תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וא תאמןבעצמ'עד יום מותך ואתרין את חברך עד שתגיע למקומו ואי תאמ'רבר שאי אפשר (ג"ח סbפס' לשמוע שסופו להשמע - וא\ תאמר לכשאפני אשנה שמא לא תפנה : ה הוא היה אומר אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד. ולא הביישן למדי ולא הקפדןמלמר ולא כל המרבה בסחור'מחכי ובמקו' שאין אנשים השתדל להיות איש: ו אף הוא ראה

[ocr errors]
[ocr errors]

גולגלת אחת שצפה על פני המים אמר לה(ס"מ) על

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מרבהרמה מרבה נכסים מרבה דאגה מרב' נשים" מרבהכשפים מרבה שפחות מרכ'זמה מרב עברי' מרבה גזל מרכי תורה מרב' חיים מרבה ישיבה מרבה חכמה מרביעצה מרבי (נמיתור'. תכונה מרכי צדקה מרב'שלום קנה שם טוב קנה לעצמו קנ' לו דברי תורה קנה לו חיי העולם הבא: ח רבן יוחנן

[ocr errors]

בן זכאי קבלמהלל ומשמאי הוא היה אומ'אם למדי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

א תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת חמשה תלמידים היו לולרבן יוחנן בן זכאי ואוהן ס"6 לא גרסי רכיככולסון) ר"א כן הורקנוס ורבי יהושע בן חנניה - ורבי יוסי הכהן ור"ש בן נתנk - וריאכן ערך הוא היה מונה שבהן ר"אכן הורקנוס בור סיד (ס"מ סול)שאינו מאבר טפה ר'יהושע אשרי יולדתו ר' יוסי חסיד יר"שבן נתנא ירא חטא ורא בן ערך: מעין המתגבר - הוא היה אומר אם יהיו כלחכמי ישרא בכף מאזנים ואיעזר בן הורקנוס בכף שניה מכריע אתןכלס * אבא שאול אומר משמואם יהיו כל חכמי ישרא בכף מאזנים יור"א בן הורקנוס אף עמהם - ור"א ב"ע בכף שניה שכריע את כלס: טי אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה ס"6 טוכס) שידבק בה האדם - ר"א אומרעין טובה ר' יהושע אומר חבר טוב - ר' יוסי אומר שכן טובר"ש אומר הרואה את הנולר * ר"א אומר לבטוב - אמר להם רואה אני את דברי אעזר בן ערך מדבריכם שבכלל

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

יהי ככוד חכרך חביב עליך כשלך - ולמפליג מדתנן לקמן פרק ל'מסנסי"כ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »