תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

מהבור שיש בו כדי להמית. עשרה טפחים אף כל שיש בו כדי להמית - עשרה טפחי' היו פחותין מעשרה טפחים ונפל לתוכו שור או חמור ומת פטור ואם הוזק בו חייב: ו בור של שני שותפין עבר עליו הראשון ולא כסהו - השני חייב - כסהו הראשון ובא השני ומצאו מגולה ולא כסהו - השני חייב כסהו כראוי - ונפל לתוכו שורי או חמור * ומתפטור - לא כסהו כראוי ונפל לתוכו שור "י או חמור - ומתחייב - נפללפניו מקול הכרייה חייב . לאחריו מקולהכרייה פטור נפל לתוכו שורוכליו ונשתברו - חמור וכליו ונתקרעו * הייבעל הבהמה : ופטור על הליפ נפל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]

נפל לתוכוסור חרס וכו' - כתב סר"כ לכל סורפקח bינו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

נפל לתוכושור חרש - שוטה וקטן חייב . בן או בת- עכר או אמה - פטור : ז אחר שור - ואחד כלבהמה - לנפילת הכור - ולהפרשת הר סיני • ולתשלומי כפל - ולהשבת אבדה - לפריקה לחסימה - לכלאים - ולשבת - וכן חיה ועוף לכתיב על כל דבר פשע כל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כמה היתה יפה וכמה היא יפה. ר"ש אומר אכלה פירות גמירים משלמת פירות גמורים אר סאה סא" אס סאתיס סאתים : ג המגדיש בתוך שדה של חברו שלא ברשות ואכלתו בהמתו של בעל השדה פטיר - ואם הוזקה בהן בעל הנדיש חייב - ואם הנדיש ברשות בעל השדה חייב : ר השולה את הבערה ביד חרש שוטה וקטן פטור בדיני אדם • וחייב בדיני שמים . שלחביר פקח . הפקה חייב אחד הביא את האור - ואהד הביא את העצים המביא את העצים הייבאהר הביא את העצים ואי הביא את האור המביא את האור חייב • בא אחד וליביהמלבה חייבליבתה הרוהכלן פטורין השולח את הבערה ואכלה עצים או אבנים או עפר חייב שנאמר כי תצא אש, ומצאה קוצים וגאכל גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המבעיר את הבערה עברה גדר שהוא גבוה ארבע אמות או דרך הרבים או נהר פטור - המדליק

[ocr errors]
[ocr errors]

רכי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

המדליק בתוך שלוי עד כמה תעכור הדליקה רבי אעזר בן עזריה אומר רואין אותו כאלו הוא באמצע בית כור. רבי איעזר אומר ששה עשר אמות כדר רשות הרבים י רבי עקיבא אומרחמשים אמה - רבי שמעון אומר שלם ישלם המבעיר את הבערה - הכל לפי הרליק': ה המדליק את הגדיש והיו בו כלים ודלקו רבי יהודה אומר ישלם מה שבתוכו וחכמים אומרים אינו משלם אא גדיש של חטין או של שעורים - היה גדי כפות לו - ועבד סמוך לו ונשרף עמו חייב. עבד כפות לו - וגדי סמוך לו ונשרף עמו פטור - ומודים חכמים לרבי יהודה במדליק את הבירה - שהוא משלם כל מה שבתוכו שכן

[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »