תמונות בעמוד
PDF

ם

וקנס מחמת ירופה • פסחזיק כס סלס פניס מכת ירושת סכין והבא מחמת ירופי 6ינו כריך טענה • פי' הר"ן לכרר ססיתס סל חכיו כיוס מותו • 6"נ טענס (גרר חין נחת ליד חיך נחת ליד חנין ירחין סוס נקי כקרקעות סכין חנין • ומיקו רפיק כעי סרוחכיולר נו יוס ססל: החומני היחן כחו לירן • קרסניס :

האומנין לסון סר"ן ומתקניס כליס fין לסס חזקת 6ס הס מוחזקיס ככליס סל סמקקניס כליס לין לקס חזקס - 6ס הן מוחזקין ככליס ל 6חריס 6ין יכולים לטעון

6חריס וכו' - ולו כחזק' c5E לקוקיס קס כידי • (6פילו והכא משום ירושה - אינו צריך טענה • (ירו' כ"ג) סגיס מיירי לסתס 6ומן לס קס כליס סלין עטויין האומנין והשותפי' והאריסין והאפוטרופיאין להם פיין 62 כמטלטלין יחזקת נ' להפסי' ולהשכיר בנימיני חזקה : (גטי לח) אין לאיש חזקה בנכסי אשתו • פנים לה כסמרק 656 כסקכלי מכוי נפנינו כיר

כמקרקעי fכל כמטלטלי מי קלמן • חכל 6ס לס כתכס

סרות מוחזק כפל סכרן 6פי הכלי בפנינו ניר קסומן 6ל6 סכל 6סרמן :tוק וטען לחומן סעס 6קת נחנו רויס פיוכליס מתחת ידו 6ע"פ פיס לזכרו כלי ים לי חללן • פנתתי לך נתקן החזירקוני • זטען החותן עליס סקיס סלו כסמן את המוחזק לומר לקות קול ניקו- דסתס חמת פסול 6כלי • 6כל 6תה מכרת לי נחמן קלוגן כפנועת לוקחת מטלטלין מחברו כלס עליס קוס קונס וכל6 מטר • מוז כמונו • ריגעי חמר לה היו דכריס מעולס 6נ החזרתין לך מרכריס סססנייס לססליל נלהזכיר

וחמר לקוחין הן בילו וכן טען הלומן כן פסקת ליכסכר תקוכו • וסנת לומר לה לחינו כלקון כרקיימיל כמסכת פגועות ; כ"כ הרסנ'ס • פסקתיחלח פחוק - סס סכלי מכני בפנינו כיד החוסן כעל וכ"כסרמכ"ס כפירוסו : חכל כחכורו 6פ"פ וכתב לדין 6ומן הכלי כ6ת •ולס לין סכלי מכוי כפנינו ניר קסומן•הרי קחופן המטלטלין כפרק ט'נסלכות טוען סנס כפרק י"ג כתב גיל נחמן נפכועס • ו6פילו מסר לנעליס כמנו לחי געי רמר בין החומנין לענין קרקע המס היו כוכין כת ומתקנין לותס החזרתיו לך: השותפיס יסיסנקוקרקע כפותפות ולכל 6חל סניס רכות וכן העתיק סטור סי' קנ"ט 6ע"פ פכתו לדין מסן פלס פניס כל הפירות - חינת חזקת וס"מ לסין כקרקע המטלטלין כסימן קנ"ו- ומ"ס כר"נותני מילי כשהכלי מנוי דין חלוקת לכל יפ נקרקע לין חלוקה והכנה לחג מין פלס בפנינו ניל התומן • וכן לפון הרגנ"ס גפילוסו - וסין הכוונת פנים הוחזקס : וסלריסיס • סיורדיס לקרקע למחנה בפנינו כ"ו כססוס טוען עליו לוקחי קוס כסמן • כמגן רלח לסלים וכרכיעי ולכל כל הפירות פלס פניס לינק קוקס • הרחקו • 6ל6 כלומר פסול מכוי כפנינו נ"ו על ידי ערים ודוקי כריסי נתי חנות סקוס כמו 6פוטרופס על קנן 6כל סרחוקו כילו קולס סכ6 לפנינו כסמוך מיך פלח היה יכול קלריס פסורידו כעל הקרקע עכמן • וbכל כל הפירות סלס לסחזיר ניני הכי קולס סכחו לטעון כפני ניר ומ"ס קרן פניסים לו חזקה: וסין לליפ חזקה בנכסי b6תו • ו6פי' כמו נחמןכסכועס כמגו • לחי כפי 6מר לה היו לכריס מעולס • לק כעולק חרוסת דין ודברים 6ין לי ננכסין ולל כפירותיסן 5ו קחזרתי כן 6ס נתנו סלח כעריס קוק מלי למימר ל6 סין

רק6ת

דכריס מעולס יוסי כמי נתנוכעליס יכול לומר החזרתי לך •

וכן מכוחר כפירוס קרמנ"ס • וכתנ ענר סרמכ"ס כפירושו וכל מה פחמרנוכות נחמן • ריל 6חר סיסכע כנקיט'ספן כפי לנו מסכיעין 6ותו על עיקר מגו כתקנת חכמיס (עס) סכועת השכיר סו6 כסכע ונוטל • ר"ל ה6ותן- ע"כ • ווס תימס לומר כן כפטוען נקוח סוס בילו סלין זה נסנט ונוטל כלל • ! נפגע להחזיק כמה פכירו לכל כטוען כך וכן פסקת לי • נקה שייך למינור דנפגע ונוטל • לפי סכעיקר תחפן תולס סקול Sc כעל סכית ורונס לטול כרו ממנו וכן נמכר לו כחכורו כמו סכתכתי סס נפ"ט מסלכות טוען לענין טענת לקוס כקכ סלומן נסכע סיסת ונפטר • ולענין טענת כך פסקת כתכ ונסכע כנקיטת הפן ונוטל כורך כל קנסכעין ונוטלין ע"כ • וכ"כ הטור סימן פיטי ועיין סס וככ"יכסס סר"ן : והשותפים וקלריסיס וס6פוטרופין - כסילוע כעריס סקול פותפו • לו הריסו6ופוטרופסו• 6כל 6ס 6ין ידוע זה כעליס 6לח פקודת מפנמו (למר קן קוס פוקפי ומכר לי נחמן כמגו סקיק יכול לומר ל6 סיס סותפי מעולס • הרמנ"ס פרק י"ג מהלכות טוען : והשותפים פי' קרין סלקחו קרקע כפוספות וכוי• ולכל חסר מסן סל6 פניס כל הפירות לינת חזקס • סכך דרך הסותפין לחכול זה פירוקנ'סניס חור'סניס ולסכיfכל זה כמו כן הסכ"ס ומסיק סfס כקרקע לין חלוקת - וסכלס 6קל ננסן וכו' משמע 66כלס כולס ונס סנית • • ורונה להחזיק כחות'רחלי סנפלה לחלקי ונ"מ כסתסני תריס טונה מהחניהסני' וכן קיל מסקנ'ספוסקי'ומ"ס הטור רים סי'קמ"ט כסס רכינו חננם bcף כחניק נמי יש לו חזקה בחיתי כנ"י סכתכ כסמו לסל כמי לרוק' דנחית לכול' עיין מ"ס נמסג'רי • נס עיין מלין הוקי שותפים לעניין מטלטלין כסוף מסג' 6י רפ"ק : והאריסין כתב קרינולוקח כסריסי נתי חכות סרגילין לפמורפרות סל מטפחק זומפולס • קן ולכותיסן כחריפות ולא היו יכולים להחליף כקריסיס 6חריס יכיכ סרמכ"ס• וקרמכיס פרק יג מתלי פכניס כתנ כגון פתית חריס לסכין סל כעל הפרק סו לסכסי משפחתו? והאפוטרופין סקרי הכלניוס ויוכלו למכור ברכונינמוקי יוסף: אין למים חזקה כנכסי קפתו - כנכסי מלון לכל כנכסי כהן כרזל ככר קן כתוניס טנין • קרחכיס :

ומ"ס

[ocr errors]
[ocr errors]

עו"ס קריב ולפילו כזנעס כעורת חריפה וכו' כרתנן כרים והסת6

6ינו סוכל פירות מן הדין * ולח"כ סניס רחית 6cכל פ"ס לכתוכות ומס"ר והספר פנפנת סן פמכרת ננעלת יכו' פירות סלס סניס ל6 סויס הזקי • רחורחה לתת6 לכנית דרוקח וכו' 6וכקרקע סייסללס כעלה יעיין מס סכתכקי כזה נכעלס סיכל פירות נכסיס נין כרין נין 6ל6 כלין : (לין כמסנס ו' פ"י רניטין : ולא כלב כנכסי תכן וכו'. כל ל6פה חזקה כנכסי כעלס • (6פי' ייסל לס קרקע לתווכותית קיכס סל6 חלקו ול6 נתפרדו

כלכלת פירו'מקרקע 6חר סל זה מזס 6ינן מקפידין זה על ולא לאשה חזקה בנכסי בעלה; ולא לאכ כנכר נעלי c5c טניס 6פי' הכי זה כמס סמקזיקין זס מות הבן * ולא לכן בנכסי האב במה דברים אמורים לה הוי חזקס פרין קחים כרמסין כגמ': כמה דברי' במחזיק : אכל בנותן מתנה • והאחין שחלקו • נקניק c65תו 690כ'כנכסיו חמוריס פון קוין דחינו והמחזיק בנכסי הגר• געל • וגדר •

נעל • וגדר • ופרץ • כל 6פי'נלכ'פלין נה נו זכות : חזקת ומסייס הרננ"ס ינס

שהוא הרי זו חזקה : ו היו שנים מעידין אותו ונ6 לקנ כנכסיסכןנילס לכן יס מסן יסיין חזקס וכריך ני שאכלה שלש שנים ונמצאיזוממיס משלמין יו וכו')לכיססס כלפטרופסיי פניס : אבל כנותן מתנת את הכל שנים כראשונה ושניס כשניה : ושנים זה על זס : כמה וכריס לפין תר"ככפנינו וכו' • לסו

בשלישית חמוריס • דחינס חוקר : רוקח וכן מסייס קרסנ"ס

כמחזיק נחוקק סיס עליס ומודה לו: ול"3

16 6מולה לו: בנותן מתנה וקול קלין ערער סחנרי טוען נוולת קיה נירך: 6כל הנותן מתנת למוכר וקנס לוקח בחזקת כרפּנן כמשנס כ' פ"ק דקדוסין : בפנינו • וחתר למקבל המתנה - לך חזק וקני כל קנך וסמרי נכסיס סיס לסן חחריות נקנין וכו' כחזקס : ועיין סס כפי' לטיל נמתני'רפין לסס חזיתי מסתחזיקו כסלרמקכנית זנת קרן מליני זו החוק': והאחין שחלקי - Sסון קר"כ והחזיק קנו • ומין סנותן יכול לחזור נו• ורbסס סנתנס 6סמכרת כל חמר וכו' ככר כתכתי כריס פ"ק דלסי לוק כל סחר • ht לבעלי נכסי מלון סלס • מפתחויק כהן קכעל קנה • ולינק כסהמזיק לסל כלכר - נקנו כל החלקיס כחליפין - וכן לסון יכולה לומר נחת רוח עשיתי לנעלי : דרוקל כנכסינון נרול כרמכ"ס כיון פסחזיק חקר מכן כחלקו : ופּרץ פי' הר"ן חובקרקע סייסלל ככר 'נתת 6מרינן סלין כרת מכר 96 ספרן כי פרנס • כרי פיכנס כק רסכ"ס : ואין מתנתק מתנה מפ.. כולה לומר נק רוז עשיתי לבעלי כל פהול כלומר כל פסועיל נגורו (פרנקו 6ע"פ סטסויה מפני פיס (נילה פייות נתן • 6כל כנכסי מלוג סלין לכעלק

כני cot beלימה • ותועיל כססלמתוכרמפרס כנמ' : כעיקרן פוס סייכי'חינת יכולה לומר נחת רוח עשיתי לכעלי• י ונמצאו זוממין * כינו רין יזמת מפניס כפ"ק רמכות 4 וכן סלים סמכר ל6סתו מנכסיו מס קמעות סקנתה נקן משלמין ול"ת היכי דמי חי כסהוזמו קולס נמר דין לין הלסת חופן נכסיס : לו היו טמוניס לכלה • המכרקיס •

לקס לסלס כלוס כרסיתס כמסכתי מכות (פ"ק ויסין לותן סנכסיס לחה ולפטר סוכל פירות - ולס היו חוקן מסנס ו') יחס לחסר גמר דין כיון רקח תחזיק כגור זכס כה מפות טמוניס חכלת • המכר כטל רחמר לגלויי זוזי פרי מירי (סוק ליק כחפר עסק (כדתנן סס מסנס ט'רלס מחייכי טמוניס חכלת • אמרתי פחני מוכר לס : והלחין Cחלקו • של כחפר זמס ולל כלפר ספר) ותירן חסר מגלוליינניגרפת והחזיק כל החל מהן כחלקן 6ין יכולים לחזור : (סמחזיק סמין חומריס כממון כחסר זמס ולה כפר עסס כיון סחפפר בנכסי קנר סמק וחין לו יורסיס וכל הקיר' נסחזיק כחזרס וסריטנ'ס ז"ל תירן דמיירי סימקזיק פול מון לקרק' כנכסיו זכה : כטל • סעפסולת : ונדר • (טו) סעסה כסרן עליו • (fחר פנגמר הדין הוזמן עליו קולס ססחזירוק

קומה : ופרן • לו ספרן כק פרנה : סס • וססת6 סוס כ6פר זמס• נ • ופירן קרלטון נכתב ניר

י מbלסיס כמוס' נפ"ק דכ"ק סוף דף ו' וקרנופול ולנכיממון עונסין מן הרין כלומר מק"ו לחס כלפר זמס טוכטין כ"ס 6ס עסק לכל לענין נפשות מין עונשין מן הדין עין • חזה על פי סגרתס כמ"ס נסמס כריס נ"ק כרכורנס קרי וכו' לגמ'דילן ס"ל רטוכפין ממון מן סלין • ועיין מ"ס עוד כפ"ק רמכות מסנס ט' : משלמין לו 6ת הכל - כפי למי קקרקע סתיו רוניס הפפילו יגכס מסן לכר קרקע סלו פטול מן המדויק - רסנ"סי מכל

פירוק ליכל לחייוכינסו - סקרי סין כלןערות 6ס לכל • לו כמס לכל • מערות פלסן קוזס ונתנטל • נזק לשון כבלים כלומר רמי הקרקע פרגן להפסידו • ונס רמי ספירות סלספי קפניס 6סיס למערער פרוז כמת פירות לכל - ע"כ • כזה מקיים: ליסנס רחת הכל כלומר כל מס סיוכל להתכרר טרכו להפפילו ונ"י כך לתפוס רכעי למתני כסיפס מפלסין ביניהן - תנ6 הכל מסלמין חת הכל 4 שנים נר6פונס כו' 6ע"פ סלין פרותס מועיל לענין חזקה מכל מקוס נימ כטרוזן

פלומי פירי ורנר פלס הכל כלומר ולח קונכלל קל 67מרינן רכר ול6 חני רכר • כן כתבו התוספות כtס סרסכ"ס : וכין . הרי"ף - הכל בפרק ז' רכ"ק דף ט' קכילו לכרי סרי"ף ולקלוס ופירפו דכיון ססעילו כל מק סיוכלו לרלות כסותה סנה הוק עלות סלס נקכריסן לפירוסס מקל למתניתין נ' פרק ו' לגיטין כמ"ס שס כפיר : וכספר מלחמות ה' לקרמנ'ן

בפרק

[ocr errors]

במפלסיס כיניקס - כל כת יתן ססליס ססרי סן btפס כתות - נפ' מרוכס פי' פליס ולין לקלרין: והן פרוס 6חת לקומ' • נפלטת פניס :נ' 6חיס לכל סנס 6חר • וסחר עס סלח • לשון סר"נ5ס הוזמן מסלפין כניסן וחין נטפין זוממין כר פלותו למי מכיר עס כולן • קרי כfן סלסת עליות ומחי פיוזפו כולן וכן לפון קרסנ"ס וז"ל סרמכ"ס פכ"ו) מהלכו דמסתיר החי לח מסקין קלי ולכן כלותן כפרס; וכן עלון עלות 6ס הוזמנו כולן קרי סלם הסתין מסלמין זני רמי הטרק חחת • לענין קזמה פלס

זס מנגטר; עס כל 6' מתן קוזמו מtלסין כניקן וחין בשלישית משלשין ביניהם: שלשה אחים ואחד מSc' סכי כמיס וכ"כ סטור נטפיס זוממיס עד סיומו מצטרף עמהם הרי לו שלש עריות והן עריות אחת סוף סי'קמיס וכת' כ"יולף כולן: ה פיפלקן חזק' לס (ירו' וריף 5"ג) להזמה: ה או דברי' שיש להם חזקי ע"פ רכשהוזמו נמכ'זה מ:15 החזיק נקיקע חכרו לענין וי דברים שאין להם חזקה היה מעמיר בהמ'כחצי כעלוק חקיו • ס6

fמרינן זקנ'סניס קויל חוקת: הית תנור וכירים ורחים ומגר'תרנגולין ונותן זכלו בחצר סתס וקזמה מלח6 לקריתי מעמיל בהמתו כחנייחיתנו אינו חזקה • אבל עשה מחיצה לבהמתו גבוה י' קיל ומעלמס 6תי לקוי סכן כיכר השותפי'קf מיירי רלס טפחים וכן לתנור וכן לבירים וכן לריחים הכניס רחוכן קפיר על 6חר 6סת קערי חקררי להעמרת כקמי תרנגולין לתוך הביי ועשה מקו' לזבלו עמוק שלש' פקיס pcb ליס: ומסיכ כל וכיוכח כק ומסוס סכי 05 אוגבוה שלשה הרי זו חזק':והמרזב אין לו חזקה פליס רוס לנ6קיו • סרי זס קול חזק' 6פי' כי החזיק ויש למקומוחזק''המזחיל'יש לה חזק'סולם המצרי נהרג כמה • ונפלח זה מת קלי מפתח סbפס פניס : אין לו חזקה ולצורי ישרוחוק'חרון המצרית כעדות ענתו. וטעמירחיוכו הכל 6ס עסק מחיל'וכו'ככי אין לה הזקה

ולצורית להספי מלתח החריקס קיח • קלי נוכח ורמי קפלי מי סתיק

מיכ : ה שיש להן חזקה לה פלפס פני'ולס מיסר • ודלי קול חזקת • ורכינו מפת בר, ויכול לטעון 6תה נתת לי לתסמיס זס כמתנת • 6נמכרת לי נר מיימוני פי'.רכסותן קפיד חרפיית החינס 6ס עפהפותפו סכ"ס : תנור וכיריס• מטלטלין קן • וכן רחיס כרחיק מחינס ול6 מיתת לאפר קויל חוקריאכל חינם רעלת חטיפ דילר -רפל"ס : אינה חזקה פי' סר"נכסכר הסוקפין מיירי מעסה מחינס ול6 מיחת לק קוי חזקס ער לחקר סלם סני' : לל6 קפרי חסורי - ועיין מ"ס כזסנסס סר"ן כריס פ"ק דנדרי' ותמרוני גנור קטן • פנופניס לותו כסוף כנור יגלול ססולך נרכור (פניקס וכו' : ותקפו כתוס' רמסמע לוקח מסוס דל6 על פני כל הנג: לין לו חוקת • וים למקומו חזק': לס קיס קפלי חבל לי קפרי קוי חזקת וסתנן כמשנת ר' והפוקפין אס מרזב וכל כעל סחנר לעקרו לנמרי 656 יספכו מי הגג 6ין (קס חוקק זה על זה ותרכו לסס כנחת לכולס כמ"ס הרים לתוך חכרו חיכו יכוליטכנ'יזל חזק'לות שיהיו מיננו פופכי' לעיל - ועיין מ"ס סס: ופול גרחק רים לחלקכין סוס לקנר ורן 6ותו מרון • 6כל 6ס כח נספכו סקיס מונס גרות הרומי לסכ6 מיירי טנקיס 6לו פקותיס נמכר זס לכיון סקוס יוכ6 וכל לתת לותו נרות לפוני י חין נטל המרזב יכול לעכב עליו ונכנס לין זכר זס קיכל רקפרי לין מניח לו לעשות לי לסן דלחו מידי חפסידיס •וחין לו חזקה • פיקים תמיד עומר ברוס רובנס מיניק'ע"כ : אבל עסק מחינס וכו'. כתב סר"ן ז : מרוב #קוס סקטפה פל נסמיס זכס ממנו - מר טנק • פסרמנ"ס פוכר לכחינם רעלמו 6ע"פ סעסס מסיכ'ל6 מיחס כמו הן ניס כמר מדלי: מזחילה גנור גדול התחזיק כל הורן 65 הוי חזקה כרמסיי' כי כפ"ס מסלכו'סכניס 66"ק החזיק קנג'וקו מלתס לקכיפות לכך יש לו חזק': סול (סמנרי) קטן מין לך חלס סמטסיס מקוס לסכרן - ע"כי ומ"ס קל"ג ער וחיכו קכוס ולל מכשיר סליק - מס נותן לותו לתיך חכר חכרו ל6סר נ' פניס כ'ככפירוסו - וכתב סמניל נסס לכן מניפ כדי להעלות כו לנגוולפוככולכן אין לו חזק' : חלון סאנריק וככח כטענס:מחיצה הרי זו חזקה לכל מקוס מתוך המדינות מלון קטן 66ין ר6טו פל חרס נכנס כן סין לו חזק'. ולי נמי סכיס : הכניס תרנגוליס לתוך קנ ת • לע"ג דלס עכיר נעל קסכר לכנות כגנר החלון ולספמי נחמני כטל סחלין לומ' מטפס מקפירסוס נקס מפוס למטנפי כל מס פככיק. נ"י : כג'החזקתי כו וחינך יכול לסתוס רfמר לי'קן 65 נתפייסתי עמוק סלסה - כלי פלס יפפזר • רסכ"ס : לה לפי מלח קיק ניכו

סיוק

הפוחילה יסלס חוקס : ותימססילך יס נס חזק'וסלה כסמנים קמרון (cm

6' סל המזחילת נס המזמינה כריך לזוזת ולסנכיסס רbס 6מל ונסנמיך רc6 הפֿחן סנותן טס המרוני וסיכי קלמר רמרנ ין לו חזקס - וסמזחילה יש לי קוקס • והכח לעולס 65 יזיק תמרון 6ס 65 יזיק גס המוחילק • וי". ומכל מקוס יס לה חזקס לענין כח לעוקרת לגמרי ממקימה כמו נריך לעקור קמרון 6"ג כנון סמחינת פות וחין נכות כל זה יותר מנוזק' וססתה לעילס fין ניין לזוזת למקינס • !6 לסתוס לגו סחסיר ממנו קמרון • קוס'. ופי'מזחילת כענתי כמשנס כ' פ"ו : סולם המכרי: כקר קר'כקטן כגמ' מפרס כל bלין נק ר' סליכות: הלון הכנרית 6ין לה חזקת • וכתב קרייג 67פי'קכי לי קוכעי מעיקר)

טז א כספתקן.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

!

[ocr errors]

כספתחו קוק מלי מטכני גמי• וטעמ6 כרחה לפי סיס קיוק היזק (לפי'יכי חי הוק נשי מפיקרס כספתח סוי מלי מענג רקיס מ"מ 6עי 65E נפסק כשכיל כן - ומ"ס קר" וספי עליק :05 יפתחנו • ולפי'קיק נכוס יותר מלחמות למני 6

S בית נכות יותר מר' חמוק - כלומר רקפת 6S סויס חוקס • סמס תסיס ספסל סמוך לחלון ותביט בו וחקר ססניחו (כמי) וכיס כסתו'גמטס מל'חכות לים לו חוקת כרפי'סר"ן. דיכול ופתח לין לו קוקס ולנוריק * לו חזקה * חלון סרספוט לדס למחות ולעכנן ולצורית

נכנס כו 6פילו סוb למעלה ים לק חוקי - פסק סריט ולצורית יש לה חזקה איזו היא חלון המצרית' כל מרי חמות לו חלון סעשוי חלון העשוי לחורק וכו'גמ' : שאין ראשו של אדם יכול ליכנס לתוכה: ר' יהודה לחורס ולפילו קוס קטן כסן ופי' רסניס רמתניתין כחלין אומ'אס ישלה מלכן אע"פ שאין ראשו של אר"יכול וחלון פתוח למט'מריחמות קטסוtbמור גנות ופרדסיס ליכנס לתוכה הרי זו חזק'הזיז ער טפח יש לוחוקה כל, 6) מסלסס חלונות הגלו ורן החלון ע"כ • וקרנת ויכול למחות (ס"6) פחות מטפח אין לוחזקה חס הניחן ופתח ים לוחוק' • פירוסיס כלמרו כי נטיר ואין יכול למחות:ןלא יפתח ארם חלונותיו לחצר הפוך 6ין יכול לבנוקיו(סתמן סי'קן ויור' חיסרלם של השותפין" לקח בית בחצר אחרת לא יפתחנילחצי דיס חוקס לנזקין מין מעפן נתנה' סיס מסיק כדברי השותפין•בנה עלייה על גביביתולאיפתה;'לחצי (לנקיונית הכסח - כלומר קרפכ"ח בתול'כעיני קליין • השותפיןאא אס רצה בונה את החדר לפני'מביתו ריח רע • פו הסלפילין (קס ולפי ענין החלון ומ"ס סר"כי

ובונה

קוקס : 6פילו החזיק נס ולפין קטן מחר ' ומסייס

כמס טניס 6כל קניק בחית קרמניס ולמעלה מר' חמות • ומים סריג ריפ חזקק לנזקין ים לה חזקס ולח כעי מוק' לנזקין ג' פניס bk מכי קלי כזקת פססעכוליס נקני'כפתיקת ומרין סבלנות • נחכף פרחס קוקי כדי שיוכל לומר לניזק כבר ידעת בנזק וכח פחית קוית חזק' * ונודע לו נפתק • קוס חזקס ול6 ממרו חוקת סס סניס • מלכן כנין מכחון כעיןמשקיף מלמעלס ולפקופימלמטס : וטענק מכריחו מחיל'bl נגיף הקרקע המניר פי"ח מתנכנ' זייעןח! לכן היוגה מכותנו לניר חכר חכרו - 6ס יס כו טפת סכניסנסס הגלוניס • וכל הסכוייס כמשנתינו נכלל זה קם לו יותר יש לו חוקק וחין יכול כעל קסכר לכנות כנגדו לסתו' ומס"ס רסיוקרחית ים נס חוקס : ול6 דמי כחנר ססותפין

ול6 למי לחנר ססותפין הויז מלקר ססחזיק כו: ויכול למחוק כו כסכל נעל סכותל לכופתו לעסו' מדינת כללית6 כריס פּיק והת' ברוק' 6ין לו נתוני'קזז סיס כו טפח לו יותר יכול כעל ססכר לכנס ותנו ASE חזקת מסו' וממיל'קס מזיקי' זס 6ת זה כלל פוס עסיית יוכיחנו: פחות מטפת • לה הני מילי רקכיעות6 • לכך לה הוי מפסקי ולפין 6ין לקס חזקה בעמידתן כן - (לפי עמלו חזקה ויכול לכנות כנגדו ולסתמן וכסנס כעל סכותל כקוניסן כן נ'סניס לו יוקר' לכל חס עפו מעסס כנון פותח חלונות לכתחלת מין כעל סחנר יכול לעכג פלין : ןלחנר הפותפיס' על מכר חכרויס לו חזקת • המניר פ"ב מהלכות מכני'וקרח*פ לחבר טיפלו מוקפוק נס וכ"ס לחכר חכרו מפוס סיזק רחיק : ריס פ"ק כתכ רחלין 6ינו מזיקי קליר כתוכחנר סתסלון עשוי לקח כית כחנר חסרת הסמוכס לחבר זו סים לונת שותפות f65ורק ו65 להסתכל בו לחכר חכרו ולסוינקסתכל בו לכל חבר ל6 יפתח לו פתח לחכ'זו סמרכס עליסס דריסת הרגל מריורי סמסתמס ככניסת וינילת (6"ח סלח יסתכל כקסמים חברו. חותן נית נכונה תלר

לפניס דמי לעסן וכית סכסו) וכו' וכתג עור טעס 6חר ע"ס : הזיז למון סריג טן 6. לכן סיולס מכותנו לחיר חכר חכרו כלומר מכולט מקקרת הגג וכיונ6 כוס פיוכל לעמוד על סנן

ולהסתתם כזיז וכן מוכס מלסון הרסנ"ס דנו לפני החלון קח כלסו סכי כולסו מהחלון כת"ס כטור סי' קנ"ג - ופירסו כמוס' דיזיז לוח בקרן זויות במקוס "3 למטקס נכוס ו'6פות פלק ירחק נסגר : ער טפסים לו חזקק• פי' סר"כומין יכול כעל סחנר לגנות כנגדו לסתוס סיז • כ"פ סרמנ"ס מ"ל של יאיר נתניכנסתי ככנין. יכול למחות בו פי' סר"ן כעל סחנר יכול למחות סלח יוכיחכו שהרי מזיקי כרחית כעת סקולס ומסתמס כו-פרמנ'ס ריט פיח מהפכניס : ואין

יכול למחות פי' סר"ן סין כעל סינר יכול לעכל עליו כרכיסולס לכנמ"יטעמ'דסמר ליה כעל סנג סוס תסמים על קוי לי פbלן ולעתיך עליו (6ר6ת נהנין כעלילס זולה למתלי כיס חפני וכסלרכי לקלות מסררנ'לכלי ולופיט זרועי ולפלס וכיון דיכולני לתלות כהחזרת פניס 6ס 6סתכל כחניך 656 נתפס כנכס. וסלכך ליכל היזק רלי' וכתכו סתו' כעינ רנבי זיז לפני הנין דיונה לרה"ר ל6 פריכן כמסכ'ערוכין פרק כקרח מסגסו' להניח עליו של כליס סנזכריס מטוס לחייסי' דלמ6 כפל ולתי לסתוי : כמ"c סס סר"כ) וסכ6 ל6 מייסינן פמל יפול על ר6טו סלכעל סחנר, פינו עומד כל העת תחת תזיין מין סתס ל6

6סל 62 להניח עליו מכל סכ6 מיירי למתלי בית - רכרכר התלוי לס רייסינן לנפילה: ע"כ ון לקח בית וכו' ל6 יפתחנו כחנר ספותפין פי' סר"כ סמרכס עליקס דריסת קרנל - ופי'לס יפתחנת נחנר ק"ק לק יפתחנת טיול לכנוס כחנר ססותפות ומפי'כסיכת לכיתו לסור לפיסיכנס לחנות וקפיס תוס' וסס דמסייס תריס פריורי 6ותו כיק לומר דלע"נ ססותס לפתח המחר פקית בית זק (לינו עוסק קפנדרים מחכר השותפים ופיה לו יפתח • כמיס ג'י! בנה פלייק וכו' ל6 יפתחנס וכו'

מקסי

:

זני

לפניס מכיתו סfינו מוסיף כלוס 656 חולק כיתו לפניס מתלי טעמ6 נופח סמרכס ריורין נ"י: ובונה עלית על וכללו הכי יכול למלחוק ביתו ליורין 6ס ירלס : פתח כננר נכי כיתו • סכונס נועזיכס כחמנעות גוכסו סל חדר וכמנחת פתק - רחמר קרח ויס6 כלעס 6ת עיניו ויר: חתיShot סוכן עליית כנויס תחליק קרסנ"ס : לא יפתח ללס לחבר לסנטין מת בחקירה סלח אֵין פרחיקן מכווניס זס כנגר זק: הפותפין 6פילו סיכח ליס חוקס • רסכ"ס : פתח כננל קטן לס יעסנו גרול דסמר

פתח כתב סר"כ רחמי קרל ניס נפתח' זוט6 מכינ6 ובונה עלייה על גבי ביתו • ופותחה לתוך ביתו לא ויס6 נלעס וגו' הנחת סלח לחכטנועי מינך נפתחו יפתחאדם לחצר השותפין פתח כנגד פתח וחלין היו פתקייס מכווניס זה ונת ל6 מנינ6 לחכטנועי כנגר חלון היה קטן לא יעשנו גדול אחד לא יעשנו כננר זס נמרס - ופי' רסנ'ס מינן : 6חר ל6 יעסנו סניס שנים אבל פותר הוא לרשות הרבים פתח כנגר ומחנה ישר! כחנר ספותפיס קלמר ליס כחל פתח6 מניכס (ס"6) פתח וחלון כנגד חלין היה קטן - עושה אותו

רמי דלה היה בסות קרניס לנטנועי בחרי פתחי לק גדול • אחר עושה אותושנים : ח אין עושין חלל חלל כתחנס כוס כרfמרינן מכינס כחכטנועי : חבל תחת רשות הרבים

בורות" כמסכת סכת ער כלי ועיין פותי היה לרפות קרכיס

לקמן ונסיעור ההרחקה רחמי נית סיף סיף קל בעייף לחכטנועי מכגירסות סרכיס : כתב סרסנ"ס בחלון כנגר חלון • חלס מססו ירחיק זה :65

ח חין טיפין חלל תסתרפות סרכיס 6פילו קכיל עליה כל כננד זתי וטעס מפוס כנימות ע"כ - וס"ס נפתח גופתת הזיקי ריתי מוחמתית ftין כני 6רס רוניס (ליזוק ולירו לדין) כמכוbר כמניר וטור - וכ"י כתר כן נפתח כננר פתח - ומסייס ללון על עסק ממונס :

דכיון סלס ירקותו מהם לקויי סגי - ולס חייסינן פינין • 6cס

ירנה נס מן החכר יכול לסכין ומיסי כמרחיק (הפתח) מכננר חכר חכרו וכן מחלון כנגר חלון חייך לסרחיק לגמרי • (6ע"ג לכסני ננין וכסני ניירות קרניס לי כמעריף ופיר' ר ז"ל כדי פלח ירחנו לסריח ננין ססני רלס קניסtfמיסייתו ע"כי וחין נרbסכעיני סוס כתב וכן חלון כנגר מלין חיים להרחי לנמרי סר"ל נכל חלון כנגר חלון יכל לחלוק על זיסנ"ס סל6 כ"ל יעזו כפול) נכות יותר מד' 6מית מקרקעית החכר וספת טענת כעל סחלון שיוכל להכין מהחנר bינס טענת ללמעלה כדי לבנות חין יכול להכין מריסכינןטיטור כיתל המפררת פני השותפין כניכס ו' המוזכרפירס תייר נריס פיק - וכזת גרוס לי פמידת בו קרסניס וכל רטמיס : 6ע"פ סלין דעתו כן כרסות סרכיס ללקמן • הקול טפמח לרוכני סיסיס ונמליס ל6 סייך נסגר - וכל שכן נתחלקיס עליונס זה ניל להלכה הכל למעסק פוק חזי מסי עמס רכי יסrכי כזת ונכונס כזה על רכרי הרסנ"ס • סכזננ"י ח"מ כסימן תי*; לענין חלל סתקת רפית הרניס דמתני' רלקין סכל ססורגלו סכל ככן וחין נמכעיס ותכל כריכיס לכן כסלו הכל מוחלין ככן יכוליס נכך זעומיס כוס חת ftינו זוכה כזוכה • ות :חינוכסלי כזוכה ותניח רחיות ומינייסו מתניתין ז' פיק ג'וניטין

היה קטן ל6 יסנוגדול כתב הר"נ רחמר ליס נפקחל זוטל וכו'. וכגון סקון ליק סני פתחיס מלנ'נ' ורונס לעסות חסך של ר' : אחד ל6 יעסנו סניס כתכ סר"כ דמי ליד נחל פתח וכו' כפרות ליס פתח נר ה'חמוק לת יעסכוכני ו'ו'סמות פיר'

הטניס ר6"ל בחר פתח ככינס ל6נטנועי כפסול נטול יכילני להסתמס כחכר - bי כמי לססתמc פלס כנגלו . לכל כני פתחיס לס מכינה לסנטנועי כל כך דחפילו לס הספר נעול ירית הוני פתוח • עיט סכן דיך מי סיס לו סני פתחיס קטנים (קניס קסחר פתוח כ"כ מסר"ר פלק כין : אבל פותח סו6 לרסות סרכיס לכסורת נרות ורכרי סרסנ"ס ולעיל דכתכרכמחנס יסרסל לס סיס ית"ר! במחנה לויק ו6ס כן רס"ר דמתניתין לוקח כמותס טל לויס לסיינו רקע ט"ז חמת - וכל סלין רחנט'ז חמות בכלל סכר הסוחפיס מקרי • ולפילו קול מנוי ולהקסיין רייקי רמתניתין לקררי • רכריס6 נקט סלר משמע הכל לח מכוי • דיוקל) רסיפס ורסות סרכיס מטמט ספכס 6ל6 רני סעלס נספך • וכיכ הטור סימן קנ"ונסס קרלס דלס נעינן רסות סרכיס רחב ט"ז סמס 6ל6 כיון סיס לכל 6רס רסות נילן סס ולין חלס רגיל לפחות תסמיס ככוס פן יבלוקו עוברי ורכיס • לפיכך מותר לפתוח פתח כנני פחם וכקס עור נס כר"י ברנל"ני רמכוי מפולס רינו כרסות הרב ס וסלין מפולס רינוכיכר ט"כ. ותפתח כמילה קסיס רייקי חקרדי' וכריס6 דנקט חנר רייקינן ל מכוי מפול: לס - ומסיפּל רנקט רשות קרניס רייקיכן תה מכו מינימפולס bל ונררר לי ולסוס דרסר דוירח יסרחל מוכן לסנטין 6ינס 6ל6 למדרס ופתחיקן לה הוי תכוונים לכל כיד חכמיס לפרס כליזת פחיס נ6מרו סרבריס : וחלין כננו חלון לסין קנ"י קכל מיירי כסלון כמין כעין פתה לספסר דחוי ליס כני רשות סרכיס לכריס • 6ף על פי סלח פירס כן סרסנ"ס ז"ל ע"כ • כלומר פקרסניס כתר כטעת דחלין כננוחלון מסוס דסיף סיף כפי לחכטנועי מרוכבי סוטיס ונמליס סרוחין ניין חלונותיו • ע"כ חלק עליו לפי פלין רוכבי סוסיס ונמליס קליין " יכן יסכימי רון סמוריס : ח אין עושין חלל תחת רסות קרניס

לכתחלס וסס עסס וכסס כרחו פטיר כדתנן כמסנס ו' פרק ל'רנ"ק ה"ניר פרק י"נ מהלכות נזקי ממין : חלל. תחת יפות סרכיס ומפרס וחזין מס סו6 חופן חלל נורות סימין ומטרות 'כן כתב קרסניס

וחט"פ וכריס פרק כ' וכן כמשנס ק' פרק כ' רנ"ק מפרס סר"ן למטרה מקורה ולה הינן היינו כן וכן לקיות

טז ב וקכם

16

« הקודםהמשך »