תמונות בעמוד
PDF

ויכותי מפרסיס סכל כין פנקיים ויודעיס כדיני המתכת פיספסלו דכר לעתיך וכו' . וכינסרסכ"ס וני וקשה לי נקרליס גיר תפוס לענין זס לכל רמנ"ס חומר 6cין בית דין לסונס זה רק) חנן קיימין כלומר 6ס לf חתן וכו' והיכל תוני!6 ניר קסמוך כחרן יסר: מי פנמחק פטר חובו 6סכרון לסוכעל מנת שיעסס וכו' - ועור דעל מנת סיעtת ויס עליס סרfוכסנמחק מעכמו 6ן נטסטם על ידי מיס : וכן' • מוכן על תכרו מקכל הסנטחת ססוס יעסס וכו' ולח כן מסתיר עליו ערס פיודעים

סונס למסיימי נסותן וכו' פלימפינכתב ומה סיק כגון ריהודהאומרלא יתן: ו מי שנמחק שטר חובו 6יוכל וכו' • ופור למסכתינו בן זקן עושין לו קיוס נפני מעירין ס'ס מעמיד עליו ערים ובא לפניביר ועושין לס כן סיס וכ"פול'סרמכ"ס ניו וכותנין לו כל מה סוי לו קיו' • איש פלוני בן פלוני נמחק שטרוביופלוני הסמכתה סול כפיחמר חרס כחול כחותו סטר : יחליף ופלוני ופלוני עדיו - מי שפרע מקצת הובור' יהיר' כתכס'כן לו בסיסיס רכר יקרע 6ותו סטר ויכתכו לו אומר יחליף ר' יוסי אומר יכתוב שובר - אמררבי פלוני על ענין זס

• ים מחר כפיסחסכון קנסחר יהור'נמציה צריך להיות שומר שוברו מן העכבריי לפלוני עלי כך וכך וכו ' : נמכח זס קלותכריך לסתור אמר לו רבי יוסי כך יפה לוולא יורע בחו של זה : רבי יקודק חומר ל6 יתן סוכר מן קעככריס סלס שני אחין אחיעני ואחר עשיר יוהניח להם אביהן כתר קריר ולענין יסכרינג' המלוחת כל חובו: מרחץ וכית הבד עשאןלשכר השכר לאמצע פסק סלכס ססקכתס כס ממר רכי יוסי וכן יפת לו עשאן לעצמן הרי העשיר אומ' לענייקח לך עברי' קנילס 66"כקנו מילו ננ"ר נמלוה פיתח סלוס כריך וירחצו במרחץ

קת

תפוס וסקפיס זכיותיו וכן' לסמורסונרו וימהר לפרופ

וקס לכמסנס ג'פרק ס'דנית לו ולא ירע כחו סל מלוס כתוך סטר לחר פריק זמן תוכו כתר קרינ סכפלמר קני מעכשיוחס לו חניה וכו' דל6 מוקדס ויסוך עתס מלוקר • ולח יוכל לטרוף לקוחות & מזמן לסמכקל קיס סעל מנת מכר גמור החזיק נר מעכסיו והכל הפטר לפני הלכה כרבי יוסי זכותכין סוכר : ז קח לך ל6 מסני קנו מיני' 6ח"כ נג'רספורוסקס קנו מינית נקנין פבריס סיחממו לך המרקן וכמו סיניחה חנינו כן תסיס סוו קול • וקנין סודר הינו עסקנות לחקר זמן כתר וקור לעולס - וfף ע"ג דלית לן כפיק וכמידי עלית נק דין חלוק' סורוס. הלמס 6פילו נמעכסיו נעינן בית דין חסון סחני יכול למימר גור 6ן מינור כלו' מכור לי חלקן: 696ני למכור התס רקסוס לסמכקח עליפל טפי לפי סתחלת המסכנת קוי (לד) חלקי • 66כיסכס bלין קעני יכול לומר לינור • סלין לו קנת כעין מקח וממכר • פתקנת לו הקרקע לססתעכולו על כמה לקנות :

מעותיו כתורת משכון • וגס עשה לו טוכס כתלולה • קלכן כסתתכוס6ס ל6 יכיל וכרייק6 cלו כרעתו לקיי' ולס להסמיכו על דכרין חכרכן ורכינו תס מקלק מסוס לתפיסת רסתס עליפס ססקרקע ניר המלות עכמו חבל תפיסה דיכס כיוסליס ולי נמי ניר בית דין נ"כי קר)"c cס וסכ"י סימן ר"ז מחלק וקנין נכי 6סמכת כעינן פיפרס מיצגפיו מפוס הכלחתני חס לחכחתי לח מסמין רוחני מעכפיו וסכן כתב הר"ן - 6ינמי לכולי עלמ6

6Sו ליניגמירי ואפילו הכקיליס סייך למימר נקו דנה מסקי 6דעתייסו סרס מקניס כמעכפיכסהענין הוס כדרן 6סמכתו • ולפיכן כריך ככית דין חסונ' ונתתפסת הזכות : ו מי סנמחק פטר חובו מעידין עליו עליס • וכן קנרס כנמרס ("ל סר"נ מי פנמחק פטר חוכווס עלי' סרסו כסנמחק וכו' מעמיד וכו' • וכס"6 גרם מעמידי וכן הגרסה בירו' (רי"ף• וכן סעתיקו הרפניס ונ'י • נס קרמכ"ס פרק כין מהלל כלות • וקטור סימן מ"ס : ובא לפני כית לין ירחי לל תימס סכי מין עדותן מועלת לעשות סטר רסיי מפיקס ולס מפי נתנס •כל על מפי ער ל קו כע"ס נ"י לעל עיקר הכתב הס מעיליס ולס כל סמנס מו קיעלות נמולק' וקיוס גמור קול • והרי קוס כלו קערות נתברר לנו סקיס לפליני פטר מכר לו שטר מתנת : ועושין לוקיוס 6יס פלוניוכו' - כל זס כותנין המקיימין ואחר כך כוקכין 6ת סמותס כסיף יניוכתב טור רוק סכריכין לכתוב פלוני ופלוני עליו היינו כסלס רכו כ"ו לטרוף ולברר פקס כפריס' וכדי פיוכל הלק לפוסלס • 6כל 6ס כתכו סתס סתיו עליס כסריס • נקני סגי : נמצא זק כריך לשמור פונרו מן קעככריס ומסוס כןbס רכו לתקן ללכתוב פרעון כיני סיטי • (6ס נמנ6 ממק סס סיפסל הפטר • וסוכר כעלמס יסל כריך לסומרו מתעככריס • תזוכת קרמנין פימן ק' : אמר כרכי יוסי כן יפה לו וכו' • פירפהליך יפס ל לחלוק פיקס הלוה כריך וכו' רענר לוס למיס מלות • נמרח ולחו רוקח לות סס סול סלין ככל חוכ כמו כתונת שכתבתי גרים פרק כ'רכתוכות • וכן סטרי מקח כרחמרינן כנמרס תוספ'רכתוכות דף ט"ז פ"ג: זשני 6חין וכו' • חיילי ותגל ריטה מיפפּרע מקנת חוכו רנייקולת לומר יחליף • ורכי יוסי חומר יכתוך סוגר • וסכר רכי יוסי רככינן מוכרי וחי :וסוכרן ילכל קלה וחלי • תכל כמי סכי 6סיס 6קר עני וחסר עטיר • ררמיל לת רחי לית ליה לעני מכליס ול6 זתיס ילכל

הלק וחדי . וכן נמי סס מתניתין פנים שהיו בעיר רמיס לקו כסחי ענינס קרי"ף לח

-לד פנדיס ולו' כקל קריר וחף על גג וכו' גור זכר כלומר מכול וכו' חולמכור וכו' פלין קפנייכול כופר חנוך - סחין לו כמה לקנות ולכריו סותרין זס 6ת זה טמפרס 6נור למכור • ומפייס פלין קענייכול לומר לנור וכף והל'ן

פקינן

חינן

:

[ocr errors]

:

סלינויכול לומר גולי 6יכר) לרס"י כתר לפון סלין ענייכו 6ינן יכולין להוכיח מטר חוב זס על זס לכל 6קל מסס מכל לומר לנוד וכו' כפרק קמ6 דף יין 6כל קול מפרס גול קנס : * לטעון זה תפטר סכיון חניהחזרתי לך כספרעת לי קמעות לי סגור סקנס וכמ"ס כסמו בסוף פר' קמ6 • וכ"כ הר"ן עכמו פהלויתיך : ולו 6סר יכול להוניג) שטר חוב עליסס יוכל 6ק' מסי ועיין עול סס סכתכתי כ' פירוסיס מחיות לסון סגל גור מנימרחי ניק לנכי קנריק :יסtbו יכתוך סס לכי 6נין: (לס לדברי הר"ן ותכם יסיק

היו מסולסיס פטמותן וסמות גור מלסון קוז רמיס וכנכור קח לך ותיס ובא ועשס ככי' הלר שנים שהיו בעיר 6כותיקן - ולכות סכותיסן וכו' : ועשס ככית קנר אחת שם אחר יוסף בן שמעון - ושם אחר יוסף בן פון: יכתכו סי' פלוני סגול וגרס' סהול מלסון עטר רבי שמעון אין יכולין להוצי' שטר חוב זה על זה ולא אי ניחור 6ן 6רין 6וגון כתוליקן ליחזקלל סימן כ"ג יכול להוציא עליהן שטר חוב נמצא לאחר בין לס קן פון כסימנין : טיול לסין מיעוך וכתיסס שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע שטרות יכתוב כסן 6ס 6סר כסן 6' ורל כמו ססחכי' כעל לכוס שניהן פרועין כיצר יעשו ישלשו - ואם היו משולשי יפרחל : במכס Sלוק חסר פס מלכו'סקעתיק נסי' קע"ח • יכתבו סימן ואם היו מסומנין יכתבו כהן האומר שתי מטרות משתי הלוחות ועפת 6ותס ככית סכר לכל לבנו שטר בין שטרותי פרוע ואינו יודע איזהו פלוס תמכו : סקטן מינן כספ"כ לטהר' סניט כמו שטרות כולן פרועין נמצא לאחד שם שנים הגדול פרוע וסטר סח'נין מטרותיו כן ל6 יעפס כנית סכר (Cס פרוע והקטן אינו פרועהמלוה את חברו ע"י ערבי קלמר ולס פניס: 65 יפרע העתיק קר"ג 65 ינסה לא יפרע מן הערב • ואס אמר על מנת שאפרע

ואם אמר על מנת שאפרע מן הערכיתחל' ער פיתגע ופירשולח יתעסק לעסות : ממי שארצה: יפרע מןהערב • רבן שמעון ב"ג 6ת קלו' לרין ויחייבו אותו אין יכולין להוכיח שטר חוב אומר אם יש נכסים ללוה • בין כך ובין כך לא כ"רולס לין לו מה לסליחו זה על זה פי' קר"נ דכל יפרע מן הערב

וכן יפרע מן הערן: רבן שמעון חסויכול לטעון וכו' חני

כן גמליץ מומ' 6סיס נכסי' החורקיו וכו' - וכן פיר'סוסנ"ס ולחכיי דכל סטר כותנין כלות ללוס ל6 יפרע מן הפרס לחו מכלל דתנ6 קמ' סכר לפילו 6ס כלמלוס • מסוס וכסתימין זכין לו : כמו סכתכ כמסנס ני ים נכסיס ללוס • יפרע מן היערך: 68 מתני' חסורי מחסרה מנינו למימר רלין מוכיחין מטוס פמס כתב ללוות ולס לוס וסכי קתני' סמלוס 6ת חכרו על ידי ערל ל6 יפרט מן הערבי ומוליfו על השני ולונגרססוס לוס ממנו' כרחית' נמי כגמרb ולס 6מר על מנת לפרע ממי ס6רנס. יפרע מן קערן כחת דף קע"ג 3 נמצא לחסל כין סטרופיו וכו' • נמרס טעמ6 דכריס סמוריס כסלין נכסיס לכות חבל ים נכסיס ללות • לכמכל קb לס כמכח • מכי מפיק וסלכן ולח חקר יכול להוכיח להיפרע מן סערכ : וקכלן לע"פ סים נכסיס ללוס יפרע מן עליסן פטר סוס תנן חמר bכיי סכי קלמר נמכח גלוק נין סקכלן : רסכ"ג חומר חסר ערנולסו קבלן 6ס יס נכס ס סטרותיו סטרו של יוסף בן שמעון פלייפרוט • סטרות סניק' ללוק 655 יפרע מסן: וbין סלכק כרסנין • ערנהול bלומר פרועין כלומר דמיירי כלוס ססני יוסף בן שמעון נופיס נו : מול ולני ערכי קכלן סול סלומר כן וסכי נותן לך : יכתבו סימן: פירס קרינסקוס ניחור חלוס כ6רגמן

קטרג לשון סר"כמסכ'ו'פרק ז' וככורות : יכתבו כקן וכריכין סעריס לידע חס כהן הוס • קוחיל וכוקכין כן כדי להכירו • (6פ"ג הכלחו קכי סין מרקרקס פירי פסטר על זס ירלס מסקלי חלק ממנה סנסטר קוספות פרק נ'רכתוכות דף כ"וטינוכגמרל לתכס מכס 6ס קיו סניתס כהניס מי נמי יסרחליס 656 לדפני כקן קלי תוס') יכתנו לורות - כלומר ירנע קרורות ויכתבו על דור רביעי : האומר לכנו מכות נזעת מיתתו

קרסניס : ואיני יודע חיזקו • והלוק הלמיגני ול6 החזרתי סטרן • וליני רונה ליעג• קרמכ"ס : המלוה את חברו על ידי ערך כסקוס קנ6ס רקל מסימן ליס גמר ומטענר נפפיק נמרח ולמרינן נמי קבלנות : מרכתיך

סנכי סטרכנו סקול בקבלנות - וכתיב מנת חסותו על ידי • וערב • מרכדיסלקס כנרו כי ערב זר - (קמת עלקכ"• ריססימן קכ"ט סכתכ מרכתיך סנכי ערכנו - ומ"ס קרן דקכלן הול 65מר תן לו ואני נותן לך וטעמל ניר סרמכ"ס רף קע"ד רפן לו מסור הממון כיבוי וחני הפרענו לך • לין כלן לסון הלוחם (דכפתניקין רנקמן הלוקו וחניכויןלך יפן כסגכי ערב) 6ל6 סליחותיס רססי לקלמר תן לו עכיר מלוס : ואם 6מר על מנת ממי טלרנס לפרע כתב הר"נכמס וכריס מוריס כסלין נכסיס ללוס וכו' יגמר' ולטיל פירס ל6 יפרע מן סערכ' ער סיתכס 6ת קלות וכו' - ולס לין לו סיפרע מן הערך • וכן פירס סרסנ"ס • וכן כתב הרמכ"ס כפרק כ"ה מסלכות מלוס וכתנקמניר וז"ל ולס 56cb מס קליק יסנין ערן כתס לזס סתמנת ומה הועיל לו מנלו קסוכסן פתערכ סתס 6פי' יכלוס נכסיס יר עיס כול סערל (רחות סמלוס ולומר לו חי 6פסר לך ליפרע ממני ער סתחכט 6ת קלית: (6ס יתחייב בדין ומין לו כח ולפרט ממני וכפסקנס סיפרע ממי פירני: סין הפרט יכול לרמותן חלק 6ס גן יס נכסיס ידועיס ללוס' ע"כ : רבן שמעון בן גמלי: 6ותר וכו' כקכ קריב וחין קלכס כרפג'ג וען קיק מקק מקנכות סכתכרכי

נגמרת

[ocr errors]

הפרע bt65 ככתוכתס ולין לכעל נכסיס וכריך הערב לפרו' כנמ' רסין סנכס כמותו כמשנתינו : וכן סיס רס"ג לומי כתונתת להיפרע הכתונת ער סילירנס סכעל תתלס סכחס כלומ'כמו פנקסי פלינתס מיקל רסנ"נ על הערן פלס יפסיד כל רעת רניס נרר סחין לו התרס סלס יוכל להחזיר חוקק חף נזק מתקן סלח יפסיל נ"י: ונורס כיוכח כווכן קול נספגת דחיישינן סמל דעתו לסחזירס ולחכול כתוכתה לתמר סקנכנת פנירוסלמי וסכח נמי תנן כריס פ"ו דערכין ותתס קחי כרתנן מן הערב ולפנין רינס טרן

לעיל מיניס יליר קנחה ועיין לכתוכס ל6 מסתעכו וחינו וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר הערב לאשה סוף פרק שני רמכות מיין לפרוט • ולפי' 6ין לו בכתובתה והיה בעלה מגרשה ירירנה הנאה שמא הערב לססס ככתונתה • נכסיס לכטל • מחי טעמס יעשו קנוניא על נכסים של זה ויחזיר את אשתו : כתר קריר ולענין למנות ענר ולחי מירי חסרה ההמלוה את הכרובשטרנובה מנכסי'משועברים דינ'ערב וכתוכ'לס מסתענך ומי ערן כתוכתס רבריק סוס על ידי ערים גובה מנכסים בני חורין הוציא עליו ולfינו חיי'לפרוע וחפי'לין לי מסתינו: רחכס לנכי כרית כתב ידו שהוא חייב לו• נוכ'מנכסין בני חורין ערך נכס לנטל כלפירסחר ערך סעכורי סטכין נפסיק וקכלן היוצא לאחר חיתוס שטרות גוב'מנכסים בני חורין נמי :חינו חייב לפרו'ל6 כסלין דכתונת מפענר ויכולת מעשה(גמ'וכל) בא לפני ר'ישמעא ואמר נוכ'מנכסיי לו ללוס כמ"ס לעיל כתר קלפה סתקכט ממנו תחנת : בני חורין' אמר לו בן ננס אינו גובה : לא מנכסים כחן רfפי'לין לו וכו'פטור ולפילוים לו נכסיס לכעל . משועבדים ולא מנכסיס בני חורין אמר ליה למה • וכ"כ כקבלן רחייך וחפי' יס וסול סידירנס סנעל קנחה אמר ליה הרי החונק את אחד בשוק ומצאו חברו לו -כלומר סחייב לפרו'וfפי' תחלק על רעת רכיס : ח ואמר לוהנח לו • פטור שלא על אמונתו הלוהו לא יסלו חכל לענין סעכור קוי שמלות חת קכרונפטר חע"פ

איזהו

ספכס ליותר סכר'סמתעכ' סלין כתוככו 6חרי' נכסיס

כסיס לו מכסחין לו : והכי נוכת מנכסיס מסועכריס • דקיימ6לן 6חריות טעות סופר חיתח כסדיס כגמרל ופי' סרסנ"ס מסוס דכי לית ליס נכסיס קול לס לס כתכונסטר וסרי סול כל נכתב : הוניל עליו 65 משתעכל• רלס נמר כלכו לעבר נפשית פירס לספסיר נתנילו פסול חייב לו וחין פס ערות לסר • נוכס מנכסיס וחיכו !6 פטומי מילי ע"כ לכ לכריס לס כתב ספיחין לו ולפי בני חורין - ולס ממסועכריס וכיון רסיןכו עלי' לית ליס קלס יש לו לענין סעכול ! לעלי הפרעון ונס כטור ל"ס סי' ק"כ ולח ירטי בית לקוחות כי היכי דלורקרו : 6חר חתום סטרות היה כתוב לפני קנ"י כלסון סריני וסול סנית לנרוס נהפך סחר סחתמו העדיס נפטר כתב חני פלוני נר פלוני ערך : רחינו מחייב 6פילו יס וכו

דחינו מחייב 6פילו יסוכו' • ומתחייב ספייסין וכו' • הכל על נונס מן הערב מכני חורין כלכר דכיון דלל סימי סתרי על דרך סכתכתי כרכרי סר"כ נוכל לקייס נס גרסת הספר הקול הערנות • קניס לק מלוה על פה : 6מר ליה כן נגס וכן? (נוסקר"; מסי טעמ6 מנות עביר ולח מידי קסרס • נמי .

יקסבר

ופירס סרסנ"ס כנכות הול רטנר המסון בזיווגס לין רעתו

לפרוע תערכו'כל כתכוין לזווג'סעל ידי ערכות זו תס מתרני' ולח מידי חסרת לספרי רסס טס למיתב טן לי ולטובתן נתכוין כ"כ ומ"ס פריך וקכלן וכתוכס וכו' - וחיזקו קבלן זס סוס סלמר לחת הגס6י לזס וחני נותן כתוכת ז! סרמכ"ס פט"ז מהלכו'סיסות : שמא יעשו קנוניה לפון סר"ג סמס רעקו לסתזירת ולהכול כתונתס וכו' ("לנ"י ויפזר קמעות ול6 יסית לערב נמס סיכול לגנות לנמנו פי'קנונים כמסנס ו' פ"ק דכ"מ סס תמכנו ח גובה מנכסיס מסועכדיס ועיין כמסנס ז'פרק ז'וסכועות ומ"ס סר"ג דקיימ6 לן 6חריות טעות סופר וכו'עיין מס סכתכתי

נמסנס ו'פרק קמf6 וכ"מ: על ידי כריס גוכס מנכסיס בני חורין ללס גוכס ממסועכריס bk מלוס סכתוב נסטר סיס כו עדיס לכיון דליכ6 תרתי סטר ועריס מפקי ליס לקנח • ולקוחות תוכ) 67פפילו לנפסייקו סלח חקרו כוכר וניחו בני חורין למוכר לנכות מקס סרסנ"ס וטעמ6 מפרס כנכנ'רסעכולל רפוריימל וכתיב יוכיס :יך הטכוט סכנס ניניס לנכסי כוסועכריס• וסול סרין קרקעי לכל חי ליכל הני תרתי • סמור רננן רלס לנכו ממסועכלין מס\' פסילח ללקוחות ועיין לק' וקנין כמו סטר מעשה כל לפני ר'יסמט: 6מר נוכס מנכסיס בני חורין וכתב סר"נוהלכה כמותו וערן דלקתר ממן מעוקכעי קנין וfי לb לס מפתעכל ור'יסמע6ל כקנין דוקס מיירי ולפי'קכיחיכו נוכק סלק מבני חורין וטעמס כתן נ"י נסי' קכ"ט בסחני מקנין דלות החיים לפי חיוך קערך חינוכח לו מכר עכמו 656 פנתערב ל6חריס - וכל סלל נכתב לית ליה קנס : ע"כ וכריכין נתי לומר דערכות סעין ססוח כדרן 6סמכתס מתני קנין ולס כטיל נ"ו חסוכ וכו' - כמו נמסנס ס' וטעמס רמכל מק'ליכה הנחת לסימניס נמקנת ולפי'סלח סלוסו ממס על 6מונתו: הרי הסונק וכו' כתכ סגלין ז"ל כסעריו פי'קית חונק סוס סמחזיק ננעל חוכו • סיפרעקן וענר מעון וסמר הגיחוסו וסני חתן מסת' רל6ו חונק כנמפ קלמרי ג'י : פטור סל6 כל למונקו קלוקו וגס כסונק - חלוק תיק ר'יסמעסל והלכה כמותו כרbיפס כגמ' ולרעת קרינולסחר קתוס סטרות כטיל קנין • קכי נמי חיכו חולק

1 וב כא א

רכי

ר'יסמעS6 656 נקנין וכתכ נ"י דלג לחנוק מכוס קל עכיר דקסכר כל ערך סוחר מתן תטות ל6 סוי ערס • סל6 על 6מונת סמליל 6ת חכרו ולו מילי חסרית כמו כערכ רכתוכקי ומסמ' הערב ותכטחתו הכוסו (6ע"פ סקילס רני יסמעש 6ת כן ננסי דערנ לכתונ'נמי ל6 מסני ולפי'כקנין דכמו לסתמס קנן הכל הלכ' כר'יסמעש . וערב ולאחר מכן מעות נעי קנין וחי לה ומפרסי'כקנין ה"נקסיס וכתוכה וכן דעת סרמנ"ס פי"ז מה' כל מסענר • ופלפני מתן מעות • לח כעי קיין : מיסות וכרילכו לחלק בין ערי וכתונת לחנוק וי"ל רמפוס איזהו ערב שהו'חייבהלוהו ואני נותן לך חיים שכן סליקא לה מסכת נערס וחכריס סחנק - גמר על אמונתוהלוהו (נמ'וחמר) אמר ר'ישמע הרוצה ומקני• הכל כערכ רכתוכ'. שיחכיס יעסוק בדיני ממונו'שאין לך מקצוע בתור' בבא בתרא נית כית לערס ולח מירי גדול מהן (נמ' וסן) שהן כמעיין הנובע • והרוצה וחלונ'טס למיתב טן לו וכו': שיעסוק בדיני ממונות ישמש את שמעון בן ננס : סליקא לה מסכת בבא בתרא

סליקא לה מסכתבבא בתרא כשהודיע ענין קרינין התחיל ללכר על סליינין גוורי קגזירות • וקרינין ססס • וסידר לחרככס כתרו סנהדרין קרמנ'ס

וכן כתנו סתו'ולסון סנסררין קרמית נמכ פעמיס רכות כתרגוס ירושלמי ותרנוס כתוניס • ולרעת קריב

כפירום מפנק י"ח פרק כתרס לפוטס לסון סכרי קות יוקוס ס מורכם פונה סדרת פניס ופי"ן מתחלף כסמן : פרק א דיני ממונות יפי'סר"ג דהיינו הולחות וסגולות פרק א דיני ממונות לתינוקודחות וקלולות בסלסת פיין פירוטס כריס פרק י' רכ"ק :

סדיוטות יולס 6כריכוסו רכנן c5c5 מומחין בשלשה פירפרריכקריוטות ולס סכרכותו רכנן לסלסה סלס תנעול דלת בפני לוין bnc יכפור קלות ולח ימנ'מומחין

מומסיס וכו'כלומר רקיס וכתיכ גני סומריס קוי לכופו לדין • !6 יחיד מומחה • לופסת הדיוטות לכל גזלות כלו כתוכיס נ"כ כפרס חס

ותגלות כג' מוחין רשתיס כסן תלוס ועירוב פרטיות מסכת סנהררין

כתיכ כפרסת סומריס כות כחול כחן כרחיתל כגמ'•

המספטיס • ג'פעמיס ומינת וחכמיס הקילי ולה הניכוסו פרק א דיני ממונות בשלשה : גוילות לפינן פלשה מומחין : ניק : קומחת" עיין מ"ס כזה כרי' נזק תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה בני רמפלס נזק סלס : חני נזק פרקיני : נזילות וקבלות

האונס סור מס ססזיק • ולף על נג כסלסה • פי' סר"כ מומחין

והיינו חבלוז חיילי דנעי לחלקיס כתיככפרסת סומריס ות טוענו מסכת יו נפקדונו למתניתשלימי כפל (תסלומי 6רכעס וקנסקי סfינו מ-5 כמו דקייכוניל6כל לוק ולס סילס ל6 מקרי נדלן למנות להוכחת מס סקזיק • bcncסיותר תכס כמי חני נזק פסיכומטס כמו נתנה. ולסיס מסמע לסון סררה ורכנות כדמתרגמינן רלת ססויק סקרי מסלס פחות וחיילי ותנו) חני נזק תנ6 נמי נזק : נתקין חלקיס לפרעסלסון יכננתי כל זס מדכרי רס"י ומים

וקמוכיח הר"ן וסלסת פעמי כתיב חלקיס • ומינסיליף פלסק מומחין קל לניפים. ותרי לקרי דייניס וחין כית דין סקול כפי'סר"נלקין • ועיין כמסכת לסוף הפרק מוסיפין עליהן עור חסר הרי כחן סלסת' כר' יונתן כגמ' : וכתנו סתוס'סנריך לרקדק רקכס לס דרסינן סר למנינס מסוס רחכטריך לגופיס • וכמסנס נ' דלקמן לכעינןcפת וכהן וסיינו מסוס רעפרס כסניס כתוכין כפרפק (כ"ס סר"נ נמסנס ג'פ"ר רגינס) ולה חמרי' חין דורסין מחלות פיל • ופי'מומחה כתכ סר"כנרים פיג: וחבלות ברחה לר"ת לכופר (bEסיס bל ככר • קוי ככלל קבלות חי נמי תני ופייר קני• וסייר נמי אכילת עכו כרחסי חכריס וקנס הול (כפי נמי ג'ממחין ולליסכח קמ6

6S חסין הן פייר • דליכ6 למימר לפסיט6 ליס לסוי ככלל חבלות חי כמי סתנ6 לס 6ייריחלח כממון הניתן מיך לירי תוס'נעיין לקמן: נזק כתר קריכסלס 16 טור המוכר וכו'וfע"ג דהיינו חכלות וכו' גמ'ופירשו התוס'סור המוער לחמרן - 5חו לסן ורגל| חלל לקרן רלס מנכין כככל • סחין מומחין כמ"ס סר"כ כריס פ"ח וכ"ק - ועיין סס ומלחני לנזק כסרי תסלומי כפל וכו' - רלין נגנין 6ל6 ע"י מומחיןסמעינן דליקו נמי דוק6 כנזק פינו נגנה חלה כמומחין ומ"מ קשיח סמלי סייר להיכך נזקיס • ועיין לעיל ממ"ס סריג ליידי לבעי

בתקני

עכור

וקמוליס 6סרט ל6 מכחתי לכקן כתוליס ועכו 6ותו מחס למקני תשלומי כפל וכותנ6 נמי חנינוק וכו' - וכ"כ סרמכ"ס כסף: דיני נפשות רסס המת היה הדבר וזנתה תחתיו וסקלוס (קוי מני לפרופי רחני נזק גופיה חכטריך רפנס ממיכל ותנ ד"ר כפטריס וסלסת כדלקמן וקלכס כחכמיס : נ מכות קנס וקי"ל ח"נ קנס כמ"ס כסוף פ"ק דכ"ק וכסלר דוכתי מעקות לרכעיס: כסלסס לכתיב ונגסf סל סמספט וספטו * וסכי bמרי' כנמ' ולס 6מרו ליידי רפtלומי כפל ok למיר פלגה פניס • וסין נ"ו סקול

נזקי ממונ6: מפני סיס מוסיפין עליסס עול סחר : האונס והמפתה והמו

והמוציא שם רע בשלשי דברי ר"ט 3ו דיני נפשות ורכי ממיר קרי כלן ססק: רכי יסמע! וחכ"א מוציא שם רע בעשרים ושלשה • מפני שיש סכירס לס ס יקיס כריך חומר נעזרי' וסלסה לתיק בו דיני נפשו': ב מכות בשלשה משום ר' ישמע- לדיני נפשות • יוסיפו על וסערסע כתי'סכל והרשיעו אמרו בעשרים ושלשה • עבור החרש נ שלשה • סלסה - עסריס : וחכמיס לחת קרסט וכתיב קתס 6טר עבור השנה בשלש'רכרי רמירשכ"ג אוט' בשלש' חומריס חין רחו לעשות כן• קול הסט למות מס לסלן מתחילין ובחמש'נושאין ונותנין וגומרין בשבעה• פתח יכל לעג על הג' כעסריס וסלסס 6ף כלן

ואם קרלסוניס סbינס מומחים כטסריס וסלסס :

חן סקס פסוליס ולפיכך קמורסי קיום הקורס וליידי דכעי למתני מכור פנת' קכח הוסיפו קרייניס : ורכי מחיר לס קיק חוct לזה • כן פירם נמי עבור הסרס כסלסת מתחילין כרחות 6ס יס לסופיננ"ר סרמכ"ס מתגמי כל זס סכתכ 6ו סקס פסוליס • לח ידענ6 על כן 6ס 6קד מססbסס לומר כריך בית דין ליפן ולעיין 6ס מסי קלמר רכס עדין קס יוסכיס ולניס עס סלו סהוסיפו כריכת סנק לעבר מפני התקופה • ותחנים והפירות וסניס עליססיות התנן כפ"נמסג'ו'רמוסיפין ולין חופפין ללפני לומריס 6"ל סליןכסן ספק - לודחי סינס נריכס עבורינטל וי"ל דסקס מסוס הכי מוסיפין לפי ס6חר 6ומרחינו יודע ומין יקיר כמעוט • טניס חומריס ליסני וחסר חומר סלח ליטר • כ6ן לטג סקרי חמת קוק • 66חר חומר חינו יודט • וכעיכור סולכין חקר קסניס • ומוסיפין טור סגיס ססריס סיסלו ומוסיפין עור סניס 6חריס פיסלר הסנה לקמן כמסנס כ' ל6 קפי6

הפנס לקמןכמסנס כ' לס קסיס ותסלת יסיכתן סיס כדי ויתנו-כרכר וסרי כלן סמסק פניס חומריס נריך לעבר להוסיף ולתוספת כופרסין רסוסטין ללעז 6ס יוכחשו מידי סלסה חומריס 6"נ • נטלו פניס כמטוטן • סניס לfומריס סכעל ויתחייב מסס כסף · וחסר כן יכיס עליס ולסיוכספו 6ינס נריכס • וסלסת חונוריס נריכס סולכיס לסחר קרום • ותרין קיס כנפסת ולתו לסוליס לטו על סרחסוניס לומר ומוסיפין עול סניס סיסיו סכעס ומעכריס לותק וננמ'מפרס סלס ירעו לדין וכנמיקי יוסף ה6רין כזס :ב עבור הסרט• וקני סלסה • חמסה ופנעה · כנגר ברכת כהניס סים כפסוק כתכ סר"נ קרוס קסרס גמר' 67"ל לעבור החרס 656 כי רסטון סלפק תינוק • וכסגי. המסק • (כסליסי מקרס יוס 3"ס ממיל6 מיעכר סחלס סעכר ליוס ל'נתריקה

סנטה סליק ליס • רס"י וליידי לכעי למתני ענור סנה • זרתס ל

סני כ65 סמירס • וכסנמרוקכעת לפנר • כרין סי6מרי פתק הפנה מעוברת יתוספת לכלל ידעתי למה 65 פירס סר"נ כרכל רמפרס קלוס ניוס עכור (קוס יוסל' 6ממנו כעסה החלט מעוכר כסרונין לטברו) כסלסה • חקר עבור ליכס קלוס ומנירבי 6לעזר כרכרוק סיס לסכירס ליה הכי כדתנן כמסנס זי פרק נ' ורcb הסנה • (ot פסק כמותו • וסל כגמ' 65 המרן מיידי 656 למסן דמפרס חיסון חום לכל רמחן רמפים קדום קחלס מסיק למתני' וכי 6לעזר כרכרוק קיל : בשלשה כריס פרק נ'ררco c6נק • ננפיק לה קר"נ מקרל מרכתיך הסרט הזה נכס ונו' כרחית. התס כגמי - ועיין מס סכתכתי לקמן כמפנק ו' - לכל כתכו סס סתוס' רמותת סוניס מתיס כמלן רחמר מלורייתל יקיר כסר לדון • וכתיכככרק תספוט • ורכנן חבריכו סלסס מסוס יוסכי קרנות - לכל מ"ר מללוריית'סלסה מומחין - חלס מסוס דלל מנעול דלת • חמרי לסגיס כיסיך מומחק : 6וג'קלייטות • גני קלום הקלס לין לסכפיר • ו6"כ 6"3 קרח ע"כ • וסר"נ מפרס כריס פרקין כמיו מרחוריית6 כעי סלטה • ולפיכן לס כתכ כ6ן 6ותס לרסס לר"ה : עכור לפנס כקל הר"ב מפני סלסה וכריס מעכרין • מפני התקופה : (הלכים והפירות ! תכי ת"ר ננמ' ופירס רס"י קתק פה כין תקופת תמוז מתעככת וכמסכת סbין תקום.תסרי נופלת על עבור החג מעכרין דנפק6 לן מקרח (ומן הלסיף תקופת הפנסי עיין דף "נ)כין על תקופת טכת סגמסן זמנס ער ט"זכניסן. ססכחת העומר לילס כתוך תקופת טבת - מעברין - ועל החניך לס לס כסנת קמנוחה • מעברין רקרס כתיב כחרס החכיס • ועל

ועל פירות קלילן . 6ס מקלקר כסולס יותר מומן העברת: מעכרין • סקענרת זמן הכלות נכוריס וכתיב וכיוס סנכוריס: ולס לסיכילס ככחוכרנל • כריך לטרוח פעס סחר לפנות : בשלשה מתחילין כחמשת נוזלים ונותניס וכו' • פירס סר"נ 6ס 6חר מccoק חומר כריך יכו' נפניס סומריס מין כריך כטל יחיל וכו' ומוסיפין וכו'. ננרייתל) כנמר6 • וכתב סמפרס לס' קדום החרם כפרק ו': (ז"ל וס556cb מפני מס לס פניס סומריס לס כסכ וסחר חומר כסר • כטל יקיר כמטוטן • וחס לומריס טניס נסן (6חר סותר לס כסכ מוסיפין פניס : ולמק לח כחמר כמו סלמרנו סתחלס כטל יסיר כמיעוטו וכן קרין לס 6מרו כריכיס עכור 6, חינה בריכת • ולמס סמכנו על סעיקר וקול 6חרי רכיס לסטוק · נמי פלומריס ל6 נסן • חרסינה כריכת עכור ולח גסמך על העיקר ות

כא ב

[ocr errors]
[ocr errors]

21 2

כמי

« הקודםהמשך »