תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

והכל מיירי סעוסק כונסו נונ6, תחת כפות הרכים והיינו ר'6ליפור מקיר וכלכל פיכמנו כחווק כלי ספקס פננס וקירוי על נניקס והרמנ"ס פרק ג מהלכוי נזקי ממון וטור מסלכ' עליו טעונה הכניס ול6 חיפינן פמל לימיס יתקלקל סינון תי"ז העתיקו 65 נורות • ונרלס לי ללדירתו החלל סכסוי - ופֿין הנכס כר' 6ליעזר : זיזין רקיטניס קטניס : היינו כמו מנורות לתנור כסן סתכולה כמנהג כמקנת הרכות גזוזטרחות קורות גדולות שמח יכלו נתן כני רסות סרכיס : הלן • (סיוכרו כתסוכת

כונס לתוך סלו : סמכנים קרסכ"6 ססכיסנ"י סי'תי": בורות שיחין ומערות רבייעזר מתיר כדי שתהא בקרקע 5ו כסיעור קולחן בורות שיחין ומטרות עיין עגלה מהלכת וטעונה אבנים * אין מוציאין זיין קיזין ומוכיח

מ"סכסס סתוספ' וגזוזטראולו'האא אם רצה כונס לתוךשלו ומוציא בחזקתה7טופגיס ללוקח • כריס פרק ב': רכי !יפור לקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות הרי זובחזקתה : 6מרינן סמל זס סמכרה לו מקיר וכו'עיין כוס נרים פרקו המוכר את הבית לא מכר היציע כנס כקון פלר : מסכת ככורי': כדי סתסל

ואף על פי שהיא פתוחה פרקי המוכר 6ת סנית עגלת מהלכת וכוכתכקר'ס לתוכו • ולא את החרב שלפניס ממנו ולא את הגג

קיניע • זלס חיישינן סמס לימיס בזמן שיש לו מעקה גבוה עשרה טפחיס רבי יהודה כמין קלר סעוסין סכיכות יתקלקל וכו' ורכנן זמכין אומר אם יש לו צורת פתח אע"פ שאינו גבוה עשר' כופלי קנית מכחון כמו רמפות סיתלט מתוכו נג6ר טפחים אינו מכור: ב לא את הבור ולא את הרות פריס כמקוס רכתיב נקיניע לדעתית רעוכר נריס ויעכור

אע"פ סימפונית יס סעוסין 6ותס טיפול נמרח : אין מוכיחין

כעוכי הכותל ולע"פ פפקוס זיזין וכו'. כתב הר"נ סמס יכbלן כהן כני רשות סרכיס וכן לכית ותסמיסו כתוכו 6פילו הכי מיני מכור וקוס דסוי דילמות פיר' קרסנ"ס ולפיכן למפלס מנמל ורוככו פרי רייף (עיין לכל חי 65 הוי ר' 6מות -לחכמינונמכר עס קכיס: ולס 6ת סוף פרק רלטיל) ומסייס סרמכ"ס כפרק י"ג מהלכות נזקי קסלר bלפניס מןסכית וחע"פ פתוח פתוח לבית ולריסקו עליו: ממון וסו6 סלח לפיל קרן על כנייסות הרניס : זיזין כזמן סt לי מעקה גבות עפרק חסום בפני עכמו ול6 כטל

וגזוזטרסות לענין כונס לתוך פלן הות לה זו; זו : לגני כית: ר' יהודה חומר וכו' ומין סלכס כר' יהודה : ב אלא 6ס יונה כונס לתוך סלומוניק • ול6 תימ6 פלס יק6 כור חפירק כקרקע : לות כנין bכני' ע"ג קרקע עסוי כעין כור רסלי לעסות כן לפי דרחקו רכיס • וולינסתס ויוזקו

מן קמפמע לן דכיון דכסלו סוס עוסס כן כל הרכיס נקרמיק עכמן 6ו לעסות גרולספסיק 65c יזוקו כך כרחלי : הרי זו כחזקתס כתנסריג לטוענין ללוקח ולמרינן פמה זק ממכרת לו כנס בתוך שלו וכן פירס סרמכ"ס וכ"י ינס סרמכ"ס פי' כן ומשמע החלו לטעון פn רכיס מחלו לו כדתנינן כמפגה ה' פרק כ'נכי ולס לקחו מפילונית רוכע וכו' 65 טעניגן רמחן מחיל • וכן יורת לסון סרמנ"ס כריtסין מובילין וכו' סכתב דקל כל בני רסות סרכיס ניתנסו נכיס ללמילוי ע"כ - וכגמר6 פרק כ' דף כ"ג מתניתין סכתנתי עביר כריכות' למתניתין לסכל• קלמרירחי cf6מועינן דכית רוכע דימיך תוס:כלומר בעלי פרות שפכיכיו כיסירמי ננקו מיתס פיוסי פייסת פירוס כממות לי נמי 6סולי חמור נכית • 6כל רכיס מסן פייס• ומלן פניק לימה לח • כריכס מסמס רכריכס לססמועינן דחפילו רכיס נמי חימר למסלו וכמ"ס פס כתוס' לעיל מקרופירס 6כעס טוכי העיר כמפמר חנסי העיר ססרסות נידס • כרתנן כמסכת מגינת פרק בני העיר - ע"כ - לכל רחימי כתסוכתסרסכ"6פסכיל נ"י סימן תי"ו סכתב ופסטל הכי מסמע 6לס סלפסר לפרס חבל רכיס כיון די 6פשר לומר רפייס 6פייסו ליה רכני רסות סרכיס לי אפשר להתפייס ולמחול מודרך מסור הו6 לכל סעולס חיכס וכי לקח מנו וכת זיזין וגזוזטרסות התה בחזקתה - קמשמע לן דחפילו סכי 6ני חומר קרי וכחזקתת • ולסקל

עליו רכונס לתוך סלו קיק • עין פרקי היציע כתכ סר"נ כמין חדר סעוסין סכיכות וכו' כמו ססיס כמקלס : ריפ ספוטין חותה כעוני כותל וכו' : כל

זה מרכרי קריין • ולפי פירוט קריב וסרמכ"ס כמסנס נ' פרקר' התלות • קיניניעות המקלס כעוכי הכותל וכו' • ועיין מ"ס סס : ולא חת החדר וכו' • כתכ סר"כ וfף ע"פ סקול פתוח לכית וכו' • ומפייס קרפניס וכיון דחין תסמיסו כל כית סלינו עסו 6ל6לסכניעסס חפניולסמור כמין תיכס קלכן חיכו ככלל כית ע'כ וכגמרל rcoל יניס 65 מזרנין חדר מכינים 65 כריכה רחף על גברמכר ליס מכרי חכרחי כסכתכ לו סמכריס סל סנית לח כתב מכר פלוני חדר • שלח כתנתמכר סחון לחדר* כגון כית פלוני מן המערבי 6פילו הכי ל6

6מרינן סקנת החלר כיון סהול תוך סמכר חלת fמרינן מכריס סרחיכ לו סמכר חדר 6ינונכר לחנפי קפיר •תוכן הרחיק לכתוב המכריס הניכריס: ולא לת הגן •לכל עליית נכלל בית כחכמיס דמתני'ר' פיק ז' דנדריסי ולפיכך חכי סמס פליס חומריס לכתר קטור סימן רייל כסמס רפליק לה הוי ככלל ככית והריכניס להילכין 6חר לסין כני 6רס 6מרו חכמיס סריס ככלל ניק { נהרות פיקריב כנין סb לכניס על גכי קרקע וכן פי'כמטנת זפרק רי ררחם קסכס נס רס"

"וסרמכ"ס :

חטיפסנתרלו פוסק'ורות6 65 קנס כור ולות סוחיל ותסמיסן וסרמכ"ס מפרסיס כן כמי שס - וכ"כ מור קר"נבתחנת ! חנוק מן הבית סלין עtויין 6ל6 לפחום מיס פר פיכתוב לו פ"ת לכלי'ולסון סכרייתוסכל וכנמ' וסעתיקס סר";נמסג' פלרטית תסומק פורוס רקיע: ונריך למוכר ליקח לו דרך' מ' פרק י"6 דלסלות פנור נחפירס ורות נכנין ופי' קרסניס מן סלוקח לילך לכווולות המוכר כעין יפס קול מוכר : ולס כחפירק נקרקעיק פמחוי' מיס כלל כנין ככנין חופרין כור סיר לעצמו כליס: וחכמיס

נעפר תיחות וכונין לו כותל חומריס 6ינו נריך לסגרי אע"פ שכת' לו עוסקא ורומא וצריך ליקח לו דרך לכניס• ומקרי רות * תוכן מוכר כעין רעה הון תוכו דברי ר"ע וחכ"א אינו צריך ליקח לודרך ומודה חי תנ6 כור הוי למיכל הני וכפככר סכית סיר לענתו ועבזמן שאמר לוחוץ מאלו שאינו צריך ליקח לו מילי כור ססוס כחפירק לכל דן סילך לכור ודות : כזמן דרך' מכרן לאחרו"ע אומר אינו צריך ליקח ריך רות פתוח נננין כמין כית • 65מ'קין לו חין מכר ודוק וחכמים אומרים צריך ליקח לו דרך: ג המוכר את הרי סוס ככלל נית וחי מתנה ותנחי פל6 לגורן סוס • הבית מכר את הדלת אבל לא את המפתח מכר את דופמפוס רכנין נפני עכמו וחיפויי דרך קותי : מכון המכתשת הקבוע' אבל לא את המטלטלין מכר את קול וספי' כל כור לח חזיר לסחר מכר קנור ורות (רח' האיצטרובל אבל לא את הקלת • (נמותרחם) ולא וליכטל נכי כית גריכ'עיר

פייר קנית לעככוריס לות' את התנור נירו' ורי"G) ולא את הכיריס (ג'א מכר ולדעת מכרעת כפירופו לין הליקח ניין ליקי ממכן תנור מכו כירי' בזמן שאמ'לוהוא וכל מה שבתוכו וז"ל סרמכ"ס כפ' כ'ק מקלי דרך - המוכר כעין יפס מיכר היי כולן מכורין:ו המוכר את ההצר מכר בתים מכירה ולל 6ת סכור קמפור וכשמכר לו סכור והלות רון בורות שיחין ומערות אבל לא את המטלטלין בזמן כקרקע ולס 6ת קלות טכנוי נמי מכר לו: והלכה כר'ט • שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין ככור. • עין. ולפין זס ג המוכר 6ת הניק סתס :

בין

נרסס כפי' סרסנ"ס : מכר 6ת קותיסכל תפתיטי

אף על פי שכזו לו עומקל הבית הקבועי'כ נכלל סכית קס: 356 לוחת תפפס רמירי ורומס נמס נס על ולח מת תנג המניך פר' כ"ס מסל' מכירת המטלטל סול: סגכת תקכועס כקרקע: קסנטרובל ענול וז"ל סרמנ"ס כפירום לפי פלח יופיל עותקלח ורות 6לס טל ען זעליג מענידיס סרחיס • וקכוע קול : הקלת • לתקנות מס סקוס נרחס על קלרן 6ו מס ספל הנג טין וו"ל הפרכסת סעוסיס סכיכ לרסיס לקכל הקמח הנטחן פלס יפול המנין פ' כ"ו מסל' מכירת • וכסכתגלו עומק וכוס 6ס כח לחרן יעטלטל קוס : ולס חת סתנור ול6 לתהכיריס לסגכיס ולכנות בחויר • חו להעמיק ולחפור מנכיס ומעמיק דמטלטליס הס וחית ספריס דנרסי מכר תנור מכר כירים מכל רח קל בכינינו פסעמקיס וכסויר: בזמן 6c"ל סין ומירי נקכועס ומחוכריס גקרקט: הרי כולס ככוריס כל מסלי וכו' : פי' סר"כ רתכלי לה לכורך סוח ונחטפויי דרך קני פסמיסי רנית fכל fר מלני תשתיפתית 6יג'מכורי'. קחתי • ולרכנן ל6

6תל לטפי כלל וכללו סכי סיו לעכמו חפי'סמר וכל מס סכתובס ל6 רנה fk תbתיסי סמיוסרי'לכית ורך ולרווחה רמלקס 6מר כן :65 יסמר לוקח כל סכית מכרת כנון מפתח וקלת וכיונל נתן : ו מכר 6ת סכתיס הפתוחיס ליולס עככת דין פלין כל מוכרין כקימין כריכין וסלכך פיר' נקנר: ונורות סימיס ומערות שכתוך סכתיס ולע"נ והמוכר כל כך: הרסנ"ס: מכרן ל6חר לסון סר"כ מכר קכור כית לה מכר כור סיס ומערת • לגבי סכר מיק6 כטליסקן : וכרות ל6חר • פייר קנית לענמו • דחין לומר שמכין 6חר

כין

סמכר סכית סתס כי סילך יתכן פתוח עכמו 6ין לו דרך נמי

סלקח ממנו' יסלו דרך סרי לו ללוקת סיסיס כמוכר לכל רS מתכון לפני מכירת הבית . (חו מכר הכית) חים חחן • וסכור ותרות לחיס 6חר : כסעס 6חת • סרמכ"ס : רבי עקיכל חוזר 56 ליקח לו רן • ועיין כמסנס ס' פ"ו • וכתכסר"כ סלכס כר"ט גמ' - ולכולס מתני' קחי : נ אבל 65 6ת המפתח כתר קרינ רמידי רמטלטל קוס - כלומר 6ע"נ רקכיעס כרfמרי'כגמ' דקתני מפתח רומיל ררלת מ"ת חינת מכורס מסוס רלין קניעותן קביעות גמורה ומפתח זס סלינה קבועה כנון חותן סחנו קורסים קורקינט

בלע"ז פרחויות לכל פתח יפתח • הכל מכתסת תקנועת היה יותר קכועס ולפיכן היה מכוס • נ"י : הקלת פי' סטיב הפרכסת וכוי לקבל סקמס וכו' סנסוף פיר מנוסכת כליס כתכתי ססר"כהרכיב נכון נ' פירוסיס :Q8

וכן עור לו נזק כמסנסני פ"ר רזנחיס : י מכר כתיס כורות סיחיס ומערות • לפי פסחכר עסוי לכניסת ולספקית נסתות • (תסמיס סחנר וסכור • סולתtמים לחסל . ולפיכך נמכרין עמס • 6כל כית סלינו עסוי לככיסק ולהשקות נהמות - 656 לדירק - וחין תסמיסן סוס • פנמוקי קרמכ"ס ז"ל • קרן חכן מגס ז"ל נתן טעס 6קר לפי סרין

החברות להיות נתן כור ולוק - וחין דרך קנית נכן המניר פרי כ"ק מסלכות מכירה : אבל כל חת קנזטלטלין קסמיפיקניק סלינן קכופין כל כך סנן דלמרן לפיל רחינן מכורין ככלל כית • וכיס

פר

:

[ocr errors]

פלומטלטלין 6פינס נכלל תסמיפינית • קרסנ"ס - ועיין נין כך ובין כך 6פי' 6מר כל מה סכווכת לה מכל 6ת הנומן כפי'סר"כ מפנק ז': לא 6ת סמרחן וכו'רלין דרך החברות וכו'רסינן ככלל חנר: ר"ס 6ומר. וכו' • וfין סלכס כר"6 : ה מיקיס לסס כן ולינו קסמים מיוחד לחנר 6חת לפרנס חברות מכר 6ת סיס - קחכן סנותניס כתוכי סתיס כסעת טחינמן : מתמחות במרסן 6' וכן בנית קנרג"י: לא מכר 6

6וירה קממל סרגל העליונה סכר מפרכס סזיתיס : הכתולות סל קנר • לכל כיס נורות

כלונסות סל 6רז סמעמידין כל מכר ולמיס מודיעיס. בין כך ובין כך לא מכר לא את המרח' ולא את בית כוס קירו'נית הכר: עכירין ליכ6 למימר דחין 6ונחת הבד שבתוכה ר"א אומר המוכר את החצר : לא נסריס ככריס נותניס על לקרקעו'הרסניס ולטעמי' מכר אא אוירה של חצר: ה המיכו את בית הכר הסמתיות ccתי'נסס הזמי' חול רס"ל רלין הוכחה מכר את הים ואת הממי ואת הבתולות אכל הכתפיס : גרי לכנען : לקרקעו' וכט"סנסמכתפני לא מכר את (ירו') העכירין ואת הגלגל ואת הקורה הגלגל סמנלגל הלבן ומכניו ,'פנוענינית' וכן סתס ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן על הזיתיס סכתוסיס לסוני' כריך כרסנת ו' פ"נ רפגזת מכורין ר"א אומ'המוכר בית הכר מכר את הקורה: סמנן : ו לנכריס• לוחות לכל לרכת הסונריס וכפלג' והמוכר את המרחץ' יא מכר את הנסרים' ואת סמ זימין עליסס הנגדים : חיכס וכמ"סכסכיעית וכפר' הספסלים ואת הוי אותי בזמן שאמר לו הוא וכל יספסליס סי!Lכיס עליסן חקר פסר יכתוכות • פרידרן מה שבתוכו הריבולן מכורין בין כך ובין כך. לא ויסגורסיס ספליס שנותניס כפירמי'סרנה יותר מפלג מכר את המגורות של מים ולא את האוצרות של נסס מיס לרסון: זילחות •

קוק נטול מקח: עצים : ז המוכר את העיר מכר כתיס בורות שיחין מסן כ'ני הפתח - פי'חסר ה המוכר 6ת ניק הנרי ומערו' מוהצאו' ושובבו' בית הכרין ובית השלחין רונטית מרסתסנין כס וים

בית סרנר נו• אבל לא את המטלטלין ובזמן שאמ'לו היא וכי מה לומריס סינרי סמכסין כו ותו כית לתtמיס כו לכרו שבתוכה אפילו היובה בהמה ועבדים • הרי כולן קערות כ:יוסנין כמרין : עסוי • הרסנ'ס: מכר חת מכורין ר"ש בן גמליץ אוט' המוכר את העיר מכר מנורות של מיס • כריכות כיס וכו'יוגרלה כעיני דכל

את הסנטר :

ח המוכר הסופכות מיס למרסן : סנן לקתני כלו מכר

חוברות של כיס תחמין כו קבועין מן סס ולינך יליגן מכורין מכלל בית הנר לטלטלי קן קמרחן: ן מכר נתיס - וכל סכן חניות הן עיקר העיר : כרומרן נמי גביניק סמכר מכיסק קכועס ולל קמטלטלת בית המלחין נכות ופריסין הסיכון לפיר: 550

t5 המטלטלין קרסניס: הבתולות פי'סר"נ כלונסו' טל חרז סמעמידי מחני תסמיפתח כגון מפתח וקלת : וכיוכח כסן * וכ': סלח נקן קרוס כיק סנו - ז"ל הרפניס סכועלין כלרן גרלס מכר חטי סערי : הרי כולן מכוריס 6פי' עכריס וכסמות קנת מכלן ומכון • ונוקכין זס כנגרוס וכוחניס נריקיס מות ומטלטלי לניידי נינהו • וכ": סטי וספרי לסוי מטלטלי דלל לוק • גמטמירים סקירה על קנריס - ע"כ י ולפון כלונסות ניירי : לסנטר (ספנו) התמונה לסמור העיר - וסין טיין כפי' סר"כ מסנסנ' כינור"י: העכירים ה"נ וכן הלכה כרסנ"ג :

ס סלכניס גרסת הרי"ף ככף ופיר' קרינגסריס וכו וניכרמג'ס

קרסניס ועיין סיף פיינרכליס : מכר 6ת סקורה • כנסיים גברייקל פלח נקרח בית סנר696 טל פס הקוית : י לא מכר 6ת כנסריס וכו'מסוס דמטלטלי כח כזרכניהרסכ"ס: לא חת המגירות וכו'רלין או פcיסין המיוחדי' למרת

כי סנן דלעיל ומין לו מחגי תסמיסתיר ak תמונוקס לקנות כקס 6פי'נתיך כיתו • רכסקונס סוחס קונס להסיק ניתו גלגלות ולחכו'כקס כמו סטי וסערי (הנפי'סר"כ מפנק ללקמן)סרמכ"ס: מגורה כמו גקרסי ממג רוזניו! 6'ין הרסניס: : בית קנרין * עיין במסני ט'כרכור קנת : כית יסלקין פי' סר"נגנות ופרדסיס השייכיס לעיר סגל מלחין פררס

ומוניס - וכי' קרסנ'ס סלחין גנות סמפלסיס פירות נכל סנס • ולתוס' פירסו על פס החיל: סיסס כריס וסולס פלרוח כדכתיכ ותכם כריס ותסלק פסרות ונו' • ע"ג וכתכו עור ול"ת ונכולי נמ'סונית הסלתִין כחני סדוס סמסקין חותן (כדפי'כרים כריס מועד קטן, ונגמנת כ'פ"ט דככח מניע6) ימ"ס קכח למפגינין להן מכל כית ססלחין סכנמ' • ויל לפסיטק ליס לנגירל • דלין חלוק כין סררנית הסלחין : .וסות בית הבעל לענין מכר • ויסחלוק בין ביני לבינונית - לכן ל6 נייל לפי: :למין כמונעלמס. והוי מסמט רחתם למיעוטי פרק נית יעל • עין • וכפתח למפרסינן פלחיך פירס ממעטינןנקני דרייני מין סיה cלחין כין סרי הנעל • וכתב קוטנ"ס משוס רגנות סייכי לעיר טפי מבחני סירי גן רחי נטייל בו כמו גכית ועיין מ"ס לקמן כרכור רכר 6ת ססנטר :, הרי כולן מכורין רְכיון דִיכס מכל העיר ללכת לעיר 6חרת הוכיחות המטלטלין קוי מכונס מסני - נ"י: רנן סמעון בן גמלי! סופר סמוכר לק קעיר מכר 6קרפנטר פי' הרינקעכל סממונה לפתור

מסייס קרפניס כסס כ"ס

[ocr errors]
[ocr errors]

לסיכוטרת חק קכרמיס'פ"מִיוּכָל זַמַן פפולק על ת"ק כמה פbמר רכחגי לח. דקפתה 66 הסנטר כור כל פכן בלגי ול6 יונרן לפרס מסוס לסתס כמכל שכן • הכל נגמ' סתרי' דנמרן ומפרנית הפלחין נינוניתס כפי'סר"כוליכח לפרוסי סנטר חומר העיר חלל סנטר היינו כחגי דקל ר"ס כן גמליחל מקור (תיק ותיק בחגי ספר רלח • (תל חיתו למימר דכוני גמי מכור ונית לן למימר לסנטר היינו פותר (מכיסכוני ולמסן קלמר סנטר סומר מפרס נית הסלחין בחגי דכתיב וסולס מיס על

פני קולות פיר' קרסנ"ס ח קלכניס ססס לכרכה • ח המוכר את השרה • מכר את האבנים • שהם כלומר לסכי נקרלין סלקין לעtת נדר: ות סקניס •

לצורכה ואת הקנים שבכיסי שהם לצודכו ' ואת כריכין לגסמיס • פ"כ סקופריס כסס סגפניס : התבוא' שהיא מחוברת לקרקע ואת מהיצ' הקנים (ופיין נוס' מ"ק) וגס בית וחות מחינת הקניס • קניס שהיא פחותה מבית רובע ואת השומר'שאין עשויי הנעל נכלל - כת"ס לעיל

בטיט • ואת החרוב שאינה מורכב ואת בתולת כפס סתוס'וכיון דלתכל קמח כוסית פחותה מכית רובע חז השקמה : ט אבל לא מכר לא את האבנים שאינן כני מכוריס 6תס ריס כן קיס כטלס לגני קערת : לצרכה ולא את הקנים שבכרם שאינן לצורכו ולא נעליS6 כופר דחף קcותר פומרס • סוכת סומריס את התבוא'שהיא תלושה מן הקרקע בזמן שאמ'לו מכור ונמנ6 עכסיו והר"ן סגנחוברת לקרקע כטיט : היא - וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין ובין כך פמפרס ניק קסלסיןנינונית' לת סחרוני נבחרותו סטדין ובין כך לא סבר לא את מחיצת הקניס' שהיא בית 65 סוס לית לפרס סנטר לס תורכג רכrמזקין מתנכרי רובע ולא את השומרה שהיא עשויהבטיטי ולא פומר 6ל6 כחני סכן סוס נמוכיכין 6ותו ניס לו עס את החרוב המורכב ! ולא את סרן השקמה 2 סינית הגמר וסרמנ"ס בפני ענמו • ולס כטיל לגני

ולא וקטור העתיקו כמ6ן דמר סרק • ולת בתולת יסיינת :

בית המלחין כחני רלח כפיר' נכסיותר קורס 6חתכו ענקית וכמסקין קיכניס הענפיס הר'3וטטמייקן ברקת לימפוס רחfתס כסכן תרגמנו דחסנטר ונדלין פונה במקומון • נקרוי סין סקמס : ט לס מכור לק (קכת קרגמו סיינו סתס נני קיסינס - ומ"ס סר"כוכן סרמנ'ס בחינת הקניס וכו') שכל או מוכיס כפרק כפני (עכמן) : סחין הלכה כרפכ"ג כ"כ הרי"; יגס ככסן סוכיח קרח"ס רלית

ליס כלל לכל מקוס ססנקרפניג וכו' וכמ"ס כמbכ'ו' פיח

לעירוכין : ח מכר. חק תחכניס ססס לכרכס פי' סר"ן כפפות נדר • ו6פ"ג התפתיטין המיטלטלין הן • כיון דקביעי לסקי תסמים • ומין חזיזין חותן מססי פרת (פולס. כמסוכר חטיכלתו - הרסכ"ס : ואת סקניס פנכרס וממילר פמעינן המוכר חתמות מכר 6ת סכרס • שכל הילכות ככלל פרת • קי גפניס וחסר כל חילן חין מחרור המורכב וסרן קסקמת כדמוכח כמתני' וכגמ'. וכו' סרסנ"ס וכן כתב נ"י נעלמו כנטיני מקררים יפת 1" - כסכתנכלכוס ציר סוסן סי'רט"ו סמוכר 6ת ססרס וכו' וכן נכוס ומכר 6ת סקניס וכו'נרקק לכתיכוכן נכרס: מbוס רקסיס ליס מס ענין קני הגפניס נמכר הסרת • ולפיכן מפרס לנמכר הכרס נסרי6 מיירי זלית : לדברי סרסנ"ס ונ"יגס פסטל רמתני'6ינס מוכחת כרכריו • גס מהגמ'יס נרסניס רחית נלין לתסרין • ועיין כמסנס דלקמן ותימי סמסר"רפולק כהן ז"ל לח הסינוכות ; ואת מדינת הקניס -סנתרינוסרמכ"ס כפירוסו נס כחכורו וכן ינרסל

כרי"ף נס כירושלמי' 6כל ננגלי גרס חינת • וכן גרסת קרסנ"ס וסר"ס ותפור • ולענין ספיי פתי קגרסות סוות : ואת יפומרת פחינת עסויס כטיט ה"נ קרסניס ונסיפלגכי ל6 מכרגרס העשויס • ור"ח ניס פכל תוס' • וסיל גירסת

סר"נ וכן קנרסס נספר סרי"ף וסרמכ"ס ולף קרסים העתיק כגרסת הרי"ף • וור תימת לי על הטור סימן רט"ן פנתר כניסת סרסנ"ס וחזר לת תמיסת מסר"י פסלק כהן על מור"ס פססמיט רכרי הטור מס פלין כן דרכן • רסס גרין השמיטו חחרי רנח חזיל לית כסf כסטת חכין קרו" • וגס סרי"ף וסרמכ"ס ורכינו חננחל גורסיס דלס כגרסתו • ומכל מקוס נסון תר"נסכתב המחוברת לקרקע בטיט קסיס טוכס - וכנמ' 6מרינן ענת חע"ג דלה קניער כחרעס • וכן סרמנ"ס סנרסתו כניסת הרים העתיק כפרק כ"ו מהלי מכירק תעפויס כטיט סעיפ טחינת קכועס • 62 הפירוס כתנו סכתב כי סמכוסס וטוחת מלמעלת - וחט"ג לכל מסגרחכטיכס סלס סס סכיכותית סכנת כמנהג העולס: השקמה מפורטת כמסנס טיפ"ט רכ"מ ט ולא חת תקכוfת סקיל תלופס מן הקרקע • נמרח • הפ"נ רנריכס לחרעח פיר' סרמכ"ס למוטחת כסרת לחיר קניית

לה פח התכולת מריח הקרקע ולייכסס : לא לק מסיכת הקניס וכו' • לפון סר"כסכל חלק חשוכין כסדת כפני עכמן - מסייס קרפניס ולרי קול כמו שמוכר לחברו שתי פרות ויtלו סוס fחרת בתוך הסתיס: ולס לומר לו שתי קערות וכל מה שכתוכן חני מוכר לך- ולס מכר הסרת הסליסית כיניסן : 6ף כלן פרת 6חת מכר לו ולה מתי טלות - וחינת קניס • וחלול המורכג'וסון ססקמתי חסונין סרת בפני עכמו : ולא חת הפומרת סתיס עטוית נטיט • גמרל • ולף על גן למכרס לחרעח • ופי' סרסכ"ס כיון קטוחק גטיט לינה מטלטלת עור וחזינס וסלי סס נפני עלמס. והרי קול כנוכר חק אפוס פלס מכר את הניק-רלין בית נכלל פרק ak ככלל סנר עיניוכנוכתכתי דקר'נ ורוב הפוסקיס גורסיס סכל פינה

עמוק

[ocr errors]

0

יום

:

[ocr errors]

פיית גטיטו*5 נ"י• (6פיג רמחוניכטינס כלומ' הכלונסו' 65 מכר את הכור - 6ע"פ סמכר לו הפדת 6ין לו מכורין: גרין כיון ססינס טוקת ומכוסס מלמעלס כטיט : ולא חת לכור המוכר ליקח לו ייך מן סלוקח - לכל לכור ולגת ומוכר כעין לה נרסי'נסוס נופח ותרות • וכן להפקט קרינככילי מתני' יפה מוכר כרפריסג6 לעיל : נותן את כולן ולפי' למג'ן דחמר 68 כור - לכל כריס פ'רנקמן כקנכור כלות - וסרמכ"ס פ' ינוכו כעין רעה מוכר • וגרין סלוקח ליקח לי לרך (מיכה) כיומפני מכירת 65 העתיק

רמכר לו 6' מכל הלו וסייר 6ת סרות לכל נכי כרי' ליקי ולא את הבורי ולא את הגתי ולא את השובך בין קסלת לעכתו . דוקל כמיכר לו דין - כתב על הכור 6ו חרבין · בין ישובין וצריך ליקח לו דרך דברי ר"ע חמרי'סכי • מסוס דסוס ליס קרן וכן העתי'רפ"ט ומפני וחכ'א אינו צריך • ומורה ר"ע בזמן שאמר ליה חוץ גליקח לתנויי ולפרופי גן סגית מסר"ר פרק כריסb מאו• שאינו צריך לִיקה לו דרך : מכרו לאחר ר"ע וכיון לל6 לקני - חיסוהול קלות ומתנמסג'לין לכניס אומר אינו צריך ליקו: לו דיך : וחכ'א צריך ליקח רספסיר • 6כל גני נותן דסלח נקט וסול סלין רדמי לו דרך במה דברי'אמורי' במוכר אבל בנותן מתנה סמקכל סמתנת מתניים לומי בית וגס נקרמכיס fינו נותן את כולם 'האחין שחלקו • זבובשרה • זכו לגון פרס לימס פלת' נותן מוכרת : ולא חת הגת • ככולס • המחזיק בנכסי הגר החזיק בשדה החזיק לי לס fמרי' מרלס פי' מיסו נרחס לנת סכיס כסרק בכולם 'המקדיש את השדה - הקדיש את כולם הום דספסיר • דהיינו כרס ככלל כדלעיל • רש אומר המקדיש שרה • לא הקריש אלא את כעין יפק (נתן) ול"ל מקכל לכל כית סנו סכיס כעיר

החרובהמורכב • ואת סרן השקמה :

f okמרינן

[ocr errors]

:

[ocr errors]

מכר הגן

וכדין ולח תנן גת וכסר'תנן

התורן : ואת הנס • ואת מכר לפי פלינן נכל סוק • גת • ולס תגן בית קנר

העוגין ולפי'קני רחיכן ככלל כלמס אבל כנותן מתנס נותן 6ק

סכתוכסי כגון חרובי ופון כולס

כתב סר"כ ולפילו קני דחינן ככלל כל מס קסקמת • (כור וגת • 6ס נתן (הסרת מזגת) נתן 6ת כולן : סכתוכס • עיין מס סbכתונכוס כס"ו כריס פרק ללקמן : מסוס רכעין יפה יותר מלחי הוא נותן : זכו בפרק זכוככולן החזיק כפרס סחזיק ככולן • מסוס רכנר חין רעת החרק 6פי' כור ונתי (סוכן: סכפרת • מפני סכל 6' זיכה כסלו

מקנה למזכה לו" (לין כו סיקנס bת כחזקה לפיכן ומסתלק מחכרו מכל וכל: החזיק ככולן ולע"נ רחרוב (פקת סנן תחזיק • מס6"ככ6חין שחלקו סיס כרריס 6חריס סיוכס לו כטילי לגכיסדק •

הוו כספי סרות ולין מיניניניקן • כל 6קר נחלקו כלח חוקת - כגון כקנין : ולי נמי חזקף לחס יחזיק כלחת מהן קני חברתה : הקרים כולן - רוקדים

גרועה כמו סכתכתי כריס פ"ק הלכך מגן זכו : כפין יפס מקליס : לס סקדיס 6לס סקרול • החזיק בכולן - כתב סר"כ ולע"ג דמרוס וסקמס 65 כטילי דחמרינן כמתניתין נכי מכר : ל6 מכר - גני תקרס כמי 55

לנכי פדת • קוכסתי פרות וכו' - וכן 5פין הרסניס סקדיס ורטת מקדים : כרית מוכר לגן מחרון קמורכג* נפטוס לחרוג וסקמס עס הסרת רמיס לסתי טרופי מcמ"ג וסין הסימס ריף על גכרכמכר65 מכר נסקרס קופי וטעמם . גור • ונת! וסוכך • עס קסלר ול6 רמיין לפתי סרופ - 6k

פוסיל מסות הקלס קחי ינקי : סלינס נכללסרק • וסס דכריס מיוסליס כפני עלמס לכל פרק ה המוכר חת הספינה • סתס : תכו חת חלון וסקמס סקן חילכות כפמינס ככלל פרק • הוו דומיס

החורן פז נכות סתולין עליו 6ת הסרת כפני ענמס ורמיל לדין רסקי פרות •.לסכי נקטינסו קנס וקנס קול כמין וילין • פולין כתורן לבנו הרוק : 65סמועי'דסעוכלין מיכר כיניססי ספיג לכור וגת קוי רכות'

עינין טפי לענין זק - לקח כסקנה כמכר חרוכ וסקתק י פכתי 65 קנת נור ונק : וס"כ נקטינקו נכי חמין - מ"כ בחתין 65 כתכו הח'רפתי סדוק • תפיס דל6 פיכ6חלה גרין קוקס 6כל 6c3ר קנינין ל6 סיין חלוק מינר מפסיק לו לח • וסכס כנר לליכס hk קנין חזקס 6נטריך ליפמוטי'וכן קל וסתי פרות ד6תמר כגמ' פ"נ דף נ"ג לענין נכסיגר רוקו • החלו כמכר ונתן דמי כולן לפי מינר מפסיק •

קנה תחת קנה הפניק עמק י ולחין שחלקו כנתן רמי כולן רמי : רכי סמעון חומר המקרים סות ל6 סקדיס 6ל6 חת יחרוג וכו' פי' הר"נררעת מקרים' כרטת מוכר • לנר תחרוכ וכו

וטעמם קוליל ומסרק הקלסינקי • נמר • ופי' רנ"ס ונידולי יקום סקוס ניגרו • עין •

וסטיג ולמסקנח רנמרח וסכ6 ופרק ט' לף ע"ט עמול נ' רני סמעון לרכריקס ורכנן קלמר כיס *

ולרידית חן חרוך סקמה לה קקליס • סר"כ מפרס למסכתיכו ככסכת ותטמעה : פרק ה התורן פי' ווינען נכוס וכו' - וכן סוח חומר (יחזק! כ"ז ס') 6רו מלכנון לקחו לעשות תורן טלין • נמ' :

,הנס

פירס סר"ן כמין נילון : (כו' וכן קול לומר (יחזק6ל סס) GL נרקמק ממכריס

« הקודםהמשך »