תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

יהיה כיניסן 6כל על סין יכולין לפר'קמוני'מחכרו עליו הרחי' חנית סכררוס 6כי מוכר לך לין סמין כל הסרת כתקיל דרים כמו כנכורות דק6 6סכל כמנהג הנרינס מייתינן לה וירושלמי !6 פמין כמס סוס חני קסרס סנדרוס בין טוב וכין רע וככנל קכיחוקרסס עלס רסן כריית המוכר וכו' למר ר' חוסיעס מי ססוס חכית סכררוס נותן לי מוכר ללוקח ככל רוס פירלה 6מר רי6 נכל מקוס המע"ר מון מון זלק חומרק מנהג מבטל מן קנרוע סיס לו ליל לוקח על התחתונה וסמל ק"ק ליק מס קלכק וכל סכן לליכס לפרוסי

סטוק חלי סנדרוס 6ני מוכר כי הכותלדתי ולכחו'נמלינו הציה בררו'אני מוכ'לך משמנין ביניהן ונוטל חצי' לך כקרקע סלי ככל מקוס למרין דסני תלתל תסמין בררוס והוא מקבל עליו מקום הגרר . חריץ • וכן 6חרנה: ומקבל עליו קלוקס ניניקן פירוסס סות רשומן חריץ וכמה הוא חריץ י' טפחיס וכן חריץ שלשה : לתת מקוס כסני פרס זק יסס כנין : לכל פניג'לינס פרקחיש נוחלין ומנחילין (ירי' ירי"ף ל"ג) ויש פקנס לעפות ניר וחרין וכן סוק

נוחלין ולא מנחילין • מנחילין ולא קרין קרוייסן אחורי קנדר מענינוקו: חציה כררו' נוחלין. • לא נוחלין ולא מנחילין : ואלו נוחלין מכחון כדיrלס קסס סית וכי' ונוטל חני נוריס • ומנחילין האב את הבנים והכניס את האב והאחין קופלת ונכנסת כסוקי דלי פי' קרין סמין כמה סוס חני מן האבנוחלין ומנחילין

האיש עכיר חרין ול6 עכידכן תרין סלק פכדרוס וכו' : נותן לו

ליידי רחרין רווק נכנסת מוכר לרוקח בכל רוס סירנס וכן פי' קרסנ"ס וכקנ ני ס6ינן כמוכן וקופנק למעלס על ספת השני ולי פניך כן חיין יל6 נכין דקל נדריס 6מר ליס וסי קלי ליסנ' למקניס ניקי מסי פכיר חריין • מיידי לקטן קיימ6ספתל וקפלת וכמס נין ליסנ6 מסג 'ניק • והנכון כמ"ס קריינחק כר כרוך ז"ל ונותן

חרין לכין כן סרין טפח : נס כרמי חניה לרוח לרוס • כין ססול כחוט 6ן טמן כספות פרק ח יש נוחלין • יס קרוניס סכוקלין חת קרוניקס חלקיס כעלוי ונרשון קרקע וכן פיסרלכ"ר וכן סרמכ"ס ז"ל

כסיס מתיס ו6ף כסמתיס סס מנחילי' לקס ע"כ וכלומר הסמין כמי רמי כולס ונותן לו כלרומק כחכי כל מת ממונס: הלב לת הכניס: דכתיכ חיים כי ימות וכן לין לו קרמי' וכ"כ סרמכ"ס כפ'כ"ח מסל'מכירק לכל לסוכוכפירוסו וקעכרתס 6ת נחלתו לכתו כמקוס כת סקס מעכיר נמס ממך כות תמסנס 6ינו מוכן לי כלל : חריץ וכן חריז כתר קריר ולי לתת מעכיר כחלק מן החכ כמקוס 6חין : והכניס 6ת תרוייהו חמורי הגדר • וכן סרין קו סמוך לגדר וחמוריו החריז הלך לכתיכ ליס כי ימות וכן 6ין לו הס יס לו כן כן קורס : כן פיי סרמנ"ס וסרסנ"ס ומים הרב חיילי וקרין רווק והלחין מן החכ רכתיב ממספחתו וירס 6ותה מספקת לכ נכנסת כתוכו וקיפּכת למעלס וכו'

ו' קרסניס ליידי קרויק מספוק • לכתיב למשפחותס לכית bכותס : לרווח%טפחיס נכנסת לתוכו • ובמסכת מעט לחמוריס

סחים זקופנק טיל •

ת"ס סר"כ כן חיין חיילי לקטן קיימ6 c6פתח החיכונס וקפנז קרסנ"ס• ומסייס סרמכ"ס וכפין פֿניס 6ינס יכוליס להכניס כקטן למעוט רחכו ולח פקפון לרוקן

מפני קרינין : ששה טפחיס רחכו • כלורן כל קסלת קרפניס : פרק ח יש נוחלין ומנחילין • ותחי רלח נקט יס נוחלין זס 6ת זס • מסוס לכעי למתני סיפק כוחלין ולל מנחילין חכס נמי

רי.0 גוסלין ומנחילין סרסכ"ס : ואלו נוחלין ומנחילין 6יכס לוכתס ונקט ליפליק מיניס וליכ6 סרפסק מיניס וכמו שכתבתי נרים מסכת סכת לכל ק6 ליסנס רולנונוחלין ומנחילין קול מיותר . רקל מסייס כוחלין ומנחילין וכן מסייס נכולהו : האב לתקכניס כתכ סר"נ רכתיך ליס כי ימות וכן לין כויתסכרתס וכו' כמקוס כת וכו' מלסכי קרח כרכוריק גלס fמר ונתתס נחלתו כרחמר ככל ספרסק נכי קלחין • ס"מ רמתס ל6סמועינן סיס 6סר קרחוי לירם תכף חזר הכן ותחי ניקן חני רשו חחין סס כתיכי נ"י - ומ"ס סר"כוחי לתת מעכיר כחלק מן החג כמקוס לסין - כלומר מרלס כחים קירקג"כ כלמין ' תוס' : האב 6ת סכניס • חמין רקרס סיס כיימות וכן 6ין לו • מטמט כירוPC כן לחד • פתח קזנח נירוסת 36 לכן. וקוליל וספי מורסb חניכ6 לית • גמ' : והכניס לת הלב • כפר קר"נ דכתיב לזכי ימות וכן לין לוי ק6 לו כן - כן קורס - כנמ' דף ק"י עס מנלן דכתיב לי וכו' - ופי' הימניס מכלן והכניס למיס לכנות מרלס קתני סכניס וסככות 6ת החכ ע"כ ותימס רלס כן ריס נמי תקוה לתגי קלב 6ת סכניס וסככות • הלכן נרחה כפי' התוספות לריס פרקין ללקכי דייק כסיפ6

bסוס רייקר לנמרי רמדקתני וכלכלת קנניס נוחלין (מנחילין סמעינן כמי להכניס 6ת סחר . סס

6Eס קלכ נוקל לס כגו • ליככנו מנחילו6ס קול מכחיל לבנו • 6ס כן כנו נוחלו הלס ללסכי פנח למידק מיניס כניס ולס כנות כלומר וכן קרס לכק • ולע"ג דקתני לס כסריס כסמיך (כמתניתין דלקמן) מכל מקוס מנת ליה הכל חנן מורחיס • ולקמן נתי פנה למכות פרר נחלות .'פ"ס . לכל קרסנ"ס לס רייק מיקורס מזס וסכר ליה שלחו מייתרת סנ"ל נוף קיר ט"נ לחט"ג רמככח וקלב לת סכניס סמעינן ליס • קתני לק •

מסוס רכל נוחלין ומנחילין קל קפון : ע"כ : והאחים מן הסר : כגון רסוכן יוסף בני יעקל 6ע"פ סקן מלקק ומרסל יורסיס רק 6פון

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

קליס 6ק 6מו • דכתיב וכל בת יורשת נחלה ממטות בני יסר! כסכיל ססן 6חין מן החג וכנון סמק יעק'לכיקן • 6כל 6ס קילך כת יורסת פני מטות ח זוסחניק מסכט 6' ולמס מסלט יעקב חי קוס קולס (כרתנן לקמן) וכגון סbין לסס כניס • קחו וירסתן - ומדכתיב מטות קקיס מטס סלס למטה קחני ולוקח 6חיס מן סחנ רמספחת חן קרויס משפחתי כדילפינן מס מטה קסנכן קורס לכס 6ף מטר קלס כן קולס לכס : וכו' קרסנ"ס: האיש חסמו • מפוס לפני גני החיסלת וסליס 6ת 6סתו • דכתיב

למקור חט"ג רתוק לי למתני סחרו זו 6סתר • וקרינן הכי האיש את אמוי והאיש את אשתו . קכן לת מו מסר"ר פולק ונתתס 6ת נזלת פרו לו

ובני

כהן כט"ע סימן רע"ן : ונורפין ומוסיפין ולורסין •

האיש 6ת 6מו כתנ הר"ן יכול לף תיל פירסנו תיל ויוס 6ותקי קוס יורס לותס * לין וכתיב וכל כת יורפת וכו' • נמ' • וסקסוסתו' דלמס לי קרל • קיס יורסת 6ותו :

נ גל סטו נכסי נסיס יסיו ספקר • ותירנו לנלסינסלר ירופתגמי

כגון כמו חסותו פסיטל ריור''חנית ולחי'כיון פלין קירום' נעקרת ממטפחת חן • 6כל כן כנכסי קלס גריך למילף לפי פניסכת נסנס ממטס לכיס על ידי סגן ומ"ס סר"ג! זו cלנית מסכט 6': וחמת מזכט 6חרי וכסנסלחת חמה לחנית היו לה חסין לחמס פל כת זו • סיירם נחלת חניקן לליכ6 ססכת נחלת לס (חג נסעת נסולין • דלק קפיר קרל סכסעת נפולין 65 תק6 כחות ליום נכסי חניק; ומיתי6ח"כ מתו 6חיס וחח"כ מת לכיס וירסס 6ותו ומנתוכחס וסלכ יולס סיו לסס כיוס כת זו וירסתן קרפניסי נת'. (מין לי !6 כקינן תניןחמרת ק° מס כת סקורע כחה כנכסי החני ייפת כחה כנכסי הלסינן פיפס כחו כנכסיסלב • 6ינו דין סייפה כחו כנכסי קלס - ומ"ס ומדכתיב מטות סקיס וכו'פייסרסנ"ס מרלה כתיב שני מטות:והאיש 6ז 6סתו: כתב סר"נ דכפין ס6רו זו חתן • יקריכן הכי ונתתס וכו'• ונורטיס וכו' • פי קרסכ"ס דף קי"ל גרע וי"ו מנחלתו ולמ"ר מלסחרור ומוסיפיס סתי חוקיות הללו ו על גבי זו לעסותו תיכס 6חת וסיס לו• ולורפיןקכי ונתתס 6ת נחלת bcרו לו. יכול 6ף קיח תירסנו. לעיקר פסטיק קכי משמעי ונתתס 6ת נחלקו לcלכו • לסתו וכלרסיס לקרח הכי • ונתתס 6ת נחלתו 6ס ימות • לסחרו - זירס כלומרונס סוס יינס 6ת 6חר 6ס תמית סיס - ת"ל וירס 6ותת רמני למכתב וירם • כלח 6ותת דקות ומעינן מקרל לקוח יוכסס: וסיס יורתו • כלפירסית • קלכן כתב רחמנה וירס 6ותס • למעוטי ססי6 65 תירסנו - ולתה לגלויי לריטל יקרה לנורעיס וכו' • ומפוס העיקר ורפל נפק6 לן מוירס לותס קלכן תנח רני רני יסמעל פני וירם לותס : מלמר שסכעל יורס 6ת 6סתו • ומריסל דקר6 ורים כדין נורטיס וכו' - וסיינו כמי סקר גנים פרק ט'וכתובות מייתי וכתיכ וירט חותר לנסוס דנקט כותנח רני ר'יסמע ועיקר דרסל כריס6 כוכת'סכל ורס"י מפרס התס לליכס לרנס ווריס כענין 6חר • 6כל רכרי קרנבסגנון 6' וכמו שכתבתי ומכל מקוס כתנ bס סר"ן דירות נעל thsתו ללו רחוריית היח• ע"ס : והאיש 6ת 6סתו • כתנסר"נ וכתיכ bרו • זו חפפו • פי' קרסניס לף ק"ט ע"ג דכתיב וסיו לכפר ל'. וכתיב נתי פלוס כסותה ועונתס לf יגרע • וניל ריכס ור' עזר נסיס לרר60 ז י ווריס טונקר זו מזונות סנ6מר ויענך וירענן כמו סכתכתי כמסנס ר' פרק ד' לכתוכות וסיס דרים סחרת זו עונס י וכן סול לומר ליס fיס: כל סלרנפרו 5ח מקרני לגלות ערות • כרחיrל התס כנג: דף מ"ז • 69 מיסק לתנ6• דפליניקתס וסר וריס סרק • זו מזונות : וסכל נסיס לס סרסכ"ס גופיס כפרקין דף קכ"ו ע"כ וקר רבים ftרק. זו כסות כתיbס נכתונות כס"ר כריכין למודעי • 60רן זו PE6ו נוכלן • ונוף קי"ו 65 כתב סכסכ'ס bk כרכתיב והיה לנסר סחר 6פסרוסמן 6cbונטר דעלמ' לנכי עריות (קכס רנסיס ג"כ סחוס וגו' טעמס 6חרינס קול כן חפזר לומר ועכ"ז לוק קטעס החסר רלח גסנינן קרס לנסר 6סר קני מכלי דלח דרסי ס6רס לטונס מנ6 לסו רסחרו זו 6פתו וריתי כתורת כסניס רים פרס חמור כי 6ס 6cbרו • 6ין סחבו 62 6סתו סחר חניך קיח ע"כ וכי תימת גן ותל גני לוחות חכיך כתין ליברל וכגמי לף ק"ט חיכו ודרים סחרו לקכל זה החל לכתיב סחר חניך סיס • ומיסו כוס נ"ל וסכי קלמר מכריכל סעריות מטוס btר גלסרו כרכתיב לים לים! כל סbר כסרן וגו'לתת לי קרח למימר דסלר מכין ריח • 6ל6 למדרס לסכין קול סלרן קלמור כמקוס חקר בפרשת נחלת: חכל לענין ירסת דתורת כסניס למדרס מינית דחטתו מקרי סחרו. ככל ורחי כריך נגר וכר נגררלפרקיז ומקרוב נקרע ספר קרנן 6סרן וקול ניחור כחמר 6ף נפיס נכל ברייתות רקורת כסניס ורקיקתי בוולס מל6תי נזס לכר וכליתי כרייער זו מועתקת בספר הרי"ף . כריס הלכות קטנות כזס לסון • כי לס לcסרן חין ס6רן לס 6סתו סנ6מר 6ל cfתו

ותקרר סחר חניך קיס - ע"כ ונרסס זו יורק היה בעיניי ולע"פ סזו נרחית תמות יותר דלל E6תו ל6 תקרב לס כתיכ נני סור לנין : 6ל6 נני DL6 וחי חניך מכל מקוס נרחס נעיני פתיל גירסח נכונה ולסכי הרים סחרו גני טומ6ת כקן מיותר • למדרס וקלמר דהתם כתיר פ6ר לחניך גכי 6חות סfג' כלומ'סתלחות סי6 סלר 6סיס פתוח סכין: וכיס פיני עניין לחקותו • וכתיב נהריח ולחסותן סכתולס ולרכות 6bינת נתולס מי 6פסר ריכלה לכתוב קנקות תנסו ענין לררמי לק לחכות חכיך קעריות ' וסיינו ערות 6קי סכין - וסיס 6סת 6חי 6כין סנfמר S6

6סתו 65 תקרן פמט מינית ל6טת 6קי קסן הי6

66ר געלת • למדנו ושרו כמי סיס 6שתו וליפנ6 לכרייתb סכי פירוסס סגלמר 6ל 6סתו 65 קרב ולמלכו ל6קרי סחרו -מרכתיך פחד מכין כוס הינו ענין וכו' °סוך מכחקי פלומס לזס כתכו סתו'כפרק כ'וניני רף זיע": כסיף לכור המפחיל למלך וכן לפשטי וקרל לויקלן

ו 39 יט א קצנלס

[ocr errors]

קפולס מיירי כקרכן ככור וקיימ6 לן דסקי סמיכות כרכור נתן נ כל הקורס לנקלס • יוכ6ייריכו קודמין : (6ס לין יוכחי 65 קרכן זה הינו מקס יהלכן כלס 6ינו ענין כקרכן ככורי יריכו קיימין חזר נחלתן חלל החני כינו רחוכן עמק חנון פנקו לקרכנו' 6סרן סהול קרנן יחיד - כיכ'ומעתס סלמרגוי ופלוס) מנרון וכרמי(כניו יורסין חותן • ולס מה חסר מןהכניס • סחרו זו f6מתו לענין טומ6ת כקן • יש לנו לומר סקול בנין חן קולס רחוכן וסקול כן קנית כן חובת (מו כן כן 6ונת כן * לכל ס6רן סור היס 6סתו

חופן בת י חוכת כת) ער q6 לענין פרשת נחלותי וכל ובני אחיות נוחלין ולא מנחילין: האשה את בניה מחס דורות יירס כמקוס מכן לונרי הר"ן. רירות והאשה את בעלה, ואחי האם מנחילין ולא נוחלין חניי. כנכסי לבין רחוכן* ננעל 6Sסתו לקו דלוריית) והאחים מן האם לא נוחלין ולא מנחילין : ב סרר ויטול כחי מגני רחוכן וחס כמ"ס רים פרק ט' וכתוכות נחלות כך הוא • איש כי ימות וכן אין לו והעברתם לין לרחוכן בניס - ולס כני וכתבתי לעיל וססת6

6ינת את נחלתו לכתו בקורס לבת יוכל יוצאי יריכו של כניס• וחף לה ככות כניס * ורסה נמוק 656 6סמכתה בן קורמין לכתיבת קורמת לאהין יוצאי יריכה של 16 יורסות כנות להוכן חת נעלמ6: ובני 6חיות כני בת קורמין לאחין אחין קודמין לאחי האבי יוצאי רחוכן ולס לין לרחוכן נכות 6חותו סל רחוכן כנון כני יריכי של אחין קודמין לאחי האם זה הכלל כל ולל כני כנות • דינה נוחלין 6ותו פסרי רינת הקורס בנחלה יוצאייריבו קודמין • והאב קורס כנות עד סוף כל הדורות * יורפת חת חחית וכנית כסין לכל יוצאי יריכו :

ג בנות חניירם יעקנ ק יסוכן כגן מכסה • 556 65 מנחילין

ולס לין יעקב קייס. יירסו לרחוכן ססרי כמובן מכח סופר דינס כ6 לירס וסל6 רינת 6ת כסוכן 6חין בני סכין • פמעון לוי ותולה (יוסף וכו') ולס עלמה לין יורפתן כוחמרן ולfין כוחלת חת כנתי וגרסי' קינן קיימין יירסו 6ת רחוכן • גני פמעון ולוי וכו' - ולס לין נני חסות • נח"ל נרסי גני החיות חיכה לפרופי ככני לחות • ניס כניס ולס כניכניס * יירשו ככותיקן • 6: בנינגותיקן • כלומרגני החיותו סל חרס סרמכ"ס : האשה לתכנית חונכות כננתילס • ונכל מקיס הזכר ויורשיו קורמין לנקנת' וכו'• קה קו למק ליקל תנ6 ליס ריפ כלים לא חמו• וסלים ו6ס מתן חסיו bל רחוכן כלס זרע חן סלח היה לו חס מעולסי 6ת 6פקולנוחלין ולח תנחילין (וכולה נכח מיותרת מס סלין פירסנו לחופו לינק בת יעקנ bוננית - סוכני ננית • (לי כן נריס6 לסרפניס סכתכתי כרכור וקנניס וכו') קל קמ"ל כנופית ובנות בנותיק) עד סוף העולס - ולס לין לרחוכן דחסה לתכנת רומית 567 לת כעלס מס 6טס לחת כעלס • לחוק • ולס ורע 6סות • תחזור ירוסתן לחכי חכיו : דהיינו לין לכעל *ורס 6ת 6סתו נקנר כרחפכחן כפנחס רירט סמן ינחק ולס 6ין יכחק קייסי תחזור ירוק בלונן(טפו כן יכחקי לע"נ רחנין 6לעזר היס חי - כרגרסינן כנמ' דף קי"ג מדכתיך סהול חקי חכיו Sp רחוכן - ולס לין עטר (קייס) תחזור ירפת

לעזר בן חתרן תתי ויינרו 6ותו כנכעת פנחסכנו - ולמלי בסוכן לציפו כן מסרי חולכניו ולבני בנין - חי לכנותו ולבנות קלמר נגן •

סל6 כלומר פתיתת ר6ויה להנעזר וירסר כנו ככותיו כרסוף כל הדורות - ולס לין חסיס להכין פל רחוכן • כמקוננו • וסלכן סכס נמי כסנעל נקכר חין לו להורים נמי ולח מכני כניקן תחזור ירוסת רחוכן ללקות חנין - לו לכנית : ירום 6:קו פמקה 6חריו - לסנחיל לות' לבנין • ו6ף 6סס לת ולבניננית חולכנותית על הסר סמכרכן ולס לין למכיו סל כנס • 6ין יען יורס 6ת 6מו נקנר • להנחיל לקחין מן סחר • וסוכן • 65

6חיס ולס כני 6סיס ולל סמית - ולס נניחתות • 655 יורשי חניה יורטין לותר • וסכרח סול וכיון רמת כנת מחזור ירופת רחוכן ללכרסס חכי חכי חכיו וכן לכולס על פקתי דירע פקע לו כחו כירופת סמן • כן כתב קרסניס כפי סדס קרלסון : החכ קולס לעולס לסחי סלכ ולענייס (ולחי פפירטו דנריו נחו' 6ע"פ סBלפונו פכסוף פ"ט 6ין גרסת כחך קורמים ללחות הלכ) ולמי הלב ולחות סלב • קודמיס פנתכוין לפירוטס • מ"מ פיריפס נכון כעכמו: וכפר טור (לחני הלב • ולניקלן קורס ל6סיסכי סלב • ולקי כרטכ"ס וסלי ותני חקי הלס חטין רלה כרין דקל סמעינן הכי קלב • ולף לקוקו קודמין) לחכי חכי החן : לית לפני החיות חנג נרכ6 דסנן נקיט ליס : נ וכל יונקי

וכן יניכן SE כן קורס לנת יליף לס נגמרח מרכקינכן לין לו • עיין עליו. וכן ככולס כתיכלין לו למררם עיין עליו - 6ס יפ לחייך עד סוף כל הדורות • יוכחי יין קודמין לס 6חריו * וכי היכל דלמרינן עיין עליו למטס • ר"ל למרינן עיין עליו למטעס : סלס כלה זרעו לגמרי תכניוני ליויסי סחר למעלה ומים היינוככל מקוס יזכר ויורסי קורני'(נקנר נגמ' דף קי"ג - וירם מקיפירוס סניק לירוסס בלסינק לס ירושה רוג'י כן קייט לכת• 6ף ירומה סנית כן קידס לכת' ופי' קרסנ"ס לוויין רולס לככול סיורים • דכל וי"ו מוסיף על פנין רספון

62 נקט וייס וקול סיפח לכולקו • (פירוס עיין עליו ססמרו חז"ל • פיין עליו מס סכתכתי כמסנס י' פ"נריבמות : בת קידמת 65חין ולסיס לב עמק • נס לו קורפת • קרסניס: אחין קודמין ללסי הלב ולסיס לסן חקות יין קידמין לחסות וס6חותי ויוכחי יריכת קודמין ל6חי הלב • קרסניס :

והאב קולס לכל יונקי יריכו • לסון סרינקלר קורס לעולס ללסי החכ וכו'. טל לחכי חכי קלב • כל זס מלפון קרסנ"ס דף קט", יונס כפירופ קרמכ"ס כזס סלסון פלין ירוקה לחקי

6כי

רמות •

וכן לעולס: ג נטלו סלס חלקיס כנחלת בנחלת חרן יסר!: חניסלב • כחיי חכי תחנ• ול6

Sחקי חכי חכי קלחכ כסמל וסכר קחי פנ6 ליוני מנריס נחלקת סחרן : וכתיל c5מות זקנו של חני קלני ע"כ: ולפונס תמות לפי סלרנריקס מין מטות לכוס'ינחלו וכלפזר וחפר לניו סניתס נטלו חלק לחד קדימה S CS6חחי עכמו ולין קלנר כן - 6k שיש לו קריפס כלורן סמיונחי מכריס סין פניקס וכטלו כנות כלפזר חלק על 6חי ככוי כחיזס לור סיקיק לעולס ס36 קילס ל6חי כגן • לניסס ססית מגיע לו בחרן

°כרקתני החן קילס לכל וחלק המניע לומירוסת חפר ג בנות צלפחד נטלו שלשה חלקים בנחלה חלק יוכחי יריכו) וז"ל סרסנ"ס לכין וחלק ככורתו ססיס אביהן שהיה עם יוצאי מצרי'וחלקו עם אחיו כנכסי דף קט"ו פ"נ כלל6 רמלתח• ככור ונוטל פי שניס • ולף חפר ושהיה בכור - נוטי שני חלקים: ו אחר סכי סמס קולס ל6תי סמת על פי סעריין לח ירס חת הבן ואחד הבת כנחלה לא שהכן נוטל פישנים • וכן חכי חכי המת

קייס סלון • ולין סנכיר נוטל פי בנכסי האב ואינו נוטל פי שניס כנכסי האם והכנות לחמי סכי כמת לכל 6קי טניס כוחני לכוס לחסר נוונות מנכסי האב • ואינן נזונות מנכסי האס : קמת ' קילס לחכי חכי המת מיתת ח"י מוחזקת היתר: ה האומר איש פלוני בני בכור : לא יטול פי שנים וכן חחי לני קמת • קורס

ו חקר הגן ולסוקנת איש פלוני בני• לא יירש עם אחיו לא אמר כלום . לחכי חכי חכיו של מת' ע"כ כנחלת * הכי קלמר : חסר שהתנ'על מה שכתוב בתור המחל' נכסיו לבניו על סון מכחתי נספר חכמת סכן ולי סכת סוין כירופת פיו ריבה לאי ומיעט לא'והשוה להן את הבכור • סלמה סכת'על סיןסרסכ"ס נכסי קלס (כנירוסת נכסי

דבריו ריף קי"ו והחל קודס לעולי הלב ולין הפוסלין ירושת

לחמי החג וכו'

וז"ל כן נכסי קלס - לירושת נכסי הלב t96 סקנכור נוטל פי טניס קול בכל הנוסחחות ורחני נהיית כמקיס 6חי קלר סקי כנכפיקלני (לינו נוטל פי סניס כנכסי קלס : ה ליז המר ומור פסיטה פתוח קולס לחמין ונס סוס ליס למימר כלום וחין יכול לסלקי מן סירופה • לח על ידי שיתן כמתנק קורס לחסין • חלל הכי קסכר קורס ללחי סמת מן ססני וכו גנסיו לסחר ננין : על פיו • מסוס ומכווס מחמת מיתס • חמר קילס 65חין מן החכ' וסיינו חין טל מ • פקרי 65 וסכין מרט לכריו ככתוכי' וכמסוריס וחינוכרין קנין מסוס קלמר לסקין • ולו"ק • עכיל :

קלמר לסקין • ולו"ק • עכיל : ג בנות פלפל וכו' . לכי תני על פיו : ופקפוק לקן ח קנגור • נלסון מקנה מטוס רfמרן לעיל כל יוכלי יריכו סל כן קורמין (בת)רbסמועי*

דבריו ונת הכן נוחלת כמקוס סכן מס"ס נקט ליס ססרי כנות

כלפזר נחלן חלק לכיקס נגכסי ספר • נמקוס לנפחו חניקן קיטנ'ס: חיק כיתן ססיס עס יוכחי מנריס : כתב הר"ן סנר החי תנ6 ליונלי מנריס נחלקת החיז' פנחמי לסמות מטות לכותס ינחלו כלומר לנחי קח-זנתחלקת קלין כעי traכון סל יונחי מכריס סנטלות כתורת ירושה מלכותיסס סנ6' נפ' פנחס נכסי קרן כחותו מנין רערכות מולכ וכתיננקו וכפנס ל6 תיק ליס מפקידי מסק וחתרן ונו' למות מטוק רכוקס כל חלס כמנונינילת מנריס ינחלו חל: דלחיתן יחנקו קנחנס - ו! 6סר קמו תופיקס יוריס קרסניס • וכנמרס פריך ודגמח לcמות מטוס חנותס לסו כיוכחי מגריס קלמר !6 לפנט'ס • וסני רכתיב (נפרס' וסרס) נתתי לכס מורסה לניר ירוסס סיס לכס מלכותיכס ולייכחי מכריס ק6מר לסו : ושהיה ככור. ותניח נתן תתן לקס • זו נחלת חניקס נתוך חתי סכיתס. זו נחלת חכי חכיתס. וקעכרת 6ת נחלת חניתן לקן זו חלק נכורק (דכתיכ וסענרת כל פטר רחס) דף קי"ח טיני וכתכ תרנ"ס כפירוס קמפנק וז"ל: וכלי רכתינ נוכרי הימיס וס קפני כלפחל לח חני נחמין קלמר דקל ל6 מיירי לעיל כוחין כלל 6לס כגלער חכי חפר כמכיר חני נלער ליירי וליכל למימר רסנלטרקלי ומסי פני סניגלער: כלומר כן חפר כוננער הרי נ' חלקיס כ' חלקי ככורק • נחלק עכמו : וקל לל6 פסים כמתנימין ד' חלקיס טריק לכנות כלפזר כוכתיך זיפלי חבלי מנסה עסרס . סיתס סיתס נקי לינות • ור' ובנות כלפיך - וקוס לכו סל לקל) להכל ונטלו חלק בנכסיו היינו טעמס רלס קוס מסמע לן מירי • לקס פמפינן ככר רכת רכן קרי היה ככן וכו' ע"כ : נוטל סני חלקיס כתנ קרינ וחטיפ סטליין לי) יוטו וכו' • ולין סככור נוטל פי סניס כרסוי (כרתנן כמסנס ט' פרק ח' רככורות) 6רן יסרחל מוחזקת קיק

ופירס יפניס מוחזק כיס כיוכחי מנריס• כרכתיב ונתתי חותר לכס מורסה • כלומר אני נתתי לכס ירוחק : י ואינו נוטל פי פניס כנכסי קלס טעמה פירס סר"כ כמשנס ט' פרק ז' לככורות : והכנות ניזונות מנכסי סלכ כתנסי

כתונת - כרתנן כמסנס יס פרק י'6 רכסונות ובין המזונות בפרק דלקמן : ה האומר לח יירס וכו' 6פילן רבי יוחנן בן ברוקס דלס 6מר על מי שהומרלו וכו'. ולע"נ רממינס 9סמע סיסיס הסלר ל6חין - מכל מקיס כין סbמר נלסון לקיים מפגע כמפני על מה פכפוך כתורת נ"י: שהתנה פל מס פכפוך כתורס - ולפילו כתמי דפסקינן כסוף פרק ז'ונים רכרכר סכממון תגלו קייס 6מרינן כנמי פוני הכח רלס מחיר ופי' רסכ"ס וכ"יורנְר סלח כל לידו bל כן 6

°ינו יכול למוכרו לה למסלו) ולפי סימני מחיל ולחילן לכם תחיל-רמת הנחתיפלו - ולפיפ סטופק' כרי bס יכעוס 6כין -קו) רעכיל: על פיו כתג סריג מפוס רמכווה מחמת מיתס וסכיב מרע לכריו ככתוכיס וכמפוריס וכו' - פיין כמשנס ו' פיק דלקמן : ריכה להקל וכו'על ידי ספרינק לחקר מיעט

יט ב

9 2

[ocr errors]
[ocr errors]

לקרני חי כמי 6 6ו קתני וכהן הרסנ"ס והך מתניתין הנרי קיימן וסין כסן מתנס על מה שכתוב בתורס סיס כח וננן סין • ורכות' רי6 דנקט רינת לחסר ומיעוט לחקר כחרס ליתן ממונו כמתנה לכל מי סירנה : ו6ס 6מר מפוס מסוס ירסת 65 כמו כלוס - וכל סכן מיכל דפקר כל קנסות אירופה - ולס ריכק לסחרי ומיעוט 65חרינקורט ירופה 965' מן הלחין * ותורים לחתו תקן 65 עסס כלוס. ע"כי ומריס6 פלוני ננייירססדק כית כור ופלוני (כלי) יירס פרק נית לך ליכ6 למסמע רהמס רקחמר

ועל בנינכור למר טיירס כל נלסון לו יירס מסמט טפי דכריו קיימין • ואם אמרמשי ירוש' לא אמר כלום' חכרו לס 6סר כנוס • מפני

דמעקר וכר מן סתורי: כתב בין בתחלה בין כאמצעי בין בסוף • משוס פמקנס על מס סכתו'כתור' : דבריו קיימין כתב הר"ן מתנה רבריו קיימין' האומ'איש פלוני יירשני במקו' כתב בין כתחלה וכו' פנקן

סיס כחניך חוס שיש בת בתי תירשני• במקום שיש בן לא אמר סוס פלונית וייסנס זקף ניתן ממונוכמקנס וכו': ולין כלום שהתנה על מה שכתוב בתורה ר' יוחנן בן נתחלייירסנס וקנקן - • זו בון מתנת על מה שכתוב ברוקה אומר אם אמר על מי שהוא ראוי לירושה סיס כסיף ייד6 פלס פלוניי • בתורה • ספרי ל6 נ6ר לו דכריו קיימין על מי שאין ראוי לירושהי אין דבריו ותנתן לוויירסנס - אקים מסחר מיתתו כלוס • להורים קיימין הכותבאת נכסיו לאחרים והניח את בניו• לפניו כתור'יוסי קרסניס: מה שעשה עשוי • אבל (ס"6) אין רוח חכמים נוחה מי פרחוי ליורפו • כנון על רבי יוחנן בן ברוקה חומר הימנו רבן שמעון בן גמליאל אומר אס לא חיו בניו כן כין סכניס• ועל כתכין

לס 6מר על מיפרקו נוהגין בשורה זכור לטוב: ו האומר זה בני נאמן • קנגות: פלוני יירסנן לכריז פרטיוכו' • כתב סרמכ"ס זה אחי אינו נאמן • ונוטל עמו בחלקו מת • יחזרו קיימין • וכתיב וקיס כיוס דכתיס וסיס כיוס ינחילו נכסים למקומן : נפלו לונכסים ממקום אחר יירשו הנחילו 6ת בניו 6ת ככו וגו' : (קול קלין אחיועמו - מי שמת • ונמצאת בייתיקי קשורה על נתנס רפות להן להמחיל לפריורסיס כמקוס ככי יריבו הרי זו אינהכלום • זיכה בה לאתר : בין מן (כניס למי סירנה : ומוות מ"ס סר"נרמולת גני יוחנן

היורשין רבי יוחנן רעל (חח) כמקוס דער חח כמקיס כת וכו'

כז * ועל כת כמקוס כן לf נמר' וקס רמכן סלומר 6יס פלוני ייר סניכמקו' סיינת וכו' למר כריס • סלין יכת כסוייר לירכמקוס 3ן - ולס ק6ת 65 6מר כלוס ומסמס תס כן נין קנניס וכת כין סכנות רכריז כמקוס נת וכן מוות בני יוחנן סbס קסוס 6ת קככור לכניס קיימין - מוקנויכן לס רכמי רכי יוחנן סין • וחסורי מספר לס 6מר כלוס וכתיכ לס יוכל לנכר וכו' וסלכס כרכי יוחכן וסכי קתני • החומר וכו' • הר נפנין סככות וכו' סיכי יוחנן בן ברוקס : 6ין רוח חכמיס • זין לחכמיס נחת רוי כמעסי חומר וכו' - ומ"ס סר"כוסלכס כר הגן: גמ': מה מעסק ולפיילין נמי נותני'כסורס י?לפח נפיק מניית זרטל מעליספסו מלתל רפסיט' היס ומסוס סיפס נקט לס רחסור לעסוק ולין סלכס כר"ס כן נמליץ : ו זס כני נסמן • ליזרסו ולפטור כן • המנ"ס • ופסק הוינ רלח כרסכין משו'רכנמר' 6מר 6ת 6סתו מן סינוס : זס 6חי 6ינו נחמן להוריסו עס 6חיו * סמול כל תלוי כעבורי החסנת6 6פילו מכרס כיסס וכו' : ססרי 6ינן מכיריס 6ותו : ונוטל כמו נחלקו כגון 6ס יס . : האומר זה בני כרמן תנינ6 חר6 זיתכ6 כמסנס ס' פ"נ פני6סיס לכל הספק • c לקס לחלק נ' סרות • זס נוטל

רקרוסין - והכח קמיל רספ"נ רמוחזק כלס נחמן סרס ומחנתי רק נוטל סדק ומחכה • שס סמעיד על הספק לפוטרק כמ"ס סס וטעמ6 מפרס כנמר' סוליל וכירו כנרס' פתוח סתיו נותן לו חני הסרק וקלמר מינו נותן לו כלוס • ומסו'דחסות לנין מה לו נכן סתילסר ל6חר מיתתו • נ"י : רbמר ליס קכל דליק וסקול : מת • הספק : יפזרי חותן

חי כינו כחמן פירס סר"כפתוריטו עס סחין וכו'. הנכסיס שנתן לו 6חיו למקומן. כלומר למי סנתנס לו •

ולח פירס לענין לחוסרת לשוק • מסוס לסכ6 כמוחזק לכל סbר סחיס לין יורפיס כמו: נפלו לו לספק : נכסיס לן כ6חי כרכסכינן וסכך לסורס 6פילו פתק כיון דמוחזק ממקוס 6חר כחיין • ליקנס נכסיס ועכשיו מת: יחסי מין כן כ6חי ול6 ככני • קרסנ"ס ומיסו כתג עור רסי נמי מיכס סb ות פקית מעיר פתוח חסיו עמו : למימר דהכי קלמר קלומר את כני כחמן • 6יג רמוחזק לן פלמיקס קול - והני מילי כרוח כפרי ס6ר הלחין לומר (דחי כחיי. זה למי הינו נחמן בחוסרק חס היה בחזקת מותרת

פליטו 6חיקן -Ak טועניס ס6ינן מכיריס 6ותו - הכל 6ס כפרו כגון רלח מוחזק לן • לה בלחי ולח גנני - ע"כי וכיפ כוסלינו למיקס: ל6 יירשנו 6ל6 זס ספייר לו כלנו : הרמנ"ס רמס סלמר כחס ליכו נחמן לעניןיכוס וסלינה : דיפיקי נווחת שכיב מרע • ולסון רייקיקי • דל פתח למיקס נפלו לו לסון סר"ככחייו - וכן לסון קיפניס ונס ידעתי למהוי: קטורת לו כיריכו לליכ6 למימיסחר כתנס ונתנה 90

למס דקדקו לכתוב כן • הרי זו חינס כלוס ידלע"ג דנווחת שכיב מרע קינה לאחר מיתה • הני מילי כלי סלח הטרוף דעתו עליו - הכל כי קאטר 65 עדיף ככוולקו סקרי 65 גמר לתקנות וכו' :

[ocr errors]

ספילן

זיכם כה לחקר וכו' פירס קרפניס

« הקודםהמשך »