תמונות בעמוד
PDF

ספוסקיס •

[ocr errors]

למוכר • כתב הר"נ כמלת סלינה Scסניקס מיירי לחי SE נמכרת (סרסור ול6

6מרינן פלוקו מל לוקח לוס • ולסכיקי לוקחי כלפון ר6סון קנס כסיס סנתוס נמלק וסתמ' תנן 6פי' ללוקח : חייך לקטיף לנג'טיפין • המוכרלנוקס מן סנרכק . נמלת סיס לס סכתות . חי למוכר 6פי'מפנמלחת לה קנס כרופני המרה לחקר ספירת היין וקסמן : הרכינס ומינה וחפי'נרסות לוקח לכסס סכליו של לוקס fין קונות כרטות קטק 6ת קמלק על כרק 65קר סטירק השמן וסיין • וקטין נ' מוכר כן כליו סל מוכר 6ינן

טיפֿין נתbסף מינס המרק קונות ברשות לוקח כפים נשברה לסרסור וחייבלהטיף לוג'טיפין הרכינה לפוליקכלי ! מקוס 6חרי

ומ"ס קרים ומיצה הרי הוא של מוכר והחנוני אינו חיי'להטיף קרי קול 56 מוכר סקרי וכסימט6 מיירי • חוכרפות שלש טיפין ר' יהודה אומר ערב שבת עם חשכה נתיחס קלוקח ממנו לוקס וכן פי'סרמכ"ס ומלפון פטור:ט השולח את בנו אצל חנונו ופונדיין בידו וססגוני אינו מייך לקטיף נ° סרייף העתיקו כן ול6פמוטי ומרו לובאיסר שמן: ונתן לו את האיסרי שכר את טיפין • נפי טרול טרול לחט"ג פתוח כרסו' לוקק לה הצלוחית * ואכר את האיסר החנוני חייבר' יהודה פמוכר כל פעס : ר' יסודס קנס כסנתמלחת קפלה חלל פוטר • שעל מנת כן שלחו • ומורים חכמים לרבי לומר ל6

bמרו ססגוני פטור 6"כ המרת מינק של מוכר · יהודה בזמן שהצלוחית כירהתנוק. ומדר החנוני מסטיף ני טפין מלח טרל ונתר6ס סכת' סרכתסרי'ף לתוכה חנוני פטור ;י הסיטון מקנח מרותיו אחת מכת עס ססיכסולין הלכה ככלי סל מוכר כרזות לוקח

לשלשים כר' יסולס: ט קפולס ננו וקנה לוקס - חסמועי'טוכ6

קטן 556 תחנוני (כידו רוחני כסקול סלול • הלס קנס קודס סנתמלחת מסוס רסין פונדיון סקס סני קיסרין להניח לו כסיסר פמן • ניסר fסל קטן! רסלי (קסליל • כן נ'S • ולסון סרמכ"ס כחכורו פ"ה יתן לכן טסס וסכי קתנוקת סכלוקי'ונספך השמן ולכל מקל' מכירת נסימט6 6ו כחנר סל פניקס 6ו כרסות פוקס : לס קליסר שנתן לו תחנוני: חנוני חייב כסמן * וכללוחית * נשברה לסרסור - כתר קרינ ולס 6מרינן שליח Sc לוקס וכליסר רלס פלס החכ fת בנו קטן ! תחנוני6 לחירועי לית

קול וכו' • זהו פי' קרפנ"ס • וז"ל לחיקו לוקה מן חכוח גרין לסמן 65 סיפלס סטמן על ידו וכגמ'פריך חכסי חיים המוכר: ומוכר ללוקח • ותפ"ה כינסנרס וכו'. וכתבו עליו המנוני על הגלוחית חברת פרעת קיח • פסלי קול עכמו פלחת התוס'דתימס לר"כ 6ממי נקט נמכרת י וסכיק יוקרח וזול6 ני? ככו* ומפני כגון פנטל: מכוני כמוך כל סמן ל6קליס • הסיירי נס ריסק • סל"ל תיק סרסור כיניסן וסוקרו נקולן • הלכך נעסס גזלן עליס • יקמק ליס נרסותית ער למקור לה ופיר' רינ"ס קיס סרסור כיניסן ומרר להן כררן סרסריס למרק ולע"ג לחתורת לחנוק לס מפטר מינס : רכי יסולק ממודרין כסכרסנותני' להן ונסכרק החכית על ידי מנדילק • פיטר ספל מנת כן סלסו • כי היכי דרסלר לית חנוני נירננו : נמכרק לסרסור" וכגון סלס תיק מחמת חונסין bס ע"י סלק סקול פטיר מלמי כלוחית • ומין סלכס כר' יסורס : י קסיטון נותר יפה במרילס טיל : הרכינה פי' סר"כקטס • פיין סוחר סקונה הרגת ניסוי וחוזר ומוכר בחנוניס מעט מעט : מים ריס פיז רניטין : הרי סול סל מוכר • לפי טנקיסט

מקנס מלותיו

נוניל הנעליס • קרמניס: ורכי ליקח כגמ' רל תקסי למתני'ה' פ'נקרל בתרומות רתכן הרכינס ומינס סרי זו תרומס לסתס ל6 סייך יחוס רמ"מ תרומה היה ולסורס לוריס וכן לפון קרפניס פמקו התוס' חמחי קוי SE תרומס וסל 6ינו חייב לקרוס bk חסר מן חמסיס: 6ס כן כמו חותן מנות סל חולין תקיס SE פרומק (55 חולין קין כלל הרכינס ומינת עין • וכעוניילס עמדתי על דעתס סלס רייל כתרומס סכיר כקן פיס ועור 6פילו כיסרחל סתורס עכסיו ל"ק ולח מידי רקס) 557 חולין כלל הרכינס ומיכת לס ממנסחרו כיר יפר: וסיס התרומה פעליסס : עס מסכת ^ עיין מ"ס כמסנת פ"ק רפכת : ט חנוני חייב • כקכ סר"כ וכגמ' פּרין למיי קיירה נוני כל הכלומית כנרת מרעת הים • רלי מסוס סנטוס מין התינוק וסוי כפותר חנות וקייכ נפסיעס - וזו פשיעת סיס כסנתנו לתינוק - היינו כרכר סנסנר מן סכעליס סלס מועתס לכל זו סכרס מדעת ריח ולחנתחייב החנונינסמירתס לכסלמס כחייך פונריון fע"ג דסוי נמי מכרת מרית מפנקנו כעליו כידו • מ"מ כיון סלח נחכרגיל התנוק ועככו החנוני כידו כתקינ כחליפין וכתסלומין נמוריס • וכסססיכו כיל התינוק ל6ותסכון גמר כות' הלחודוטיק ניס סוריס ולס מלי פטר נפסיק ממה שנתחייב•

נ"י. וכ"כ סתו' - ומסיימי רסס סיס מחזיר לוקו קפונריון עכמו לתנוק ה"נ רסות פטור : רבי יסולס פוטר מע"מ כן 6לחו • וחפי'לח כל רחמרי פכתכ סר"נ כמשנס ג'פ"ק דכ"מ רפליס סע:bו כעליס ל6 סוי סלותו

רת"ק לית • חינם מסימנס קול חי כעית לסדורי בילית סורי קכח סbני דכיון סנתן לופונדין יכות לו נסכיס כסיסנר פתן קוס כשר 6"ל כסריס סלח לי על ידו ופטור יניב התופ' פיט רנ"ק דף ק"י : 'שעל מנת כןסלחו ולפי' כלוחית שלקח למור כס ל6חריס • לס מחייל ניר ר"י וס"ל דלי סוי ל kit : וכי מחזירן למקוס lccומtס די (הנכן מפתחוירו לייי פטור • גמ' : ומודים חכמיס לר'יקורת היכל רלח נטלה למור כס ל6חריס 6פי' כטלס למור לתנוק : והיינו דקתני נזמן מהגלותית כיד התנוק סלק מרר נק! לכורך התנק' וליכ לח לפקק גנרטנק כטליס' (מש"ק פטור מן סכלוסית הרסנ'ס: ! הסיטון פרסקיו כמפנק ו' פ"נורמלי

רכן

4

נפדיל כיין וקפטן פנקרס כתוכס יוקמות מתמעטת : וכעל רבן פמסוןכן נמלי חומר חלוף סונריס סיטון פעס 6קת קנית • סמינו מוכר סדיר כסיטון • מקנח פעס תחת בפנק ; כפנסי רכיון סמוכר תדיר 6ין המפקק נקרס בתוכו פעמיס כפכפי ססחנוני קינוחים לקטיף נ'טיפין כמו מחייך אבל כעל סכית פ6ינו מוכר אויר נקרס (מיינס המפקק הסיטון וכעל קניפומפייר נכלי ונקנקנן : וממחס מקנח בקובו • קרפנ"ס: וכפרק ס'מהנכות נניכס פסק קרמניס לבני הפקנותיו ססוקל כקן

רל6 כרטכ"נ • וכקכ קכ"מ דכר לק: על כל מפקל ומשק לשלשים יום ובעל הבית אחת לשנים עשר חדש וים לקמוס למק • דהלו קי"ל כל פעס cפוקל מקנח :

רבן שמעון בן גמליאל אומר חלוף הדברים: חנוני כל מקוס bפנס רפכ"נ הכל' יא וחייב להכריע טפח מקנחמדותיו פעמי'בשבת וממחה משקלותיו פעם כמותו • ע'כי וכנ"סימן מפסקל פיטרס ולילך: לכל אחת בשב'ומקנח מאזני'על כל משקל(ס"מ)ומשקל רליס כתב ולפזר פלני פחות מליטרח לין גרין יא אמורבן שמעון בן נמלים במה דברים אמורי סכל רמסתנר טעמי דת"ק סכרע טפס: קיי פוקל עין בלח אבלביבש אינו צריך וחייב להכריע לו טפח פ"ס : וחני ככר כתנתי כטין - כגון כמקוס סל6 היה שוקל לועין בעין נותןלו גירומיו אחד לעשרי כמפניו' פרק ח' וערוכין נקנו להכריע ומעמיד קנק בלח • ואחר לעשרים ביבש • מקום שנהגו למור לקחי כללס לחו לוקח קמלוניס כפול : נותן לו לת כדקהילא ימור בגסה' בגסה. לא ימוד בדקה • סוכרתי קרנק מטניו'פגשני נרומיו הכרעותיו לכל •

למחוק • לא יגדוש לגדוש לא ימחוק : נקס רנ"ג ולס פסק • ליטר מוסיף לו עסירים

פרק והמוכר פירות לחברו ולא צמחו • קרמנ"ס כמותו • ויפעול ליטרס • סקול חקר למתק

ואפילו זרע פשתן • אינו 6חרות ולל כתכתי כולס : כפימכור כלח • וכינס מוסיף

חייב חנוני מקנס מלותיו וכו' : (חלי) כפירית ניטרל לכל

ולפי'רסניג מולה עפרי' ליטר': למור נרקס כמות קטנה: להימור כנסת • רפניס ונ"י ומיקו 657 כרכי יסולק למסגס ס' : כמוקנרולס • דסוי פסילה ללוקת סלין נותן לומלח קכרט וממחה פי' סר"כ מקנית • כמו ומנסה ה' דמעה מעל כל מסרי והיס נריך ניתן לו הכרעות רכות : למחוק להסיר מס

פניס • קרסכ"ס : משקלותיו פירס סעולס על מפת המרת: ל6 יגרום *ולעיס סמוסיף לו נרגיס: כר"נ פסוקל נקן דכר לח • כנסו ופמן • ורכס סורג מליחי 65 ימסוק וfף ע"פספוסתרו מן סלמיס :

מפני סנרכק כו מקלכנון ותככיו סמפקל נ"י : פרק י המוכר פירות • סעס ולל פירס לחכילס לו ומקנח, מלונים על כל מסקל ומשקל פירס ר"ג כל פעס כוריעה : 6פילו זרע פסתן

ספוקל סנרכק כהן יותר מן המקורות לפי סים דרוכל נקן כית קבול • קרסנ"ס : יא אמר רשכ"ג וכו' 596

כיכס כגון פירות כמון ופלפלין ל"ל לקנס פלס נרכק נתן מלומס קרטינס • ומרקנן חמורפכין נרלס ול6

6ת6 65פלוני • וקפה סקרמנ"ס כתס ס6ין הלכה כמותו • גס כחכורו פרק ס'מקל' נגינת לה הגנתיק בר"6 וכו' • וקטור כתר כן כפס סרמ"ה 6cף ללכר ינס נריך לקנס סמלות - וכתב עליו קנרי סלינו מוכח לוטוס כיון לכרכריכס 6ינו נרכק מס יקנס כיס * ומסר"ר פולק כקן כתב סוכריו כמלות סקס עמוקיס ולכק נרנק

כהן ע"כי ו6"כרס3"ג דפליג רח קחי לfמלות • רחי כמסקנות לף ק"ק מולס לין כרחס כן מסדר התפנק ונ"ט : וחייב לקכריע לו טכס • לסין קרסניס וסייג לתפריט המלזניס מנוקכפר טפח • סיס סכסר סוקל יותר מן הניטר'וכגמ'

מוקי לס כמקוס סנתנו לקכריס : ותוח הדין לעזרת ליטרין ניסו לסכריע טפה • כלחמרינן ככרייתס כנמר' ונותן הכרעה לכולן ע"כ (מ"ס קריג לכל פחות וכו' לין כריך וכו' • כ"כ הרסנ"ס דנ"ל כן מסוס דנפים יותר מרחי הכרעה טפח נתר קל : נותן לו גירומין • 67מר קר6 חיפה bcמת וכרקיוכרק מיותר קול למוסחטיפ 6סיפ' סלמה מררת * כדק מלך ותן לו נת': גירומין • פירש הריב הכרעותיו וכן קגרמס וסחיט' נמי לפון הכרעה והטייס קול מכריע מוטי 6ת קסגין חון למקוס מחיטה קרסנ"ס: אחד לעפרת כלס • לפון קר"נ פקוס מסך למחת מרקתני חסר לעפרת כלח ולח קתני 6' מפטרת כלח • רייקינן ניק כנמר' - הלכך חסורי מחסר והכי קתני • חקר מפרק לטסרק • נטורס קיק למנ' להזכיר ניפ עצרת (חיסר החל ממתני' דקאן ח'לי' כלח ו' לך'כינס ונרה 69וס פרלס נלכק ככלי ולחינו מטיף לו הכלי כריך להוסיף לו יותר מניכם יקרמכ"ס : בדקה 65 ימוך כנסת 'כתר קרינ רקוי פפילה ללוקח סמין כותן ל: 656 הכרע ה' והוסיף הרסניס ולפילו כמקוס סמוחקיס נמי 6"6 למחוק כ"כ נכמנוס : לא ימול נרקסי ומפסיר מוכר מסוס החינו יכול למחוק כ"כ וכרקה מוחק יופר • חיג מטוס סמודל לו כריות • וכפתורד כנסס מככיל ומפסיד סקונס • קרפניס: לא ינדוס • כתב סר"כ וכ"פ bמוסיף לו כדמיס ויליף לס ככרייתס כנמר' מלכפיר סיפק סלמה וכרק • ופיר קרbכ"ס :כדק לטפוי מר מכל מקוס סbף זה יכול לכס לידי רמחות דסיכ' רקוי בתלילס ולס ידע לס כפסוק ולס כתוספת

ויאמרו כך קמנקג • וירמק הלוקח מן המוכר 6ו המוכר 6ת סנוקת } פרק י ואפילו לפנועי כבינדרוכל קניסאן לורישה וכו'• רלין הולכין בממון 6חר סרור • הלל המולי

מחברו

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

מחברו עליו הרחי' ועיין מס סכתכתי כריס פ"ג לכ"ק וכמסני דרוכל קוניס 6ותולזריעס: מני למימר 6כילסכיני מכרתיוי ז' פ"נ ומכסירן : רבן שמעון בן גמלי:חומר וכו' - כתר רסין סולכיס כממון חר הרוב : רסכ"נ חומר וכו' . כגמ' . הר"נ כגמ' מוקי כולס מתני' !יניס לרשכ"ג וכו' וסלכס כמותו מיקי כולס מתניתין ליניס לרסכ"נ וחסורי מחסרס (הכי קתני• ומ"ס סרמכ"ס כפירוסו ו6ין הלכה לרסכ"ג זקן כפירוסו 6פי' זרע פסקן חינו חייב כלקריותן קל זרעוני גינס סקינן כמפנקינו רלז כחוקמת

.כלכלין . חייך בחקריוקן דכולס מתני' הפכ"ג הכל חייב באחריותן : רבן שמעון בן גמלי) אומר זרעוני דכרי רסכ"ג . פרכן שמעון דפליגי כסוכסי • כרפליני גינה שאינן נאכלין חייב באחריותן : ב המוכר כ"נ. חומר זרעוני נינס פלין "ק וי"ל ככרייתס ולסכ"נ פירות לחברו יהיו מקבל עליו רובע טנופת לסאה כלכלין סין כחריותן • ,בי"ס • וסין סלכס bk כתיק תאנים' מקכל עליו עשר מתולעת למאה מרתף רסון, מקח טעות קורקי ועיין מ"סכפ'דלעיל מסנ'י': של יין * מקבל עליו עשר קוסמות למאה • קנקנים לזריע' זכנינהו: ב המקכל זרעוני גינס 66ינן נחכלין בשרון • מקבל עליו עשר פיטסיאות למאה : פירות סקני קבולי מחכרו • חיים כחמריותן וסני

: המוכר הלוקס מקכל עליו רוכט ,מירי רל6 נמסו מחמת על מן

טנופת לכל ססת • דררן לכל מחמת רכר סקר גנון חלקו ככרר לו כיוכס כו 6ינו חייך הכוחק ככך ולח יותר: עפר מקליעוס 6כולות מתולעיס לכל נחקריותן. הרי"ף • ו6"ת 6"כ מליק פיל פסיט'רהוליל פלין מסס וסיינו חסר כעפר: קוססות • יין רע 6ס סמרתף SE נקיין 6לזריעת וחינן ביין לס סין לך מקח טעו'גדול מזה מכיות גדולות מקכל עליי בסר יכיות גלולות • זחס המרתף וגרמה לי לקס ת6 65 מועינן וחטיפ טורטן ולfי לfפסר סלכרות מקכל עליו עזר כלות - ולוק6 כסלומר מרתף זס 6ני להחזירן חייך • ולרי קוס כמו ספירס לוסני מוכר לך וזרעס מוכר לך ולמקפס כלומר לפיס כתוך סתכפיל : סכל למר בקרקע וסלק'דעתך חמינח נקי למקח טעות קול • מני למר פרקף 5 ין (חני מוכר) לך למקפס כריך ליתן לו יין סכולו ניס מוכר קנ6 ליסטי ולחזור לך למיקס • קמ"ל רלח נ"י יפה • פיין טל מקפת נרין פיסיי: יפס ומתקייס סלין מסתפקי' סי'רלי33סס סר"ן : ג הסוכר פירות וכו' - לפון הר"ן ממנו שח מעט מעט י' ו6ס fמר סתס: יין חני מוכר לך ולח קמקכל פירות סקנס סכולס מסכרו סלוקח מקכל וכו' - נרות זכר למקפס נותן לו יין בינוני קנמכר בסכות ולס לומר מרתף פכן היתה גרסתו סמקכל וכו' ול6 סוס לכתוך סלוקח מקכל זס סני מוכר לך

אפילו כולי חומן וכו' כיון דנקריח פנן סמקכל וסיינוהלוקח והרסנ"ס כתר קניען : קנקניס כסרון - כלרן המפור : מקבל עליו עפר קלוקס מקכל וכו' קייכו לגרסת הספר דתנןסמוכר וכו'קונרן פיטסיסות •- 6Eינן מכוסלות כל כרכן • קן הולכות קיין לפרס סרי זס • קלוק • מקכל עליו וכו' :

ומזיעות עשר מתולעו' למלתי כתב הר"נדהיינו חקר מטסר כלומר

דמתני' רקכן מספר גדול Sלו לוקח bסול סדין כמספר קטן נמי מקבל פניו : ולס 6מרינן במספר קטן 9קפיד ורונה פיקיו כולס טוכיס: ונס קרפניס - ונ"י • וקטור סי' רכ"ט • כתנו ותול קרין 6קל לעטר • וקנתקות ממסנס כ'פ' רלקמן

דלגטרך למתני מספר קטן * ומי לחן הכי קוס מפמע רלח • וח"כ הכל רלס תנן ליה • סימס רין הכי נמי רלח 2 מרתף סלין כתכקרינולוק' • כbמ'מרתף זס וכו'וfס 6תר סטיין 6ני מוכר לך וכו'נותן לי יין בינוני וכו' • 6ין ספק

מבלי שהנוסח'קמסוכסת סנפי'סרמכ"ס סט כמו שכ"כ סס וחס למר ליס מכתף סל יין וכו'ולס זכר וקפה נותן לניין הנמכר בחנות וכו' ולסון זק העתיק סר"כ וכתב ולס 6מר סתס וכו' • ועל כרחנו טעות סופר קול כלכרי קרמניס : ססרי 6ק"כ כתב וbס 6מר ליה מרן יין חני מוכר לך וכל זכר מקפה • ולח יחלו • פלס ממר ליס זס קול גס כן מקבל עליו עפרת קוססות וכו' • וקפי דידיס 6לירית ים סוס סכתכ ולס 6"ל מרתף של יין חסר 9לתות וכן נ"ל - ולס 6מר ליה :רחף זה Sc יין וכו' וכן הוח נתליס כנמ' מרתף זס ל יין : ול6 ממר ליס למקפת - נותן לויין הנמכר בחנות • ולנטיח להו במרתף פל יין ולס 6מר ליס למקפת • מסי • ופלינינס רני לקס ורכינ6 מר חמר מקבל • נחל חמר 65 מקבל • סמעינן לליכל מ6ן דסמר דכקלוקס וחת ונותן לו יין הנמכר בחנות: 6 רפליני לי מקכל 6 לו) מקבל ונותן לויין יפס כדמסיק סקסיופסקו הפוסקי'

: ותני קולח למוכר ססוח הנתבע וכתב הרי"ף לסכי נוקמיכן למתניתין ולח בריכה ללוקמה נרח"ל זית • ולה מפקינן ליס מפפטל: ע"כ וכתב סכ"מ כסוף פר'י"ז מהלי מכירס וז"ל • חלוף דיניס סללו תלוי פ6ס 6"ל מרתף זינרט כחו : ולפי'קי חומן למרתף זס כמות יח • ולס 6"ל מרתף של יין חני מוכר לך למקפס יפס כחו. כיון סלס סזכירו: (6ס S6 יין למקפס וחייב ליתן לו יין פכונוני (רחוי לתכסיל • ולfס 6"ל מרחף זס של יין מכר ססזכיר זס קורט כחו והכר ססמר סל יין יפס כחו לכך נותן לי יין הנמכר בחנות: ולס 6"ל מרתף זס סלין לקפה מנו סהזכיר זס גרע כחו

ומכר סחמר סל יין לתקפת יפה כחו - הוי כולו ח"ן גורף של יין סתס ונותן לו עפר קוססות לתחה על כלן : קוססות פי'קריניין רט - כמנוחת פריס יקיססויכט ליקוק" (י"ד ט')* קרסנ"ס וכ"כנסס הר"ס כמסנס כ'פיר דמפפר פני ; פיטסיאות פירס קריב סליכן מכוסליס וכו' (הןפולכות קיין ומזיעות חותו כלומר ססוסכות א

קיין"

65 קזכיר יין

כמ"ר מקכל

מזיפות 6ותו :ן 6ינו חייב המוכר כfחריותו) רכסעת מכירה קיין לפי מזיעות חותו דרך דפנותיסן:נ אינו קיים כחחריותן יין הוק ולוקל סנטפה חומן ככליו ללוקת דמי ככליו של מוכר כתר קריר ולוקח סנעסס סומן ככליו ללוקח נת' ופי'קרסנ"ס מני S6 סל קמין וסל קנקנן ולח מני המוכר למלית למה דחיכח למימר כליו גרמוומס"ס רסיככליו של גווכר וכו' רמני ספקית 6ותו כקנקני כ"כ לת סול רחפפרת למני קליך S

°קליך bמר ליס קל מעיקול סודעתיך וכו' - ונסכי מיירי כל מפיקרס קולעתיך סלק

כרמפריפרינגסיפס • וס קיק כרעתי לקסתפק מן קיין ג המוכר יין לחברו והחמיץ אינו חייב באחריותו ידוע וכו' ומשוס דכסיפה מלח מעט מעט: ו6ס ילוט ואס ידועשיינומחמיץהרי זה מקח טעות ואם אמר מוכרח לפרס כורחי לקו הכי סיינו מחמין סלינו מתקייס לויין מבושם אני מוכר לך יחייב להעמיד לו ער מני למימר ליס ל6 כעי לך אלירן bמר ליס רלס כעי ליין העצרת: וישן משל אשתקר • ומיושן משל שלש לססוי וכרחית' כנמ' מטוס א. למקפי ולסקותו ניקח שנים :ר המוכר מקום לחברו לבנות לובית קכי מפרס לק קרין קתס ממנו מעט מעט קרי זה מקח (סיס) (וכן המקבל מחכרו לבנות לובית)חתנו'לכנו כתריס : ואס ילוט סיינו טעות • לקות ליק לקורועי וכית אמנות לבתו כונה ד'אמות על שש דברי ר"ע מחמין ככל סנס קרסנ"ס : סלין יינו מתקייס : מכוסס ר'ישמע אומר רפת בקר הוא זה' הרוצה לעשות מבושם פייזקייס כריך דרכו לקפקייס על עורק • רפת בקר בונהר'אמות על שש בית קטן שש על חי המתקיימין קרסנ"ס ומסס וסילך קחוס מקלקלו : נרול שמנה על

עשר חייב להעמיד לו על סעגרי סן 6ס מכר לו יין על מנת

קשה לרסכ"ס רקס סקול יפן גוקן לו מcb5cפקר מן קסנס סעכלת הקודמת לו : נקנקני'ללוקח 6יירי מתני'וליפה ליק קנקנן נרמול רולמי ו כית סמכות לכנוּ • סורן חרס כפפות לכנו כיק כסנוסס 6ס נמכח חומן מני ח"ל הכי . לכל קכס ל6 סיירי כסכי 6ל6 AC6 :כית שמנות לכתוכסמת כעלס וסכס : כית לכית • 6כל 6סמועי' רכריך ליתן לו יין ירחו לסתקייס ער הטנרק כ'ס כסיי כטנק קיר לכל כעלס סלין דין קתן לרור פס חמין : קמו וחין נרמס כן מוכרי קרסניסרכפסקיסן. תכל ומיפן רפת נקר קול זה • וכרין לעסותו נלול יותר: בית קטן וקולך ער קמן מפר'ס יסמין קולס החן הרי היס כלחריותו הפחות סנכתיס הנח 70 על סמונק והמוכר מקוס לחכרו של מוכר פיכ' ו"ל נ"י חייב להעמיך ווער קענרת • חפי" סקס לעסות לוכית גרין סיקיק סט על סמונק:גרול - ולס כקנקניס ללוקל : לומיס רריסס וכיון דמבוסס מר ליס ל

קוס ניק נסתקלקל. וְלוקח כסקיוקנקניס ללוקת נרוקיס • ולס פנינכרוח• וכיוכס בו וכן פי'נתו • ועור 6מר 06

ths ילופ פיינו טוב וחזק נסתקייס ער קענר כסמכרו לו ולח"כנפסרי פטור • רמזי קוק ליס למעבר קל לפזר פלירע לו סוס מקרק מחמת קיסט וכיוכח כו סרפסילו וקל ל6 קכיל פליק והטור סימןרל כפל כלכרי התו' • וכ"כ קרלס' וסכ"ינו סטקיק לי לנרי קרחים ול6 מכל מס סכתכתי : אשתקד פיקרינמפנק סעכרס הקורפת לזו (הול פס מורככ סתר קמייקה

; ערן: משל סלססניס' מסנס רקולס 6פקר לסוס ליס סלס סניס ער פנס ססכועומדיס גת קרסנ"ס : והמוכר מקוס לחברו לכנות לו כית וכן התקבל מחברו לכנות רונית חתנות כן הנוסח בספר מלויקי וכן כססנת דירולפי •

נס כסער הרי"ף וקרסיס וכן העתיק קרמכ"ס כפכ*6 מהלכות מכירה ומפוס רכיס חפנות לכנו קוס • טופס לותו יביע קטן סמוך לביתו כלפי'קרסניס - ומסתמ6 לית ליס קרקע ככר סמוך לביתו • לפיכך תנן נכי כית חתכות המקכל לבנות וכו' - לפי סככרים לו קרקע • כן נ"3 ונוסח מסנס סכגמ'המוכר מקוס לחכרו וכן סמקכל מקיס מחברו לעסות כית חתכות וכו'ולנירפס ז לכתי: $) תני בית על כסיפה : לבנות לוכית ירקרק נ"י ללכנות לח טריק נכניר 68רכע פל CE• לכל לחלוקת לחין לו סותפין כר'על ריקו כית כדחמרי'כריס פ"ק לסוכס י וכיככינסס קר"ן למוכר כיתכנו סתס נותן לוכית ו'פלו'כיון לכית ננקרי כלחומרי' כריס סוכה ע'כי וכט"ס סוף סימן רי"ד קסמיט זס וכתג מקרר פרק כהן סלה ידע למה ססמיטוקו עיר • ולפשר לומר מסוס לסתו' כתכו 67ין לחלק בין כנין לחלוקות 6חין 6נסותפין ותל רפוכק מוקמינן נסגר במסלקת לפי פתחי כלומר לפי פתקי כתיס סכל כית לין כו ל'פל ריסין לו דין פתח לטול כננלו חלק כחנר ע"כי ולרכריקי כי היכי למסון דין חלוקה לדין בגין הול קרין דין מכירה נמי לכיון פלין רחית מקסירסוכילענין חלוקת. ה"ג חין רמיס לענין מכירה: בית מתנות לכנו וכו' - למה לי כמתני'נית קטנות לכנוונית אמנות לכת: לקניית מתנות לכנוולכתו "מלמל לנב חורחי' קמ"ל דלק ברכה לחפכח עמידר כית סמוקי כלbמרי'נספר כן סירס קכל סקלתי כי מחזניס ול6 מכספי קל מסוכין זקל מסוכין (לחילוקל bס לכר נרוס) חקן הדר בית חמיו פי'קרסנ"ס כרfמרי'כפסחיס סוי זהיר כחסמך מסתנס קרלסון • קמרי פה מפוס חסר וחמרי נס מסוס ממון וסיתס נקס • וליתלתס (מיקו ר"ה לכל ספקניס: הלל סמן קר6סון כריך ליזהר המין

הרוצה לעסוק רפי כקר כונה חרכע טל פלינינגמ' סיכ6 מ'כריע קפני לה זקכי קלמר סטים סרפת בקר קיף כפניס פלוס עסק לירי

יח א ברפת

פירס

[ocr errors]

גרפי כקר ונוסחו סניק סכתכתי לל6 גרסייכריפח בית : פי'לעסות לו בית גדול : טרקלין עסוי למוס3 סריס : רולר למי שפיר והסתה לה קלמר ריטר' טל bk Eb ככית המתנות כחכי חככו וכחני רקכן סכונסו קלי לסיינו ככית קטן רומו לכנו ססו6 קטן מסקרנתיס• לכל כיס לעכמונ'על ח"כלקתני סכעס וכניק גרול תסעס • וטרקלין עסר : רמיק לרנר קיכל ניק קטן וכו'. ולנוסח רספונת לגרסנית נריסb ועל כרחן פקיק לרכו לרבעי'ורסנו עסרי' • ורומו סלפי פקס חני לרכו כיס קטן וכו' נמי ר'יסמע6ל

ורקנו: הכל ככנין סיכך חיכי כיס • מפרסנ"סי' רי"ך עשר. טרקלין עשר על עשר • רומו: כחצי ארכו וחמרי קח לתנן לעיל רומר כסס ירין דר"ט מולה נס וכחצי וחבו • ראיה לדברי היכל . רבן שמעון בן כחני 6רכו וכחני רחכו • קלמר וסכי קלמר ר'יסמעS6 גמליאל אומר הכל ככנין היכל : ה מי שיש לו ריק לרנר קיכל • הסכין כר"טרפת בקר קיס וסלקת ביולפנים מביתו של חברו נכנס בשעה שדרך בני קתני לס • סרסכ"ג חומר פולק סקרוג'וכו'וכיון סכן אדם נכנסין ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין * סכל ככנין היכל : ומיכל בית קטן וכו'•ע"ג• וסיכל ואינו מכניס בהמתו ומשקה מבורו • אלא ממלא רחמרי רסכ"ג פליג 6ת"ק דחמרי רכי יסמעס קתני לס ומשקה מבחוץ וזה עושה לו פותחת וזה עושה לו נסתמוסיקה מתמתי וכיסכל ור"ק מרוכס וכו' : ראיה פותחת : ו מי שיש לו גינה לפנים מגינתו של נוניס ככנין קיכל • סין סרכי לרנר קיכל פירס קרינפסיק חברו. נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסים ויוצא תלוי ! כמנהג המדינה: ה חרכן 6רכעיס ורחכו עפריס בשעה שדרך בני אדם יוצאין * ואינו מכניס לתוכה כטעס סכני חלס גכנסייכין' ורומו מלסיס וכ"כ סרמכ"ס תגרין - ולא יכנ'מתוכה לתוך שרה אחרת והחיצון ולח פיטריחתו לעמו' כליל': וקרפניס וכטל כית כחסון זורע את הדרך נתנו לוויךמן הצר מדעת שניהם זה עוסק בו פותחת • מלח קלמרי לסוי קכי • ככתוך נכנס בשעהשהוא רוצה ויוצא בשעה שהוא רוצה יגנון בעל הבית ממי כולי : כמלכיס 6'ז'. החלו כית

ומכניס ונעל קנית מוסר לו פותחת סנימגן פ"ורמלות • סקית

חסרת כחוקן פתק לפתוח חרכו 6רכעיס וכקכו כסריס • לכל נוכקו 6רכעיס • ו6'ק לכור סלח יוכל לכס לסחוב כלל דעיכעל סכית ול6 ינ6 לעולס 6"כ ליל כקר לוקו כנין • וי"ל דחין למגילך חלה חסר ספסוק ככיתו סל כעל סנית fk

6"כיסנו לכעל סכית ככיתו • ומסוס וניסספריס וכן כנוסח מסנת דירוסלמי גרסי'רסיס לרכר • קס3

6סתו תקנו כן : ו מיסיס לנינת : ונתרכת חיסון היכל וכותניו והסתחים לפרס על כית סכי סתיס טס כותליו לתת לפנימי דרך כסמכעטרקו: יכנס מתוכה • קכיון מסס על מחק • רוס מ6ק סקרוס חליסרכוומכירסנו (חלו למזיקו היזק גדול סעוכר כחמנע סרקו חכן ספרי הלח כקרלס ככית ר6סון כתיב כרכרי סימיסג'ני • וסנובק מלק ופטריס לנ656 לנורך גינס כלכר ולס סיכנס לכוון תסמים סחר ועל כל קנית עס העליות כסמרי כפי פירס"י סס ו6זלינן וסמיכון זורע • רכיון לכחמנע סדקו קול חכן סקרי דלק סחר הפסוק • וכל סכן סכית פני קרוב יותר לזמנינו ורחו מחל לו קלרך לגמרי : וסלח יוכל קול לזרעס : לילך 6חריו כמנהג המדינס • 6k דקות לגירסל זודכן לחץ

וזה בניין בית עס כותליסר"ניכיפוק וקליס ססניכיו מיירינן :6 כפית לכרי וח"כ מס זו רליס לרנר מכנין עס כותליס לכנין כלל כותליס • וטור דכגמ'והכל מקסוקרסידכנין סלמס 6סורי כקינוסbסייסמס קומתו וכקי ולפני קרניר עפריס 6מס ונו' דמוכח נמי למטוס הכי מקסו קכל מסוס דמתני' מיירי כנניכס הסלמה כרכרי סמפרסי'יה מי סיס לונור דוק6 נקט כור החלו חלת דרכו לכנוס bס כין כיוס נין כלילס כ"יוכתר קרסניס מי שיש לו כור וכו'ע"י חלוקת fו סלקחו מכעל סכיתולקח נס קלרן ע"כ. ומסוס חלוקת נקט ולקח • דקיימ6 לן חמין סילקו 6ין לקס דרך זס על זס כמיס כטור ח"מ סי' קטין 6כל כקנס - ה6 קיימ6 לן כר"כ כמסנס כ' פ"ו ריס לורין ממילה וזה עוטה פופותחת פי'סר"ככעל סכית וכו' (מטוס חסר6סקו תקנוכן כלbמרי'כנס' וכתכ סרמנ"ס רמסוס נניכס סל ינגוס

יפניוסל כעל סכית לס חייסי'סקלסס מטמרק חת קנית ע"כ וקרE6תו פי'כ"יססרוסיס לוקו נכנס כלח רסות פמיך 6פשר יוכיחו לכו על 6סתו ויכולו לחסדק: ומי LE לונינס וכו' כתב סר"נ ונתרכס חיכוןיכן' - לפון קרסנ"ס כגון יורסיס סו פומפיס 6חלקו ונקרנק וכו'פ"כחכל כלקס נינס לפניס מגנתו סל חכרו כרחת לס"ל לרכי 6ממיל6 יסלו יין לק"ג מיכל למימר דכעין יפה מכרכמו ככור וריינמורס מנמ' פ"ס דף פיננקונק כ'מלכות וכל סכן גי למסקנ' ריס לודרך מסוס רכעין יפר מכר כך נ"ל וסס רמסיס קרינ כחמלט סלק וכן לסון סרסנ"ס ונס כמתני' תנן לתוך סלס 6קרת וכפי' סלסון קוס ליס למימר לתוך גינה לחרת ולפסר דכלסון סמסנסנכלל נינס כסס סלס וכמסנס ז' פ"ו קכן כית ססלחין ימפרסי גנות זפרנסיס :ואינו מכניס לתוכס קנרין לקנות מירוקת נינקו • סרמכ"ס : ולא יכנס מתוכס לתוך פרק מסרק כלומר לה יכנס מתוכס לכתחלס יכסלין כריך לזן קגנס כלוס bk לככוס יין עלית לסרס לסרק סלו כדי לקנר 6ת דרכו רדמי 5הכנסת הגרין קרסניס : נתנו לו דין : כן קנוסחה בכל קספריס : וקרפניס כפיס דף כ'נכתב ו/S • נתנו לו כית לין דרך מן הכל מרפק

סניקן

« הקודםהמשך »