תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

רוע מברטנורה" אבות פרק ב - תוספותיום טוב ל קעה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

יר ר"א אומר הוישקוד ללמוד תורה (נמ"ל"ג) ודע מה שתשיב לאפיקורס - ודע לפני מי אתה עמלי ונאמן הוא בעל מלאכתך שישל"לך שכר פעולתך: טו ר' טרפון אומר היום קצר והמלאכה מרובה והפועלי עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחק: טז הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבה - ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך - ודע מתן שכרן של צדיקים לעתיר לבא : . . פרק ג עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלשה דברים ואין אתה

- בא

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]

- - ה - - אר

[ocr errors]

- - - - י\ר - תוספות יום טוב אבות פרק ג ר"ע מברטנורה

[ocr errors]

לי

[ocr errors]
[ocr errors]

בא לידיעביר רע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון" מאין באת מטפה סרוהה ולאן אתה הולך למקו'עפר רמה ותולעה ולפני מי אתה עתיליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי דמלכים הקב"ה : בר'הנינא סגן הכהנים אומד הוי מתפרל בשלמה של מלכות - שאמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו ר' חנינא בן תרדיון אומר שנים שיושבין ואין ביניה' דברי תורה הרי זה מושב לצים שנ' ובמושב לצים לא ישב אבל שני שיושבין ויש ביניהם דברי תורה שכינה שרויה ביניהם - שנ' אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשבה' וישמע

ויכתב בספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחישבי שמו אין לי kאשנים - מנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה - שהקב"ה קובעלושכר - שנא ישב בדד

וידום כי נטל עליו : ג רבי

[ocr errors]
[ocr errors]

שיא ולספריס

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

המקב'עליו עול תור'מעבירין ממנו עול מלכויועיל דרך ארץ וכל הפורק ממנו עול תורה נותנין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ : ור' חלפתא איש כפר חנניא אומ' עשרה שיושבן ועוסקין בתורה שכינה שרויה ביניהם שנא'אהים נצב בעדת א ומנין אפי חמשה שג'ואגורתו על ארץ יסדה ומנין אפישלש' שנאמ' בקרב אהים ישפוט ומנין אפי שנים שנאמ' אז נדברו יראי ה' אישא רעהו ויקשב ה'וישמע וגו' ומנין אפי' אחד שנאמר בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבא איך וברכתיך:ז ר"א איש ברתותא אומ' תן לו משלו שאתה ושלך

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »