תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

יחזיר ללוהשלשה הלוין מאחד - יחזיר למלוה "

מצא שטר בין שטרותיו ואינו יודע מה טיבו יהא מונח עד שיבא אליהו אם יש עמהן סמפונות " יעשה מה שבסמפונות : פרק ב אלו מציאות שלו • וארו חייב להכריז - אלו מציאות שלו מצא פירות מפוזרין : מעות מפוזרות - כריכות ברשות הרבים ועגולי רבילה - ככרות של נחתום" מחרוזות של דגים - וחתיכות של בשר - וגיזי צמר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

גוזלות מקושרין או בשבילין שבשדות הרי זה לא יגע בהן מצא כליבאשפה - אם מכוסה - לא יגע בו * אם מגולה, נוטל ומכריז " מצא בגל " או בכותל ישן הרי או שלו ימצא בכותל חדש מחציו ולחוץ שלו - מחציו ולפנים של בעל הבית - אם היה משכירו לאחרים - אפילו בתוך הבית הריאלו שלו: ר מצא בחנות הרי אלו שלו - בין התיבה ולחנוני - של חנוני • לפני שולחני הרי אלו שלו " בין הכסא ולשולחני - הרי או לשולחני . הלוקח פירות מחברו "אוששלח לו חברו פירות ומצא בהן מעותי הריאו שלו. אם היו צרורין נוטל ומכריז: - ה אף

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ד מצא כקנות סרי לו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ה אף השמלה היתה בכלל כלאה - למה יצאת להקיש איה לומר לך מה שמלה מיוחדת שיש בה סימני ויש לה תובעים אף כל דבר שיש בו סימנים ויש לו תובעים - חייב להכריז ! ו ועד מתי חייב להכריז עד כדי שידעו בו שכניו" דברי ר"מריהור' אומר שלש רגלים ואחר הרגל האחרון שבעה ימים כדי שילך לביתו שלשה ויחזור שלשיויכריז יום א' ז אמר את האבדה ולא אמר סימניה לא יתן לו והרמאי אע"פ שאמר סימניה לא יתן לו - שנאמר עד דרוש אחיך אותו עד שתדרוש את אחיך אם רמאי הוא אם אינו רמאי כל רבר שעושה ואוכל יעשה ויאכל ודבר שאין עושה ואוכלימכר שנאמר והשבותו לוראה היאך תשיבנו לו מה יהא בדמים ר' טרפון אומר ישתמש בהן לפיכך אם אבדו חייב באחריותן - ר"עאומר לא ישתמש בהן לפיכך אם אבדו אין חייב באחריותן : ח מצא ספרים קורא בהן אחת לשלשים יום ואם אינו יודע לקרות גוללן אבל לא ילמוד בהן בתחלה ויא יקרא אחר עמו מצא כסות מנערה אחת לשלשים יום " ושוטחה לצרכה אבל לא לכב דו כלי כסף - וכלי נחושת משתמש בהן לצרכן אבל

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »