תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

תוספותיום טוב אבות פרק ה רע מברטנורה

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

תורס: ועל פירות סכיעית .

[ocr errors]
[ocr errors]

וחלופיהם בגולם : ה שבעה מיני פורעניות באין לעולם על שבעה גופי עבירה - מקצתן מעשרין ומקצתן אינן מעשרין רעב של בצורת באה מקצתן עבים ומקצתן שבעייגמרו שלא לעשר - רעב של

מהומה ושל בצורת באה ושלא לטול את החרה רעב של כליה באה - דבר בא לעורם על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לב"ד ועל פירות שביעית הרב בא לעולם על ענוי הדין ועל עוות הדין ועלהמורים בתורה של כהלכה: ט חיה רעה בא לעולם על שבועת שוא ועל חלול השם גלות בא לעולם - על עובדי ע"א ועל גלוי עריו'ועל שפיכת דמים ועל השמטת הארץ בארבעה פרקים הדבר מתרבה ברביעית ובשביעי ובמוצאי שביעי

ובמוצאי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ובמוצאי החג שבכל שנה ושנה כרביעימפני מעשי עני שבשלישית בשביעי"מפני מעשר עני שבששית ובמוצאי שביעית מפני פירות שביעי' ובמוצאי החג שבכל שנה ושנה מפני גזל מתנות עניים: י ארבע מדות באד' האומר שלי שלי ושלך שלך יזומרת בינונות. ויש אומרי' זומדת סדום שלישלך ושלך שלי עם הארץ שלי שלך . ושלך שלך חסיד שלי שלי ושלך שלי רשע': יא ארבע מדות בדעות נוח לכעוס - ונוח לרצות יצא(גמרי) שכרו (גמרי) . בהפסדו קשה לכעוס וקשה לרצות יצא הפסדו(נ"מ כספך בשכרו קשה לכעוס ונוח לרצות חסיר - נוח לכעוס - וקשה לרצות רשע: יב ארבע מדות בתלמידים מהר לשמוע - ומהר לאבר - יצא שכרו בהפסדו - קשה לשמוע וקשה לאבד - יצא הפסדו

בשכרו מהר לשמוע - וקשה לאבד חכם - קשה

לשמוע ומהר לאבד - זה חלק רע :יג ארבע מרות כנותני צדקה - הרוצה שיתן ולא יתנו אחרים עינו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

רעה בשל אחרים יתנו אהרים

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

והוא לא יתן עינו רעה בשלויתן ויתנו אהרים חסיד לא יתן ולא יתנו אחרים - רשע : יר ד' מדית בהולכי לבית המדר'הולך ואינו עושה שכר הליכי בידו. עושה ואינו הולך שכר מעשה בידו: הולך ועושה חסיד לא הולך ולא עושה רשע : טו די מדו"ביושבי לפני חכמי'ספוג ומשפך משטרת ונפה ספוגי שהוא סופג את הכלי משפך שמכניס בזוי ומוציא בזוי משמרת שמוציאה את היין וקולט את השמרים ונפה שמוציאה את הקמח וקולטת את הסלת : טז כלאהבה שהיא תלויה בדבר בטל דבר בטלה אהבה ושאיניתלויה ברכר אינה בטיה לעולם איזו היא אהבה התלוי בדבר זו אהבת אמנון ותמר ושאינה תלויה בדבר זו אהבת דוד ויהונתן: ין כל מחלוקת שהיא לשם שטים סופה להתקיים ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמי - זו מחלוקת הלל ושמאי ושאינה לשם שמים - זו מחלוקת קרח וכל עדתו : יח כל המזכה את הרבים - אין חטא :על ידו - וכי

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

רע

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וכל המחטיא את הרבים - אין מספיקין בידו לעשו' תשובה משה זכה וזיכה את הרבים - זכות הרבים תלוי בו שנאמ'צדקת ה'עשה ומשפטיו עם ישרא ירבעם חטא והחטיא את הרבים חטא הרכים תלוי בושנא'על חטאות ירבעם בן נבט אשר חטא ואשר החטיא את ישראל: יט כל מי שיש בירושלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינוי ושלשה דברים אחרים - מתלמידיו של בלעם הרשע י עין טובה , ורוח נמוכה י ונפש שפלה י מתלמיריו של אברהם אבינוי עין רעה - ורוח נבוה - ונפש רחב מתלמידיו של בלעם הרשע מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע • תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה ונוחלין לע"הב שנ'להנחיל אוהבי יש ואוצרותיה' אמלא אבל תלמידיו של בלעם הרשע י יורשים גיהנם ויורדין לבאר שחת שנא' ואתה אהים תוריד'

[blocks in formation]

; סכנולוסטררס וסיו לספך: יח מיומטח כח על ידו כדי שלח 4

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

לפעולות

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][graphic]
« הקודםהמשך »