תמונות בעמוד
PDF

לין

פונין נרול סקופרין 6ותו נסכל וזורקיס 6ותו כעומק המי: היית מפרפין להיות לך לנס • גמרה : עוגין פירס סר"ן לעכב ולעגן הספינס: מנסיניס • ו קמסוטות סכתס מוליכין כרזל סקוטריס וכו' - וכן סול חומר (רות 6' יג) קנקן תפגנת הספינה (נוקי' פרוני' : מרלופין • חמתיחות שנותני' נקס גמר) : מנהיגים פירס קריס 6לו סמסוטות וכו' - וכן הסחורה : חכמיקי - הפרקמטיל סכתוך סספינה : וכל קני קול חומר (יחזקאל כ"ונ' )וניס מכסן עפ"י מפרטיך - ו• רקסיך הכל נמכר לס מכר•

מסכל וירדו ממניותיסן כל חס נתן וסקרים לת סספיניי העוגין ואת כל המנהיגין אותה אבל לא מכר לא תופסי מסוט (Cס כ"ז כ"ט): 65 קוו סגן נכלל הכנתנת את העכריס ולא את המרצופין ולא את האנתיקי אכל לס מכר וכו' - כתר וסיקלס: ולס רמו לכור

ובזמן שאמ'לו היא וכל מה שבתוכיהריכולמכורין קרן רסוס סלין כתי ודות וגת רפרקין דלעיל : מכר את הקרין . לא מכר את הפירות מכר את כfס נתן וסקרים וכו' - ולק וכולסי מקרקעי גינקו • הפרדות לא מכר את הקרין מכר את הצמר • לא רמו לכו'וכורכולסו מקרקעי ונטלי לנני סרק לענין סקל' מכר את הבקר • מכר את הבקר

גינתו וכטלי לנגפרתי וכ"כ ומתנה - לכל סנן לf נטלי

לא

הרסניס ומ מונ' זי ירחת כלל: פררות נקמות סמוכו'

לכחורת ולפי' לעיל נמי ל6 לת הקרין וסול סלין fדוקיס כו כפעת מכיר' וחית רמפרסי סוי ככלל מתנת יתקוס 6 התפי כקרקע: להפוקי פירות פררות עניס הנפרדי' מן סעגלס סמושכיס 6ת העגלה נלס תלויס וכל סכן מטלטליסרלf fע"פ סכbלמר קין וכל מס וקול טלס יסיו קטוריס ניכסעת סמכירק : כתר הוח העול סכתוכס קכל מכור. וז"ל סרמכ"ס נפכ"ו מסלכות מכירת • סנומר ומחכר חת הסווריס יסל :

כללו סל לכר הנותן קרקע קנה המקכל כל המחובר לת• וכת3

רוקח מסוכר נקט ע"כ kל סמ5פון הרסניס כפרק דלעיל וסכיחו המגיד מוכח נסליס וסכיר'ליק רתכות קלווס ותיח גריכי לקיקעלסוי ככלל מתנ'וסקר וכתכ סמגיד מהרמב"ן הכריע כוכרין ומ"מ לכי תמה על מקרר פרק כהן מעל הש"ע סימן רט"ו פסעתיק רנרי קרמכ"ס כלשונו • קנת כל סתסוכר כתב סול עליו לסון סרעג”ס לפרק ללפיל • ולbסמועי' (ינק ופירות ספלוסיס וכריכי לקרקע • קס נתונים וגווקרסיס • וסון קיל כונת ce"ע גיכ • ומכו6רקו6s fין זו כוונתו כיין להעתיק לפין סרמב"ס גס מתס סכתכ וכל מס סfמרו רכסfומר כל מה שבתוכו מכור לן: ונכללו סול מכ"סלרוס בכל נקנס * ע"ס מרכרי ספּניל מכוי ס6ין רעת הרסכ"ס סתס6 נכלל נותנת !הננסונייס' לו כריכיס לקרקע כגון תכולת תנופתיעים ובחיתי לנ"י סכתכ כסדיס 6ף המטלטלין נכלל וראייתו מרתנן כפרק דלקמן מפנס ג' : (כרכור : מכר מימיו : וחמרי' כנמ' רפתני יחידחי סין • ורכנן פליני וסגרי נתו לו מכר מימין ופסק קלי"ף וסרמנ"ס כחכמיסי כמו סכתנ bסנ"כ הריני ולפי'קכי קנן כפ"ג התפילה תפנתו'. סקרים כור מונח גויס. ומועלין כס וכמס פכתוכס ומיס מטלטלי נינסו • עמיר כהן - ונפרק דלקמן - ועל קרפניס זו מינס תפונק לכיפהול פוסק כסתס מתני' ומכר מימיו ולע"נ רנג'לכנרויקירת היל • 65 לומר רלית סלכתb פילו טיין פסי זכיין רכמכר נמי מוכר קלכך נתקלס נמי סקרים: 6כל עמית כי על רכרי קרמכ"ס פפוסק כמכירה ללח מכר ונסקרים פוסק לסקרים כפית מהלכ'מטילת - ולע"פ סלל תזכיר פֿס דין סכור מפורס • מ"מ כתב רין 6פפת מלחת זבל - וסוס סלין לכור פנסנו כמפנק ומעילת נסורי • סוס קס נענינס. ולפי פסק זס סמעי'רפנר ליס למטלטלי לינס נכ35 מכר : 6פילו הכי קס נכלל הקדם• (הבי מטמע כמשנתינו סדין מתנה (הקלס סויס • וסלין כתר כמתנס כל סמחוכר רמטמע ולח מטלטלין י 6פילו כירות תלוסין 6ינן כמסמע כרכרי הפניך • ולומר 6זו קיה פסכרים למהר"ר פלק לכתוב על לשון הרמב"ס כל המחוכר רפנר ליס לפי' מטלטליס זה חינוכמטמע דכריו י וסיס זס קלור במקוס bסוס ליה להקרין ולכלר - ומסתכרס ססרמכ"ס מחמיר נרקוס יותר מכל!תנת : אבל ל6 מכר 6ק סעכליס • סיס לו לכעל סספינס לפנתינת ולסמור פרקמטיל שלו כתוכת הרסנ"ס ומלתל דפשיט ס סיס. 62 דסקל להcמועילכומן פלמר סוס וכל מקס סכתוכק סמכוריס • נ"י: ולא חת החנתיקי • מסוס סיפר) וקתני כזמן סלמרלו וכו'נקט לס' 6כל מפוס ריס6 לה חנטריך - וכיון דס: ועי'רמרלופיס וכל פעס נסריס כספינת עכנס לס מכר כל פכן סחורת פנמה • פוס' (כמוקי יוסף : מכי 6ת סקרין וכו'• (6פי'6יכ6 רמיס יתיריס פורת ר'יסולס • מפוס דלעולס לין קרין פרלוק נקרליס כסס 6חל נ"י : מכר 6ת הפרדות • ל6 מכר 6ת סקרין ככלן 65 פי' סר"כ וקול פלין ללוקין מטוס רכנתילה מקנייל 6 נריפל • וסטור כתב נסליס וקכוf נסיפל 6פי' לרוקיסלס וכתב מקר'ו פלק כין לטעמל דער פרלון יכולין לרכוכ ולגס למקוס חפנס כלס הקרון מה fcין כן כמגלס כלה פרלות הרי סן קסורין יסל : מכר 6ת סכמר וכו' מפרס כגמ'דליירי בלקרח דקרי ליה לכמרס כמלח ולבקר בקר • וליכס כמי רקיי נקי כפר - דלי כסתרס לליכ'וקרי לנקר'ככד6 * פסיט'ככרח זנין לית כקר ל6 זכין ליס יוfי דקרי כינסו נמי לכקר כמר6 כולסוזכין ליס וככי קלי ולחי סלמיס מודיעיס עלית רמוכר רמיה לגלויי לל6 נקר קל מזכין fk סטול לכר - ומללה פירס חומרי סמכר הכל : לא מכר לfת סנקר • פיי קרפניס ולפי'כוסלוקיס כו כמי 65 קנס • והר"י הלוי פיינס"כ לוקח כפלין חלוקיס 6כל נסלוקיס מכוריסי וסכי מספכרל

. 17. :ין

טור

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

טור סימן ר"ן: לא תכר 6ת הנמך וכוי• רכרי סכל קיה • חין סרמיס רחית • וס רמכופתוק קנת ותחזיר 6וג6ס 656 דפליג ר' יכול ורכנןכפיר'זקן מפתח רנר' יסולס זמנין יותר מסתות כטל מקח סני מילי נכרי ססלט טוטה לסגור מכר זמניןעכר" ולרכנן לכולס לס מכר' הרסנ'סי וכלו' סלוקח bסוס כן וקוי מקח טעות לכל נכדי פלין קרעת טועס ללס תקפה זכתסהיינו תיקיונ'ינקן מנוחת הנכד וכו'. כגון דקנת נמר bפס זוז • נמלתיס fמרי' כמתנס נקנס לו זכסחת חיירי חכמיס כtמכר

ולין כחן נטול מקח • ולין כלה ומיינדסייני ני תלתל לא מכר את הצמרר' יהודה אומר הרמים מודיעין סנכס כוני יקולה :ג לי וכו' • ופניני נמי כסיפ6 כיצד' אמולו מכור לי צמרך במאתים זוז • הרבר מכר 6ת כליו. בכניס כנון פנסן רמי יקיריס וכו': ידוע שאין הצמדובמאתים זו וחכמים אומרים אין כטפויי' לרבינר:כנון לוכף אין קומיס רחית • כתר הרמים ראיה : ב המוכר את החמור • לא מכר ותרומת כולי עלת'גס פליני

קונוקל וחמר עתות כליו נחום המדי אומר מכר כליו - ר' יהודה אומר רקנס : 6פילו לינס עליו קנס וכו' הני מילי נכרי פעמים מבורין ופעמים אינן מכורין - כיצד היה נזעק מכירק • כי פליני סקרעת טועה וכו' • לכל המוד לפניו ובליו עליו • ואמר לו מכור לי חמורך בכלי' סל מפלוי • כנון פק בגדי סfין קופת טופס • זה הרי כליו מכורין הצורך הוא אין כליו מכורין : וריסקיס ות"ק סבר להמכר כנון כמו וכו'פתרנו ידונם*.המוכר (את החמור מכר את הסייח • מכר את הכלים hca SEוי מפליז • bgינו נמכר בתחתיס זס • הפרה לא מכר את בנה • מכר אשפה מכר זבלה ונסס סמדי סנר מכר קכלי' מס סליס ספר תורס נקמת סכר בור -מכר מימיו) מכרנודתי בכר ובוריס • פל מפלוי פעליו - וקנכס מרגליות לסכרי חכמיס מכר שוכך מכר יונים הלוקח פירות שובך מחברו כק"ק - וכל קנס קכליס סל כמשנס ט' פיר דנימ רם

מפריח

bC9וי וספי' היו עליו כסעת נקס סונלק וממילם דקיק

מכירק : חמורן זר מפמפ דקוי גמיכטול מקל קסוס דהויין רכריס פסרעת טועקנקן: כתות פרו6 עס כליו: חמורן (קול) הוי כסki לו חמורן פול • נ"י :ב לא מכר 6ת כליז • כתב קר"נ ככליס קע:וייס מכור לוקולי • ותיי כמוכר חמור סתס ולין כליו מכוריס • לרכינס וכו' כולי עלמס ל6 פליני רקנס וbפי' 6ינס עליו • ולפי'קן עליו נסעת מכיר'וסין קלכק ברייקולה : ג סמוכו ותכשיטי קמור קו וקנינסו היכו רחימנקו' תוס': ומ'ס 6ת החמור מכר 6ת ססייס כנו Stמור • וכנמ'מוקי לס כגון כריכי פליני ככליס של 6cnו וכו' • נמר' : וקפנר ק"ק סמר לו חמור מניקס מני מוכר • חלק תחתון לתמי מסניח • אמור לרכיכה קלי נלס למcסוי קלי • דלכפי' לקו לי כעורן שח ולחי קיס וכנס קלמר ליס • וסיפי רלמר פרק מניקה פלין מחלוקת לו דלמל סכיר'לקו כפלין פורן עליו מחלוקת חני מוכר לן • לה קנס 6ת כנס רפרק לחלכק טומרק • שלח 6פפיטל הרי"ף והרחם• וקיינוסרר"נ לס פי' כתחנק ופרק וחננתקלת' כית: מנוח:פת גנקיס נכוס נ' טפחיס כלין מיירי • ולסון פסק דלה קנת וחפילו היו עליו וכו' פֿו יותר-חו עמוק סלפס (טפחיס)6ויותר סרניל נהנית cc לכל סוח מטע'ספק רקמוני'מחכרו עליו הרזיס סול וקרמנ"ס זכל בתמותין :Bכרכור * מכר מימין • מתני' יחידות סין • סקס ניככפירוסו • ונקכורו פכ'ז מהלכות מכירס - ולס (פליני רכנן פליס ולfמרי מכר נור : ל6 מכר מימיו : וקנכה פיי וסנוני' מחברו עליו הרחיק ונפק מינק פחם כחולין כחכמיס: קלוקס כירו סוכן - מה פיללו סיוניס כל הסנק : לוקח דקות סמוכר תוכיח ועליו כרחיך ונ"ע: נחום הקדי

מפריה חומר מכר כליו - סכר סתס חמור למcסוי קחי פייסרסכ"ס

יקנס כולן • נס הסוכן והת, רפי • הלטפון מטחוי על ננת עשויין לוכף ומררפתי כין לרכינס : נין לתפלין המויך קיf פי' קרניו כפי' וכו' וסוי כמוכר חמור פתסי ולין כליו מכורין וכו' • לסון קרפניס וסביר'ליס לר'יקורת דסמוכ' סמר סתס וכו' :ג המוכר 6ת סחמור 'מיירי כנקינה כלפי קרינ וקרי ליה חמור כמיסכזת כעפג'ר'פ'ס דנית : הסייח פייפ תר"נכנופל זמור' וכן לסין הרסניס ולע"נ הכנקכס מיירי נקט כנו על שס 6קתמור bס כלסון זכר סוקי

ויס לרקדק fתלי קכח כחמור קריקנןכוס עגמו bו בפרק לה קרי ניק ענל פהול סס כנתו • וכדפנן נתפג'ו' פית וכית עגליס וסייחיס 6 אני נקרסננס • וניל ללקני פינת הקנח כדי להעיד על פס סייח :תרסיס ספס כobוק • ובוחרי' כנמ'וbמחי קרי ליק סייח סוסלן חחר סימה נחת. פייקרפניס נקריסת בנחת וכרמיזה הולך למקוס ס6לס סכן' 6כל זקן נריך מידע - פ'כיוסיינו טעמ6 דלח חמרי' הכי נפיק המניעה חותכן עגלים וסיימיס חסוס רמן קסקס fין לומר טעס נסס יעלס: חבל כלן התנחמרס כחנכע ורומז טיפ טעס כtס זה בכלל קרי לכן פרק נמי ענל כסס פנס סלוי, ויח 65 קסיס ללמס לי פינס קתני כככח מניט'דקדס לככס ולססמיענו וס • מטו'וסכח פסזכיר כרס מני למתני פלת כנס. לכל סקס פרת מלן וכר פֿמק ופיקל פונק לכתחלס כן פרה לה ניחח ליה כלל ::מכר כור :S מים מכונסיס • סרסכ"ס • ועיין כפי'סר"ן מפנקג'ין רמעילס : מכר מימין • כפל הריכמעי' יחידיקיס וכו' : ככר כתכתינזק כריס פרקין : הלוקח פירות סוכן ממכרו; פי'סר"נ מה פילרו וכו' ופי' למיר

סין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

למיריטס

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

נתכוונתי •

ופירוט 6ורת מלקט : כמו וfרות כל עוכרי דרך (תסליס ה לח מכר 6ת סרגליס כתוספת6 תכיל כמה דברים למוריס פי"נ) חניתי מורי (סיר הסירים ה' 6י) וחורת פיך למימר כמקוס פלח נתנו - חבל ניקוס פנינו • קכל כתנתן למדינ': כתוניס : וכיכר כענניס וכו' • קרפניס • ומים קר"נותני מכר והתקנת • חת קריסי ונקרbת על פס הקנק סלק : מיני כסיס נין 6ילן לחילן לה פחות מל' 6מות פירס סרסניס ו ו' מדות דיניס חלוקיס זה מוס : מכר לו יטיס יפות • סתסס וסויה

התנס עמן סימן לו קטין לסרוס כינתיס • ומ"ס ולל הגדילו ישנה • והעולה מן הנזע : ומן השרשין יפת - • ונוכחו רעות קוי יוקר על טיז חמת להפיכי שלו וגם מה!יש לו קרקע : ה המוכר ראש כרובלס • ולכן יכול להור מפוזריס כדfסכין נכללי' בהמה גסה- לא מכר את הרגלים מכר את הרגלי' כן נוי סגכע לוני: נלכד דהול סיף פיר הנוטר 6ז כרמן לא מכר את הראש כבר את הקנה: לא מכר את פוקר סכל מוכר לינו יכול ט" המס על ט"וfמס מותר הכבד מכר את הכבד - לא מכר את הקנה • אבל לחזור כן להכיל זרע לסס : וכקכו בדקה מכר את הראש' מכר את הרגלים מכר את סלופין קרנס : לין לתר התוספת רחף על נכ ולענין הרגלים לא מכר את הראש - מכר את הקנה: מכר מקן יכול לחזור כו • ולפילו כלליס כפסוק ט': חמס את הכבד • מכר את הכבד לא מכר את הקנה : הוקרן לו סיזלו ולה מכי חזיר מפוריס: וללו סכ6 ו ארבעמרות במוברין מכולותמים יפות ונמצאו ליקס למימר לכי ניכות רוקח. כיותר מט"ז תזים רעות'הלוקח יכול לחזור בו רעות • ונמצאו יפות • נתכוונתי • וסגי לחמיג' מפוזריס היינו טעמל לנכי מוכר יוכל לחזור בו : רעות • ונמצאו רעות ייפות. • רעות לנטוס ורטרט ילמר עכו מודדיןלמות מנומנמו'• ונמצאו יפות - אין אחד מהם יכול לחזור בושחמתי הקונס

וכן לפני 65 מלי הכל למות כלליס הן חמות ונמצאת לבנה לבנה ונמצאת שחמתית • עצים של מוכר למימר חני לרעום פוחקות ולי 6פפר סלל יק6 זית ונמצאו של שקמה של שקמה ונמצאו של זית

קחי דסמינח יותר מט"ז • לכן חסיני

יין

יפות ודרך המוכר לותר נרט מפמריס י ע"כ : (לטין

טוב:סימתית • הדוחק + הנכלליס פסקו סר"כ וסרמנ"ס מטעס הירושלמי כרכי מחיר וכל סוס לתרגמינן סחוס : וכמנחת (ננת - ויכלו דגיחל זרני סמפון דנכעינן סיקס נטוע ט"ז טל ט"ז וכו' • לה טק נקי - וליכ6 לכיקס ליס כתליי וכל כסלי גוכס סו בגטוט ח' על ס' 6מות סני * קכח פסק רכח כנמ' דסלכת מקח טעות לפניקס : ופניתס יכולים לחזור - דללו כיפות ט"ז חמס • וכתב כ"י סכריך לומר לסיעורח לכלי' ולקניים ונמכון רעות כולי עלמל ניס6 נקו כיפות : חינס סוין 656 רמכלליס סמכינן קחי סיעור רטז למה

יין מייתינן רליס ויסיס סעורי ומסטרינן כיס קנייה : שפה רכיון רחין נטושין כפל מוכר כי 6ס כקרקע של ליקף • והמוכר 65 פענו לו קרקע 5לוי הינו מניסן לכנס נטלו

מחקר סמזיקין לו • קרסנ"ס: ה המוכר רחפכסמס גסס וכו' - ננהמה גסת ליין דרך למכור 6ל6 כל 6חד מחלו כפני עלמו - ומפוס הכי לו מכר • 6כל ננקמק רקס לין למכור חת הרגליס עס סרC6 לל6 חסיני כולי תלי • וכן כמי קככל עס סריחה: 6כל לפכס ללf פהחשוב הינו נמכר עס מי סינו חסון • גלינו דין פיקס טפל לו • נייי (מ"ס סר"ג בתוספת' תניס כתס דכריס למוריס וכו'ולקו למימרח דרוקח נתן הול ד6זלינן כתר מנקני רסול קרין בכל הפנוי נפרקי' קעגן 60ס יש מנהג ידוע מהלכין 6חריו וכדכתב נילי' סלמכ"ס כסוף פרק כ"ו וסוף פרק כ"ז מהלכות מכירה ולפטר פנימי בעל התוספת'לס טיס מנסג ירוט סלל כדינין ססנון 69 נסך רינ6 רמתני' מc"ה סכלו עלי רקן - הכל היה נמי כריכין ק6חריס : מכר 6ת תקנת פייסגר"ע 6ת סרילה ענקית על מס קנס סלס וכן כתב הרסניס יקנת קפה סיקרלוס פ'ס קנס ולכנס לה יקרהור רימר כסמס וסתו' כתכו קנה קיר רינה טס הלן :

ו ארבע

מלות וכו' מניג'לה למעוטי מידי חכה * חלה לסודיין סלריך לתת טעס לכל הרכפתן - למס הס חלוקיס זה מזה קרסנ"ס: כמוכרין כלומר במכירק וכיוכח כזה נמסנס "גוי"ו פרק ז'רחכות : יפות ונכנכסירטוק • לשון סר"נ קו כחונקת כלומר רלח נתמנה גדמיס כלל : 6פילו קכי קי כסוגלת לפי סיממר רכס ניח6 ליס כרעות 6פי' בזול - וכתב היפנ"ס רלח רמי לה6 רפסקינן כמפנק ר' פ'ו רנ"מ רלוכה סתות סקנס ומחזיר הלוג6ס לסכ'סטעסו 6ל6 סיס דעתו ליקח ריצות • הכל נכי חוכת ספות פקנס מס שרונה נקנוק וליכה סוס טעות חלל מכירת יוקר: רעות וכמכfו יפות • שטעקו קלוקס וק"ל חטין הלכו נחסכות רעות נעיר הזלת זה מכרן • ו6ח"כ וכל פסין כסכין חותן כיפות • ניי : רעות וכתכלו רעות וכו': כתב קריב ולל מני לוקח למימר כי כיפות וכו'. וכן כתב הרסניס• ונ"י כך הכל 6ס למר ליס סמוכר רעות סן ונמכס פסיו רעות סכרעות: 65 מלי 6מר לוקה לה קניתיס 6רפתי רקכס ססיו כל כך יטות וכן הספך כיפות לחמני חמר מוכר לו מכרתיס 6רעקל לסכי סיקיו יפו סניפותי

דקל יפות ורעות קלמר ליס • וסכל ככלל - ע"כ וכן כתב סרמכ"ס כמ'סנזכורו רים פרק כ"ו מסלי מכירי שחמתית וכמכפ לכנס פחמתי עוסיס קמח מרונת - הלבנת עומס קפת יותר כס ויעס" נמוקי יוסף סופיין בעפכה א' פ"נכפלת מס פכפכפי 6ס נלכולסמתחיל פני מיני וכו' :

יין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

יין ונמנה הימן • ליכ6 לניח6 ליס כחמר ליכל דניס' ליס יין ונמכר חומן וכו' • כתב מ"ב דחיכס (כו'וfיכח דניס כחלח: ז מסן מרסות סרכיס נסמט • 15 נחנר סל סניקס ליס כקלס נמי • לפי ססוס כרין ענפיו לחומן • טיין קנס לכל מסיני כוסות הוניל6 מסניfלע"פסלח מרר וכגון כמשנס נ' פיג רקלופין : ז משך • לסון סר"כ מרפות מפסק כי מתחלי דמיס ככן וכן יתן לו קמדתי חבל ל פסק קרניס נסימט' • 6ונסגר סל סגיסס קרנינ סני לסונו'סוס נוסדמיס (מ. )יו ומשך

מכתב נסימטל מר נחנר דל סמכס יין * ונמצא חומץ חומץ ונמצא יין שניהם יכולין נכי"ת סוס לסון סרמכ"ס דעתי הו סלמוכר יכול לחזור בהן : ז המוכר פירות לחברו • משך ולא כפי'קמצנת ולא נקט מרפי' נקט ת תלמיס כמי פרונס מור קנה • מרד ולא משך לא קנה • אם היה פקח קוניס לכל כפירו' קרמכ"ס קונס לומר פֿיני קונס 6שובר את מקומן הלוקח פשתןמחברו ה"ולא קנה לנקט תרסות סרכיס כקר

מלך הניכר ללוקת ער שיטלטלנו ממקום למקום ואם היה במחובר לסימטל כלמ"ר - וכן קול כרפס הרכיס 6פי'נכליופל לקרקע * ותלש כל שהוא • קנה : ח המוכריין כנמ'מסי מסך דקתני מרסות לוקח 65 קנס - פלין כליו פל ושמן לחברו - והוקרו או שהוזלו • אס ער שלא קרכיס לסימטל ופירו לוס קוניס לכרשות סרכי' נתמלאת המרה • למוכר • משנתמלאת המרה סימטל ציין במפנק ו' פיו ולס לוקח עכמו מירי לופיל ללוקה ואם היה סרסור ביניהן נשברה החבית הנ"מ: מור המוכר וכו') כרסות סרכי' קנס כקננת •

נשברה פי'סר"כ סחין כליו S6 חרס מס קיס פקחי קלוקח *סוכר

קוניס לו כרסות סרכיס מת מקומו לס קול נרסות כעליס ומקומי קונק לו : כיון פלין לורפות לקניין 6סי ועיין כריס פ"ת לניטין ומים ונמפולות ניוכו'6יירי רחין לרכןלסנכיס - לכן קני במסיכס: סר"כולם לוקח עכמו מרר לפילו כרסיר קנס כסננסה ער מיטלטלנו היינו הננקה (לורס' במכת6 נקט דרון מנכיס סרמכ"ס ו"לנ"י fסמדר סלוקי וסנכיק ידיו כמדידה וכו' : לטלטל ממקוס למקוס: ולס קיק מחובר לקרקע כגמ' מוקי שוכר 6ת מקומן כתב סר"כ לס קול ברפות כעלי' ומסיי' לה כגון מחמר לי מנוכר לנוקח לך ויפס לי קרקע כל פסול • סרפנ"ס ומלתח כלפיס נפסק קיס וכו• ומ"ס סריס וקנס כל מס סעליס • לכיון ססכרו לעשות מלכה כקרקע ומקומו קונס לו וכמשנס ט' פרק י' ומספר סני רתכן אלו • ועסת גו מלחכס כל מסוס קנת מכירותו : וקנס נמי ומקומנו מופכרלו • ומפרס סר"ן סיקנס סמעסר לנד קרקע ותו לכר סרונה להקנות לו עס ססכירות . לפיכן 6ס תלס ונריך לומר רקכ6

6S כעיכן הנני מסו'רניירי סקסכר מסתמר כל סהול קנס : ח ער 656 נתמלחת המרת: למוכרינמלי לרעסו ללוקת הופעומר נכדו וכמ"ס לענין מכילה כמסנס אלינה SL פניקס מיירי (המפיל הלינק לסניקס וקריקיס ד'פ"ק דכ'מ : הלוקח כסתן מחכרו וכו'ער מיטלטלנו

חולק למוכר ער פימללנית - ומסס ומילך היה פונה לנוקס כתב סר"נהיינו סגנתר - ולע"ג רמתני' כמcסות גלולות • לפיכן ער טלי נתמל6ת סמלי סתכלי סלון למוכר לה קנס וכפ]תן נמי מי לס פכרי סליפי וברני - טלני פשתן דמשתמט לוקח - ומסכפמלקק סכרת ססכלי סלול לניקס - קנס לוקס - כלומר סלפסר לסוחטו מעט מעט ונגנית וחין כי טורקי ובסימטס מיירי 6: כרסות הלוקח : הית ול6 fמרו מicלות גלולות 66"ככסן קננקת 69 כגון טעון SE סרסור ניניקס וכפכרת קמנית • והיתה סקנית טלו : סגוויס סו פלפליס 6ו סקדיס • וקיר גדול f6cין לסר יכול

נקניק

לקנניס - ולס יסירו יתפרר ויהיה לו נו טורח גדול - סרמנ"ס

פ"נ מסלכו'מכירת יוסרסנ"ס מפרס 6cני פשתן דמ:תמיט מחניק : ו6"6 לעפות נתן מפחות גדולות : שיטלטלנו פי' סר"נ הנכסה וחורסל וכל תס נקט רירן מגכיס לטלטל ממקום למקיס וז"ל סרסנ"ס ולוריס למלת6 נקט ר6ין דרך לקנניס כנקחו ל6 כלי לטלו ולילך : ואם היה מחובר לקרקע וכו' כתב סר"נ כנמ' מוקי לס כנון ס6"ל מוכר ללוקח לך ויפת לי וכו' קנת סכירתו : וקנס כמי 6ותו דבר סוכס לסקנות לו עס המכירות - זהו דרך סרמכ"ס • ומפרס לק גפסתן סנתייכס ועומר לתלים רכפלוס רמי (לענין מקח וממכר כדפי' הר"ן כמפנסי' פ"ו לסכועות) 6פי' סכי כתליפת וסנכסת התקנת קנת קסלר ע"י קנין המכירות • (פי' המגיל כסוף פ"ג מנהל מכירת הנחותס תליסס ונסכומיפוי הקול קנה קרקעי וקנה לנכו כל מס סעלית • לכל ללסון סר"כ סכתכ כמסנס ז' כ"י (קוח לפון הימנ"ס דסכירס לית דעותר לתרום לסוכתלו רמי מפרט המפנה נענין 6חר כמ"ס סרסנ"ס כפירוסורקיקע נקנה בחוקי וכל המחובר לקרקע הרי קול כקרקע ול6 מתני' nc65ועינן דחזקת קרקע מסניה לפספן • ולע"ג דל6 זכין ליס לרעה וסמופיגן נמי חזקק קלס וכנקיטת קפטתן מקנתו יכול לקנות הסחר המחובר. (כנון 67"ל המוכר לקט מן הפשתן נכנו יכת ויקיפת הקרקע ויהיה נקי לקריפס כדממרינן כחוקת הכתיס קלי מלן חכי זכייס לרעתו רחרעת קני וסיב לס לקט מן

כפפתן קנת ונקכון לקנות הקרקע קני לק • לקנות כל מס מעלית • ערכי נעיין עור מיםכסוף פ"ח : ח המוכר יין ופמן • ות"ת לפירוק • 62 לנגדכעי להורויי כפיפל חייב לקטיף נ' טיפין • גקט יין ושמן סרסנ"ס יהוקדי 6ו פסול + לו לוקח סוקלי והוזלו חלק 6cין דרך לחזור כחנס • תוס': אם

תוס' : אם על סל6 כקמלח המרה

למוכר

:

[ocr errors]
« הקודםהמשך »