תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

הוספהיום שוב בבא מציעאפרקח רע מברטנורה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

שלוחוי או כיד בנויביר עברו ביד שלוחו של שוא). ומתה פטור אמר לו השוא שלחה לי ביד בני יביר עבדי ביר שלוחי - או ביד בנך ביד עבדך - ביד שלוחך או שאמר לו המשאילהריני משלחה לך ביד בניבי'עבדיביד שלוחין או ביד בנך כיעבדך ביד שלוחך. ואמר לו השוא שלח ושלחה ומתה חייב - וכן בשעה שמחזירה ר המחליף פרה בחמור וילדה - וכן המוכר שפחתו וילדה זה אומר עד שלא מכרתי וזה אוממשלקחתי יחלוקו היו לו שני עבדים. אחר גדול ואחד קטן וכן שתישהיות. אחת גדולה ואחת קטנה הלוקח אומר גדו לקחתי והלה אמר איני יודעזכה בגדול המוכר אומ"קטן מכרתי והלה אומר אינו יודע אין לואא קטן : זה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
« הקודםהמשך »