תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

והלוה - והערב - והעדים - וחכמים אומרים אף הסופר - עוברים משום לא תתן - ומשום בל תקח ממנו - ומשום לא תהיה לו כנושה " ומשום ולא תשימון עליו נשך - ומשום ולפניעור לא תתן מכשול ויראת מאלהיך אני ה' : פרק והשוכר את האומנין והטעוזה את זה אין להם זה על זה שא תרעומת. שכר את החמור - ואת הקרד (ירו' ל"נ) להביא פריפרין וחלילים - לכלה אולמת - ופועלין להעלו'פשתנו מן המשרה וכל דבר שאבד - וחזרו בהן - מקום שאין שם אדם שוכר עליהן או מטען : שוכר את האומנין - וחזרו בהן - ידן על התחתונה אם בעל הבית חוזר בו ירו עשייתית כ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« הקודםהמשך »