תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

: שניסס חולקיס - לפי שמין נכר לו מקרקע - רמסכון יותר טוב לו ללוס : וחייב מסוס שכי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

עובר (נמ' מסוס ל6) בלא תעשה - וחייב משום שני כלים שנא' לא יהבול רחים ורכב ויא רחים ורככ בלב' אמרו אלא כל דבר שעושין בו אוכל נפש "

- שנאמר כי נפש הוא רחובל :

רק י הבית והעליה של שנים - שנפלו

שניהם חולקים בעצים

ובאבנים, ובעפר - ורואים אלו אבנים הראויות

להשתבר אם היה אה'מהן מכיר לק: נוטלין ועולות

סרbויות לססתכר סbס נחכס סכית מיסודו ונפל תחתיו יש לדעת ססתחתונות נסגרו וbס עליונו של כותל נפל להלן ממנו סרכס

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

המי שהיה כותלו סמוך לגנת חברו ונפל ואמר לו הגיעוך אין שומעין לו משקבל עליו אמר לו הילך את יציאותיך ואני אטול את שלי אין שומעין לו השוכר את הפועל לעשות עמו בתבן ובקש ואמ'לו תן לי שכרי ואמר לו טול (ירו' ממס) מה - שעשית בשכרך אין שומעין לו. משקבל עליו ואמ'לו הילד שכרך ואני אטול את שלי - אין שומעין לו - המוציא זבללרשו' הרבים המוציא מוציא והמזבל מזבל אין שורין טיט ברשו'הרבים ואין לובנין לבינים - אבל גובלין טיט ברשות הרבי' - אבל לא לבינים הבונה ברשות הרבים " המביא אבניס מביא והבונה בונה ואם הזיק משלס מה שהזיק רשב"ג אומר אף מתקן הוא את מלאכתו לפני שלשים יום : ו שתי גנות זו על גב זו. והירקבנתים ר"מ אומר של עליון - רבי יהודה אומד של תחתון אמר ר"מ אם ירצה העליון ליקח את עפרו אין כאן ירק א"ר יהודה אם ירצה התחתון למלאות את גנתו אין כאן ירקי אמר ר"מ מאחר ששניהן יכולין למחות זה על זה - רואין מהיכן ירק זה חי אמר

[ocr errors]
[ocr errors]

מידי למכילסכנון חטין וסעורין סומעין לו .

לין שומעין לו

[ocr errors]

כולו

« הקודםהמשך »