תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

ומגלגלין עליו את הכלבחזקת שלא נתן עד שיביא

ראיה שנתן : ה כופין אותו לבנות בית שער : ודלת לחצר - רבן שמעון בן גמליאל אומר לא כל ההצרות ראויו לבית שער- כופין אותו לבנות לעיר חומה דלתים ובריח - רבן שמעון בן גמליא אומר לא כל העיירות ראויות לחומה - כמה יהא בעיר.

ויהא כאנשי העיר - שנים עשר חדש - קנה בה כית

דירה. הרי הוא כאנשי העיר מיד : ו"אין חולקין את החצר - עד שיהא ד' אמות לזה - וד' אמות לזה ולא את השדה - עד שיהא בה תשעה קבין לזה • ותשעה קבין לזהר'יהוד'אומ"עד שיהא בה תשעת חצאי קבין לזה - ותשעת חצאי קבין לזה - ולא את הגגה עד שיהא בה חצי קבלזה וחצי קבלזה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

- מי גמי כגון שעמל שמעון כדין וחייכוסו כ"ד לכנות על מרכע.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- ו

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »