תמונות בעמוד
PDF

ננדולי ומ"ס סר"כ מכל ממר ליס כית זס וכו' ונפל - אינו חייב לכנותו - ול6 רמי לחמור זס ומת - סמסים כדמיו לקח ייקח וכו' כדפיסר"כ כמסנס ג'פ"ו - ועיין מ"ס שסכססוסרb"ש מסוס לכחמור כשמת לזכוני קלי ולקח 6חרי משח"כ ככית כשנפל שאין דרך למוכרו - סמניד פ"ס מסל'שכירות - וכן כתב נ"י . וכן כתבו סתוס' פרק ו'דף ע"ט - וסוסיפו כימור יתע"נ ונית שנכל עומד לכנות מי מפשר לכנות bk כתוס' יניbות ככנין - וסומלb קכל עליו לסוסיף יגיחס ככנין כית זס לי כיתוף כמו ססוb סשכיר לו י ע"כ פרק ט המקבל סדס יעשנואחרי לא פחות מהחלונות ולא יוסיף עליהן ונרמס לי למס שכת: חלל כbריסות •, אלא מדעת שניהם : סגות עומד למכור. לfולוק' למחנסי לשלישי ולרכיעמו פרק ט המקבל שדה מהברו - מקום מנ6 ס"ס חמור שסנייקף נחכיר'כך וכך כורין לסנס: שנהגו לקצור - יקצור ועומדת לרכיכס - עומלת 1 נחרוש מחריס מחר סקניר' לעקור - יעקור לחרוש אחריו - יחרוש - הכל נמי למכור לאחר שמינויוג' 1 ייסעקיר' כדי לספוך שרשי כמנהג המדינה - כשם שחולקין בתבואה - כך כס לרכיבס - דמי לי תימי ו של עסגירעיס סכו וימותו: חולקין בתבן ובקשיכשם שחולקין ביין יכך חולקין סכיתקסס מלכתבסר"כ סס נקניס ' סמעמידיס 6ת בזמורות ובקניס - ושניהם מספקין את הקנים : לכסכריקס וסכרס לרכוכ סנפניס: וסגיסס מספקיס ב המקכל חייב לסעמיל לו חמור סייגו

[ocr errors]
[ocr errors]

-

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ב המקבל שרה מחברו - והיא בית השלחין - או בית האילן יבש המעין ונקצץ האילן אינו מנכה לו מן חכורו אם אמר לו הכור לי שדה בית השלחין זה - או שדה בית האילן זה - יבש מעין ונקצץ האילן - מנכה לו מן חכורו: ג המקכלשדה מחברו והובירה שמין אותה כמה ראויה לעשות ונותן לו. שכך כותב לו - אם אוביר - ולא אעביד אשלם במיטבא : ר המקבלשדה מחברו ולא רצה לנכש - ואומר לו מה אכפת לך - הואיל ואני נותן לך הכורה - אין שומעין לו מפני שיכול לומר לו למחר אתה יוצא ממנה ומעלה לפני עשבים : ה המקבלשדה מחברו ולא עשתה אם יש בה כדי להעמיד כרי! חייב לטפל בה אמר ר' יהודה מה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מהקצבה בכרי - אלא אם יש בו כדי נפילה : ו המקבל שדה מחברו ואכלה חנכי או נשדפה אם מכת מדינה היא מנכה מן חכורו - אם אינו מכת מדינה - אין מנכה לו מן חבורו - ריהודה אומר אם קבלה הימנו במעות - בין כך - ובין כך - אינו מנכה לו מחכורו: ז המקבל שדה מחברו בעשרה כור חטים לשנה - לקתה - נותן לו מתוכה - היו חיטיה יפות - לא יאמר לו הריני לוקח מן השוק אלא נותן לו מתוכה : ח המקבל שרה מחברו לזרעה שעורים. לא יזרענה הטים - הטים - יזרענה שעורי' רבן שמעון בן נמליא אוסר(גמ'ורb"פ)תבוא' "לא "יזרענה"קטנית "קטנית*יזרענה *תבואה

(ג"6 כספך) (ירו') רבן שמעון בן גמליאל אוסר :

- ט המקכל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »