תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

עמהן בין שעשוועשה אחריהן בין שלא עשו ועשה. פטור - מפני שתלה בב"ר הורו כ"ר וידע אח' מהן. שטעו - או תלמיד - והוא ראוי להוראה והלך ועשה. על פיהן בין שעשו ועשה עמהן " בין שעשו ועשו אחריהן בין שלא עשו ועשה - ה"ז חייב מפני שלא תלה בב"ר זה הכלל התולה בעצמו חייב - והתולה בב"ד פטו: בהורו ביד וידעו שטעו וחזרו בהן בין שהביאו כפרתן ובין שלא הביאו כפרתן והלך ועש' על פיהן רישפוטר. ור"א אומר ספק איזהו ספק ישב לו בתוך ביתו חייב הלך לו למדינת הים פטוי אמר ריעמודה אני בזה - שהוא קרוב לפטור מן ההובה - אמר לובן עזאימ"ש זה מן היושב בביתו. שהיושב בביתו אפשר היה לו שישמע וזה לא היה אפש'לושישמע: ג הורוב"ד לעקור את כל הגוף אמרו אין נדה בתורה - איןשבת בתורה - אין ע"א בתורה - הרי או פטורין - הורו לבטל מקצת ולקיים מקצ'הרי או חייבין כיצד אמרו יש נדה בתור'. אבל הבא על שומר'יום כגנר יום פטוריש שבת בתורה. אבל המוציא מרשות היחיר לרשות הרבים פטור יש ע"א בתורה אבל המשתחוה פטור - הרי אלו חייבין - שנאמר ונעלם דבר דבר ולא כל הנוף : ר הורו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ד הורוב"ד • וידע אחד מהן שטעו ואמר להן טועין את'או שלא היה מופל"שלב"ד שם או שהיה אחד מהן נראו ממזרי או נתין -או זקן שלא (ס"מ) ראה לו בנים הרי או פטורים שנאמר כאן עדה . ונאמר להלן עדה מהעדה האמור'להלן עד שיהיו כולם ראוים להורא'אף עדה האמור כאן עד שיהיו כולם ראוים להוראה - הורו ב"ד שוגגים ועשו כל הקהל שוגגין מביאין פרמזידין ועשו שוגגין מביאין כשבה ושעירה שוגגין ועשו מזידין הרי או פטורין: ה הורו ב"ד - ועשו כל הקהל או רובן על פיהם מביאין פרובע"א מביאין פרושעיר דברי ד' מאיר ר'יהודה אומר שנים עשר שבטי מביאים שנים עש' פרים ובע"א מביאים שניס עשר פרים ושנים עשר שעיריר"שמעון אומר שלש"עשרפרים ובע"א שלשי עשר פרים ושלשה עשר שעירים - פר ושעיר לכל שבט ושבטי פר ושעיר לבית דין הורובית דין ועשו שבעה שבטים או רובן על פיהם מביאים פר ובע"א מביאים פר ושעיר דברי רבי מאיר ריהודה אומר שבעה שבטים שחטאו מביאים שבעה פרים

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מט א שיי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

לבטל מקצת ולקיים מקצת וכן המשיח ולא בע"א עד שיורו לבטל מקצת ולקיים מקצת חייבין אלא על העלם דבר עם שגגת המעשה וכן המשיח ולא בע"א אין חייבין אא על העים דבר עם שגגת המעש'אין ביד חייבין עד שיורו בדבר שזדונו כרת - ושגגתו חטאת - וכן המשיה ולא בע"א עד שיורו על דבר שזדונו כרת ושגגתו הטאת : ר

אין חייבין על עשה ועל לא תעשה שבמקדש ואין מביאין אשם תלוי על עשה ועל לא תעשה שבמקד"אבל חייבין על עשה ועל לא תעשה שבנד' ומביאיןאשם תלוי על עשה ועל לא תעשה שבנדה. איזו היא מצות עשה שכנדה.

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
« הקודםהמשך »