תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

אוכל ct 6נייס קרסנ"ס: תקכרס 6מן פי' סריך כלומר לין סנכס כר"6 : ככינתי תרני' רדידי' ככנת6: פקנרס 6מן מין מכילין בסיס מתס סרסעי'קין ותלוחי סתקכרס f6מן, כלומר אין מניחין בסיס חרס סרסעיס סיויקנסל קנסו רכנן קרסנ"ס ורכנן קלמרי ללח היורפיני' ולפיכן חין לומ'סקנסו' לכניס לקייס לכת מתנת סמן חפיפ סלס קית מן סדין: חכל 65 דליק'כגמ' רתח רלמרר' אעזר סרסעיס קין מפני סקיימו כחנל 6ס חלק ססכיב מרע מנכסיו כחיל: ק"ו כחול - וכן קוליסככרס ור"ח לטעמי •

הלכה • רכין כחולכין כסכת ערכנן לטעמי' רתנן (כסיף חולה ואמר' תנוכבינתילכתיוהיא בשתי עשימנה רכרי שכיב מרע ככתיכי :פית וכלליס) המקיי'קיליס ומתה וקיימו את דבריה אמ' להן בני רוכל הקבר' וכמסירי רמו ולfין נריך קנין נגרס ר' 6לעזר חומר קידס אמון גמורי"ף ור"ח6וגנר) וחכ"א בשבת דבריו קיימין ולס 566 מיקנו תילי קוניס

חכמים חומרים לה קילס : מפני שאין יכול לכתוב : אבל לא בהול ר' יהושע ממנו כין כחול כין נסכת כרי חכמים חימרי'וכן הגרסה אומר בשבת אמרו קיו בחול כיוצא בו זכין לקטן סלל קטרוף דעתו עליו :

כמסג' לירוסלמי : ואין זכין לגדולי יהושע אומר לקטן אמרו קיו ח יורסי הלך לומריס קכן וכבר כתבתי לעיל נרס'ר"ה לגדול:חנפֿל הכית עליו ועל אביו או עליו• ועל עקר6סין • וין כטל חום

:תוכן הרעת מכרעת רחם מורשיו והיתה עליו כתובת אשה ובעל חוב יורשי יכול להפרע מנכסיס לר כי הניזכמי' פליני 66מרו האבאומרי'הבן מת ראשון ואח"כ מת האב בעלי 6סר לס זכק כהןסכןמטול': 5 ילין סכרח פיסלקו וכפי החוב אומרים האב מת ראשון ואח'כמת הכן ביש וכעלי החוב לומריס קלר עם חכמי'סלה יקרחו כסס אומרים יחלוקו וב"ה אומרי'נכסייבחזקתן:טנפל מת רספון : ונפלו סנכסיס קגת הלחת: בשבת וכריו הבית עליו ועל אשתו יורשי הבעל אומרים האשה פעס 6קת לפני קנן • וקס קמין פלס מטריף רעתו מתה ראשונ'ואח"כמת הבעל יורשי האשה אומרי' מסועכליס ככתונת 6סת סין סדין 6ין יכול לקנות הבעל מת ראשון ואח"כ מתה האשה בית שמאי ובעלי מוכ:כי' סמלי חומרי' ולכתו' נסכתי לכל לח כחול אומרים יחלוקו

ובית יחלוקי רקפגרי כית סמחי פיס תקנת כקנין וכתיכס •

מסר המוכר לנכות כנכוי ולמס קטרוף דעתו קרסניס: רבי יסוסע 6ומר כסכת חמרן רפי • ניורטי (כלב) ונעלי סול פרווייסו מוחזקיס הוו לפינן סוכריו קיימין: 6ע"ג דליכח למימר מנו דיכול לקנות ולכתוב יחלוקו; ובית הלל סומריס סנכסיס כחזקת יורסיס וכמוחזקי' כי ל6 עכיר נמי קני• וקל וחומר כחול וכל סרחו לכינס • רמו. וכעל חוככ6 לסוליס מילס • ועליו לקכיס רסיס ססלר חין כילס מעככת וכו'. קרסניס: קל וחומר כחול - כתר מת קסלת : ט הלסת מתת תחלק יומין ליורסי החסס כלוס • הריכוכן הלכת וכו' ורכרי סכיב מרע ככתוכיס וכמסוריס סקרי קנעל מת חסרון • וירס לת cfתן : דמי נקט ככתוכיס מסוס קרקעות ונקנין כסטר • ונקט

נכסיס כמסוריס מtוס מטלטליס רנקניס נתסייה ותנ"ס קריר bsoftלפיקני קיניס נtכת - ולע"נ רקנין ישנו מtו'מקח וממכר 67סור מסו' סכות כלים קריכ כמסנסני' פ"ה וכינה נסכיכ מרט התירו כדי שלח קטרוף דעתו : זכין לקטן פולין ולין לויך לזכות לעכמו ממון סנותנין לו תקנו חכמיס סייל חסר זוכה ומקכל לכרכו • ומין זכין לגדול • ססרי יכול לזכות כעכמו : רכי יסוסע חומר לקטן 6מרו מסוס דוכין לו סלח

בפניו וכל שכן לגדול סיס לו יד לקכל ולזכות • וסליח נמי מני מזוי • הלכך כל סכן רוכין 65רס סלס כפכיוסרסנ"ס : ח והיתה עליו. על תכן כתוכת חפתי 6ובעלי חוליוחין לו ממה לפרועי קרסנ"ס: יורשי קלנ fומריס וכו' •

ככפל קניק עליו ועל חכיו קחי • פיורסי יעקכיכגון כני יעקכ סמעון ילוי חזי רחוכן • סו 6פילו חנוך ופנוח בני רחוכן' סגס הסיורטי יעקב חומריס תכן מת בחסון - דהיינורסוכן מת ר6סון ומכח חכוס רחב קחתיכס וכו' ולענין כפל קנית עליו ועל מוריסיו סייך למתני יורסי מוריסיו חומרים וכו' - וסכ"ס : ובית הלל סומריס נכסיס כחזקתן כתר הרינ כחוקף היורזיס וכמוחזקיס רמו - וו"ל סרכיסכחזקת יורטיקלר • סקרי הסיורטיס ורלי • לו מיעקכ לומרסוכן - וכמוחזקים דמו סקרי יעקכ מוחזק כנכסי קית • וסלוכליס מכחו• ע'כ: ט ועל 6סתו ולין לס נני ממנו הרסניס : כית סממי מימריס יחלוקי : עיין כמשנה ג' פרק די דיכמות דמסייס כת יחלוק יורסי תכעל פס יורטיסחר • ודייקינן מינה רל6 פליני כיס עס כית סלל 6 כנכסי מלוג - ולע"נ דתתו' כתכו כסס ר"ת רמלהכחל תניbמע מינס וסכל פליני ככולסו - ומחלקין כן הכל וכסמת הכעל מקרים מוחזק טפי מהתס• דנפלס קיינס • זקוקה לו ולין נס כלוס ער לסחר חלינס 6כל לפירוט : נכסיס כחזקתן רקחמרי נ"ס סיינו כחזקת יורסי הכעל מהחי טעמ6 לפיסהיל חינת מוסיקת נקס כלל קוליל וזקיקק היה. הר"ן ל6 פירס כן סתס חל כרמפרהכל ומספק לן ויחלוקי • וכן פירס"י סס •

וחס כן סכרח לחלק בין כמה c65ק | ניקח קכה קכה. כמי כל פליני כית סמלי כי 6ס כנכסי מלון כמו סתס• וקל לל6 קתני נמיירטי קכעל עס יורסי קלנכה

סתס כריך לומררשנראה כי כלפון קכרק וסמך לדתנן סתס כיכמות :

נטול

נכסיס כחזקתן • נכסי כחן ברזל בחזקתן ול6 פירס בית הלל ועוד כמסנסו' פיס לכתוכות: כרfמרי' לר"י וקנמ' מפרץ חי בחזקת יורסיסלסס סתיו פלס : כי בחזקת יורפי סכעל כלן רמספקא לן וכו' וסול סדין למסניות דיכמות וכתוכות 66חריותן עליו * קלקן נכסי נון גרול יחלוקו : וכתוכת לפה ועיין מ"ס כסוף הבנתינו : נכסים בחזקזן כתב סר"כ פרס מגה מחתיס ומוספי: נטלריס כחוקת יזמי קכעל : 65 כירסו כית סלל לינקוקת יורcיocta וכו' (עיין מ"ס ונכסיס הנכנסיס זיכלים

במג'ניפיק ר'דיגמות וכיון עמסיקס נכסימל סנטטי ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן • כתובה בחוקת פסנכסי' כחזקתת כולסקי פתיח נכנסנכנסיס עמק• יורשי הבעל נכסים הנכנסים והיוצאין עמה כחוקי להורים ססכועס (מחייכות וכססיל יוכחת יוכליס עמס' יורשי האכי נפל הבית עליו ועל אמו -אוואלו לגביית בתוכת'כדתנן כמס;' לס פחתו'פסקולה - ולס מורים שיחלוקו : אמר רבי עקיבא מודה אני כזה ז' פ"ט וכפוכוי) °כנית הותירו * קוקירו לה •אקס שהנכסים בחזקתן אמר לו בן עזאי על החלוקין אנו חף ע"גלנטלמ6 לין לוס כחזקת יורסי קלסקי נמנלו מצטערין' אלא שבאת לחלק עלינו את השוין : מוריס סכוע' לכניו(כדפירס יורשי החסה נוטלים כל

פרק י

הרי כמסנס ז' פרק ז' נכסי מלון • זחלי נכסי כהן

הסכועות) וליכל למנויי כגון כרו:י נפל סכית כליו ועל חמו ולין לס כן 6חר 6 זקי מייקל (לת) קרקע כו'כ"כ סתוס' חבלסטור 6"ר סימוני יוסי תכן חומרים ה6טס מתס תחלס וירם הכן נכפיסי וחנן כתר דמיירי כגון פייסד לסנכסיס לכתוכתה סלינס נריכה יורסיס וכן ויורם הלפת ממספחת בית חניק חומריס קנן ליסנע וכו' • תפיקני על קנ"יסכקל עליו ופסוטסוס . ומלי מת תתלק"6נו יורפסת הספק : חלו ולו מעליס נ"ס וכיק פסיטותח ליכס כיון דכתיס' רסחוקו ועוד ססו ליס לסזכיר הכל דיחלוקו וכיון ספניקס כלים מכח ירסס קוי ספק וספק דעת המוס'. על כן נרחר ר6סתמטיתס רכרי סתוס' כסכתר ויחלוקו • ול6 למילנפּל הכית עליו ועל 6סתן דסתס יס סני כן וסיס לפניו ספר קרי'ף וסס רלס לכרי נייסמפרס גס כן מיני נכסיס• ים סהנעל מוחזק • זיס סקלפת מוחזקת לכל כרכרי הטור ומיקו כתוס'פרק ו דינמות יף ליס כקכו נס הכל הכל כחזקת קסcת: כיון ססיתס סלמנק' וסניקס כחיס לתירון דייסר וכו' ונטור לכן העזר סימן ק"ס לענין סומרת מכס ירוםלירם הכל יתלכן יקלוקו : מודה חני נזס • קלרנרי ינס סתס - ונרות ססמך על נ"ס כסימן כ': כתובה וכו'• בית הלל • קכו כמי 6מרינן נכסיס כחזקתן כחזקת יורפס לסון סר"כ וכתונת חסס וכו' • לקס כהזקחן לסלקמיס קלי מן הלן ססרי כחיית מסמק כעלס : 6חר סנט קניק תיק 656 ס"נ וכתונת וכו' קרסנ"ס : בחזקת יורסי הלר : מתיחסת וממונ6 נמי כחיית קיה בחזקת סכט 6כיס : הלכך פירס הר'נבחזקת יורסי החזק סמלכיס כחולת. קרסניס : יורסיס מן קוב יורסיס חופק והלכה כר'עקיכל: על חלוקין זיווסיקסטה סול ליס למימר • כרקתניורסי ק6פס סומריס לגו מלטערין • כלומר על מחלוקת רלטיל לבית פתחי זכית וכו' חלח חיילי לכיכמות וכתובות קתני יורפיקחס מטעס הלל • לנו מצטעריס סלה רסו רטתן - ולתת לומר סנס נזק פכתכתי פס כסס ניי • קתני הכל נוני יורסי קלכ וסנס כן קלוקין • ובלת לחלוק על תנח קמל פלומר פקס סוין : קנת סיוע לכ"ס לפירוס רס"יפקינו התנס כרכריכים

מסוס וסכח סמך 6סנסו מתני' ; י נפל קכית עליו ועל

חמו - כתב סר"נ ולין לס כן חסר חלל ותיקן פירס סרסנ"ס• וטעמו ל6לן סוס נס כן 6חר מסיס 6קר רקפת6 fותו קכן סו6 יורס ולbי כחני סנכסיס סלסמו' ויורפי קבן קס ספק - ולין ספק מוכיח מילי ולחי לכל כתבוטלין קתוס' דקות הלכתל כלל טעמס פכסכיל סיקס ודחי כחלק זה - יתח ורמי כחלק בחר • ועוד ו6"כ כריס נ"מ לתנן זס חומר כולה שלי של חומר חכיס סלי • מיסbמר (כולק):לי יסכע ס6ין לו נס פחות (כנן חלקיס ויטלס) המחילס סוי הכל סלו - כיון ססוס ודחי כזה תחכיס יטול סכלי וסר ספק יוולי אין ספק וכו' • ועוד הקפי מסונית הנני ופירסו דסכ6 6פילוים לק גניס 6חריס מסיס חסר רינו) קכי • חלל cלחין לה כן מלכיהכן קוק • ומ"ס קריניורסי קגן ר"ל 6cיגס יונחי יריכו • ומ": זיורסי קלס וכו' - וחנויורסיס לפי סלין הכן יורם חת למוכקנר • להנחיל לחסין מן החכ • כמ"ס סוף מסנס 6' כפרק דלעיל : מורים סיחלוקו • פי' הר"3 ול6 רמי לנפל סנית עליו ועל חפפו וכו' לכל הכל וכו'

פניקס כלים מכס ירושת מסל"כ כיורסי הנעליוירופת הנעל מינק מן התורה לפי קכסקנ6 כמ"ס סר"נכריס פרק ט'לכסונף (6ע"פ סקתוס' מקפיס על זס סתירוז מדרכי עקיכל ליירי כנותני'ולסכסן כיס כפר' יס נוקלין דף קי"ל לסכירה לית לירופ הנעל החורייתו) • לה קסיס וריט לס 6מר הלל זירם חוקק מלמר סקכעל יורם 6ת 6סתו • ולרי סר"נ בתוככרק ט'רכתוכות למדרכנן יקרס הסמכתס כעלמה ; וכן נפרק ד' דיכמות דף ל"ח כתכן הקירוז וירופת כעל דרכנן וכל הקשו עליו כלוס : מה אני כוס ימסוס ונקט ק"קליסנס רמודיס חמר חייו נמי מורק 6ני כלומר וחני מודה וחולק פלין הלונרי ניק

הלל וכו'-קרפניס: שהנכסים כחזקתן. כתב סר"ג נחוקק יורסיס מן הסן • סקרי כפית מסמקכענק הקר כט 6ניק קיל מיקסת וכף •לפון מגומגס קול • קרסניס סכל ימי חי הספק ל6חר סמת נעלק סיס כל ממונק כחוקתסי

2 סג כ ב נקרי

פרק י

ר"ע

[ocr errors]

1

תריסים מפכט 6כיס ולפי' כתוכתס ותוספת' סגכפת מנעל' פרק י נט פסוט סטרפסוט כעין לגומליכן תפוריס מסכסו לילה • הרי הן כחזקת סנט 6נית פתיל מתיחסת

ומקורין (כל מטר קרוי גט: פלין מתוכו • 6חר סככו חכית :

מכפניס כעין htנו עוסיס : מקיסר מאחוריו • כותב סטה פרק י גט כתב הר"נ כנסטר קיניגט • ועיין מיסכרים פח פיס וכורכן על סספק ותופר • רצך יותר חותם על מסכ' גטין :

נכון מכחון וחוזר וכותב מקושר מסחור ולפוקר", פרקי גט פשוט - עדיין מתוכו ומקישר • פני סכין לו יותר מכפניס כותב .טס 6חת •

עריו מאחוריו • פשוט • ככתבו וכרכן טל החלק • וחותס על וכו' - וער חסד חותם על עריומאחוריו ומקושר' שכתבו עריו מתוכו שניהם סני על הכין מכחון וכן על קכיך וכו' ומסייס סרסכ"ס פסוליס ר' חנינא בן גמלי) אומר מקושר- שכתבו סליסי ותקין רננןנט מקיסר וסלו הכפילות כל כפל בפני עריו מתוכו • כשר. מפני שיכול לעשותו פשוט • מטוס כסניס קפדניס ססין טלמן • ונרחת מכחון כין רבן שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה : כותכיינט פתלוס לכסוקיס כל כפל לכפל כמין קסת ב גט פשוט • עריו בשניס ומקושר : בשלשה ומתחרטיס - ולס היו יכוליס וסיפר כזה

פשוט שכתוב בו עד א' • ומקושר • שכתוב בו להחזירן והתקינו (קס נט שניערים שניהם פסולין * כתוב כו זוזיןמאה דאינון מקוסר, סליכו נוח ליכתב סלעין עשרין - אין לואא עשרין: זוזין מאה דאינון מסרק סמל כתון כן יתפייס• תלתין סלעין - אין לו לא מנה כסף זוזין דאינון * וכסס סתקנו מקופר כגט •

ונמחק- אין פחות משתייכסף סלעין דאינון ונמחק: כך תקנו כסלר סטרוק סל6 ע"ג זס לסון קרמנ'ס אין פחות משנים דרכונות דאינון ונמחק אין פחו' חלקו חכמיס: סניקןפסולין• מקוטר סטר מקופל כעין משתים כתוב בו מלמעלה מנה ומלמטה מאתיס סל6 כעסו כתקין חכמיס ! לוקס כלי המקופלי העסוי' מלמעלה מאתים ומלמטה מנה הכל הולך אחר שיכול לעותו פסוט • פלס חכלינו כמערל • וסס מקלף התחתון אם כן למה כותבין את העליון שאם תמחק יקרע התפירות ויפתח סמנסכיס כקס להסיר

לסטר יקיר פשוט : וכן קזנוכיס פ"ג :

סמעון כן נמליסל חומר הכל סכתכו עליו מלסוריז ו6"ת והסכמקושרים חלק כין כמנסגסמרינס • פלוגת' רת"ק ורסנ"נכסתרס דנסיני נפשוט

פטת לסטס - ולס כן פסו' פלין כו חלק קילך וכמקוסר וחמר לית עכר לי מקוסרי וזול וענו ליס פסוט • יפסנו מקיסר סלח פיס כו חלקי ול ססיס כתוכ כפרר פסוטי לו פמוט • ועכר ליס מקוטר קכח קמל סגר מקפיד קפיר והכי מוכח רבי חנינ6 כן גמליאל חומר מקופי סכתכו עליו, ופסיל - ורסנ'ג סגר קויל ומנהג המדיני כתרוייסולס קפיל מתוכו כסר : מפני סיכול ליפותו פסוט ולסיס כמקוסר חלק וכפר והלכה כתנ6 קמ6 : ב פסוט סכתוך נופר סקר סכי הילד יכול לעשותו פסוט. הלחיכירו פלס מקוסר • 69 ודלי קלמר כסס ספסוט סכתוכ כו ער לחקר פסול מללfוריית:) ל6 היה בו חלק - תוס' : כ גט פסוט עליו כסניס מי כן מקופר סכסוך נו סני עריס פסול מרחורייתל: לין לו 6ל6 סרינה לעשות פטר פסוט 6"כ לקחתיס כו fk פני עריס והרוכ' טפריס • וסכינ רווויס מלת חמסס וססריס סליס קן יל לעשות מקופרנריך לסמתיס כו סלסה * סכך תקנו חכמיס • כעל ססטר על התחתונה: סכי מפרסינן ליס לסטר • מחת הרסנ"ס• ועיין מ"ס נסוף פ"ח רנטין : פשוט סכתון זוזיס גרועיס סינס פון 6

% עסריס סלעיס: לין לילה מנתי נוער 6' וכו' - כתר קריכ ס"ק כ'ס וכו' : כן מקור פסול כיס סלעיס י והכי מפרפינן לסטרס • תלת מוזין - הליכון מרקורייקה • גמ' רף קס"ה ופי' קרסניס קטילועליו חכמיס תלתין סלעיס קליס וגרומיס ססס כ"ס מן סטוכיס: ונמחק פסיליס רסורייתף ע"כי ועיין מ"ס כמסנס ס' פ"ח לנטין : סנמחק מנין סנכתב לחריי! ומלמטה מסתיס : כסכופל 6ת כסף זווין וכו' כסף סלעיס וכו' ורכונות וכו' • כריך עיון לכריו כסטר : הכל הולך 6חר קפחתון

6- (כלכו סלח יסית למלי כריכי סעיג רזוזי מטבעות קטניס וסלעיס כתוככסיטס 6חרונה למה כותכין חת הפריון קומי וכסוף גדוליס וסניקס כסף ודרכונות זקן מכל מקוס סמעינן לקו הפטר קוזר

וכופל מקררים - ולס סיס כריך למתני ומסוס הכי הטור סתס וכתר כסימן מ"ני כתנ כו מטבע פלוני לחיכון ונמחק לין כו656 פניס ממנו ע"כ וסרמכ"ס בסוף הלכות כלות תסמיט סכל וסמך על דיניס 6חריס סכתב נתן ריל כפל קסטר על התמונה : אין פחות מסניס • ויתר נמי ל6 ליל כעל הפטר על התחתונה • כ"י : דרכונות מיין ריס פינוטקליס : הכל סולך 6חר סתחתון - ולמס לין הולכין חסר הפחות סנסנייס • פי פלין ק6סל תלוי כחכרו: כמוככותכ זוזי מלס לחינון וכו'. קרמנ"ס סוף הלכות מכות - ועיין מ"ס מפנק ח' פרק ח' דככל מניעס - ומ"ס סרנ וכלכר סל6 יסיס כתוכ כסטק 6חרונס • ג"כ קרסניס : וטעמס כדחמרינן נגמר' לף קס"ד למדין מסטס 6חרונס :

מפני

לסופר:

וכופל והקריות ממין זה כך וכך קכלתי עלי : ג כותכין גט, מפני פלין הערים יכולין לקרם חתימתן * זיכול 6רס לזייף .לים יקומייקוס ינר מתי מיינק • חע"פ סלין 6סתו עמן ולהוסיף כנתיס סטס 6חת וכתג נ"י דלפקועי כבעל הפטר ספרי קיק מתגרסת נטל כרחס : וסוכר לer6 פסי טוסה למדין מסטס 6חרונס וכלי תכלס' וכלכד וכו'בל קחי !6 לכתוב לגעל' כל כתוכק' דחוך סוf לס חבוק לכעלס וכין לסלס מלמעלה מגל • זלמטה מחתים • לכל חיפכס לס : : סיקס

נ כותבין גט לחים לט" בירן פיקל הסופר והעדי' אות אחת מן התחתון ילמד מן העליון : ג כותבין

סלין ססתופמן מכירין סחיפוקחתכין כגט גטלאיש אע"פ שאין אשתועמו והשובר לאשה אף ולח חייסי'סמס לל יתננס לס בין כוכרי פלס לינו מכירן. ע"פ שאין בעלה עמה ובלבד שיהא מכירן והבעל ער לספר זמן • ויכל לחפות cnc יכתוב נט כל סס pt6 ניתן שכר כותבין שטרללוה אע"פ שאין מלוה עמו עליס 6, תטרוף היל טלס חיים חסר פפמן כסמו * ואין כותבין למלוה עד שיהא לוה עמו • והלוה כלין : פירוס נכסיס פמכר זקוניס 6ותו הנט • חפת

חזה נותן שכר כותבין שטר למוכ' אע"פ שאין לוקח עמו נעלס נין כתינק לכתיכת • סליג'מגירסתנו וכן נפוכר; ואין כותבין ללוקח עד שיהא מובר עמו והלוקח (כרתנן כמסנסנ' פרקנ' וסלות נון סכר: ולפי הים נותן שכר

ו אין

דנטין) ססרי כל ססס נריכס פסקל רפלג6 מלוס ופלנל

לסניח רחי'חיתת מטח ניטס פקלון • הפילו הכי מקבל לידת קרח"ס ז"ל כ"כנ"י • ועיין מ"ס כמסנס ז' פ"ק דכ"מ • וקוס' פירכו רמספמס לס מקליס העסקל סול נותן כל הסכר מינים פורענות לנפסיק שיכתוב לסנט קולס פירנס לנרסס : וקכילו רחית לרנריקס ועיין ו פטלי מיסבנטין פס : והשובר לספק וכו'עיין מ"ס כמשנה ז' פ"ק דכ"מ : אף ע"פ סלין כטלס

עמת כתנסריג דוכין לסלס סלח נפנין וכ"כ סרסנ"ס וכלומר וליך מדעת סגיסס כמו במסג דלקמן ולחו למימרח רעכסיו זיכק לכעל סיסל פטור מעכסיו לסס ל6 סוי לומיה וגט bcינו חל bה לכסיכל ניר'ועוד למסי נפק'

מיני פירסוכן ועוד לסרסנ"ס מסייס וז"ל וסיס נריכf נתיזתו כו פלס יכס ליר בעלת עד סתקכל כסף כתוכתס ע"כ : ובלכר פיתח מכיין לשון הריב הגזים והנfמס נין נגט נין כסוכר גמ'רספו מנול תעריס ומן סוכר זס לין 6חיס ססמוכgop

כעל''תפסיד כתונת לסתו) סכל כסמכירין סניתס לס חסו כולי תחי סתנ6 ים עוד חיס cc ocbתוח' כסמות או סלפנינו הכל כלוס ולוס ומוכר ולוקח דלקמן כתב המניל כפ"ג מתלי מלוס ללח קניינת מסכקינו להכיר 6ת פניקס (דסח תנן כמסנס ז) וסני יוסף בן שמעון לין מוכיחין טליתן סטר סוכ וכל שכן פטר מכר ס"כ (כלומר מס6"כ סונר למפטיר נפסיס יכול לפטור טלמו מחיזת יוסף כן טמפון סירנה: והבעל נותן סכר - מכרסנט מפרס כנמי כנסי טעמ6 רכתיב וכתב ונתן - ושכר הסוכר לזכותו סו6 657 הסוך ותננס כתוכת זימכס 6חרינס לסון סרסנ"ס - וכתג סמניר פרק כ"ו כסלכות מלוק כסס סרסכ"ח • ורוקה כמקוס סלין כותנין כתוכס - 6"ג כמקוס סכותכין • וסניחת רחיק מל6 כתב לי * הס כסכתנולכרס היס פון סכר הסוכריות לציות לכטריך וסותלת לחתרורי בית כתובתה וחינת כיות ט"כ: כותבין פטר כלות וניחום סמס כקר ללוות כניסן - ולס לוס ער תסרי ותלf למטרף לקוחות סלח כרין חפר רכ 6סינסטר סקנין לסס סעכל כפסית סכיי fמר עיליץ נתוניו זכין ליס • גמ' כפ"ק דנימ רף ב : ואין כותבין למלות וכו' • וים ספקו למה לי פפיטל) • ותירכו למסוס ריסס גפנית ולי סכן פירוסס ס6ס כלf כלות לטריס וfמר לסס 6ני מלוס לפלוני מכס • כתנן קסטר ויקיס כירכס • וbס ינס לות היום (ר!"כ סוס ליס מוקוס • מסר"י פרק כהן) ויסמר לכס כיכן סול תחת תקנו ממנו ותתנהולי • וסס סין פקרעוסו לעפ"כ לין כותנין לפי סכועת כתיב6 סוס סקר • ויסלחו: חולי מעריס יוס • כ"כ המנין פרק כ"ג מתל' מלוה • והכריס הניסי' ל"ט יכולת קפילת כחתיכנס קיס • ר6יכ6 למיחש פתוח מעריס וסמס יפול מירס. לויננכו קילס סיכס קלות : והלוה נותן סכר' כתב סר"נ וחפי' קיח עסק וכו' לסס לf כן פסיטס • גמ' (טעי נרמס כעיני מטוס רמסתמס מקגל

העסקי • קוס המכקס • ורונס כעסק יותר מן הנותן ודומיס לחריסות וקכלכות וכתפנק דלקמן : כותבין סטר למוכר -6ע"פ סbין לוקח עמו לפי סלינו מפסיר ללוקת כתיבת הפטר חין מחייך ליקח ליקן מעו'לל מדעתו

רכיון סכותכין פטר למוכר חט"פ סלין לוקח עמו פסיט6 סיכול לומר 'ל מרעתו נכתב הפטר . כן כתב הטור סי' רל"ח כסס סרמכ"ן : ונ"י מכריך טיקס מפורסנסטר סקכל סמפות וכ"כ סטור כפס קר"י סלוי • ופי' מסר"י פחלק כקן תפוס לסמל יטרחותו נסלוקח בדינל ודיינ6 לחנס ! ואין כותכין ללוקח וכו' • כתג סטור ק"מ כסי' רל"ח וזס לפונו • כתב הרמב"ןקחי מלתח דפסיטס · שלח מיירי פקנו מן המוכר פסקנס לפלוני מלח כפני הלוקח וכל הלוקח סיכתכו לו תסטר • פֿיןכותבין • רל6 חמרינן סתס קנין לכתיבת טומיסלח כפניו • מ"ג•

פ"ל • וככ"י סי' ט"ל כתנכמס נ"י פקרסניס וסרח"ק סכירס כקו לסתס קנין לכתיכס עומדחפי' פלח כפנין . לדירקן נ"ל ומקרנים מסכתיכוכסר תקני חנפי סכתכתי כסס סמניך נכי מלות • וקנ"י ממס על הטור פלח סוכיר רכרי סרמב"ן סי' ט"ל נני סתס קנין וכו'. וסוס טלמולח נטמר מות כספכן פ'פ 6ע"פ סכתכוסס סיף סעיף ד'ק"ל לכעכו כקון סעיף נגלהכפיס קנין לכתוכק עומד' ומקל"רפלק כח הטירנות; והלוקח נותן לכך

נמרק

[ocr errors]

:

גמ' פסיט6 ל6 כריכ6 כמוכר סדקו מפני רעתס פי' קרסנ"ס ד סטרי 6ריסו'היירד לקרקע לפנל'וממרס למחנס לפליט מוס גרול סנס 6ו רחוקה ממנו וסנקל רעתך למינ6 יתן קול זלרכיט : קכלנו • ככך וכך כורין לסנס: כין עסקק כין לה ז סכריקנ6ת דידית קוס וכרכתיב קקונה! יסמת והמוכר לך עסקת: סטרי כירולין זס נורו נו לחל סירין לוי וזה כוור לו ע

.יתלכל קמ"ל) זכדחמרי ניזננת קנית ובין חומר: לקל וכותנין נכתנ פלוני כיור ריין פלוני - וטענותיו כך וכך זה ו. שטרי חירוסין ונטולין

כלי מלח יסוסורי'וטועני': : מפ" עלו מגלחין ו אין כותבין שטרי אירוסין ונשואין •

ו אין כותבין שטרי אירוסין ונשואין • לא מרעת כותניס סניס לכל 6' מכעל פטרי פסיקתה כדרכ גיל9 שניהם והחתן נותן שכר אין כותבין שטרי אריסות: דיני' פטר כפני עגמו סיקיו כמת 6תק נותן לכנן כך וכך וקבלנות • אא מרעת שניהם והמקבל נותן שכר טענותיו פלורי'כוולין הלכ' : וכו' : bk מרפת סניקס חכי אין כותכין שטריבירורין * וכל מעשה בית דין אא כרסנ'ג fkנפטר ל' כותכין מתן וחניכות ונוחין כתוכ' מדעת שניהם ושניהם נותנים שכר רשביג אומר טענות סל פני כעלי דיניס קרמכ"ס : שטרי דקדוק (נמ'סניקס) שניהם כותבין שניס לזה לעצמו • ולזה ז-פלו'נירר פלוני דיין סידון סמלס כתכתי כסוף פ"ק לעצמו : ה מי שפרע מקצת חובו והשליש את לנופלוני נירר פלו' דיין ח' 4 לכית: והחתן נותן סכר שטרו ואמר לו אם לא נתתילך מכאן ועד יוס פלו'. פירון לו : ה זה ליס לק ספרי קוס קונס ונס פרויח תן לושטרו הגיע זמן ולא נתן רבי יוסי אומר יתן• סטלו המלות וקלות מסרו נקכלת כרונית הלt נ"י

קסטר ניר סליס פטור' היה ונגמ'פפיטס לק כריכ'רספי

לקס לכתוכ סוכר וסמכו על (החתן) כורכח מדרכנן דניח6 ליס לסמות לקרוכי'לססיס נתו הסליס : רכי יוסי לומר יתן לסגירה ליה לסמכקל קניס לת"ס וס"ך חמינ6 סחמיו יתן כל הזכר זכתכ נ"י דמתני' קמכטיס לחכרו רנר פ"ת סיעסס לו רכר לעתיך - וסומך נלכו כסכתנוקכל כסטר 6' 6כל 6ס כתכו לכל 6'כפני עכמו כל 6• כסעת סתנסי שיכול לקייס • וכסקניט הזמן חינו יכול לקייס פורט סלו: והמקבל נותן סכר נמ' פסיטל לח כריכס זו קרויס 6סמכתס ולרכרי רכי יוסי קניס • ולענין פסק נכורי. • סנריך לסוכיר'סנה לו סנפי' וחין ריוס עתה למקכל: ללכת לסמכזס Sח קניס • 62

6"כ קנו מיל ככית דין ספור שטרי כירורין כתב סר"כ וס כורר לי 6חל וכו'וכותכין וכו' והתפיס זכיותיו כלותו בית דין סמפר פטרוקין ורחיותיו וחמר

וטענותיו וכו' וכן פי' סרמכ"ס סכל כסוף פ"ק רכ"פ מי לס סתינס מכלן ועל סלסיס יוס : לנטלן זכוותי וכן כפרק כתר6 רמיק לה סיימן סיכתכונס טענותיו • וכנכי

ורכותי מחי פטרי כירורין קכח תרנומו סטרי טענות • ר'ירמיס כר מכל חמר וכל"6 כל"ח: מסמט רמיקס - לס קל • וחי 6 • 65 ה6 • וז"ל סרמכ"ס כפ' כ"ונהלי מלגות ופטר ברירת קריינין 6ו סטרטענת כפלי דינין וכסמוך כוכרי דסנ"ג לפרס כס"ו : וכל מעסס כית דין : מפורס כסוף פ"ק דכ"מ : ושניהם נותניס סכרכסטרינירולין קרסכ"ס • וכן נרחס מלסון סרמכ"ס כפרק כ"ומתל' מלוס דלס קלי לפטפס ניר : שניהם כותכין סניס • פני קעריס כותנין פני סטרות • הרסניס : לזה לעכלנו ולזסלעכגעו

כופרס כגמ' וטעמיק מסוס דסמר ליס לסניחו לירחקו זכותך נכי זכותי * רדמית טליכי לריח חרכס • ספספס כל עילה כזניתי כרחוקן : חותו • והקסו סמפרסיס ז"ל ומחי טעמייסו דרכנן : 6ס זס רונס זיקין זכיותיו כידו וקרלו קכס כנון סחכרו לPf ליס נכתו3 פנינו כיקר ויעמודקסטר נירן וכס6נטרן תרחקו ליכ'כסמניד פרק כ"נ מסל'מנות ולפי 66מרו כגמי נטעמ6 לרסכ"נ דדנית פלי כי חריס 6רכס • קלכן הוכרחו קרמכיס וסריג לפרססטרי כירורין סכותל וכל"6 וטענותיו מסוס וככתינת טענותיו כולי פלמל מוריס וספי' החומר הפטרי בירורין היינו כל"ח ווכל"6 לחו למעוטי פטרי טענות) . 6ל6 לסוספי רוכל"6 נמי כותנין כו - מסוס דניקל ליס טפי קמח רסטרי כירורין • החלו למיר סטרי טענות לחול ננטרך לרחוק ולפרס כירורין סענינו בירור טענותיסס ונפקל מיניק נמי לכנ"ר סטרי טענותס ל6 מסני כתיכת זבל*6 * ויכולין לחזור על סיגמור סדין • חינמי 6פכ6 פמוטענו כפניקס חינס יכוליס לסוור חט"פ סלס כתנו לוכל"6 וכל"ס . וסתי לו הסכרות הלח המס כתוכיס נכ"י סימן י"נכסס נ"י: 6כל מ"מ למיר זכל'ס סכירס ליס לטענותיו כמי • לחי לס תימס סכי לדידיס כלי טעמיק ולפנ"ג' וליכל למימר דלרירית ככופין טל מרת סדוס פליני רככן ורסכין דקל ננמי רחיכן לקי ולפלוגתייסו לסני סמורסי למחי סטרי בירורין תמר קלכך מפרסיס קרפניס וסר"כ הפטרי כירולין וכל"ס וטפנותיי וכו' ולכיס ככ"כ וכמ"ק לח פירסו 6לס זכנית דנקטי ליסנס רמיר הכי : ולס סונרכו לפרסנס טענותיו - bk נכון לפי סנכרן מוכרק סוס מדרסכ"נ : חכל כחותן המקומות סלס כסנת קל הרסנ"ג לס קונרכו לפרסה ז53*6 פתוח מכוחר ביותר כלפון נירורין ומפני זה נס כן סרמנ"ס נחקורן כתב לו טענותיו וכו' לפי פפוסק כחכמיס ולדירתו לפסרסיכנו זכליס כפני עכמו : וטעכות כפני עכמו והל רלס פֿסקיכן כרפכ"ג 6ע"ג לכל מקוס bסנס וכו' • כיין מ"ס פרק ח' רטרוכין - ונ"י פוסק כרפכ"נ: ה ואמר, לו 6ס ל6 וכי 6מר פליס לס לק וכן: נש :

רבי יוסי חומר יתן • כתכ סר"נוסכירס ליק 6סמכקל קני6 קמכטיחלחברו דבר על מנת

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »