תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

א י סחולכ וכו' סקסו סתוספי ואושאין איבריו העושה במרוביק-קע בשע'שאין דכריס כרק ג' ועריכין (וכן גמר מלאכה - ובתלוש מן הקרקע - מאחר שנגמרה כריש מסכ'מעשר שני בעינן מלאכתו ובדבר שאין גדולוכןהארץ: ג היה עושה נדולי קרקע וחשיב כעלי בידיו אבל לא ברנלי ברגלייאגללא ביריו אפי' חייס גדוגי קרקע ופירנו בכתפו הרי זה אובלר יוסי ברבי יהודה אומר עדי לסתסקריליס גדולי קרקע שיעשה בידיו וברגליו: ר היה עושה בתאנים לא לפישנזונין מן סקרקע"מכל יאכל כענבים - בענבים לא יאכלבתאנים אבל מונע סכל מפיק שפר חולב ומגכן את עצמו עד שמגיע למקום היפות ואוכל וכולן לא דלb סוי ככלל דיס שסוא אמרו אא בשעת מלאכה - אבל משום השכ אברה נידל וגומח מן הקרקע: לבעלים אמרו פועלין אוכלין בהליכתן מאומן ואלו שמין מוכליס 6פילו לאומן ובחזירתן מן הגת וכחמור כשהיא פורקת : מסל'מדינ'גמיוף נ"ג: האוכל פועל קישות אפי ברינרוכותבת אפילו ג אפילו ככתפו. דמינו בדינר ר' אלעזר בן חסמא אומר לא יאכל פועל יתר מזיז ידיו ורגליו" על שכרו יחכמים מתירין אכל מלמדין את האדם רש"י : הרי זס מוכל גמר'

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

והשוכר נשבעים על השבורה ועל השבויה - ועל המתה ומשלמין את האבדה - ואת הגנבה: טזאב אחראינו אונס - שני זאביס אונס - ר' יהודה אומר בשעת משלחת זאבים - אף זאב אחד אונס - שני כלבים אינו אונס - ירוע הבבלי (ירו"ל"נ) אומר משום ר"מ(ס"מ)מרוח אחת אינו אונס - משתי רוחות אונס הייסטם ה"זאונס - הארי והדוב והנמר והברדלס והנחש ה"י אונס - אימתי בזמן שבאו מאיהן אבל אם הוליכן למקום גדודי חיות ולסטים - אינו אונס: י מתה כדרכה ה"ז אונס * סגפה ומתה אינו אונס * עלתה לראשי צוקין - ונפלה הריזה אונס - העלה לראשי צוקין - ונפלה ומתה " אינו אונס - מתנח שומר חנם. להיות פטור משבועה • והשואו להיות פטור מלשלם • נושא שכר • והשוכר - להיות פטורין

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic]
« הקודםהמשך »