תמונות בעמוד
PDF

לפי' הכי הרי זfינס כלוס - ספרי ל6 גמר לסקנו' כקכלת 6ס זכס בו לחקר • וbמר ליס זכק כננת סכתוב כזה קסטר וסטרי ולין סטר לbחר מיתס: ן גרין סיכתוכ לסיו' (לאחר חע"פ 6לינק כתונת על סמן • סכתוב על זס רfוכן יfמר מיתת רמסתי גיף הקרקע יקח קכוי לך מתיוס - ולס תוכל לסמעון זכי כמס סכתונ כה • קנת • רלחנרע 6c9ר לווסתן • ופירות פרל6חר מיתת ולס ל6 כתנ מתיוס ל6 נתן לוכלוס פקיס ככתוכס וכמסורת • ורכנתח קתני ל6חר וסרלכ"ר פי' וחין מתנה לחסר מיקס

זיכק נק לסחר . סfמר לינו נריך לכתוב מהז' וכיון היורשין • בין שאינו מן היורשין • דבריו קיימין : נרסוכן זכק נפטר זת לכוון נכתנ 3:טר כן וכן נסנקי ז הכותב נכסיו לבניו: צריך שיכתוב מהיו' ולאחר סמעון קנת 6פילו 6ס רחוכן לפר (כי פלז'קו עלי עריסי מיתה - דברי ר' יהודה . ר' יוסי אומר אינו צריך לזוכס כסכיל פמפון הול חתכו : פטר מוכיח עלי הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו. האב אינו יכול יורם: ול6

fמרי' כיון ססוח סמחותו קיוס יתחיל סמתנ' למכור. מפני שהןכתוכין לכן * והבן אינו יכול יורסוכלו ל6 ינ6 מתחת ידו• דלי לח תימ' הכי זמן סנכען למכור מפני שהן ברשות האכי מכר האב מכורין ודוקל כחולק כקרקי - הכל נפטר למס נכתב • ותככה ער שימות • מכר הבן • אין ללוקח בהן כלוס ער מטלטלי ל • פלין פטר כרכי יוסי : ל6חר מותו . שימות האכיהאב'תולש ומאכיל לכל מי שירצה למטלטלי טור סימן ר"ן • מסיוס ול6חר מיתס : יחס

ומה וסרמכ"ס כפ'ט מהל' זכיית חינו יכול ליכורי כ65 סנן

העתיק חס זיכס נס לחקר • סגנון קנו לכן. ותכן 6ינו יכול למכור כל6 65נ• סספירוס כין מן היורסין • כין סbינו מן היורסין • כל סונריס פכק קנון ללב: מכר סחכסתמל הכוריס ספירות לנוקס ער קיימין כלומר כיון פנינה דעתו כחקן • הרי כל דכריו קיימין סימות תחב: מכרינן בחיי הלכ: 6ין ללוקח פירות פר פימו' כן פיי התגיר - ונ"ל לנרס נמסנס זיכס ל6חר כרית : ומן לחן: גלן סכתג נכסיו לכנו מסיוס נלחסר מיתס: פולס יס לתנית כספרן : ז הכותב נכסיו בניו וכו' כריס ותלכיל הפירות למי סיינת כסין • 556 מת ססניח כמחוכר פרונה ליפס 6פה ולינו רונה למעגלנכסיו לוtתו פן יפסל נסעת מיקי - חט"פ סטומל ליתלס. סרי סן סb ככו ייקככניס סיני מסcתו רfסונס • ורוני לכתוך לתס נכסיו לחסר כמתנת • 6כל סכותב נכסיו לחתר חפי' מת סקניס כמחוכר מותן • 62 סיכל פירות בחייו • נריך סכתוב מתיוס וכו'. לקיקי נזעק מיתתו הרי הול של יורסיס • סוטזו SE חוס הרסנ"ס וז"ל רס"רים פיק וכזוכות רף נ"ה • פטר סכין : קרינת חלל נגויותר מחקר :

מתפרנסין מרע ליכו קונס מחייס • ססרי סין דעתו ליתן כלוס bס לסתר

מיתת ו6פי' לר' יוסי רחמר ותכו t Scטר מוכיח עליו קני מילי נכריס ודעתו ל6קנזיינין הקרקע (סיו' ופירות (חר מיתת לכל זה חין רעתו ליתן בחייו כלוס וכיון ימית תולס מני ל6קנוי

מידי • רתח לית סולקנית ניתניה עיכ ותמיסני על הטור סתעתיק ככל וכסוף הלכות תתכות פנים מרע : צריך שיכתוב מתיוס וכו : רמומט גין הקרקע יכל קנוילך תהיוס וכו' - ולפיכן לf רמי להס רתנן כמסכת נ' פיו דניטין

מתיוס לחסר מיתס : גט וחיכו נט והתס ליכ6 למימר חלח חי תנחת חי קורת גמ': לאחר מותו • לפון קר'3 פרייס ולמחר מותו • וכן לשון הרסניס - ומיה לר' יהודה כרחית ליס • ולר' יוסי כרחית ליס : מכר קוני לשון הר"ן סתכל - וכן לפון סנסניס ומסייס ג"ימכורין מר סימוס • פי' 6ס ירנת הלוקס • סלס חינו בוני חזרנו ומבטל המקס דכיון דזכין לי סתמ6 ניף ופירות לסמס לית ללוקת (וכיון) דלח ידע סbין לו 6 פירוק • (יהוי לית) מקח טעות ול6 פיין למימר הכח • לין ליכלקרקעו' ומיסו 6ס ירע לוקח bcין לו 6 פירות• 6ין זה מקח טעות סקרי הכיר נס סלינה סלו וכו' : הולש ומחכיל כתב סר"נ לכל מס ספניס כמחונו נסיעת מיתת • חע"פ סעימו ליזל: הרי הן סל ככוי וכן לשון הרמב"ס

יות רלח כת"ס סר"ננפי' משנה ז' פ"ס לעומר כתלוס כתלום דמי • וכמ"ס עול נסליס כמסנס ו' פ'ו הפכונות • זין גני וברי הרמב"ס נסיעתו • וכן כתר נס כן נלין משנתינו נפרק י'נמהל' זכייס • היו תלופין לי סקניעז (הככר • ייי ין פל יורשין - ע"כ. וז"ל סרח": ומס ססנית פלופ קרי הול 5L יורסין • וקול הדין כפי מס סניס מחוכר ועומר לתלים ריח נפרק הכונס פסק יג כרכי שמעון החתר חכלת פירות בכוריס משלמת פירות גמוריס וכל העומר לתלום נילוס רמייה רתכל תת סינית חלום EFSמועינן פירות פנתלס קורס זמכו י ו65 היו עומדין לתלום נסעס פמת החך . והכי הכי כיון שנתלם! - הרי הן Sc יורטין • עכ'ל • ירחיקו להכונס קן וכרי רכינו חננחל כתוס' וסתס פיו וכתובות ין ניט יורים פרק י' וסכועות רף מיני וטור בפרק ו' וכתוכות דף כ"6 • פרנקטס נמרח נפסיטז רכל הכומר לגזוז כנזיז רוני • זזת מן סתימה על סרטנ'ס קיין יפרס הס וסכונס וכן נמי סוני רפרקר וכתונות • 6k

6"כ סנז' רסנירס ניה כמ"ס הרן כסיף פרק פכופות קרייניס : וססוס דכתובות כלין כריך לקרקע כלל. לכל ככריכי לקרקע קנת ל6 קמרו כל העומד לנזיז וכו'. ולי לסגיר6 ניס קני • קוק ליס לפר: רככריכי קנת לוקח יותר מות חני פנס על הטור סכתר כסימן נ"ינסס רכינו סכנחל וסרח"ם ז"ל . רפליגי על קרמכ"ס לענין סכועס : וסכרי דחפי' עומר (תלוס למו כתלוס וכן כקל פול נפימן קל": לחלוק פלירקנ'סלענין קניק. (6 קיגיינקרים ולהובל לסכירס לתוכסרמכיס :

גלם

[ocr errors][ocr errors]

*

}

במחוכר קרי מוח של יור פין פרק ט מי שמת - והניח בנים ובנות :

וכל עוך 656 לכפ"ו התנועות כתכו סתוס' נסריח נסס ר"ם מתפרנסין • לכוס וכסות • לפי tפרנסת הגדוליס מרוכק דפוסק כר"מ רסתס דסמר העונך לככור כככור רמי - וסfפי' מפרנס סקטניס : ניזוניס • 6כילס וסתית - לפי סמזינות לענין סומריס וסf וקרח"סקניס כמסנס וסכועו'ככורתתי הקטני'מרוניס תל נרולי'. סbוכליס פעמי' רכות ומפזרים • ים לומר 7סמך לרכת במקומות 6קריס וסיינו קן לקכח לפיכך סקטניס מעככיס על הגלוליס מלהתפרנס מתפוסת וכ"כ כפרק סכונס • לפירו'

קנית • וקנרולי' מעככין על 6gיגס כריכיס לקרקע ומה שהניח תלוש הרי הוא של יורשין • הניח בנים הקטני' מליזין • !ח יזכרנס כתלוסין למי • וכ"כ עוד גדולים וקטני' אין הגדולים מתפרנסין על הקטני' ויזין כל חסר מrלקי : נcל בפרק הלסת גפלו כדלקמן ולא הקטניס נזונין על הגרוייס • לא חולקין בשוה. נרוליסי וטסו ניכי חופת וכ"ככסתו נטור 6"ח סינון נשאוהגדולים ישאו הקטנים * ואם אמרו קטנים מתפיסת הנית • להח'מיסת פיה

נס למסכתינוכתר הרי אנו נושאים כדרך שנשאת' אתם אין שומעין חניקס יפלו גס סקטניס בחימ סוף סי' רנ"ז וכתלוס להן * א מה שנתן להם אביהם • נתן : ח הניח מתפוסת הבית : וcb למרו דמי • על רחיתי מי פהעיר בנות גדולות וקטנות: אין הגדולות מתפרנסות על הקטני' לחסר מיתת חניקי ככל זס י ונ”ט • ועיין מה הקטנות יויא הקטנות מזונות על הגדולות 'אא סרי לנר נוfcיס כיין פכתכתי כמסנס ו', פרק ו' חולקות בשוה: נשאו גדולות - ישאו קטנות • ואס פנ6תס 6תס כחיי חכינו * דסכות : ומה סקנים אמרו קטנו' הרי אנו נושאים כרוך שנשאתם אתס מין זומעין לקס - 6k מס חלום וכו'כתכ הר'כלככיתך אין שומעין להם זה חומר כבנות מבכנים שהבנות -סנתן לסס fניסן כחייו נתן : נכס ל6חר 6פי'מת סרנים מזונות על הבנים • ואין נזונות על הכנות : ח קנית נכות • ולח כניס•

ססכנות ניזונות מן הנניס דזלינן כתר

בזמן שהנכסים מרוכין הכניס כתנסיכתוכ'וסין ננוי קטנוי כרזותו ולל קסיס לפסק יירשו והבנות יזונו • נכסין מועטין 'הכנות יוונו ניזונות מן הגלולו' - לכמקו' דמפנק ו' פ"ס לכתוכות והכניס ישאלו על הפתחים • ארמון אומר בשביל סלין נניס יורסיס • 6ין דפסקינן כר'סמעון דסכירס שאניזכר הפסדתי • אמר וכן נמליצ רואה אני את הכנו'לוכלות נתכחי כתוכ'ליס יכילתס סלס - ולס 6זלי' דברי ארמון: ב הניח יבנים ובנות • וטומטום ! חולקות כסוס' וכל החת כתריס לכעל סנדלי גרסותי' בזמן שהנכסים מרובים : הזכרים דוחין אותו

ניזונת מcנה : מטיס רחכילת פירות סכעל

נכסין

פרקט מי סמת:הנכס* כנכסי לתן חינוס מתקנת

מרוניס - כלי חכמיס ומסוס הכי קתס 6פי'כפירות העומריס ליתלס• לינס פיזונו הכניס • וסכנות • פר פיננרו סכנות פסנכסיס סלו • 6ע"נ לכל העומד לנרור כנדור רמי • וסכי נמי סמעינן מועטין • סלין כקס כפיעור זס : כסניל ססני זכר הפסדתי • כר' שמעון נופית כפ' קכונס כמס' נ"ק : סbני סתס לליכס כתמית • !6

65 ספסירונזון כלנויחר וחין הלכה כחרמון 656 תקנת חכמיס הרמ"ס פרק חי לכתוכות : ועסר מנס סיל סכת כנכסיס מופטיס - ככק 6גל קלמין * קוס סל יורסין יל6 Sמקבל מתנה לכלן • קרסנ"ס : מס כת סכל תלחין • קנת נזונת • ותכניס יפלו על ספתחיס* הניח כגיס וכו • ברלל כתכ נכסיס מיירי • סרסנ"ס : ף מתנה לכל קכת • סbמנס נזונת וקנת kcp כל הפ זחיס : ח נשאו גדולות • עיין מ"ס כמסנס כ' פרק ה' לכתוכות : ב וטומטוס • ספק זכר ספק נקנה : הזכריס לומין

חומר בכנות מככניס • סיכ6 לכנות יורסות מותו מכל הנקבות . לחמרי ניק חייתי רחיק יזכר לתרסקול מקיכ6 רנניס יורסיס וליכס נמי כנות בקרייתו

קנקכות
פסגות כזונות וכו'. קרמכ"ס :
פרק ט בזמן פסנכסיס מרוכין וכו' : כונס מתני' סגויס כמסנסנ' מפ'כקרח כתוכות • (שס מפורטת יפה

נס"ו: ב רוחין

חותו: לחו למימר סכל6' ירחנו ער סיכיל רחיה : וממס נפסך bס זכר סוח • יטול כוכר חס נקנקי יטול

כנקכס הלכך לעולס נוטל כפחות פנקס • וכנכסיס מרוניס (כזון) כנקנה : וכנכסיס מועטיסי (סקיל )עס הזכריס • וסיפה רקתני טומטוס לינו נוטל רנ"ג(רמפנק נ'פ"ס דתמורסקיס לסכיר'ליסטומטוס ומנדרוניכוי כרית כפני עכמו סו6 • ולית הלכתס כוותיס • bס כרכנן לפליגי עליס ככרייתוסכרי רנוטלין כפפות סנסן - (חט"ג רכס תנן כמתני' !6 טומטיס קול הרין 6נדרוגינוס • רסחנני ככור כסניסן סוס 67מר וסכין • וכיון דסיפח לקכס 6ליניק חס כן כתרוייהו ק6מר רחינו נוטל - ולס כן לרככן וקיימ6 לן דנוטל כמי כתרווייסו . כ"כ ניי .וכן קפוס סרמכ"ס כפ"ק מתלי נחלת וכפרק ס' מסלי זכייה • לכל גרסה מזו רתמורק מינס רמיס לסתס רמסו לקו רבנן בקדושת סמן קיימן • כרמפרס סר"כ סס ולענין ות מין בין טימטוס למנכרונינוס . 6ע"פ סנדרוניכוס כריס קול ולח כן טופטנס • מכל לעניין ירושק לין לחנדרוגינוס כלוס כמקוס כן סוכת • פילו לרכנן . תפוס לחנדרוגינוס קיימס 5ן נמי

דכריס

אצל נקבות

[ocr errors]

היינו מסוס רולחת

חין

[ocr errors]

הנקנו' דוסיס 6ותו חלל תזכריס • לחמרי ניק חייתי רסית וכריס קול. וכמ"ס סר"נ כסוף פרק ח'דיגמות • וסוף פרק ו' דנקנת חת וחזון טמנן: ילדה זכר נוטל מנת וfע"ג דקי"ל ונכורות • ורמת הטור כסי' ר"ף רוזנברונינוס כמקוס כן לין : המזכר לעיני כל קנה • קכו כפכיס מרע סוכס לכנו קנת לוי ונמקוס כת סס סנכסיס מרוניס יורס וחס מועטין • סרעתו bל סוס קרונה הכל ענן :ינוק זכר ונקנק קלומיס לינו נזין טמרן • ע"כ • (תמר קנ"יוננלין לו לחלקכין כתקוס יתר : ירוק טוגנטוס • סינו

: קן לכק ועוד 37פרק מי פנת גוטל: הסי מתניתִין 6רחית נכסין מועטין • הנקבות דוחות אותו אצל זכרים ,נוסחט 'סרין טומטוס לס וסלכתf סטומטוס נוטל האומר אם הלד אשתי זכר-יטל מנה • ילדה זכר • וחגורוגינו' סוס ע"כ *ולני כפחות סכסניקס: יורם לת, נוטל מנה• נקבה מאתיס ילדה נקבה • נוטלת חונגר ומשמענת'דכתכ ליתר הכל: הנה תימ6 גליס כפני מאתים - אם זכר מנה • אס נקבה מאתים • נילווה מסטbס סכתכתי : לנל עלמו סול * זללו כר יטופס זכר ונקבה זכר נוטל מנה • והנקבה נוטלת מאתי' קוסייתו הר6סוג'ודלי קוסי' קול קמפמע לן: ג הסכיתו ילדה טומטום • איגונוטל: אס אמר כל מה שתלו הים . ועוד חני תמה על גרוניס לת סנכסי' כעודן אשתי יטול הרי זה יטול י ואם אין שם יורש אלא הטור סנסימן רניג גרין נתסוסת תנית : כtכיחו הוא יורש את הכל: ג הניח בנים גדולים וקטנים כלומר 6ס תלל וכו' ללקמן להמנע • והני מילי כטפנסו השביחו גדולים את הנכסים השביחו לאמצע אם תסוס רין סנדרוגינוס קנכסי'מחמת נכסיס עכמן- אמרו ראו מה שהנית לנו אבא • הרי אנו עושים לטו:טוס דנוטל כפחות פנס הולילי מסלסן כלוס bk ואוכלין השביחו לעצמן • וכן האשה שהשכיחה סכסניסס ולרכריו כסי'ריף מנכסי הכיסן מכרז פועלי' • את הנכסים השכיחה לאמצע • אם אמרה ואו נרחס וגס לקרן וסניחו תנכסי'מחמת עכמן מה שהניח לי בעלי הרי אני עושה ואוכלת לחנדרוגינוס כלוס לקל לכל 6ס חפרוונטענוהונילו השכיחה לעצמה : ו האחין השותפין שנפר זכר ונקנת תמר - וזס נריה מפלתן • אחד מהן לאומנות •

נפל חקרת קול : האומף מס הפגיחו לעכמן : וכן ס:)ot

תלו 6סתי זכר וכו': כתר פלפניסס י כגכו' מוקמינן לתנ6סס יורס'כגון סכ6 רחוכן כר"נ קכל כסכיב מרע וכוי סרעקו פל 6לס וכו' • מסייס ג"י מתכת פמעון חיו וינת כלל בנים ובנות פמעון חסין יורשות תקנו פיטול כרי 655 קטיף רעמן טליו וכו' • וסנס מסוס חותן נמנ6ת 6סתו סתילן כת סגנון לחין יורפת חותו • עס גריפותל וטונרקוס ול6 מטוס נריעות' ומקנ' ו6"כ כי רעת סחרחחיותיי • וסלקח דעתך למינ6 דכתסיס סכלת הנפיק בחן קרוכת הכלכנו כי לו לעסות חח סלינו זוכס כווכת • ענת קלה ccולט' ומסכי'. 6פילוכי חמות בחומת תניס לי חלק ורחי מסוס פרעתו קרובת ה-10 לטירין רעתו וכתכ פול נעלי וכן fפי' הכי מהות ורונה סיסית הפנס 65מכס ולין כוס לסמכ' סקרי חיכו קונס 6ת עכמו כלל : ויונת קמפטלן "הפניקס לעלמס : ו סנפל לסי לסומנות שיתקייס סקכחי ולוקח כחומר חי 65 סתינס ליכטלן זכנופחי לעבוד מלך יסכן מנסג סמלך לסעמי'מכל נתי יעי'סלס 6' ועיין כפירוס קרין משנת ה' פרק דלקמן: וכיוכח כו סקונס

למוכס

עכ199 וחיבורוכס סיתקייס התכחי הוי6סמכתס לנל זה רונת

כקיוס התכחי וכקיוס קמטסה • הלכן לין לסמכקס 6ל6 כתגלי כני נו• ות כפתור ופרס • למרתי מפי מוריסרסנ"ס • ועיין מים כמסנס נ'פרק ז'רניטין • ונסקטור סימן רנ"ג כתר סכרי זו חלה רמסס כן מפרס לכסנס לפילו נכריס • ול6 כן דעתנ"כמיס לסונו• חלה כגו"ס קרינ רכסכיס מרט מיירי נקכה תלקיס רלטנין ירוחה נתן עדיפ' לית • סלינס יכולה לחזור לחר מזונותיה כזכר : גמרו): ילדה זכר ונקנקי

פי' סר"כ תליכיס - ולע"פ פלס התנ'כי 6ס על זכר לכר ועל נקנסbכר( מרמר 6ס 6ס)ילדה תחומיס 65 נתנטל התנחי יחלח יטול סזכר כלל!גולר לגרו • וקנקנר כחלו כולרה לנרת - לל6 עסס קלילס מנ6 • מלח ונהליתן מתנה לכניו • ורינה (לנקנס) (6ף 6ס ילדה תחומיס קניניס עליו ורונה (פיטלו) כפי תנחו• הרל'ס כתפוכה סוף כל פ"ח: ילדה טומטוס וכו' כתכסר"כ וסלכת'נוטל כפחות סנסניסס ככר כתכתי כריס6 מת פקחה לינות על בעל הטוריס נדין סנדרוגינ': נ הניח כניס נרוליס וקטניס ול6 מכפיח גרוניס וגדוליס דפסיטה ומחלי 6סורי : רסס זה מתעסק כנכסיס קיוס •

נס זס יקעס למסר פועליס נ"י: אם למרן רסו וכו' כפלינר אמרנען" דכיון סל מטס סנ"לחנוק וספיקו לסס לססניח כל הנכסים . רחוכ"וסים תועלת ליתימיס גרגר" ונכולס גדוליס לין חלוק בין ניר לעריס - סר6"ס: וכן הלסס וכו' : כתב קיים ענת מוקמינן לס נ6סר יורת וכן ס"ו 6פי'ובססיה הכלס וכו': וריק6 דספניסה להמנע מפרס כנמר'רלסמועינן 6ע"נ דלק פי'. כמו רפרים רמי קמסמע לן : השביחה לעלמה • ותוח דלל פקלס מזוני - הסיפקלס מזוני 65 "דתנן ריס פרק 66 (וכתוכות) הלמנס ניזונת מנכסי יקומים מעסס ידית פלקן ועיין חלוקי דעות נזק כטור ח"ה סימן כ"ה : י האחין קפופיס • כן הניסל

ככל •

:

[ocr errors]

בוסניס

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

ככל הנוסח6' וכתב נשיקלקין סקן פותפין 6ס לין סומפו' למוכס חורס 6חר 6ונ'חרסיס: נפל לחמכם כל קריות מפני יחל בתפיסת הנית • 6ו סותפין דעלמ'סfינס 6סיס לין סויס סמסכת מניקן כ6ת לו - לכל 6ס מחמת עלמו מפני חריפותו כלין זס ומסתת'מקרו חמין סותפין כספומרין יחלכלח חלוק'. ומסיכותו וחכמתו - נלקח לפכורת המלך: מה שקרויח פרויק 6פי' עלג'לוסקי כרחית'ככרית רכה לס תפקורליאניני עגמו: חלס ונתרפ' הס חלס כלונס- כלומר סלס פשעלול לנכדי ע"כ6חין סשותפין:

כעכמו * קרפל מן החמצעי עכ" וכ"ככלי סימן קע" נפל לאמצע * חלה ונתרפא : מתרפא משל עצמו לכל לס קנס מכניס ופקיס כסס תסוכת קרמקין סימן האחין שעשו מקצתן שושכנות בחיי האב חזרה וכיונחנקס וכתי' ניפומר כ'6 רלין זססותפין דרין וס שושבנות חזרה לאמצעי שהשושבנו'נגבית כבית כפפו ירחק מקס נקס 6מרי" כסותפין לחין כלכך * לכּי דין אבל השולה לחברו כרי יין וכרי שמן אין נגננין נמתני' רכינו מתרפל 6לס 60גן רוחין תסמין כל זמן כביד • מפני שהןגמילות חסדיס : ה השולח משל עכננו : סומכינותי לין פלס חלקי תפיסת סכית כר סכלונות לבית חמיו • שלח שם מאה מנה ואכל שם Eפֿכיכו'נוטל סנולס ולורון גולן חסר • וכן כלב קיה סעודת חתן • אפי' כריגר אינן נגבין לא אכל שס

נקופה ולכל עמו: (זה חוזר קייס כנכסיס פירסו מסחר סעודה חתן הרי לונגבין - שיח סבלונות מרובין ועושה כן לזר גס כן כסיס וקס וכניסס מתפרנסיס

שיחזרו לפה ולס סלס ל36

IE:כינוי מתפיסת הכית • עין • חגל

נסלס על יו6'מכנים ומזרק קרסים העתיק הלחין וקסותפין וכ"כ הטור 6זין הפותפין 6ו הססנינו'6ח"כ לחקר סתת הח: חזרת לחמגע ? מפני פקיס סלר סותפין • זקרמכ"ס נפרק ט' מהל' נחלות כתב חסר מן כמלוס סהריננכית בנין • סיכול סמולין CCמינות לחברו קלסין סמנקו המלך וכו' • 6ס מחמת חכיסן מנקו - כגון לחזו'ולתכוע ממכוכנ"וסית לו פוניני'כדרך סנתן לוי וקול ספיק חכיקן ידוע כרכרות וחמר נעמיר תחתיו כנוכרי לעשו' פיסיו נטולי קכק כנפוחי ה6ס 6ס כתול' • כתולס: c63 מנת חסר עס סיתומיס וכו'זכתך מהר"ר פרק כהן כח"ט סי' קע"ז שמנס • ולס פרקסיס פרקסיס • ו6ס כלכעל כננפל סיכול ולטעמי' לס סיין החי ריגל כסלר סותפין עכ"רי ולניחומר הפכי לומר לרחסון סיני פוסק ערך חלה כדרך פעמית עמי : 67סתמיטתיס לסון סרמנ"ס נסוף פר'ק' מסלסלוחין סכתר חכלקסולת לקברו כרי יין וכלי סט כלל קופס. 16

6ינמי זS • סהר מן הלחין • סומן ססותפין סנפל מסומנות המלן כחופת ולחינו הולך ללכול עמו חי; זו סומכינות. !: מתנת• וכו' • קרי מכפי' סוכר יהיה לסחר פוקפיס • ונכיונס כזס ולינס נגנית נכ"ו: ה ססולס סבוכות * מגן קפניס מכחכו עור לסרמכ"ס כלטון המפנה לסוף פ"ק דסקלי' - ויתר למחרת קקלומין פולסיס לבית החרוסת • תכשיטים ומיני מקומות סכתכתי סס כס"ד ולענין סטעס סכתכ סרמכ"ס מנדנות • וכרייין וכלי סמן ופעמיס הולך לסמן וסוכל פס : מות מיני קופיס כלל לסרי נסחר סותפין נוכל להטעיס 6ס 6ינן נגנין לfס מת קול חי מתס סיס לו פכס (גרסה למחמת מחמת השותפיס סרונס המלך להתחסוך עס * קסומפיס כגון מכת סכנסת 6כילת מסל : ולוקח סכל כדינר לכל 6כל פסוק פריו ילועיס כרכר זה: נפל ממגעי כתב סר"כ 6כל 6ס פלינר . 65 ממל • וניכת הסכלוכות : מלח סגנונות מחמת עלנן מפני חריפות וחסינותו וחכמתו וכו' - וכן פי' מרוכיס - וחפילו מועטיס . לס פי' על מנת שיכלו כמה • קרסנ"סי והפירוט לפירופו ורוקס כפפירסו כסעת לקיחת

לכית סמפני חריפותו וכו'לוקחיס לותו : לחי לסו סכי 6ע"פ פתוח חריף 6ס סמנסג לסעמיל מכל כקי קעיר וכו' הפכו להמנע • וכן מפורס כתליס כנמ' 6לתניf fס מחמת החמין 65חין פרין פסיטל ומסני לח צריכה דחריף טפי • מקו רקימל חורפיק גריס ליס • קמ"ל : חלה פי' סר"כ מכניס ופקיס וכיוכח נקן • הכתיכ כסופומרנפסו וגו' 6פ"נ לכקרח Sח כתיב אל כניס ופקיס' נקט סר"נ כיוכל כלס מלסון סרמכ"ס סוף פ"ח מקלמת פלוסין • ונפי' המפנק כתב כנון פfכל סמסכלות סקס מפורסכנות כרעה • והתמיל כקס חי עמר זמן יג (חוס ססתפחו לקור - וקור וסוס קיינן פי' רניניס ופקיס • וכ"כ כחכורו פס וכ"כ הרע3"ס וסתו': וכתבנ"י פקיס מלסון טו סיפוץ קיוס* ומים הנ"3 6cס קלק כחונס מתרפה מן סלמכס כתכו סתוס'ול6 למינהל רתנן לעיל סין הקטני' נזוניס על קנלוליס- להכל קוי כלקרלי נעלמס • 6כל קפס לעולס כן הוי • ססקטניס מפסידין יותר ננזונות : ע"ב: שושבינות רטי רול מתרגמיכן פוטניני דרור - וז"ל סרמכ"ס רים פ"ז מקל זכיית קלטות cncלחין נקרליס פוסנינות וסחותס ccלקו המעות וחוכלין פולין עס החתן נקרליס ספכיניס ע"כיום קר"ננוטל סעולס וכו'לטון סרסנ"ס וענינו נו6c סעודת וכו': וחזרה המזכינות קזית למגע • פי' סר"כוסורת הסומכינות 6ח"כ ל6קר סמת החני חזרת לחמגע - (ז"לקטורני יסיו ס' הוזרת לכולם יחולקין כוכסות כמו סלר מלוות לניקס ולינו גריך לסחזיר קכל גנטולי קרופון טנוס6

62 רחטון רלסון סכופל מפלס חלקי קמגיע לו - ע"כ - ולקרמכ"ס כפירופ מיירי bקלג נס6

6סק" (63 לסס כחים הסו6 EEלת לוסtוסכינו'כסתס וכו' - ומת הלב סוקו קסונינות תחזור לחמנע כלי ספק - ע"כי וכחכורו סוף פ"ט מסל' נחלוקים לו דרך 6סר : ה קבלונות מפורט נכנסנקו'פרק נ' דקלופין : שלח 6ס ק' מנס וכסתס לקל כסיפס מפליג כמפרע : קרפניס : אפילו כרינר

כיכ

[ocr errors]

לענמו •

לכית כעלה קרי וכנכין • וחורחל רמלקס נקט סררך סכלוכו' כתב סר"כ דוקס ברינר נמ' ועיין כיוכס מס כמסנס ס' פרק cdונחין כדי סיכוסו לכית בטנת להיות מרוכין וחוקן מפולחין מ'הפלס - רפ"י לכתוכו' ולכ"ס כריס פ"ח וקלופין:ו שכיב כדי שתתקסט נתן ככית חנית דרכן להיות מועטין: ו (פייר מרס סכתכ וכו' • וסוס סלין 6ס חילק על פיו כלס כתינת • קרקע כל ססוס וסול סלין 6ס סייר לעכמו מטלטלין • סfמר נכסי לפלוני כותנן לקמן כסמן של בני רוכל סמקס מתנתו מתנק • ולס טמר

וקיימו חכמיס לfת דנריק • חינו חוזר ותוח טקנו מילו שיחזרו עמה לבית בעלה הרי אלונגבין * סבלונו' קרסנ"ס• וסכי נמי דייק על חופה מתכת מתכת מועטין • שתשתמש בהן בבית אביה • אינן נגבין: ליסנ6 ללכרי סכין מרע סכיב מרע כמקנ'כעיס קנין ושכיב מרע שכתבכל נכסיו לאחרי' ושייר קרקע ככתוכין וכו' נ"ירים סימן נין עמר: כין לסעמר ולס כל שהוא מתנתו קיימת לא שייר קרקע כל שהוא בין : ושייר קרקע כל לה קנו כילו ל6 קנק מקבל אין מתנתו קיימת לא כתב בה שכיב מרע הוא אוט' סקול - כת' סר"כ וכוח פקנו קמפני 6פי'מת הסכין מרע שכיב מרע היה והן אומרי' כריא היה צריך להבי' מילו וכו': ולוק6 כשכל ירוק כפכח סקנות המתנ' ראיה שהיה שכיבמרע' רברי ר' מאיר וחכמים לתקנות המתנ' מקייס-זלס מחייס • 6כל 6ס 6מר יתנו אומרים המוציא מחברו עליו הראיה :ז המחלק סמפרס רמלתח דפסיטה לפלוני כך וכן 6חר מותו נכסיו על פיו • רבי אליעזר אומר אחר בריא ואחר הוס - ולס כריכס למימ'סקי' פינו גרין קנין • זפי' סייר מסוכן: נכסים שיש להן אחריות • נקנין בכסף • מתנת בריס 6לס סכי קלמר

וסכיב מרע סכל ובשטר ובחוקה : ושאין להן אחריות אין נקנין מזקל כסנוכל לומר שכל ליתן מתנס מחייס - 6ס ל6 אלא כמשיכה אמרו לו מעשה באמן של בני רוכל כסקנות המתנה מחים פייר לעכמו כלוס ועמר שהיתה

חולה

לסיינו ססקנס כסתס. זלה מוזר - ולפי קנו מילו ומנות

פיר: לחסר מותו וקיינו מחמת מיקס וסמעכל ליס דקלמר וי ליס למיית לעולס חוזר: דמסייס קר"נ וכתכ 6כל 6ס חמר יתנו וכו'. ל6חר מותו בין פייר • בין 65 סייר (לפי' קנו מילו וחס מת קנס מקכל וכו' - לתינוק מיניק סח סתמס כמקנס מסיס סוס המפנק • ולפי' כל6 קנין: 65 כתנ נק פכיב מרע כדקניר הרמנ"ס גרין הזה כפ"ס מסלכו'וכית • bכיב מרע מכתב כל ולמי כערסיסי וחן 5 Sפון מקנת כריס • כך הלך על נכסיו מתנת סקס ת'•'וכן כדין מכתב סר"כ לקיין :"מ זכח הנגוסינסוק6 - ולל טייר כלוס :סו6 חימר סכיב מרע סייתי • ליתן מתנס מחייס וכו' - כתב וז"ל חל תטעה כס"מ מכפר וחוזרני כי• וסלק חומר כריס קייק ולח תחזור - גריך לקכיס כל נכסיו - ופירסו פנתן הכל מעכסיו• וסקנס מחייס bלין רחית פריס סכיב מרעידכתר הtתס 6זלינן לקלילנס כריס זק מתנת ס"מ 656 כסלר מתנות קכרייס וכו' : לא פייר קוק. עליו לקכיס רסיס ססיס סכיב מרע כסעת סמתנס : קרקע 6ין נתנתו קיימת - כלומר וחס עמר סור • וסוח מכתב וחכמיס לומריס לס 6זלינן כתר קסת • מלח חמרינן סמוניס קרב (פ"מסכ6 ליתן פסייס וכו' ופירסתין לעיל נפס כחכרו עליו קרחית • ומקכל תתנס סכס לסוכיח מין קנון קרפניסי וטעמל וחוזר פי' סר"כ כנפנת ז' פרק נ' רפלק

פלין לקכיח בלית טבריה היית כלותת סעס ולח סכיק סינים נפסיק טרטלי ג'וניל סמס סכקכ קרין וסנכס כחכמיס :

ז וני bליעזר חומר חסר כריס וכחל כסוף כרכור על מנות מנחמת מיתס וכו' וס מת קנס וכן' מסוכן : רכי 6ליעזר לית ליס לרכרי סכיב מרע ככתוכין חוזר גס על זס סלין דסכים גנרט טכס ליתן מתנס מחייס וכוי• וכמסורין דמו (לפי' מכות מחמת מיתת סכירס ליס רסין רסח ריכל קכי הוח כרתנן כמפנה ללקמן : מתנתו מתנת חלל נקנין

• כמתנת גריס • ? המחלק נכסיו על פיו וכי חליפזר חומר וכו' - כלומר לין

רכי שיעור חומר על פיו כל מהניוט ין כפי'

הויכ כמסנס ה' פרק דלעיל : רבי עזר חומר וכו' וקיג הפוס' וטעמיקו • ללקפן נרסינן ר' ליעזר חומר כסכת וכו'. וכן הו) לקמן כמשנהפכגמר'נס הרי"ף וסר6"ס שסעתיקי כן וכן מוכח כסדיס ככרייתו מכנמ'. ועיין לעיל - ולפיכך כתכו לגרסינן ר' עזר - וסו6 ר"6 כן סמוט-קלינרס ר"ח כיו"ר פסול נר פלונפיס דרני יסוסע ללקמן 6ס כן לערנינהו ותכנסו המחלק נכסיו על פיו. ר") חומר החל כריס וכו' כמר"ח כחול וכו'• לעיר (:חי קלמר 6מרו לו מעסס רכני רוכל וכו'לימס לסו וסכת סוס 6

Eמע מיני' לגרס ר"ס (קוס ר"6 כן פמוט וfית ליס כין כפכת כין כחול גרין קנין - ופליג לדרכי !יעזר ורכי יסוסע ללקמן. ועוד קכילו בחיות מסוגיות סכנמ' וסר"ב פקעתיק ר"ח

נס נמסנת דירוםלכני : אחד כריס וחסר מסוכן כתב סר"נ וחפילו מכיס מחמת מיתת וכו והל מעפס רכני רוכל מתנת כנוקלת קולי וסינסכיב מרע קל לכולי עלמס כעי6 קנין כרפירס סר"כ כתפנס דלעיל - חלה נטליה מחמת מיתה קיקה (וסכי מוקמיכן לק כגמ' דף קכ"6 ע"כ) ול"כ על כרחך פליג רבי 6ליעזר (פילו כנוכות מחמת מיתת סרסכ"ס • וכתב עוד רנרסס סכיון דלח מפליג ר"ח סכיב מרע לכריח לענין קיכלרמיס הוס היין היכח לעמד הינו חוזר 6ס קנו מיד לר"ס : נכסיס סלין לקס 6חריות וכו' : מפורס סכל כמפנה ה' פ"ק דקלוסין'

אוכל

[ocr errors]

פסח מוקוק

[ocr errors]

כין"ו כן נמנ6 נספריס

1

[ocr errors]
« הקודםהמשך »