תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כל שיראת חטאו קודמת לחכמתוחכמתו מתקיימי

וכלשחכמתו קודמת ליראת הטאו - אין חכמתו

מתקיימת " הוא היה אומר כל שמעשיו מרובין

מחכמתוחכמתו מתקיימת וכלשחכמתו מרובה

ממעשיו אין חכמתו מתקיימת: יהוא הי"אומר כל

שרוח הבריות נוחה הימנורות ה: נוחה הימנו - וכ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

אבות

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

למעלס: סינס סל סחרית שסולן ויסן עד סעונתק"ס עוכרת : סחזקת טוכס" וכפר'סזסכלמ"ח פירש"י פיש נחת רוח לחכמי

ויין של נסריסי מוסך לכו של מדס דכתיב למשוך כיין מת כשרי ישרbל כמעשיו של זס ולעקס כוחס עליסס וסימנו על ידו ומביא אותו לידי סכרות ושיחת סילליס מבטלת את מכותיס' ע"כ ולשונו כפ"ק דקדושין סוףדף י"ז וקמי מסמי השכיעי'מין מלעסוק כתורס:ויסיגת כפי כנסיו'סל עמי סbרזי שמתכנסיס רוח חכמיס וכו' ומרכיב שני ספירוסיס כיחל מין דעתרות

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors]

שעומד בפני סקסוכס : יב סויקל לרמש לפני 6רסניול :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

יב ר' ישמעא) אומר הויקל לראשונוחלתשחורת והוי מקבל את כל האדם בשמחה : יג ר' עקיבא אומר שחוק וקלות ראש מרגילין לערוהמסורת • סייג לתורה מעשרות סייג לעושר. נדרים - סייג לפרישות סייג לחכמה שתיקה: יר הוא היה אומר הביב אדם שנברא בצלם * חבה יתרה • נודעת לו שנברא בצלם : שנאמר בצלם אלהים

[ocr errors]

עשה את הארם

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »