוק קכחת נרנית נמ'ומס"ס לקי"ל סמל כין יפונו S5 טולס : מלוס כרכית - 6סר קלות וחסך הנולוק זסלוס סגיסס עונריס גלס

סניקס פסולין דקי"ל קמלו' מעסה סוף פ"ה לנ"מ וסף המשחק כקוביא והמלוה ברעים ומפריחי יונים • וקלוק סניתס טונרים כלל ע"נ לסתס תכן ערן נעליס וסוחרי שביעית • אמר רבי שמעון בתחלה היו פעסס : (מפריסי יוניס • גמי סעוכריי כלל תסימון לה קורין אותן אוספישכיעית : משרבו האנסין חזרו חית למפרסי מין ממיני הסימון לחינסי לכלות ולות לקרותן סוחרי שביעית' אמר רבי יהודה אימתי הפסוק 6ס תקליס יונתן לפתע נקז • קרח"ס וכ"כ בזמן שאין להן אומנות אלא הוא • אכל יש להן ליונתי 6תן לך כן וכן וחית המגיד כ"ו כסלכ'מלות אומנות שלא הוא

כשרין דמפרשי סמגדל יונק מלומר וקנית בתכנפי מה'ערו'.

להני' יוניס ככית כעלס כטל הלל מפסלינן לעלות'fcינו כן מלקות החמור ממלקות כרחן וס נתן גזל מפני ירכי פלוס (65 גזל גמור : וסוחרי 66"כ נטל ממון - ע"כ: ועל כל סלסון סל רכית לין לוקין פכיעית' טוסין סחורה כפירות סכיעי' • הקורס המרק וסיתס מפני שניתן לקסכון : כמ"ס סרמכ"ס פ"ו מסל'מלוה ולור : סכת ק6רן לכס לחכס ולס לססורק : ר"ם חומר נכו' כגמי ומפריחי יוניס כתר הריב חית רמפרפיקס תקליס יונקן מפרט מלחיה לר'פיגעון סכי כתחלת קיי בליס יותס חוסכי

וכו' ולע"נ לסיינו מחק כקוכיח • קנס תולס סכיעית כלג' חוספי פירות סכיעית לעכמן קיו פסול לעלות נועת יוניס• וקנס תולסג, עת עכמו : ונריכל לחיתנס כמו סוחרי פירות סכיעי'- מטרכו הסנסין קסיסמת הגולן תולס נרעת עכמו סקס קול ללח נתר ומקניי רחמר קיסרי כן כן כורין תכוסס ככל סגס וכין כריכין לחפוף תנוחת סל כנפסלי רידענ6 טפי • לכל קולת נרעת יוניס' סית' לס וfי סכיעית לפרוע ממנה מנת המלך :, סורו לומר סוחרי פירות מנס תולס נרעת יוניס רfמר כנקל תליס מלתס • וסנס סכיעית כלנו: הס פסוליס -לכל חוספי תכולת סכיעי נתת ידענ6 לנקf6c טפי • לכל תולס כדעת עכמו חימ6 65 • כריכ' למלך כסריס נערות

למלך כסריס נערות : כיון bין לוסקיס לסכור לעכמן • גמ' ומ"ס קרין ולית למפרטי סמגרל יונת מסוגלת להכיל ולענין פסק סלכ'כל מי שעבר עכרת סחייכ עליס מיתתנ"ו" יוניס וכו': וים נתן גול מסוס לרכי סלוס ול6 נזל נמור גמ' לו כרת - סו מלקות פסול למרות המחויב מיתת נקרס בסט • ופירס"י קלס זכס כקן כעל ססוכן רממיל' קחתו ורכו לסת': דכתיכ 6סר סוס וסע למות ונחייכי מכקינת כתיב - (תיס 6ס וסוחרי פכיטית פי' סר"כ וניתן לחכילס ולס לסתור'ועיין כן סכות קרסט • ותעוות למרק לתחתיין עס וסע לקיו"ער

עור כפירוסו (סוף פ"ק דר"ק : חזרו לקרוקן המס ולרסיכן S6 תחת רסט ער • ולס לקס חזר לקכסלו • סוחרי סכיעית כתר קריר ומסרנו ה6נסיסוכו'ותיו כריכין וכתיב ונקנק חתיך לעיניך: כיון סלקת קר: סוס כחסין • לחסוף וכו'כלמסכחת לס נמי ססתירו לחרוט מסוס כן כרתנן. (לוס לקח ממון סל6 כרין 6ע"פ סbינו חייכ כית 6 מיתר ולח כמסנס נ'פינרסכיעית וכמיס ס נסס סר"נ' ועיין מ"ס מלקות · פסול לעדות: כגון גנג' ונזלן ומלוק נרנית וחס

אמר ר' יסולת חימתי וכו' - חממתקי לקח ממון סיס כו 6סול לרכנן פסול לעלות מדרכנן כנון כקוכיח קחי כמ"סקר"ננס פפק הלכתי וכן רעת סרמכ"ס מפרחי יוניס וקמסן דיסין למי וליקח קח-זפלין סנעליס וקטור • ולפיי קרלסון לסמפריסי יוניסי קלי נמי חרירן • רוניס למוכרן וסגכליס • וסמוכסיס • שלוקחים לפנמן ומ"פ סר"כ נפסק הלכה פסול לעדות • וכיס ללון • ומ"ם הלכ' ומקכלי כרקס מן סעכו"ס כפרקסיס 6לויכיכל כהן פסולין כר'יסולס גמ' • כתכו ספוס' לרוקח כסלכות סניקס על סרן לפלו'מררכנן - ויןירותן כטלס עד סיפריי עליסס ייפרסמו סקורין ליסקקי"י בלע"ז סמקוס קנוי לפי סהרויח לקנות חוקן : חכל פסולי עלות SE תורת 6ין גריכין הכרות • וכל קמעות - לכל לותס סמסחקיס כסמנס לפי'סקנו זה לוס לס ספסולין לעלות כןפל קורס כין פל רכריתס - 6ס נורט קנו: רחסמכת'גמורס סיס ולין קנין מועיל נס - ע"כ: ולס

וסממין סלקיי סלל כרין נקח ממון סלל כרין וכו'כגון גנכ וגולן - רנתנו להפנון •ולין - קחזירוקו • ועסו סין וגרר לענמן כחותו רכר סחטל, כן נתן מלקות • ומ"ס ומלות בריכת כתכתי כוס גריס משנתינו סגס יוסיפו לצפותן עול קרי 6לו חזרו להכפרן ומ"ס וחמסן יסיג רמי • רלס תחמול ליזינסי כלל רמי מסתע

ומשחקי נסו . וכ"ס ותגכליס ולמוכסיס סלוקחיס לעכמן כפרס"י וכתכו סתוס'רמיירי פסחזירו רמי לו סכי פסול רקוריית'. 69 מסוס רלס ירעי לממן נסלרו - ועור רכיון רטריין סס עוסקי* כנכלות מסוליס לחזול לקנקונס - ע"כ ומ"ס ומקכלי נרקת מן העכו'כפרקסיה • (6פזר ליה 65חזורי ככנע6 - מנוי נפשי כפרקסיס • רחי 65 חפסר ליס חיותיס קול: גמ' ומ"ס סר"כ וחימתי קורפן במשחקי כקוכיס מפיסכר פספסיקן : ככרייפר רכיה • (פירס"י סכרי עליס וקן מרלי"ס כלעו: ע"ל : ונ"י כתר לפי

סלקוכיס

[ocr errors]
[ocr errors]

ומשחקי כקוכיס 6ע"פ פין נזק גזל 6פי'מדכריקס הס פסולי' פסקוכיס מרוכעת כלכן פספס • קרוי כן: ו ואלו הן נערות לפי סלין מתעסקין כיסונוטל עולס ולין נסס ירסת סקרוכיס מכח הני מילי דפ"ר לח יומתו לכות על כניס מס

מיס ודוק6 סחין לסס מללכת ולומנfk סיס כלכרי ר'יהולי: פיל fי ללמר סלס יומתו לזכות כעון גניס וכניס כעון חכות • וכן סלכס ולימתי חזרתן מסיסכרו פספסיקן ויקכלו ' קרי כבר כחמר סיס כטלו יומת (ולכתיב פוקד עון חנות. ולפילו כקנס 65 עגלי

כbtותזיס מעפס סכותיסס כי מהותו וכו': מסוס כשרין : ו וצוהן הקרובין (גמ'זירו'ורי"ף ורחים 5"ג) כידיסן) 6v

65 יוותו הכול וכעל כספתו : וגיסוכעל אביו ואחיו ואחי אביו - ואחי אמו ובעל אחותו על כניס נערות נגיס (יעל לחות חמתו : קן וכניסן ובעל אחות אביו ובעל אחות אמו ובעל אמו וחמיו כרחך קני סקי חכות כ6חין וחיוניתן ולוקח כניס וככות וגיסו הן וכניהן וחתניהן : וחרגו לבדו : א"ר יוסי קל משתפי פקן קריכין מן סיילו לגיסו מלקו'E6תו לכל זומשנת ר"ע אבל משנה ראשונה דודו ובן דודו הכל • רכלן ונגן כל מני (לס) מלוכניס מc6'חסרת וכל הראוי ליורשו וכל הקרוב לו באותה שעה היה למימ' לח"כ ל6 סות קרי נתן חנקתניס נפוסיס לכנו' פיס קרוב ונתרחק

מכורחך חג ומוכןסני ונני כן מחoc 6חרת 6ינן חפוכין

כל יומתו על חנות נערות קרוכין: וחורגו כן 6סתו מסיס 6חר קול גלגל חסון קרוב 6כל 6כו' 6סכחן חכות לכניס רbוכן לכן מפון דהיינו חקי סכין בן חורגו - וחתן חורגולס • וtfת סורגול6 יעיל לס ל66ק וכניס לחכות כן פמפון לרחוכן דסיינו כן חסין • וכ"ס 6כות ככעלס • וסלסיס זס עס זס כין מן החככין מן כלס

. הרי להרלי דקל נני' מכס לילקו קלקו יכניס לכניס מכלן 6ס כן הן ר6סון כר6פון (כניקס זס עס זס . פני כסני (כני גניקס לכתוב קרס 65 יותקן לכוס על כן לכיון רכתיך חבות פני 6חי זה עס זס סליסינסליסי ולעולס סליסי כר6סון כסר ולין מסמ'ועל כן קוק מטמ'כנו של כל חסר וחיקוי פסול לפניקס כריך לומר סליפי כסני לכל פני גפני • זלין נריך לומר פני (מחי כניס ל6פי'כניס לקללי כניס לעלמ6 פיקוסני קרוכיס גרופון פניקס פסוליס . וכריך סלקס מונק נוכריס כן פסולים להעיד על 6רס מן ספוק גלן • 6"כ לכתוב קרס וכן לתת תונת בנקכות וכל 6פס פחתת פסול לה כן לתת פסול פל חנות חי נמי סס על הלכות . מסי וכניס 6פילו כניס לכעלס וכל סיס bלתס פסול לו כן לתת פסל E65תו : לכל כעלמ6 • 6סכחן קרובי קלג קרובי קלס מגלן למי קרח חכות משנת תרופונס לולו וכן לולוולין הלכה כמסנס רספונס חנות תרי זמני לס לינו ענין עירוני קלכ תנסו ענין לקרובי וכל הרחוי ליורס תסלו' מסכתו של ר'עקיכל קיל ולח ממפני ק6סלסכחןלסוכילוכות לכלן למיקרס יומי יומתו תרי זמני רלסונס: (כל הרחוי ליורסו לסיינו קרובי ק6ן • 6כל קרובי 6ס 6ינו ענין לחוכס קנס: פג'ןלוכות 6סכסן כדיני נפשות : קלס כגון לחי חמו שהזכרנו כסר לו סקרי 6ין 6חי חמו רחוי גריני ממונית ככלן : 6מר קרח מספט ססליסיס לכל ליורו 6כל קול כסוי לירט-)חי למר • לפיכן סול פסול.Sהעין משפט ספות לכסגמ' : אביו ס"6

S'ני וכן כנוסח מפנז לו: קיק קרוב כגון חותכן יורסני ביורפו מחמת 6סן : ונפרסק פכגמ' בכלי וירופלי ל"ג - וכתב סרמכיס סטעס סלס מנת - ממתק לפתן

קידס

לנתו כמפנה לפי פקוח נבחר כמקוס • ולנו למדנוססור עדות

סקרוכיס חלק ממה שהותיר הס"י מלהטיל החג על הגן • מן וכן על החג כמ"ס 65 יומתו לכות על כניס ע"כ : וכעל 6קותו כתב סר"כ מפוס לכעל כ6שתו לכתיב ערות 6סי סכין ל6 קנלס : rc6ו לה עקרב רוזן הייז ותל cf6ת דודו קיח • מכלל ללטה ככעלס נמי : ובניהן יספניקן • כתכ סר"כ ורוקס כניס וכנות פיס לגיסו מלקות 6פתו • וכ"כ סרמכ"ס (65 לוקל ניסו להול סלין לכונסו כעל כלסו רלס מפסלי כיניסן וכנופיין פמחסה חסרת 6

% נקטי ניסו לסמיך: וחורגו לכרו ולי קסיס כיון למנח כעל סמו פסול לו . ממילילעינן ותול כמי פסול לכעל למר • ולמס ליתו לפני חורגו (6י pפוס לכלן לספיק מיניס • וכל מה רלח זני • ל6 מסתנג'מינת חלל קול גלולה תקפה לך וכל הנך ומתמעי מכלכס מתני כמתני' כתרים כגון חחי פסול לי וחכס לו כסכס כמי לfתיו וככו פסל לי (יחני לו) רסנל 6סי סכיוכמתניי תני ליס 6חי לכי פסול לי ולגילו 66ני כן 6חיו וקל תנ6 ליס 6חיו וככו וכוירfורסה למתני כסס סזת פסול לזס כן זה פסול לות'רס"י ונ"י: דודו בן לולו לספוקי חקי הלס • וקרובי החיסות עיין בנ"י: וכל סרלוי ליורפו • כתנ קרינתtלוס משנתו של רבי עקיכל קיס וכו' וכ"כ סרמנ"ס פפירוסווכפל כסכמת סלמס פכן נ"ל דלל כפירש"י וכו'כ"כ יפסוט סול לתו) נכלל רולו וכן רולו חף מן קלס ולינס רחויס ליורשו וכיפיתל רסלרנס וכל סרbוי ליורטופירוסו רודל וכן לולו ירוקה מן החג ל"כלה לזני דולר ובן לולו כלל) ומיסו כעל 6חותו רחוי לירם הלחות (תיח רחנית ליורמי וכטל כלפפו וכן כעל חסות לניו וניסוי נמי פתי תfחיות כלניות ליום ו 6ת זו• וכעל כפתור6סון כר6פין 6פי'כפרי נעל לכולי עלמס ומים סר"כ לכל תוס בלו לירס לקי סמו כרזגן כרים פרק ח' רכ"כ חחי קחס מנחילין ולס נוחלין : היה קרוב ונתרחק הייוק כפר כחומר וכו' רחמי קרק) סובלה וגו'לס ל6 ינינברמייה ורגרס קלס רחמנ'מbתס נמיטרנין פ"ו דף י"ח ועיין מ"ס סכמכי נ' מים קרינולין קלכק

כג גרבי

:

:

[ocr errors]

כר'יסולס יעיין מים לעיל משנת 6'כלכור המתחיל פתן וכו': קילס פר6ס טלות זן : רכי יסודק חומר וכו'וסין הלכה כר"י : ה האוהב והפונ6 סיומס לרכרי רכי יקורת קול• (כנמר' ה שופכינורעקו כימי חופקו • פסול לו כל ימי החופק: 65.

רת"ר ותוח לס 6ויך לניעידנו - פירסירקלי כיסויסר! על כן נקפיד סקר מטוס סינת• ולסנקי וכן ורוח סער קחי רמעיר סקול חייב נרות (סער 65

6ויך ערוכת • הלכה ולוקח כערות פליני רכנן פליק • הכל כדין מולו רכנן דמי כריכת הלf כתיכ יסוס 65

רפסול לו כדין • דחי ריס פונה לו וקחי לחרינסטכי הרי זה כשר ר'יהודה אומר אפיצתה בתו ויש לו ליס מיני רולס לו סיכת יולי ע"כ - ולס מנקס רעתויריכנו בניס ממנ' הרי זה קרוב : ההאוהב והשונא • סני ליס . לס מלי ליפוכי פייס"י לסמיך ליק וספטו אוהב זה שושבינו שונא כל שלא דברעמונ' ימים כזכותית:וומהימין פליקס קייס וקלייר ר'יסורס וקלי באיבה, אמרו לולא נחשדו ישר על כך:וכיצד מודיעיס 6ותס ס'סוכריס לס מכקס רעתן 6פיפטיס בודקים את הערים היו מכניסין אותן (נמרח לחור) עלי סקר . הן עכמן מנזין קלי • ע"כ 6סכין סובח • ירו'ומאיימין עליהן ומוציאין את כל הארם לחוץ חותן וקורסיס לסן רסטיס חוקן מכלן סכרח סול • ורי"ף ומשיירין את הגדול שבהן ואומרים לי אמור היאך וכתיב (כמלכיס 6' כ"6) לוי: מאי טעמל • מסוס חוקןאתה יודע שזה חיי' לזה אם אמר הוא אמר לי שאני כנכות והופכו פניס חכסי* דמרחקף דעתית - חותן נמי חייב לו איש פלוני אמר לי שהוי חייב לו ולא אמר כני בליעל כנדן • סיועלי מקרכח רעתיק : שושבינו כלו' עד שיאמר בפנינוהודהלושהו'חייבלומאתיי המלך פקין יזענים לזכרן כתב סר"כרעתו כימי חופקר זוז ואח"כ מכניסין את השני ובורקיןאותו אם נמצאו קורח לקן כני כליעל: קול ועיין מס סכתכתי כפסנתר' דבריה'מכוונים נושאין ונותנין ברבר שנים אומרים חמר לי: הלוס 6מר לי: 65 סט' רכ'ו: אמרו לול זכאי · ואחד אומר חייב זכאי • שנים אומרים חייב לומר כלוס רעביך (חינים) נחסלו וכו' נמ' • וסלי ל6 ואחד אומר זכאיחייב אחד אומר זכאי ואפי' שנים רלמר פלוני כושרנו כלי חויכלו ולח מכקס רעתו • מזכין • או שנים מחייבין ואחד אומר איני יודע מה יחזיקותו עסיר: קורת קרסי חל גרין כמ"ס סר"ן יוסיפו הריינין

ן גמרו פופקין סניס'כפנינו ונסולו' לכריין מולו חייך

לו נתכוין להיות לו טריס כרונית 6מר רכי יוסי כר' יסורס וסו6

65 6וכלו ל6 מכקס כרכר: 6פי' פניס מוכין 6ו מחייכיס• וחסר לומר מיני יור' רעתו מכון לסנית"ח Bסונסין זס 6ת זס סחין יוסכין כרין כb יוסיפו לייניס ולע"ג דחיסות פליז פלייסן קיס נטל כמעוטר ומסייס קרמכ"ס כפ ג'מהלכות סופטיסרכר זס נורס לינית כי למר מיני יול' סוי כמו פלס יפני כדין כנכס ריין נפגיס משפט מעוקל פמפניקסנליסניניסן רעק כל סקרנוטת לסתו' וחנן סלס נעינן :

ז היו דברי חכרו : ו ומאיימין טליקס כתכ סר"נ מודיעיס 6ותס וכו': סיוטני קפלן וכו' וכן לשון רס"י ונ"י ולפוס ריסטל בקכו כן 6קות להולכסון סיוכל סיעות וכו' פלין כמפמטות סכתוב סוסייטן למלך כזה !6 חיזבל: מאיימין עליסן כפני הכל סרמנ"ס פרק י"ז מהלכות ערות • ועיין מ"ס כסיף פ' דינס"ר סקליס הול 6קר :חמרו הערי' סכחו להעיר ויודעיס נרכר קזס: ומוציאין 6ת כל החרס כחון וכן כמסנס ככלי • וכן העתיק סרמכ"ס כפרק י"ז מהלכות עדות ומסר"ס יפית ומפייס כספר הלכוש סימן כח כדי לחקור קפריס לכרן מחקירק כזו עדיפה ע"כ. ותיקי מסתכר דכל סלרי קייכוחין תכעלי קרינין החדרכס פליפה לכעלי דיניןייי Bס כסעת החקירה וכ"כ כמסנס רלקמן נסס נ"י) וניל נרס ומוכיחין 6ותו לחוץ וכן כמסכת ירושלמי וכן העתיקו קרייף והרחם• וכן גרחק נרסת סטור סי'כית. ולנרסס זו סגר לחקירה נמי עלי פס כפקים כפני רכיס bk פסעדיס עכמן מוכיחין וליןמסיירין 6k

6חר מסויימרמזי במוזי: איש פלוני לפון חסכות כרf סכין ברכות פ"קחים סוכו: מים כריות חיס ירוסלמי כן גרסת לי : בפנינו הולק לו טיין מ"ס כמסנס נ'פרק י' וזכויות : מאתים זוז - וכן כמסנס ס' פרק ז'וסכופות. נקט סיפור המספיק לחרס סכן

פניני כסיף פלס מי סיס לו מחתיס זוז לח יפול וכו' : ובורקיס 6ותו מין סוף מסנס ס' פרקו : שנים 6וגנר סזכחי וסחר חומר חייך זכחי .וכתיכ 6חרי יניס להטות • רסיי ועיין מס סכתכתי כריס פרקנ'רל"ק שנים חימריס חייכ וכו' חייב כרתנן כרים פרק דלקמן • ועיין מ"ס סס כס"ר: יוסיפו קרייניס • פניס רמכיס פ"ת

מהלכות סנסלרין ר"ל ריכי פירוס רמתני'הדייני' יוסיפו וכמס פניס ומסייס סרמכ"ס כפירוסו ו6ס סיר'עוד כנון זה המחורע כעכמו יחמרו פניס זכחי וסניס חייך וחתר לינויולט לו מרו החרכעס זכחי 6ו חייכ ולסל חיכורע • יוסיפו פניס כן יער תמיר ער סיסיו שס תנין פימר פכרתו ומכין גדול ממנו סיfמר הפך סותר סכרס. לכל כחכורו סס כחנלחס 6מרו הליכעס זכחי וכו'קולכיס לחריקס וכן סbסס וכו' 6פילו זס סbמרעכטין חיני יודע הוס מקס ופי'סכ"מ הכרעתו סל דכתכתי .ייף פ"ק וכוכתכ סר"כ כסוף פרק ה'רזת סחומר סיכי יודע כמלן ריתס ולס סמעינן ליס לוקי כלינינפסות סול. 6°כל ככלן מפרס כר"כנס כן כמרן הליקס

וכריני

[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »