תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

יכול לחזור בו אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור ידו על סעליונס. ר' שמעון המכו ומדור הפלגה הוא עתיד להפרע ממי שאינו ממלקיס דתנ6 קמו קווי עומד בדבורו יר"ש אומר

* כל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כלשהכסף בידוידו על העליונה: "יג האונאה ארבעה כסף מעשרים וארבעה כסף לסלע שתות למקח עד מתי מותר להחזיר עד כדי שיראו לתגר אולקרובו הורה ר' טרפון בלוד - האונאה שמנה כסף לסלעי שליש למקח ושמחותגרילוד אמר להם כל היום מותר להחזיר • אמרו לו יניח לנו רבי טרפון במקומנו וחזרו לדברי חכמים : ר אחד הלוקח ואחד המוכרי יש להן אונאה - כש"שאונאה להדיוט. כך אונאה לתנר - רבי יהודה אומר אין אונאה לתגר - מי שהוטל עליו ידו על העליונירצה אומרתן לימעותי או תן לי מה שאוניתני: ה כמה תהא הסלע חסרה ולא יהא בה אונאה - רבי מאיר אומר

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »