תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

אבל לא לשחקן . כלי זהב וכלי זכוכית - לא יגע בהן עד שיבא אליהו - מצא שק או קופה וכל דבר שאין דרכו לטול - הרי זה לא יטול : ט איזו היא אברהי מצא המוראו פרה רועין בדרך אין זו אבדה חמור וכליו הפוכין. פרה רצה בין הכרמים הרי זה אבדה - החזירה וברחה" החזירה וברחה אפילו ארבעה וחמשה פעמים - חייב להחזירה • שנאמר השב תשיבם - היה בטל מסלע לא יאמר לו תן לי סלע - אלא נותן לו שכרו כפועל בטל אם יש שם בית דין - מתנה בפני בית דין אס אין שם בית דין בפני מי יתנה שלו קודם :י מצאה ברפת אין חייב בה ברשות הרבים חייב בה - ואם היתה (גמיככית) בית הקברות לא יטמא לה - אם

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

אכיוהיטמא - או שאמר לו א תחזיר - לא ישמע לוי פרק וטען פרק וטען - אפילו ארבעה וחמשה פעמים חייב שנאמר עזוב תעזוב - הלך וישב לו י ואמר הואיל ועליך מצוה אם רצונך לפרוק פרוק פטור שנאמר עמו אם היה זקן או הולה - חייב מצוה מן התורה לפרוק - אבל לא לטעון ר' שמעון אומר אף לטעון - רבי יוסי הגלילי אומר אם היה עליו יתר על משאו אין זקוק לו שנאמר תחת משאו משאוי שיכול לעמוד בו : יא אבדתו - ואבדת אביו אבדתו קודמת - אבדתו ואברת רבו - שלו קודמת - אבדת אביו. ואבדת רבו של רבו קודמת שאביו הביאו לעול' הזה ורכושלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבא - ואם אביו חכם (ירושלמי שקול כנגדרכו) של אביו קודמת - היה אביו ורבו נושאין משאוי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

משאוי • מניח את של רבו ואחר כך מניח את של אביו היה אביו ורבו בבית השבי - פורח את רבו * ואחר כך פורה את אביו ואם היה אביו (ס"6) חכם פורח את אביו ואחר כך פודה את רבו : פרק ג המפקיר אצל חברו בהמה או כלים ונגנבו או שאבדו שלם ולא רצה לישב'שהרי אמרו שומר חנם נשבע ויוצא - נמצא הגנב משלם תשלומי כפל טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה למי משלם " למי שהפקרון אצלו נשבע ולא רצה לשלם נמצא הגנב משלם תשלומי כפלי טבח ומכר י משלם תשלומי ארבעה וחמשה למי משלם לבעל הפקדון : ב השיכר פרה מחברו והשאילה לאחרומתה כדרכה ישבע השוכר שמתה כדרכ' והשואל ישלם לשוכר אמר רבי יוסי כיצר הלה עושה סחורה בפרתו של חברו אלא תחזור פרה לבעלים : ג אמר לשנים גזלתי לאחד מכם מנה י ואיני יודע איזה מכם : או

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

או אביו של אחד מכם י הפקיר לי מנה ואיני יודע איזה הוא נותןלזה מנה ולזהמנה שהוד'מפי עצמו: ור שנים שהפקידו אצל אחד זה מנה - וזה מאתים זה אומר שלי מאתים וזה אומר שלי מאתים - נותן לזה מנה - ולזה מנהי והשאר יהא מונח עד שיבא איהו - אמר ר' יוסי אם כן מה הפסיד הרמאי - אא הכל יהא מונח עד שיבא איהו : ה וכן שני כלים אחד יפה מנה וא' יפה אף זוז זה אומר יפה שלי וזה אמר יפה שלי נותן את הקטן לא מהן ומתוך הגדול נותן דמי קטן לשני והשאר יהא מונח עד שיבא אייהו - א"ר יוסי אם כן מה הפסיד הרמאי * אא הכל יהא מונח על שיבא אליהו : ו המפקיד פירות אצל חברו אפילו הן אבודין - לא ינעבהן רבן שמעון בן גמליאל אומר מוכרן בפני בית דין מפני שהוא כמשיב אברה לבעלים : ז המפקיד פירות אצל חברו הרי זה יוציא לו חסרונות לחטין ולאורז תשעת חצאי קבין לכורילשעורין ולרוחן" תשעה קבין לכור - לכוסמין - ולזרע פשתן שלש סאין לכור הכל לפי המדה הכל לפי הזמן - אמר רבי יוחנן בן נורי וכי מה אכפת להן לעכברין והלא אוכלות בין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

"גיליס לחסור: תשעת חכמי קכין לכור.

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

בין מהרכה - ובין מקימעא - אלא אינו מוציא לו חסרונות אלא לכור אחד בלבד - ר' יהודה אומד אם היתה מדה מרובה - אינו מוציא לו חסרונות מפני שמותירות : ח יוציא לו שתות ליין - ר' יהודה. אומר הומש - יוציא לו שלשת לוגין שמן למאה לוג ומחצה שמרים - לוג ומחצה בלע - אם היה שמן מזוקק אינו מוציא לו שמרים אס היוקנקנים ישנים אינו מוציא לו בלע רבי יהודה אומר אף המוכר שמן מזוקק לחברו כל ימות השנה ה"ז מקבל עליו לוג ומחצה שמרים למאה: ט המפקיד חבית אצל הברו ולא יהרו לה הבעלי'מקום וטלטלה ונשברה אם מתוך ידו נשברה לצרכו חייב לצרכה פטוראס משהניחה נשברה בין לצרכו בין לצרכה פטור יחדו לו הבעלים מקום וטלטלה ונשברה בין מתוך

- ידו ובין משהניחה לצרכו חייב לצרכה פטור :

י המפקיד מעות אצל חברו צררן והפשילן לאחוריו או שמסרן לבנו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »