תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

רכי

כמי סחומריס נסס ונרלס לס כריכת עכורי. מוסיפין פניס סכעס וסלכס כרסנ"נ: ג סמיכת זקניס על רtf פר קענס והיה רחוק פיקין סני סלייני פוסילוינטל המעוט כמטוטן לכל סל ככור -'וים במשמעות הדנריס גס מנוי קריין חניוסיפו הסניס סניחליק סמעט על קרוג • והתשוכת ססנדול הסמיך כריך סיגרף עמו פניס כסרונס לסמוך סכס שהחומר נסס ונרחה קול נוכיח יסנת תמנתנס וסוי כמו כרטיקרס רכי וילון ריני קנסות • ולפין סמיכת מסוס וכקי' המחייב גריני נפסות • סל6

ויספוך חת ידין עליו • ולחן נלך נס לסר קרוב על סירנו ואם גמרו בשלשה מעובר :

ואם גמרו בשלשה מעובר :* סמיכת זקנים וכפי מסמך ידיס עליס 656 המחייכין יותר על התוכין ועריפת ענלהבשלשה • דברי רבי שמעון • כסמס קרו ליה רכי' ולין כסגיס כדתגן כסוף פרקין)

ורכי סמיכת כסונס לחרן 62 כריך נס כות בסיfמרו סני'נריכת

פרסמיך והנסמך יסיו כולן עכור 65 נחזור לרכריקס ער פירכוכסניס 6: ער סיניעו כסרן יסרחל וחזיתית לורסות ללון דיני קנסות • ולפי'כסונת c5נעת טקס גנני סענול כסנעיס ס'גכי דיני נפסות כ"כ לסרן: לפי ססנסדרין נוסגת כין כמרן: כין כסוכס לחרן S°וכחפר זכיתי וחברתי פירוט על הלכות קלוס סחור'סקרסתיו 6קר סנסמכו כfרן וכתב רמכ"ס סגרסת לו סכזמן קזס פלין

פרסת סחורס נתחלס ליסס סכרס וטעס 6סר ממס סכתס לכו סמוך ליס מפי חיס על מס רכינו יחס היו מסכימיס כל המפרס הנזכר לפילוסו6 פרקרקתי על דבריו ד6'כנס לכסף סחכמיס סנחרן יפרך לסמיך יהיר מורנים יקרי או סמוכים לנעי סניס פיזיו מרוכין סכנסיינין לעור הפנס ולסוכיחס ויכוליס לדין דיני קנסות ויסלקן לסמוך לחסרי' ותדעוניין מסמנסג כמ? כתחייכיס כדיני נפשות ולכן העליתי הכרע: ועריפת הענלס כtbס • ?כתיב זקני סעוס • מעוט רגרסת לי דמעיקרח קקוסיס לחו קיסיה • 6ל6 לסוחיל וחכמי' זקני סניס וסין נ"ו סקול קוסיף עליסס עוד חסר קרי רחו לתקן פיקיונ'סיכות 6ו כגנל ברכת כהניס רמייתי קר"ן

מנטק 8 לו כגנרנ'שומרי הסף • וסמסה מרוחי פני סמלך וכנרקי סכעס רוסי פני המלך רספורום כמו פתוזכר גיכנסוניח תוכרכו 6"כ לחלק כעל כרחנו ולומר רחין סתי סעניניס פויס פרס כחמר סכין סתסניס חומריס נסני לן 65 נסס לעולס יוסיפו • חס כן יסיכת שולחנס ולבטלת ילוסונרכו לחלק ורמי פנסגרה נותנת פלס יחמרוכסני סbויוסיפו סוחיל וכחיס להוכיח הפנים ממנהגס ונסחר כג) וכריס ללו :3 סbין מוליזין הפנת מגנסגר cחין מוסיפין יתcלוקסנס כמנסגס) ומ"ס סר"כ ומעכריס 6ותס כלומר נוסחין ונותנין כרכרי על סיסכימו החרנפי לרכב חסר ויטפר הומניס ועיין כמסנס נ' פ"ורעריות ומ"ס סר"נ כגמ' מפרס לסני סלסה חמסה (Bכעת • כנגל נוכת כסניס וכו' - ולס 6תפרס טעמל מסי • ולפסרלי לומר כדי לעורר הערכות לקטליס קמכוין סמעכרין לסיות החניך והפירות • והוסיף כזמגן ומכיני כי כח כזה שמעוררין זכות חכות 'נקוכרת c&ס על סכחכרון כמסנס לביס פרק ג'ליומה :aג סמיכת זקניס כתכסר"נ מנוי קריין: סקנרול הסמיך כרין סיגרף עמו פניס • מנלן זינימס מדכתיב ויסמוך - לי הכי תפני נזר וכי תימ6 מסתנמקוס ע"ס קלחי לי הכי נגעי ע"ס • גמ'. והיינו לכל התנת קר"נ סססניס נרין סיקיו ג"כ סמוכיס • וכן כיחו הרמנ"ס כפירוס כחכורו פרק ו' מסלכות סנהדרין - וכתר זס קכסף מפנק, לסיינו טעמס רכיון רקסיקנס נקסיס רלס מכיכו למילף דבעינן סbסת מוקמינן לסלטה רתנן רקיינו חסד סמוך • וסניס 6ע"פ סbינן סמוכיס - ומ"ס סר"כ ולחו יכעי למסמך ידית וכו' ינמרס ולל לקפרס טעמי ומ"ס קרי ליס רני • מסייס כק כגערס ויתיך ליס רסות למילן דיני קנסות ותעתיק כן סרמכ"ס כפירוסו וכחכורו • ומים הריננסס קרמכ"ס סכומן קוק 6ס סיו מסכימיס כל סחכמיס וכוי מסייס נה

פירוbtitס ל6 קלמר כן fי 6פסר פתמכה בית דין הגדול לעולס לפי סננטרך סיסיס כל 6חד מסס סמיך ע"כ (תמר י"ט לסין זה עיקר ולח כמו פנמכס כחכורו כדפוס יפן גס חום • כריס פיר מהלכות סנסדרין שהיה חסר מתס סמוך) ותקנ'ס ייעו ססוכו כמ"ס (יסעיס 6' כ"ג) ולסיכת סופטין ככר6פונס ויועליך כבתחלק, - חח"כ יקרה לך עיר קנרק וזה יהיה נלי ספק בסיכון הכורח יקכרך לכות גני חום ותרנק זכותס ותסוקתס לסס יתברך ולקורת ותגרל תוכתס לפני כל) המפיק כמו סיתכחרזת בפסוקיס סרכס כמקרה • ע"כ ומ"ס סר"כ וכרכר נריך סכרע • קוס ג"כ מלסון סרמכ"ס כסנורו פיר כסלכוף סנהדרין • וירחת לי קטעס לפי סספסרלדחות תרמית פכתכ סתרי ייעדה:"יגס כן סנני לנכי סולס לכס לת יס סנכיל לפני כוס יוס הגדול והגנרל • ולתי קלטות סכתכ סרמכיס כסוף הלכות מלכיס הגה כיסתו קורס ניחת המסים • וסרי סוס סמיך כלי ספק יכול לסמיך כנריף סניס • חע"פ סלינס סמוכיס • וכ"כ סרמכ"ס עלמו ס כסלכות סנהדרין הרי 6S היה בחרן יסר6ל 6ל6 סמוך חסר מוסיב סניס נכון - וסומך סכעיס כלחו • סו זס 6חר זס • (6ק"כ יעסס סוס והסנטיס ניו הגדול • ויסמכו בתי דינין 6סריס ע"כ - וסוכ מכחתי קרוב לזס כתסוכס לר"ל כן חניך נדפסת נסיף תסוכותיו • וסלריך תחריטים : ועריפת העגלה עריפה (חו ליקח - דמלילס סוס להניח כסלכס כרתנן כפ' טגלס פרופס - ג' מכיר סגלול כירוסליס

היו יוכלין וכו' • זפור קתני נפטרו זקני ירופליס והלכו זקני חומת העיר ומכילין עגלה ערופה • וסתס ל6 קתני c5cת - וקרלי נמי למייתי כגמרל כמלידה כתיני • תוספת : כשלשה לסין הרים ועריפת קטנלס כסלסס רכתיך זקני הערק • וכן לסון סרמכ"ס : ולנרי תימת הן סוס קכתוב בסמיכות זקניס לפר קעלס דכר כתיך • מכל כענלס

;

ערופה

פרן פלוני עלי

רייקולה חומר כחמשת - וסמכו סניסי זקני • סניסוחין, ערופת נפק לן מרכתיך זקניך כרתנן כסליל כריס פר' כנליה .ניר סקול - קוסיף פליקס פור חי - הרי חמסה - הלכת נרני ערופתי וכולי פנס כפי' סרמב"ס כתוב כן הייתי לוקק (פי' יכולה : מכות חלינתנלסתיוכתיכ וכנסת יכמתו ליושיני הרים סתיו מכות. ועריפין תעננת - frco כסלסה וכתי3 קזקניס זקניס פניס וחין בית דין סקול - קוסיף עליסס עול זקני הערת - יקיס מוסג על סמיכות זקניס כפי פי' קרלסון ח'ורי סלסה ופניס 6חרי'

מכתב קרינסהול סמיכוקס סמוסיפיס 6ינו 6 לפרסומי ודבי יהודה אומר בחמשה • החליצה והמיאונין • על ר6: ער קענס רנר מלתf : מילונין - קטנת בשלש' - נטע רבעי ומעשר שני שאין דמיו ידועין הכל לפי טהרנ"ס 6ינו יתווס סתפילות לתת וחית בשלשה ההקדשות בג': הערכין המטלטלין - בגי מפרס סס סמיכו5 זקניס bk לרעת'ויונח'נתיחון סתתסני

רבי

לענין מכני קליין כלכך קשת בכפר- גרין סיסית נספה

לסניס כן כפירוסו • ומוס וכיכמות מוכח רתיfון נפניסניס מספיק : כטע רבעי - 6ס סטעס כעלמו קפה נס כן לסניק כן בוגרי הר"נ לפי סנר' כל לחללו על תמעית (וכן) מעסר סכי וחין רמיקן ידועי' כגון מכוfר סfחרי סלf כתב הני פסוקי וורפינס כפרסת עגלת פירות • וסכקיכו • פלין לקס ספר ילוט : התקופות • הכל פרופס ולתנקו נמי הכל נגמ' סית סנתס כזס גס כן 6חר לפדותן גרין סלסס לסופן: והירכין המטלטלין • קרי פחמר הרמכ"ס : וסע"פ פכפי' סמיכות זקניס כתכניך פירוט פר

וחין לו מעות ליתן כפי סלמיס סקנוכיס יעלס רכר מכל מקוס 6חר כן הנר כו ולל כתר !5 סטת פיר' כפרס' וכח ליתן מטלטלין כריך סלסס לסוס fותן מטלטלי': קרמכ"ס• ולפיכך לח סלחתי ירי כסניס 6קרי סרכרי'מרחין

חקר נמנמן bcיכו טעות סופר התעתיק • tl פסו6 ממכתב יר

קריני וסרמכ"ס כעכמן • 6ע"פ סרכריסס תמסין • חי ספסר (קולמן וליפנן • וסון רחיפי (קרן ברטנורת ודרכונינו מסס כר מיימון כתחנת ז' פ"ט דכנחות • סתעתיקו דרסס הוסמכו על סמיכת זקניס על קפר וכתב טור סס סרמב'ס וסייני פי' סמיכות זקניס לקכס : רבי יסורס סוכר נסמסת• כתב סר"כלכתיכ וסמכו סניס : נמ' ור"ס סכתיכ וסמכו • קתול מבעי לית לגופית • ור' יקורת גמר בc6 רfס מעולה כלומר לח לכתוכ 6

% ידיסס על ר6: הפרי וחנה נמיר סמיכות מוסמך ידו על רחc פעולת: וריס רח: רלc ל נמר • וקוי לתינח חי על נסמוך. (עיין משנת ת' פרק י"ח במנחות) ומ'ס קריכוהלכה כר' יסודס • וכ"כ סרמנ"ס כפירוסו ולכמורת נתרתי סלכס כר'יהולית • כין כסמיכות זקניס כין כעגלה ערופה • 656 מכחכורו ריס פ"ו מסלכות סנהדרין פסק לענין מנוי הדיין כסbסת - וסכ"מ נתן טעס וסגירה ליה לסרמכ"ס דר"י לס פלין לf כסתיכות זקניס על פר • ולין נרחס כרכרין מתוך פי' סמסנס ססרי סול לה פי' לס כמכוי הריין כלכרי וכ"כ מפרס כפר הרי נס כזת מנחנו לו כפ"ב מהל'מטסס סקרכנות פפוסק וסמיכות פר כcbtת' וכ"כ ניכ סרמכ"ס וסר"נ כפי'מסכת ז"פ"ט דמנחות • יפת מכנס פנ"ט ס3עגלה ערופת פוסקיס כריתות כנ"ס כגר כריס פ"ט מrס' סוטס • וכסמיכות זקניס פוסקיס ללס כר" • ולס"פ סכעגלס ערוכת סקס לן תנס כר"ס וכל סכן סמיכות זקניס רלח גסנס 69 כפלונתח ור"ס ורכי יסורה' וקי"ל ור"מ ור"יתלכס כרכי יסודס כתיס :ס ונריך

כי עיון טיכו. ועיין נפ"ט לסוטי, מפנק ח': החליצה פיין כריס פרק י"ג דיכמות כמסנס ופירוסס :Q והמיאונין כסלסה - הכל תקין רכנן כעין רחורייתח תקון - ומיסונין לרכנן• רמדחוריית6

6פי'מילון לסכעית דין קרוסי קטנת כלוס 6 6ס כן קרסת חנית רכתיך חת כפי נתתי לחים הות' רט"). ומ"ס סר"ככיכמות מוכק • וכגני ריס פרק י"ג 6מר רנייסף כר מניומי 6מר רב נחמן סלכס כמסן רחמר נפניסי ולפיכך לסון מיכס סכתב הר"בחינו מרוקוק • ועיין מ"ס כזס כסוף פ"ג דיכמות : שאין דמיו ידועיס כתר קריסכגון פירות וסרקיכן. °נת' • ולח קחי 62 למספר סניף ולס על נטע רבעי • וכמו שכתבתי בתחנת דיפ"ק רמעסר סני מסטעס סכתכו bס סר"ן • וכן תר"ס • רנטע רכטי לעולס 6ין דמיו ידוטיס ירמכרין לפחות סיניחה. וזה הטעס נרתיותר(ג'ס סתוס' דהיינוטפמס מתיך סלרס להוט לחכול פירות נטיעס זו תייסינן 6פי'כרתיו ידועיס - ע"כ: בשלשה דמידי דממיכל קול : ההקדשות כסלסת • מכ6 לן • וכ"ת תפוס וכתיכ כתוספת כהניס נפדיון כתמת שהיינו פריין הקלס • וסול סדין 6cbר הקיפות • קרקעות וכתיג נקו ר' תסני

ולכן חכן סקרקעות הסעת וכסן שח מטוס רמסלמי כסוי רפרטס 6חרונס סיס וכתסלוס פרשת קרקעות ככר נסלמוי' כהניס ותלמוהתחתונות מעליונות. ולכסן תסיס חסותו ' לס מנינן • רלסונסוננס כתיב לח והעריכו הכהן • כערכך קנקן ויסכלו סכסן וכי כח נתן - הקרפות למסלמי כקו פיתח (כעו סיתס • קסיה נמי עס פירס"י - ומסוס 67פי' כרכר סרמידידופין כעינן סלסה . נסכי פרכינן מכס לן • רחי לחוקכי ורחי 65 גרע ממעפר סני • ונטעי רכעי • ח"ג מטוס ותני כסניס דכתיכי כפרסת תמלחי לעסרת כקניס רכעינן נכי קרקעות נקני ספירס לית ד6זלינן בתר מנינס וסני כהני • יקפיס לי לכעי סיתס כרמסיק • כך נרחס כעיני : הערכין המטלטלין כסלסס - פירס סר"כ סרי ססמר ערן פלוני פלי וכו' וכח ליתן מטלטלין כריןcלסס וכו' וסכרח קול מת לי טיולי מה לי לפוקי פוקי כלי טטמל דלמס טעי

טיני נמי דלמ6 טעי גמ': רבי יקורת חומר חס' מתן כסן , מ' מהן כסן ונערכין כסן כתיב כערכך הכהן: והקרקעו' ולס כתנקר"נ דכערכין כסן כתיכ וכגמ'ולרככן כקן לתת לי ק' ין לו מטלטלין וכס לין קרקע גרין פישומו עסר'לנטיס 6. וכיסfת סכת'סר"כ נערכין כמו רוק''ח קול קרין נמי רפלין מהן כהן 6ותו קיקע פיקיק כפי מעדן פיס עליו ליתן : וחרס ר' יקורת לתקופות רסס נסקוסות נמי בקן כתיככולעיל : כיוכח נסן • ולס חתר דמי פלו' עלי ccמין 6ותו כמה הוסיפה והקרקעות כת' הרינ וחס

נימכר נפוק ונותן למין לין לו מטלטלי די אומר אח'מהן כהן והקולעו'תשעח וכהן ואדם נרידניב סתיו טסרס וס'כקן וכל ליתן קרקעות וכו' וכפ' כיוצא בהן :ו דיני נפשות בעשרי' ושלש' הרובע כהן כסומל if :ו וקונת ד' המגילס מסנקני מפרס והנרבע כעשרי' ושלשה שנ'והרגת את האש'ואת חת ה5c6 ז6ת לנקמת קרים והקרקעות לס כל הבהמה - ואומר ואת הבהמה תהרוגו שור הנסקל קייני רוכס ולפקochsc מת לפרותן וככיר'רס"י סס נס כעשרים ושלשה : שני השור יסקל וגם בעליו יומת 6סמנכ'ן 6ף נהמה גלינ : כלן והכי מסתכר'לקח הני כמיתת בעלים כך מיתת השור הזאב והארי הרוך ולומר ו6ת סכסמה (פתרונו כסני וכתיני נפרס'קרקעו' והנמר והברדלס והנחש מיתתן כעשרים ושלשה כנרנט) כפיך למדנו רוכע במקרים קרקעות וכח לגלען דיא אומר כל הקורס להרגן זכה ר"ע אומר מיתתן ונרכע : כמיתת הכפליס כתיב • לכל פי'סר"נ רקכל כעשרים ושלשה: ה אין דנין לא את השכט'ולא כלומר כנו סלית הכפל גרון קוס פי' סרמנ"ס לנכסן את נביא השקר •

ולא ככ"נחס היה חייב מיתס : וכמנילס יוכחכורו פ"ס קת'

כל הקורס לתורנן זכר • ערכין כתבות (פונו כסתעריכין לת הקרקיות לו חס הוזקקי כפהמיתולת החרס 6"גלסנילס לכית דין: ר'עקיכל חומר לנכות ערכי 6ס מן סקרקע שלו לין מפריכין 6ותו סלה וכו' כנמ'מפרס לליכס כין ת"קלר"ע נסם ולקיק נחסמיפתו

כעשרה וחסד נתן כהן ספרי כקן כתיב נפרסת • פ"ס : נכ"גולר'עקיכ(סולב) החרי ודור ולנמרי נקנרולס מיפתן תשעה וכסן ולוס כיוכח כסן כלות מכוחר כגר כמפנק כעשריס ושלפה' 6כל נסס סקידס (קרנו וכק ססלק המזיק

נ'פיר דמנילס: ודיני נפסות נעזרי'ופלה מן העולס וסלכס כר"פ: ה 6ת קפנט רובו של סנט סענדו מפורס כמפכ'כסוף פרקין טטמ6 מחי: ואומר ולת הנהתי עכו"ס וכמזיך - חין דנין bk ככ"וbr סכעיס ומחר • וכפיר חסרונו • כנרנט כתינ - וכן פירס"י וכלומר ולתקם לחים וסוכחס 6ת החיס סקול 15 לתקופהפתיח S6 ספרין • לים וכרי קרמנ"ס כפירופרכות כרין טיון : כמיתת כעלי' • ולסת לתת מוניס S6 ספריך. • וחי חקת כולי s6 לזכט S6 פי' סר"כ לס קית חייב מיתס - וליכח למיתר וקרס כפסטיק סעריך לס ננית לין קנרול • ולס 6ת נכים הסקר לחייב מיתס לכעלי'וסח למר קרס מות יומת המכק רונס סו6 • וכר לכר מזקן ממרח.. כתיכ קכח6זר יזיר לרכר וכר וכתיב פלוניסתו לתס קורנווליחתס קורגי על רניס סורו • נמ': כזקן ממרה כייפלק ממך רכר - מס זקן ממרח נכיר קנרול • הזאב (סחרי וכו' פרמיהו חרס וגרוניןנסקילס : כפור דכתיכ וקמת ועלית • חף גנים סקר כג'וקנרול

דחמרי'ככ"ק6' מור וס' וכו'נסור סכנת לת ספרת כן פי' רס"י וכ"כ סר"כ כריס פ"וועריות ולס מנ6נו 6ס כן לענין מזיקין - 6

% לענין נזקיס לנפילת כור : ומטמע נמי סתס כמסקנ6 לסוניס לליכס מנמר מסכת ak תלת • וכמכילתם וכי ינח פור חין לי !6 סור • מנין לכסות כל הנקמת כסור: קריני לן נחפר כלן פור - ונאמר להלן פור מק פול קגלמר כסיני (פי' כרכרוק סג6מרו נסיני) פסק נוכל כסמס כפור : 6; סור החמור כלן דין סוס פנטפס כל כסמס כסור מר כהן • פמפ מינק דנמרינן טפי מחלת • ועיין מ"ס סוף פרק הפרק : והברדלס עיין מים סוף פ"ק דכ"ק : זכה לסתיס • (פי' רס"י נוקיה 5c5) דליכא למימר לעולן : וכיון ססמיפן 6רס פוינתורכנן (דלה קנריכו לדוכן נכיר) כנחן רכנמר רינייקו. !חסורי קנ6ס ננסי (כרקין כפרק פור סננס) נמ': רבי עקיכס חותר וכו' • כתב סר"ננסלכס כר"ע. וכ"כ הרמנ"ס כפירוסווכסכוליו פ'ת (הל'סנסורין - וכתב עליו קרחכיו ולח ידעתי למס פיג'וסלין הורים לומר רטפתח לנסרי (דור ספירס ליס לר"ט כז'ק - וסוס ליסר'ליעזר ימיר לנגיקו • וכנס ספיר ליס לר"ס כר'ליעזר וקות ליק פ"ק יקיר לנכיקן • עיר : ה לא חת הסכט : כתנ קרינ וכתיב ותוכחת וגו'. ועיין כפירפר לסין טופין פיר קנרחת וכו' : ולא חת בכיס הסקר • כקנ קרין נמר רכו רכר מזקן ממרח וכו' מס זקן ממרח נכוקנרול וכתיכ וקמטוטלית וכו' פירס פנייתי הול לקות בסנטיס ו6חר חבל מיתתו כעסריס וסלסס • כפלר ריני נפסות כרחי' ננמי (פי' רס"י דקה לה תני כמתני'ולס לפ זקן ממרח עין : ועיין נפרק נתרח מסנס ו'ומ"ס סס נסיר ומפוס רנפרו של זקן ממרח ל6 תיק כנ"ופל ע"ח (מכיל פני תמרה תו וכן מיתתו כרתנן כפרק נקרס • וחפ"נ רוקח נט"ח • וכן סוטס רפסנתק כפ"ח כרתנן כפ"ק דסוטס מפנק ו'היו מעלין חותה לג'ו קנדור • נמרס ל6 סיס נסכעיס ולסך ולפיכן לח תני לי כמתני' וקכח כ'כ התופי פיקוסוטק 77''

לכל

[ocr errors]

ול6 6ת כקןנרול רחמר קרח 6ת קרנר הגדול יכילו אין רכריו - הכל נוריות עגלה ערופ'65 סוכרכו נתרן 6ע"ג רתחלפת גמי -סל גדוליניו %ין נתפס כמקוס סכטיס (וחסר) קחי : וין גימכ"והגדול זיו יונסיס כרתכן גרים פרק כתר6 לסוטת מונילין למלחמת תרפות כל מלחמת חוז ממלחמת שבעה דכיון ונ' היו יוכליס לספייך למתני ע'פ כין סל ע"ח רחף פממין ומנחמת עמלק קרוק מלחמת קרסות : חלל כנ"ל תחלתו כג' מקס קיו 6כל סרמכ"ס כריס פרק ה' מהלכות עיס וכקיס כדור ומחרי

סנסוריקרי נית על פי כ"ו לחיקופל כניתו כן יסוידע : ולא את כ'ג לא ע"פימירשל שכעי' וא' ואין מוציאין 5c ע"6 מכתב מטרת החלל 6ת קופל זה יוען יכניסו כן למלחמת הרשות לא ע"פ ביר של שבעים, ואי אין מינס 6לס י"פ נ"ר סנדול יהוידע + סנסורין סקית מוסיפין על העיר ועל העזרות א ע"פ בית דין של לדידיס כריכי'נתרן רלח תני סופלה פככולן : וכולן שבעיס ואי אין עושין סנהדריות לשבטיסי אא על כלתני' מפוס וגמרו רקיינו גנוריס 6סליים על העיר : כיבית דין של שבעי ואחרי אין עושין עיר הנדחת עריפת 65 סיס על פי נ"ר ירוסליס סקדוסתס נרולס לא על פיבית דין של שבעים ואחר ואין עושין עיר הגרול כרזירנו סתו'כחינן: ספור קלוס'bרן יסרסל :

הנרתת בספר

ולא

לא חת כ"ג : כתב קר"ג ותעזרות • קדוסת גלולת

קלמר קרח לת הרכר תקרות ירוסליס : ולי 6פסר לחרס קלוסקלס ככ"וסbפ"ס הגדול יכילו איך וגו'פיין מ'ס כריס פרק דלקמן)ומסת כמקו' רחמר קרח ככלחסר חני מרח'6ותך ונו' וכן תעו לחרו' • עיf קלי • סקול היקת קורס מינוי הסנהדרין. כל מת ססין מה מסכן קלוס ע"פ מפת ססוס כמקוס סנסלרי גדולס • 6ף ססנסדרין רניןbק"כולס נתמנוקסנהדרין 6ל6 להקל מעליו לתוספת עיר ועורות על פי סנקורי גרולס : ולין כופין (רס"י כתב לקמן גני עסיית סנקרחות מסה כמקוס פיס סנסורסות לסנטיס וכו' כדbסכחן כמפת רחוקי פנתררות קלי • היקפופטורין על פי קונורוסקול כסנסורי גדולת ומסס כמקוס סכעי' ולסל קלי : 6ין עוסין עיר הנידחת וכו' סכירוסלס : ואין מוכיחיןלמלתמת וכו' ועיין במשנת ר' פרק דכתיב ותוכחתס 6ת המים הקול (חו חתתחת הסיס) סיס כ': ומס סכתכתי OC • וכתנתי"; וכתיב גדול וחסרי ולסק תה מוכיח 6ל סעריך לכ"וסכעיין וי (חקר) מוניס fחיתופל כניסוכן יהוידע וכן סול נגמרת וכן כפירס"י• חנל כל העיר 6ל סעריך 6ל6 לסער מיוחד: נספר עיר המכולת נקר' כתיכ כר"ק6'כ"זיהוידע בן כניתו וכתכו סתוס' דק"ג כגן סרן יפר: 5חרן יעמיס • דכתיב ב"תכגמ' ומ"פ 6חיתופל זס יוען גמ'יוכק"ס וענת לחיתופל

תסריטן ותמיסני דת"ר נתני' קרל רלעיל מתן קר' רולסרי לחיתופל לכתיב וסתיתופל יועז למלך - ומ"ס הריכניסו כן יקורע זו סנהדרין כגמ'. וכת6 גניקו בן יהוילט על הכרתי והפלתי ופירסו התו' דמייתירחיק רכיקיני וכניסו כן יתילע תיק רחc סנהדרין כמו כן הי'יקורע לבין כרתי ופליתי קס סנהדרין סיכוכתכו עול הכניסו כתחלת מלכות לול קול חכיו של יהוידע ות סכסוך מלכות לול : אין מוסיפין על קפיר וכו' - כתכסר"כסקלופתת גדולס מקרופת ftר 6"י כרתנן כספ"ק רכליס: אלא ע"פ כירסל ע"6• כתב סר"נ רחמר קרח כלל 6זרחני מרחת חתן ונוי וכן תעו לחרות • נתי ותמהו התוס' למה לי וכן תעפוקס גכי סנסורי פנטיס 6מרינן דכפי על כרחסכחן כמcס רמוקי' סנסררסו' וסול כמקוס על קריסטין רלת כתיב וכן תפסו נטול קפה רכפרק כי רצנועות תנן וחין מוסיפין על העיר על העזרוק חלה כמלך ונכיה ופ"ח- ופירסtס כקונטריס (וכן קרינ'דיליף ממסס לכעי כל קני מה"ט נתי נכעי מלך גכיח נימוק סנפירלות וי"ל דקכל מרכינן טפי מסוס רכתיב וכן תעשו למסמס לחתbלרכויי כל הנן ט"ל • ובנוסתוס'ססנסנועות דף ט"ו לקח רלח תגן הכל מלך ונכיס מפוס ללח ספיר 656 מילי דסנסדרין ע"ג • ולין לסקסות ד6"כ מחיק:יח לקו נתעמרת סנסורין ולמ6 fין הכי נמי דכעי מלך ונבין הלז רלה תסיס וכו' הס ליתס יגtלמס הוספת פיר ינסניכסכועות 6תי ספיר ולח תני קכח • חכל סנסררי דלק תני כסוס דוכתי ודחי מסוס דליתס וכן יס לתרן נוחין מוכיחין למלחמת bלתנן כמסנסו'פר' ולקמן וכתכו עור התוס' ו6"ת וכליס נמי. כנפי ע"ה (דרס כתיב נכסי קרח תכנית כל כליו)

ולרכתינותbחס ויקרס חותם למפוטי ולגלויי רוכן תעסו לס קלי סכליס ול6 כעי לדורות רומיל רמסה • ע"כ : ואין עוסין סנהדרין לסכטיס סנ6' סופטיס ופוטריס תתן לך בכל שעריך לסכטין - ותיסקרין כרסכחן כמסס וכו' כעכת

יתרו רס"י : ואין עושין עיר הנדחת וכו'יכתכסר"נ דכתיב וקולחתס חת קליפוגו' ;חים,וכו' - וחי חתם מוכיח 6ת כל העיר ו6פ"י 56טיין לעיל למפוטי סנט כגין 6סיס כעיר 6חת מסניפכטי'רכיוכס כזס כתכו סתוספ'חתל ומרכינן סופטי' לכל סנט וסנט לע"ג המרכינן לכל עיר ועיר: ואין עופין עיר הנדחת נספר כתב סר"כ וכתיך מקרכן וכו' וטעמ6 דקרח נונו ור"ס סי6 רררים טעמס רקרס • וסדרן לקוס6 פרקפיתי לפסול כמסני ה'פיג ריבתות לסריג 65 ס"ל כריס ומכחתי כוס סככלן העתיק סרמכ"ס סך טעמ6 דקרל כפ"ו מסלכו'עכו"ס וכתכ קכ"מ ז"ל ומסחר דרכינול6 ס"ל כר"ס לחמר 6למנס עפיות מתסכניס לוקס ל6 ס"ל לכתונ קחי טעמ6

6לס לפי ס6ין כיניסס נפקות לענין תרין פזס טעס מתקרב חל השכל • תס חכמיס לין מכחיסיס לותו 6ל6

fcומריס ל6פילו לחקות קלי טטמס מקרס נפיק ירוק רכינו לכקכו: פיל • ועיין מ"ס מפנק ו'פ"ג דפרק : בספר קרנוס לחוף ימיס על ספר

ז

[ocr errors]
[ocr errors]

:

[ocr errors]

ימי הומניס :ולא סת כתר הריננבית דין 6חד וכמקו' דכתיכ מקרכן • זלמן הספר וטעמ6 דקר6

65 סמט 6חר - כלומ' קרוניס זו לזו : מכל גפניס ספר מקומות עכוס וינחו וימליכו 6רן יפר: לפיכך סין מניחין קציר SP : עיסין - והכי נמי כנ"ר החל כלומר כל זמן שסנסורי זו קיימת עולס כמספט עיר הנדחק חבטורנין לחת יוסכיס כלכו: ול6 לכל כתושו ונתנו 6חריס עוסין זעיין ככ"מ פרק ו'מסלכו' סלמה עיירות עיר סגרתת ננ"ו 6חר וכמקוס 6חר כלווגר עכו"ס סתריך ליי3 סוגיית

קרוכיס חולון הכל כפניס הנמר6 כזס - ולח העתקתי ולא שלשה אכל עושין אחת או שתיס:ו סנהדרין סלסה מקומות עוסיס : סלין זה מכוונת למכור : גדולה היתה של שבעים ואחד וקטנה של עשרי' י ומcס על גכיקן סרי ע"ח• ולא סלסה דכתיב עריך ושלשה : ומנין לגדולה שהיא של שבעים ואחר • דסמר קרל וכססו6ן וחת

קרי פתיס 6מור • 65 שנאי אספה לי שבעים איש מזקני ישרא ומשה על נסלייסו: וכי יקורת לומר מס סני מקייס Er6 • חת

חתת גביהן הרי שבעים ואחד רבי יהודה אומר שבעים סכעיס וררים חתך כרומין ולס סלס וכתכו סתוס' (חית) ומנין לקטנ"שהיא של עשרים ושלשה שנא'ושפטו לך וללו פיקי'קול יוסב עמסן להקסו' דלפקוק מלחת ולכל הערה והצילו הערהיערה שופטת וערמצלת הרי נלין וסין סלכס כרכי יסור': ירעכל סעריך טניס ול6 c5c כאן עשרים' ומנין לעדה שהיא עשרה' שנא'ער טרק סופטת עפרה מחייכין : נתפסת מועט תפסתס מתילערה הרעה הזאת יצאו 'יהושע וכלב ומנין ערס מכלת עפרת מזכין ע"כ: אחת לו סתיס להביא עוד שלש'ממשמע שנאמר לא תהיה אחרי וסמעינן מינס לכריך סיסין וכתיג תכן גרים פיג ריוכל רבים לרעות - שומע אני שאהיה עמהם לטובה • ז'- 6cס יחלקו יקיו עסוק ופס פי' סר"נ לתfי סנטרין אם כן למה נאמר אחרי רבים להטות לא כהטייתך מחייכין וטסרס מזכין למתני' 6חת וכללית' התם לטובה הטייתך לרעה הטייתך לטובה על פי אחר הטייתך לרעת טיפ טניס כנמרח • ותוספות נדחקו הטייתך לרעה על פי שנים ואין בית דין שקול : הכי קלמר קרס לס תסיס לפרס נס כלן הכל לפירס

מוסיפין סחרי רכיס נרעות לחיים על קרין קרמכ"ס

פי חסל סיסית יתר על למחמיריס לעסות כסניס וסלסת מקומות גס ככ' וג' בתי המזכין חבל חמרי רכיס רקטות כסניס 6פילו כרעות כסיקיו דינין • חין רכריקס עוליס • ונרלס לי דסיינו c65מועינן טניס גנחייכין יותר על המזכין • קלכך על כרסן כין כעיגן : סתיס לומיס ללסת לחטין סקן כחזת ססן מקורביס ועומלי' דכפיר מטסרס מזכין ניכר לימר דקל כזיב ורכיל העדה ותו על הספר סכין גליל ניקולס 6חת מזה ולסת מוס עוסין ודוק6 לס מסכס' סוכה ככליר מסני' טפר :ולחין בית דין סקול • סין פתיס 6כל סלסס ככלין לס • וכדמסיק קכ"מ כפרק ד' מס' עוסין כית דין זינות ססס יחלקילסכסיס סוונסו פלגס ופלנל pכו"ס : ומשה על נניקן כתב סר"נדחמר קרס ונסלו ולה מסכחת לס הטייך לטוכס ע"פ החל קלכן מוסיפין לך וfתנסלייתו • וכסהול עמס ליכל למימר סיתס סקול עליסס עוד 6חד וסוו לסועפריס וסלסס : מחק כט"ח. ולרורות לכעי ט' (ע"ח • דליכח למימר סקול 6לס כפסול (כלו עומד כנגד כולס וכן מחקר מוכח כקרום החולס ריס פרק נ'רר"ס לסוי מסה ממכינח ומה • ולדולות כמי 63 קנריכו bk סלסה ועיין נקמן כסמוך מיט כעינן קרח דתיפוק נירחין נ"ו סקול : רכי יסולת חומי סנמיס כתב קר'נוריס חתך כדומין לך פירס" מיוחסין ומנוקין תמוס עיני (טיין כנמ' פ"ו דף ל"ו ע"ר • ולין לק6רין כזס) ורכנן מוסקל פלין ענtלו סקך לסנסדרי קטנות סנסמרוביקרו נפק6 5תו וילפי ניולק מקטנת גמו6"ת ולרכייסולק 6ע"ג דמפיק ליס 6פך לרפל סחרית6 מ"מ תיפוק ליס ע"ס מסוס רסין כ"ר סקול -רקס סמעינן ליס רס"ל סכי כסדיס כרתנן כריס פרק ט'רטוטס וכגמלל רייס פרקין דף נ' ע"3 חימר לסמעית ליס לרכי יסולס כסנסלרי גדולס דכתיכי קרלי כ6ר כי רינס מי סמעת ליס וכן נמי כמסקנ6 דסתס• וכתב רש"ירכתיכי קרלי נקמן נסינקי פוקין ע"כ וחני קמיס מחי רחיה מסני קרחי 67ע"נ 67מרינן דרכי יסולס דרים לקולורס6 חחריתי • ונח לתפס על נגיסן 6פי' סכי סכתי מיכ6 למימר לסין קיר רכעינן ע"ס . ומטעס חפר מסוס רין כ"ו קול רנפק6 לן מקרח כדלקמן - ותו קפי6 לי כגמ' דסכס 6ף על גכרחכתי לס סמעכו קרלי רר'יסולת חמרי מיט לרככן ומלי פריך כיון דקי"ל לסין כירסקיל הלכך לילה מסתפינ' סמיכס לכנמר' ור"פ ס"ג דכתיני כקרס • וס"פ 66ני סנקורי גלולס דנסריס כתיכי כקרל סכטיס חיס • וכיון דקרל כסית למנינס ולס כתר סכטיסוfחר לים דקל וגס6וחהן חיכל למררם כרומיס לן 6ל6 ס"ל לקרח לפרס נסליס ססיס כמו סככיס (6סר ס"מ דקרח ממעט סנסורינדולה ממנין נ"רסקול מס 6ין כן כולסו סחר בתי דינין סלח נזכרו נכתוב כמספר 6לס בדרך כלל כגון וסמכו . חי נמי קרי 6לסיס כתיכי חסר הנקי וחקר הנה נסו 6מרינן לין כירסקיל מס 66"כ סכח רנתי קרח למכינס וכתכ סכעיס ולל כתב ע"6 ס"מ דקוסטל למלתח רלח כעי !6 י' • וסיינו נמי יפרכינן סכח כלרכנן מ"ט דכעי כיס מסוס דסס קרל פכעיס למר ול6 ע"6 כן חניון לפני רכותי ולא לחלוק על גרסת קספר ופירס"י: ער מתי נערס קרטס כמרגליס כקיר רס"י : ואין כית לין סקול - לכי !יעזר : ננו

על

« הקודםהמשך »