תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

יג ר' יהודה אומר הויזהיר בלמוד - ששגגת למור עולה זדון - ר"ש אומר ג'כתרים הם - כתרתירה וכתר כהונה וכתר מלכות - וכתר שם טוב עולה על גביהן : יר ר' נהוראי אומר הוי גולה למקום תורה ואי תאמ'שהיא תבא אחריך שחברידיקיימוה בידך ואבינתך א תשען: טו רבי ינאי אומר אין בידינו לא משלות הרשעי' ואף לא מיסורי הצדיקי ר'מתיא בן חרש אומר הוי מקדים בשלום כלאדם . והוי זנב לאריות • ואל תהי ראש לשועלים : טן רבי

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

- -"

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

למה הוא דומ"לריו כתובה על נייר חרש והלומד זקן למה הוא דומ ילדיו כתובה על נייר מחוקרבי יוסי בר' יהודה איש כפר הבבלי אומר הלומד מן הקטנים למה הוא דומה לאוכל ענבים קהות ושות' יין מגתו והלומד מן הזקנים למה הוא דומה לאוכל ענבים בשולות ושותה יין ישן רבי אומרא תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו יש קנקן חדש מלא ישן • וישן שאפי'חדשאין בו : כא" רבי אליעזר הקפר אומר הקנאה והתאוה והבבוד מוציאין את האדם מן העולם: בב הוא היה אומר הילודים למות • והמתים להחיות והחיים לידון לידע • להודיע . ולהוורע שהוא אל • הוא היוצר הוא הבורא הוא המבין הוא הדיין הוא עד הוא בעל דין - והוא עתירלרון ברוך הוא שאין לפניו לא עולה - ולא שכחה ולא משא פנים ולא מקח שוחדשהכל שלו ורע

ומתי נמי שפיר ללא תני לומס לכותב כדיווכו' ויש גורסין סלומר לילד וכו' כמו סכחכ כמדרס סמוbל וכתב לגס לגרסת כלל למ"ד יש לומר כך סי' כדרך חיים וכתב ללא קשיח מממי לb תנן לומס לכותכ - מסוס דbין סמלמד דומס לכותב שbינו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

נעיין

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

*.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« הקודםהמשך »