תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

ריע מברטנורה הוריות פרק ב תוספות יוסטוב קצה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

דנין אותו (גמ'ליג)(לא מעיד ולא מעידין אותו): ו כל המצות שבתורה שחייבין על זדוגן כרת וע שנגתן חטאת. היחיד מביא כשבה ושעירה והנשי' שעיר ומשיח וב"ד - מביאין פרי ובע"א - היחיר. והנשיא והמשיח מביאין שעירה - וב"ר פרושעיר פר לעולה ושעיר לחטאת : ז אשם תלוי היחיד והנשיא חייבין. ומשיח ובית דין פטורים - אשם ודאי היחיד - והנשיא - והמשיח - חייבין ובית דין פטורין - על שמיעת הקול - ועל בטוי שפתים ועל טומאת מקרש וקרשיו - ב"ד פטורין - והיחיד והנשיא - והמשיח - חייבין אלא שאין כהן גדול חייב על טומאת מקדש וקדשיו" דברי רבי שמעון ומה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ומה הן מביאין קרבן עולה ויורד ר' איעזר אומר - : הנשיא מביא שעיר פרק ג כהן

משיח שחטא ואחר כך עכר

ממשיחותו וכן נשיא שחטא

ואח"כ עבר מגדולתו כהן משיח מביא פרוהנשיא מבי' שעיר: בכהן משיח שעבר ממשירותו ואה"כ חטא וכן הנשיא שעבר מגדולתו ואח"כ חטא כהן משיה מביא פר והנשיא כהדיוט: ג חטאו עד שלא נתמנו ואח"כ נתמנו הרי אלו כהדיוט י ר"ש אומר אם נודע להם עד שלא נתמנו חייבין - ומשנתמנו פטורין - ואיזהו הנשיא זה המלך - שנאמר ועשה אחת מכל מצות ה'אהיו נשיא שאין על גביו אלא ה' אהיו : ר ואיזהו המשיח המשוח בשמן המשחה לא המרובה בבגדים - אין בין כהן המשיח בשמן המשחה למרובה בגדים אkאפר הבא על כל המצוי ואין בין כהן משמש לכהן שעבר kא פריו'הכפורים ועשירית האיפה זה וזה שוין בעבודת יום הכפורים ומצווץ על הבתולה ואסורין על האלמנה ואינן מטמאין בקרוביהן ולא פורעין ולא פורמין ומחזירין

[ocr errors]
[ocr errors]

- ה כהן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

הכהן גדול פורם מלמטה וההדיוט מלמעלה כ"ג מקריבאונן ולא אוכל. וההריוט לא מקריב ולא אוכל: ו כל התדיר מחברו - קודם את חברו וכל

המקודש מחברו קודם את חברו פר המשיח יפ העדה עומדים פר המשיה קודם לפר העדה בכל מעשיו : ז האיש קודם לאשלא להחיות ולהשב אברה - והאשה קודמת לאיש לכסות - ולהוציאה מבית השבי בזמן ששניהם עומדי' לקלקלה האיש קודם לאשה: ח כהן - קודם ללוי - לוי לישרא' ישראל לממזר - וממזר לנתין - ונתין לגר - וגר לעבד משוחרר אימתי בזמן שכולן שוין - אבל אם היה ממזר תלמי'הכם וכהן גדול עם הארץ - ממזר

תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ : :

[ocr errors]
[ocr errors]

סליק מסכת הוריות

נשלמה מסכת הוריות

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- כשני ולפניס :

ל - תהוריות - וכולהסדרנזיקיןבסייעתא דשמיא: - - - - - עתיקין'. שזיכני להשלים גם סדר נזיקין . וכן מיסוד נבוני לחשים " 4 : הנני יוסף גם בסדר קדשים ו . "י. אי-אפ - a-י:" י - "ל

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
« הקודםהמשך »